netsh interface ipv6 add route - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » add » route

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 add route ? Sposób użycia: add route [prefix=]/ [interface=] [[nexthop=]] [[siteprefixlength=]] [[metric=]] [[publish=]no|age|yes] [[validlifetime=]|infinite] [[preferredlifetime=]|infinite] [[store=]active|persistent] Parametry: Etykieta Wartość prefix - Prefiks, dla którego ma być dodana trasa. interface - Nazwa interfejsu lub indeks. nexthop - Adres bramy, jeśli prefiks nie jest częścią łącza. siteprefixlength - Długość prefiksu dla całej lokacji, jeśli jest częścią łącza. metric - Metryka trasy. publish - Jedna z następujących wartości: no: Bez anonsowania w anonsach tras. To jest ustawienie domyślne. age: Z anonsowaniem w anonsach tras ze skracanym okresem istnienia. yes: Z anonsowaniem w anonsach tras przy niezmienionym okresie istnienia. validlifetime - Okres istnienia, przez który trasa jest ważna. Wartość domyślna to "infinite" (nieskończoność). preferredlifetime - Okres istnienia, przez który trasa jest preferowana. Wartość domyślna to "infinite" (nieskończoność). store - Jedna z następujących wartości: active: zmiana jest obecna tylko do następnego rozruchu. persistent: zmiana jest trwała (domyślnie). Uwagi: Dodaje trasę dla danego prefiksu. Wartości czasu mogą być wyrażone w dniach, godzinach, minutach i sekundach; np. 1d2h3m4s. Kiedy parametr publish jest ustawiony na wartość no lub age, trasa zostanie usunięta po upływie ważnego okresu istnienia. Kiedy parametr publish jest ustawiony na wartość age, anons trasy będzie zawierał ważny okres istnienia pozostały do usunięcia. Kiedy parametr publish jest ustawiony na wartość yes, trasa nigdy nie zostanie usunięta niezależnie od wartości parametru validlifetime, a każdy anons trasy będzie zawierał (ten sam) określony ważny okres istnienia. Przykład: add route 3ffe::/16 "Internet" fe80::1

NETSH / INTERFACE / IPV6 / ADD / ROUTE

netsh interface ipv6 add route - Windows 2000/XP - polecenie Dodaje trasę IPv6 w danym interfejsie. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, add, route, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa help
Wyświetla listę poleceń.
netsh firewall delete allowedprogram
Usuwa konfigurację programu dozwolonego przez zaporę.
netsh routing ip nat uninstall
Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
netsh interface reset all
Resetuje konfigurację.
netsh routing ipx rip show interface
Wyświetla konfigurację protokołu w interfejsie.
netsh ras show activeservers
Nasłuchuje ogłoszeń serwera RAS.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Dodaje trasę IPv6 w danym interfejsie. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/add/route.htm
0.343
16041

Where is the Quick Launch for the Windows 10 Taskbar, how to enable?

 /

Zurücksetzen der Internet Explorer-Einstellungen in Windows 10, aber wie?

 /

Can I save the desktop icon layout in the company without Admin rights?

 /

Stress für die GPU unter Windows 10 und 7 plus finden Sie der Lastverteilung! 

 /

The digital Windows desktop clock without lock screen!

 /

Keyboard Shortcut to Run as administrator in RUN-Command Dialog?

 /

What are Powershell special characters (control characters)?

 /

Desktop Hintergrundbild bei Windows 10, wie kann man das ändern?

 /

Enable or Turn off Data Execution Prevention in Windows 8.1, 8 and 10 (turn-off/-on)!

 /

Kann ich auch bei Windows 7 mehrere Benutzerkonten haben?

 /

Open the location of a Program in Windows-10 (path, directory)?

 /

When filtering, no path can be specified (directory print, expression)!

 /