ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>UNLODCTR /?


UNLODCTR
Tar bort rõknarnamn och f÷rklaring f÷r en ut÷kningsbar
rõknare.

Syntax:

UNLODCTR <drivrutin>
drivrutin õr namnet pÕ den drivrutin vars
rõknarnamndefinitioner och f÷rklarande text ska tas
bort frÕn systemets
register.

UNLODCTR /m:<manifest>
manifest õr namnet pÕ manifestfilen som innehÕller
definitioner
av prestandarõknare. Dessa rõknare tas bort frÕn det
lokala systemet.

UNLODCTR /g:{ProviderGuid}
ProviderGuid identifierar providern av prestandarõknare
som inaktiveras.

UNLODCTR /p:<ProviderName>
ProviderName identifierar providern av prestandarõknare
som inaktiveras.

Obs! Alla argument vars namn innehÕller blanksteg mÕste anges
inom
dubbla citattecken.C:\WINDOWS>VSSADMIN /?
vssadmin 1.1 - Kommandoradsverktyg för administration av tjänsten
Volume Shadow Copy.
(C) Copyright 2001-2005 Microsoft Corp.

---- Kommandon som stöds ----

List Providers - Visa registrerade providers
List Shadows - Visa befintliga skuggkopior av volymen
List ShadowStorage - Visar associationer för lagring av
skuggkopior
List Volumes - Visa volymer som kan användas för
skuggkopior
List Writers - Visar de skuggkopieskrivare som
registrerats
Resize ShadowStorage - Ändra storlek på en association för
lagring av skuggkopiorC:\WINDOWS>W32TM /?
w32tm [/? | /register | /unregister ]
? - den här hjälpskärmen.
register - registrera som att köras som en tjänst och lägg
till standardkonfigurationen till registret.
unregister - avregistrera tjänsten och ta bort all
konfigurations-
information från registret.

w32tm /monitor [/domain:<domännamn>]
[/computers:<namn>[,<namn>[,<namn>...]]]
[/threads:<antal>] [/ipprotocol:<4|6>] [/nowarn]
domain - anger vilken domän som ska övervakas. Om inget
domännamn
anges eller om varken alternativet domain eller computers
anges
används standarddomänen. Det här alternativet kan användas
flera gånger.
computers - övervakar de datorer som anges. Datornamn
avgränsas med kommatecken, utan blanksteg. Om ett namn föregås
av
en stjärna (*), behandlas den som primär domänkontrollant.
Det
här alternativet kan användas flera gånger.
threads - hur många datorer som ska analyseras samtidigt.
standardvärdet är 3. Tillåtet intervall är 1-50.
ipprotocol - ange vilket IP-protokoll som ska användas.
Standard är
att använda godytckligt tillgängligt protokoll.
nowarn - visa inte varningsmeddelanden.

w32tm /ntte <NT-tidsepok>
Konverterar en NT-systemtidpunkt, i (10^-7) s-intervall från
00:00 1 jan 1601, till läsbart format.

w32tm /ntpte <NTP-tidsepok>
Konverterar en NTP-tidpunkt, i (2^-32) s-intervall från
00:00 1-jan 1900, till läsbart format.

w32tm /resync [/computer:<dator>] [/nowait] [/rediscover] [/soft]
Anger att en dator ska synkronisera om sin klocka så fort som
möjligt
och ignorera all ackumulerad felstatistik.
computer:<dator> - namn på den dator som ska synkroniseras om.
Om detta
inte anges synkroniseras den lokala datorn.
nowait - vänta inte på att omsynkronisering ska ske utan
returnera
genast. Annars slutförs synkroniseringen
innan returnering sker.
rediscover - identifiera nätverkskonfiguration och
nätverkskällor igen
och synkronisera därefter om.
soft - synkronisera om genom att använda befintlig
felstatistik. Detta
alternativ är inte användbart, utan inkluderas endast för
kompatibilitet.

w32tm /stripchart /computer:<mål> [/period:<intervall>]
[/dataonly] [/samples:<antal>] [/packetinfo]
[/ipprotocol:<4|6>]
Visar statistik för skillnaden mellan den här datorn och en
annan
dator.
computer:<mål> - den dator som skillnad ska mätas mot.
period:<intervall> - tid mellan mätningar, i sekunder. Standard
är
två sekunder.
dataonly - visa endast data och inte grafik.
samples:<antal> - utför <antal> mätningar och sluta därefter.
Om detta
inte anges kommer mätningar att utföras till användaren
trycker ned
Ctrl+C.
packetinfo - skriv ut svarsmeddelanden för NTP-paket.
ipprotocol - ange det IP-protokoll som ska användas. Standard
är att
använda det protokoll som är tillgängligt.

w32tm /config [/computer:<mål>] [/update]
[/manualpeerlist:<peer>] [/syncfromflags:<källa>]
[/LocalClockDispersion:<sekunder>]
[/reliable:(YES|NO)]
[/largephaseoffset:<millisekunder>]
computer:<mål> - justerar konfigurationen på måldatorn <mål>.
Om dator
inte anges används den lokala datorn.
update - meddelar tidstjänsten att konfigurationen har ändrats
och gör
så att ändringarna börjar gälla.
manualpeerlist:<peer> - anger lista över peer-datorer manuellt.
<Peer>
anges som en blankstegsavgränsad lista med DNS-namn och/eller
IP-
adresser. Om du anger flera peer-datorer måste denna växel
omges
av citationstecken.
syncfromflags:<källa> - anger vilka källor som NTP-klienten ska
synkronisera
från. <Källa> är en kommaseparerad lista över nyckelord
(ingen skillnad
görs mellan gemener och versaler):
MANUAL - synkronisera från peer-datorer i den peer-lista
som anges
manuellt
DOMHIER - synkronisera från en Active Directory-
domänkontrollant
i domänhierarkin
NO - synkronisera inte från någon
ALL - synkronisera från både manuella peer-datorer och
domänpeerdatorer
LocalClockDispersion:<sekunder> - konfigurerar precision för
den interna
klocka som w32time använder när tid inte kan erhållas från de
konfigurerade källorna.
reliable:(YES|NO) - anger om den här datorn är pålitlig som
tidskälla.
Den här inställningen har endast betydelse på
domänkontrollanter.
YES - den här datorn är en pålitlig tidskälla
NO - den här datorn är inte en pålitlig tidskälla
largephaseoffset:<millisekunder> - anger tidsskillnad mellan
den lokala
tiden och nätverkstiden som w32time betraktar som en
insamling.

w32tm /tz
Visar aktuella inställningar för tidszon.

w32tm /dumpreg [/subkey:<nyckel>] [/computer:<mål>]
Visar de värden som är associerade med en viss registernyckel.
Standardnyckeln är
HKLM\System\CurrentControlSet\Services\W32Time
(rotnyckeln för tidstjänsten).
subkey:<nyckel> - visar de värden som är associerade med
nyckeln <nyckel>.
computer:<mål> - hämtar registerinställningar för datorn <mål>.

w32tm /query [/computer <mål>]
{/source | /configuration | /peers | /status}
[/verbose]
Visar en dators tidstjänstinformation för Windows
computer <mål> - hämtar information för <mål>. Om ingen
dator har angivits används den lokala datorn som standard.
source: visar tidskällan.
configuration: visa konfigurationen för körning och varifrån
inställningen kommer. I utförligt läge visas även
odefinierade
och oanvända inställningar.
peers: visa en lista över peer-datorer och deras status.
status: visa status för Windows tidstjänst.
verbose: ställ in utförligt läge så att mer information visas.

w32tm /debug {(/disable | {/enable /file:<namn> /size:<byte>
/entries:<värde>
[/truncate]}}
Aktivera eller inaktivera den privata loggen för den lokala
datorns
tidstjänst.
disable: inaktivera den privata loggen.
enable: aktivera den privata loggen.
file:<namn> ange det absoluta filnamnet.
size:<byte> ange den maximala storleken för cirkelloggning.
entries:<värde> - innehåller en lista med flaggor som anges med
nummer och
separeras av kommatecken. Flaggorna anger vilken typ av
information som
ska loggas. Giltiga tal är 0-300. Du kan ange
ett intervall med siffror utöver enskilda siffror, t.ex. 0-
100,103,106.
Värdet 0-300 innebär att all information loggas.
truncate: trunkera filen om den finns.
GOTO : HELP ASSOC

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Kommando unlodctr - Tar bort counter namn och förklara texten för det angivna extensible counter.

HTTP: ... console/sv/171.htm
0.202
19766

Start two or more programs at the same time from the command prompt!

 /

Bei Windows 10 Dieser-PC in Arbeitsplatz umbenennen, kann man das?

 /

How can I burn a BIN image file?

 /

Make Windows-10 Standard User to Guest-Account, how to change rights?

 /

Deactivate recently added apps in the Windows 10/11 start menu!

 /

Do I have to shoot the corona viruses? 

 /

How to find color filter settings under Windows 10 / 11?

 /

What is the difference between screen and monitor?

 /

How can I in How-To!

 /

Was bedeutet wir digitalisieren ihre Unternehmens-Prozesse?

 /

Kann ich auch gesperrte Verzeichnisse unter Windows 11, 10 und 8.1 hiermit löschen?

 /

Detailed investigation of the windows filesystem structure!

 /