SCHTASKS /Create /?: Yöneticinin yerel veya uzak sistemlerde zamanlanmis görevler olusturmasini saglar.


 


... Komut örnekleri "SCHTASKS /Create /?"
... "SCHTASKS /Create /?" Microsoft Windows Yardımından Alıntı
... Önemli bilgiler, "SCHTASKS /Create /?" komutu için ipuçları

Komut: "SCHTASKS /Create /?" açık Windows 11, 10, .. , MS Server 2025, 2022, 2019, .. mevcut

Komut örnekleri "SCHTASKS /Create /?"

İşte komutu kullanma örnekleri`SCHTASKS /Create`zamanlanmış bir görev oluşturmak için: Örnek 1: Basit bir zamanlanmış görev oluşturun:

SCHTASKS /Create /SC DAILY /TN "Benim görevim" /TR "C:\yol\İçin\senaryo.bat" /ST 12:00

Bu komut, her gün saat 12:00'de "C:\Path\To\Script.bat" toplu komut dosyasını çalıştıran "Görevim" adlı günlük zamanlanmış bir görev oluşturur. Örnek 2: Belirli kimlik bilgileriyle zamanlanmış bir görev oluşturun:

SCHTASKS /Create /SC WEEKLY /D MON /TN "Haftalık rapor" /TR "C:\yol\İçin\rapor.exe" /ST 08:00 /RU "Kullanıcı adı" /RP "şifre"

Burada, her Pazartesi sabah 8:00'de "C:\Path\To\Report.exe" programını çalıştıran "Haftalık Rapor" adı verilen haftalık zamanlanmış bir görev oluşturulur. Kimlik bilgileri (`Kullanıcı adı`Ve`şifre`) belirtilir. Örnek 3: Uzak bilgisayarda zamanlanmış bir görev oluşturun:

SCHTASKS /Create /S "Uzak bilgisayar" /U "Yönetici_Kullanıcı" /P "Yönetici şifresi" /SC MONTHLY /D 15 /TN "Aylık rapor" /TR "C:\yol\İçin\Aylık rapor.exe" /ST 18:00

Burada uzak bilgisayar RemoteComputer'da Aylık Rapor adlı aylık zamanlanmış bir görev oluşturulur. Görev, her ayın 15'inde saat 18:00'de "C:\Path\To\MonthlyReport.exe" programını çalıştırır. Uzak bilgisayardaki yürütme için kimlik bilgileri belirtilir. İpuçları: - Gibi parametreler`/SC`(takvim),`/TN`(görev adı),`/TR`(görev çalıştırması),`/ST`(Başlangıç ​​saati),`/RU`(Kullanıcı Olarak Çalıştır),`/RP`(Parola Olarak Çalıştır) belirli gereksinimlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. kullanmak`SCHTASKS /?`Seçeneklerin ve parametrelerin tam listesi için. - Özellikle kimlik bilgilerini sağlıyorsanız, zamanlanmış görevler oluşturmak için yeterli izne sahip olduğunuzdan emin olun. - Kimlik bilgileri güvenlik yönergelerine uymak için dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır.

"SCHTASKS /Create /?" Microsoft Windows Yardımından Alıntı

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>


SCHTASKS /Create [/S sistem [/U kullaniciadi [/P [parola]]]]
  [/RU kullaniciadi [/RP parola]] /SC zamanlama [/MO 
degistirici] [/D günler]
  [/M aysayisi] [/I bostakalmasüresi] /TN görevadi /TR çalistir
  [/RI aralik] [ {/ET bitissaati | /DU süre} [/K] [/XML 
xmldosyasi] [/V1]]
  [/SD baslangiçtarihi] [/ED bitistarihi] [/IT | /NP] [/Z] [/F]

Açiklama:
  Yöneticinin yerel veya uzak sistemlerde zamanlanmis görevler
  olusturmasini saglar.

Parametre Listesi:
  /S  sistem      Baglanilacak uzak sistemi belirtir. 
Atlanirsa sistem
            parametresi varsayilan olarak yerel 
sistemi alir.

  /U  kullaniciadi  Schtasks.exe dosyasinin yürütülecegi 
            kullanici baglamini belirtir.

  /P  [parola]   Belirtilen kullanici baglaminin parolasini 
belirtir.
            Atlanirsa giris yapilmasi istenir.

  /RU kullaniciadi Görevin altinda çalisacagi "farkli" 
kullanici
            hesabini (kullanici içerigi) belirtir. 
Sistem hesabi için geçerli
            degerler: "", "NT AUTHORITY\SYSTEM"
            veya "SYSTEM".
            v2 görevleri için, "NT 
AUTHORITY\LOCALSERVICE" ve 
            "NT AUTHORITY\NETWORKSERVICE" ve üçünün de 
            bilinen SID'leri kullanilabilir. 

  /RP [parola]   "Farkli" kullanicinin parolasini belirtir. 
            Parolayi sormak için, deger
            "*" veya yok olmalidir. Bu parola sistem 
hesabi için 
            yoksayilir. Ya /RU ya da /XML anahtariyla
            birlikte kullanilmalidir.

  /SC zamanlama   Zamanlama sikligini belirtir.
            Geçerli zamanlama türleri: MINUTE, HOURLY, 
DAILY, WEEKLY, 
            MONTHLY,ONCE, ONSTART, ONLOGON, ONIDLE, 
ONEVENT.

  /MO  degistirici Zamanlama yinelemesinde daha ince denetime
            izin verecek sekilde zamanlama türünü 
ayrintilandirir. 
            Geçerli degerler asagidaki 
"Degistiriciler" bölümünde listelenmistir.

  /D   gün     Görevin çalistirilacagi günü belirtir. 
Geçerli 
            degerler: PZT, SAL, ÇAR, PER, CUM, CTS, 
PAZ ve
            MONTHLY türü zamanlamalar için 1-31 (ayin 
günleri). 
            Joker karakter "*" tüm günleri belirtir.

  /M  ay      Yilin aylarini belirtir. Varsayilan olarak 
ayin ilk 
            gününü alir. Geçerli degerler: OCA, SUB, 
MAR, NIS, 
            MAY, HAZ, TEM, AGU, EYL, EKI, KAS, ARA. 
Joker karakter "*" 
            tüm aylari belirtir.

  /I  boszaman   Zamanlanmis bir ONIDLE türü görevi 
çalistirmadan önce 
            beklenecek bosta kalma süresini belirtir.
            Geçerli aralik: 1 - 999 dakika.

  /TN  görevadi   Zamanlanan görevi benzersiz sekilde
            tanimlayan bir ad belirtir.

  /TR  çalistir   Zamanlanan saatte çalistirilacak programin 
            yolunu ve dosya adini belirtir.
            Örnek: C:\windows\system32\calc.exe

  /ST baslangiçsaati Görevin çalismaya baslayacagi saati 
belirtir. Saat 
            biçimi SS:dd (24 saat) seklindedir. 
Örnegin ögleden 
            sonra 2:30 için 14:30. /ST belirtilmediyse 
su anki zamani 
            varsayilan olarak alir. Bu seçenek /SC 
ONCE ile gereklidir.

  /RI  aralik    Yineleme araligini dakika olarak belirtir. 
            Su zamanlama türleri için uygulanamaz: 
MINUTE, HOURLY,
            ONSTART, ONLOGON, ONIDLE, ONEVENT.
            Geçerli aralik: 1 - 599940 dakika.
            /ET veya /DU belirtilirse, varsayilan 
olarak 
            10 dakika olur.

  /ET  bitissaati  Görevin en son çalistirilacagi saati 
belirtir. Saat biçimi
            SS:dd (24 saat) seklindedir. Örnegin 
ögleden sonra 2.50 için 14:50.
            Su zamanlama türlerine uygulanamaz: 
ONSTART, 
            ONLOGON, ONIDLE, ONEVENT.

  /DU  süre     Görevi çalistirma süresini belirtir. Saat 
            biçimi SS:dd seklindedir. Bu, /ET ile 
birlikte 
            kullanilamaz ve
            zamanlama türleri için: ONSTART, ONLOGON, 
ONIDLE, ONEVENT.
            /V1 görevleri için, /RI belirtilirse, süre 
varsayilani 
            1 saat olur.

  /K         Görevi, bitis zamaninda veya süresi 
doldugunda sonlandirir. 
            Su zamanlama türlerine uygulanamaz: 
ONSTART, 
            ONLOGON, ONIDLE, ONEVENT. Ya /ET ya da /DU
            belirtilmelidir.

  /SD  baslangiçtrh Görevin çalistirilacagi ilk tarihi 
belirtir. 
            Biçim: gg/aa/yyyy. Varsayilan olarak 
geçerli tarihi 
            kullanir. Su zamanlama türlerine 
uygulanamaz: ONCE, 
            ONSTART, ONLOGON, ONIDLE, ONEVENT.

  /ED  bitistarihi Görevin çalistirilacagi son tarihi 
belirtir. 
            Biçim: gg/aa/yyyy. Su zamanlama türlerine 
            uygulanamaz: ONCE, ONSTART, ONLOGON, 
ONIDLE, ONEVENT.

  /EC  KanalAdi   OnEvent tetikleyicilerinin olay kanalini 
belirtir.

  /IT              Yalnizca is çalistigi sirada 
/RU kullanicisi 
            oturum açmissa görevi etkilesimli 
çalistirmak üzere etkinlestirir.
            Bu görev yalnizca kullanici oturum açmissa 
çalisir.

  /NP        Depolanmis parola yok. Görev etkilesim 
olmadan
            belirlenen kullanici olarak çalisir. 
Yalnizca yerel kaynaklar kullanilabilir.

  /Z         Son çalistirmadan sonra görevi silmek 
üzere isaretler.

  /XML xmldosyasi  Dosyada belirtilen görev XML'sinden bir 
görev olusturur.
            /RU ve /RP anahtarlariyla veya görev 
XML'si 
            sorumluyu içeriyorsa, tek basina /RP ile 
birlestirilebilir.

  /V1        Görevi Vista öncesi platformlar için 
görünür yapar.
            /XML ile uyumlu degil.

  /F               Görevi zorla olusturur ve 
belirtilen görev zaten varsa 
            uyarilari göstermez.

  /RL  düzey    Isin Çalistirma Düzeyi'ni ayarlar. Geçerli 
degerler 
            LIMITED ve HIGHEST. Varsayilan 
LIMITED'dIr.

  /DELAY gecikmesür. Tetikleyici etkinlestirildikten sonra 
görevin 
            çalistirilmasini geciktirmek için gereken 
bekleme süresini belirtir.
            Zaman biçimi: dddd:ss. Bu seçenek 
yalnizca
            ONSTART, ONLOGON, ONEVENT zamanlama 
türleri için geçerlidir.

  /?        Bu yardim iletisini görüntüler.

Degistiriciler: Her zamanlama türüne göre /MO anahtarinin geçerli 
degerleri:
  MINUTE:    1 - 1439 dakika.
  HOURLY:   1 - 23 saat.
  DAILY:    1 - 365 gün.
  WEEKLY:   hafta 1 - 52.
  ONCE:   Degistirici yok.
  ONSTART: Degistirici yok.
  ONLOGON: Degistirici yok.
  ONIDLE:  Degistirici yok.
  MONTHLY:    1 - 12, veya 
         FIRST, SECOND, THIRD, FOURTH, LAST, LASTDAY.

  ONEVENT: XPath olay sorgusu dizesi.
Örnekler:
  ==> "ABC" uzak makinesinde her saatte bir "farklikullanici" 
altinda
    notepad.exe'yi çalistiran "belge" zamanlanmis görevini 
olusturur. 

    SCHTASKS /Create /S ABC /U kullanici /P parola /RU 
farklikullanici
         /RP farklikullaniciparolasi /SC HOURLY /TN belge 
/TR notepad 

  ==> "ABC" uzak makinesinde her bes dakikada bir belirtilen 
baslangiç ve 
    bitis tarihleri arasinda baslangiç saatinden bitis 
saatine kadar
    calc.exe'yi çalistiran "muhasebeci" zamanlanmis görevini 
olusturur.

    SCHTASKS /Create /S ABC /U etkialani\kullanici /P parola 
/SC MINUTE
         /MO 5 /TN muhasebeci /TR calc.exe /ST 12:00 /ET 
14:00
         /SD 06/06/2006 /ED 06/06/2006 /RU farkli 
kullanici /RP kullaniciparolasi

  ==> Her ayin ilk Pazar günü Freecell oyununu çalistiran 
"oyunsaati" 
    zamanlanmis görevini olusturur.

    SCHTASKS /Create /SC MONTHLY /MO birinci /D PAZ /TN 
oyunsaati 
         /TR c:\windows\system32\freecell

  ==> "ABC" uzak makinesinde her haftada bir notepad.exe'yi 
çalistiran
    "rapor" zamanlanmis görevini olusturur.

    SCHTASKS /Create /S ABC /U kullanici /P parola /RU 
farklikullanici
         /RP farklikullaniciparola /SC WEEKLY /TN rapor 
/TR notepad.exe

  ==> "ABC" uzak makinesinde, belirtilen baslangiç saatinden 
baslayarak
    bitis tarihi olmadan her bes dakikada bir notepad.exe 
programini
    çalistiran "günlükizleyici" zamanlanmis görevini 
olusturur. /RP
    parolasinin girilmesi istenecektir.

    SCHTASKS /Create /S ABC /U etkialani\kullanici /P parola 
/SC MINUTE
         /MO 5 /TN günlükizleyici 
         /TR c:\windows\system32\notepad.exe /ST 18:30
         /RU farklikullanici /RP

  ==> Her gün saat 12:00'de baslayip 14:00'de otomatik olarak
    sonlandirilacak sekilde freecell.exe'yi çalistiran "oyun"
    zamanlanmis görevini olusturur.

    SCHTASKS /Create /SC DAILY /TN oyun /TR c:\freecell /ST 
12:00
         /ET 14:00 /K
  ==> Sistem kanalinda 101 olayi yayimlandiginda wevtvwr.msc 
baslatmayi çalistirmak
    için Zamanlanmis bir "OlayGünlügü" görevi olusturur

    SCHTASKS /Create /TN OlayGünlügü /TR wevtvwr.msc /SC 
ONEVENT
         /EC System /MO *[System/EventID=101] 

Önemli bilgiler, "SCHTASKS /Create /?" komutu için ipuçları

Kullanırken`SCHTASKS /Create`komut, bazı önemli hususlar ve dikkat edilmesi gereken noktalar vardır: ### İzinler: 1. Görev günlüğü: Zamanlanmış görevlerinizin düzgün çalıştıklarından emin olmak için günlüklerini kontrol edin. Bu, sorunların belirlenmesinde yardımcı olabilir. 2. Periyodik Kontrol: Planlanmış görevlerinizi, özellikle sistem güncellemelerinden veya değişikliklerinden sonra, düzgün çalıştıklarından emin olmak için düzenli olarak kontrol edin. 3. Zaman Formatı: Zamanların ve programların doğru biçimlendirildiğinden emin olun. Yanlış zaman belirtimleri beklenmeyen davranışlara yol açabilir. 4. Parametre kombinasyonları: Bazı parametreler birbiriyle ilişkilidir. Parametre kombinasyonunun anlamlı olduğundan ve istenen sonuçları ürettiğinden emin olun. 5. Zaman ve Zaman Aralığı: Belirli bir zamanı belirtmek arasındaki farka dikkat edin (`/ST`) ve bir zaman aralığı (`/ET`). Planladığınız görev için ne tür bir programın uygun olduğunu netleştirin. 6. Zamanlanmış Görev İzinleri :`SCHTASKS /Create`zamanlanmış görev için gerekli izinlere sahiptir. Özellikle kimlik bilgileriniz varsa (`/RU`Ve`/RP`), bu kullanıcıların gerekli izinlere sahip olması gerekir. 7. Parametreleri anlama: Belgeleri okumaya zaman ayırın (`SCHTASKS /?`) farklı parametreleri ve etkilerini anlamak. 8. Yönetici Hakları: Zamanlanmış görevlerin oluşturulması yönetici haklarını gerektirir. Komut İstemi'ni yönetici olarak açtığınızdan emin olun. 9. Program veya komut dosyası bağımlılıkları: Zamanlanmış göreviniz harici programlara veya komut dosyalarına bağlıysa ortam değişkenlerinin, yollarının ve bağımlılıklarının doğru şekilde yapılandırıldığından emin olun. 10. Görevlerin Yedeklenmesi: Gerekirse, bir sorun durumunda hızlı geri yükleme için zamanlanmış görev yapılandırmanızın yedeklerini oluşturun. Bu önemlidir`SCHTASKS /Create`-Komut özellikle üretim sistemlerinde kullanıldığında dikkatli kullanılmalıdır. Zamanlanmış görevlerde istenmeyen değişiklikler beklenmeyen davranışlara neden olabilir.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKomut SCHTASKS /Create /? - Yöneticinin yerel veya uzak sistemlerde zamanlanmis görevler olusturmasini saglar.

HTTP: ... console/tr/149.htm
0.108
21935
Simple Digital Desktop Clock Sample on Windows 11, 10, 8.1, 7! Optimize SSD drives weekly on Windows 11!  Auto-Power-Options the Energy-Plan switcher for Windows! Remote Desktop Einstellungen in Windows 11! Windows 11 the directory options in the file explorer! Leistungsindex Dateien Ordner und Neuberechnung starten! CPU load based sleep mode behavior on Windows 11, 10, 8.1 and 7! Open Windows 11 settings the solutions! Windows 11 auf FAT oder FAT32 installieren, geht sowas? Easily find and remove duplicate images is convenient!(0)