SHUTDOWN: Tillåter avstängning av den lokala datorn eller fjärrdator.


... Exemplen för kommandot "SHUTDOWN"
... "SHUTDOWN" Utdrag från Microsoft Windows Hjälp
... Viktig information, tips för kommandot "SHUTDOWN"

Kommandot: "SHUTDOWN" är på Windows 11, 10, .. tillgänglig

Exemplen för kommandot "SHUTDOWN"

Här är några exempel på det`stänga av`-Kommando i kommandotolken (CMD): Exempel 1: Stäng av datorn:

stänga av /s /f /t 0

-`/s`: Denna parameter indikerar att datorn ska stängas av. -`/f`: Tvingar alla program att stängas utan förvarning. -`/t 0`: Ställer in nedräkningstimern på 0 sekunder, vilket innebär att datorn stängs av omedelbart. Exempel 2: Stäng av datorn med meddelande och tidsfördröjning:

stänga av /s /f /t 300 /c "De Computer blir in 5 Stäng av minuter. Spara ditt arbete!"

-`/t 300`: Ställer in en nedräkningstimer på 300 sekunder (5 minuter). -`/c "Nyheter"`: Lägger till ett anpassat meddelande till avstängningskommandot som visas på skärmen. Exempel 3: Starta om datorn med meddelande och tidsfördröjning:

stänga av /r /f /t 1800 /c "De Computer blir in 30 Startade om på några minuter. Spara ditt arbete!"

-`/r`: Den här parametern anger att datorn ska startas om. -`/t 1800`: Ställer in en nedräkningstimer på 1800 sekunder (30 minuter). -`/c "Nyheter"`: Lägger till ett anpassat meddelande till kommandot omstart. Exempel 4: Avbryt en schemalagd avstängning eller omstart:

stänga av /a

-`/a`: Denna parameter används för att avbryta en tidigare schemalagd avstängning eller omstart. Exempel 5: Stänga av och starta om en fjärrdator:

stänga av /s /f /m \\Datornamn

-`/s`: Fjärrdatorn stängs av. -`/f`: Tvingar alla program att stängas utan förvarning. -`/m \\Datornamn`: Anger namnet på fjärrdatorn. Dessa exempel visar olika användningsfall av`stänga av`kommandot i kommandotolken. Observera att avstängning och omstart av datorn påverkar alla program som körs och öppna filer, så detta bör göras med försiktighet och med lämpligt meddelande. Förutom de grundläggande funktionerna för att stänga av och starta om, finns det även några avancerade alternativ och parametrar som följer med`stänga av`kommandot kan användas. Här är några andra viktiga alternativ: Exempel 6: Användarutloggning:

stänga av /l

-`/l`: Denna parameter loggar ut den aktuella användaren. Exempel 7: Stänga av och stänga av datorn:

stänga av /s /hybrid /f /t 0

-`/hybrid`: Stänger av datorn och aktiverar hybridstartalternativet för snabbare starttider. Exempel 8: Stänga av och installera Windows-uppdateringar:

stänga av /s /f /t 0 /d p:4:1

-`/d p:4:1`: Ställer in att Windows-uppdateringar ska installeras och att datorn ska stängas av. Exempel 9: Avbryta en fjärravstängning:

stänga av /a /m \\Avlägset-Computer

-`/a`: Avbryt den tidigare schemalagda avstängningen eller starta om. -`/m \\Avlägset-Computer`: Anger namnet på fjärrdatorn. Exempel 10: Visning av systemets drifttid:

stänga av /s /f /t 0 /c "Computer stänga av" && systeminfo | find "System Boot Time"

- Det här kommandot stänger av datorn och visar sedan systemets drifttid. Det är viktigt att välja lämpliga alternativ noggrant för att undvika oönskade effekter. Användningen av`stänga av`kommandot kräver administrativa privilegier och vissa alternativ kan påverka andra användare eller systemets hälsa. Därför bör kommandot användas med försiktighet.

"SHUTDOWN" Utdrag från Microsoft Windows Hjälp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Syntax: shutdown [/i | /l | /s | /r | /g | /a | /p | /h | /e] 
[/f]
[/m \\dator][/t xxx][/d [p|u:]xx:yy [/c "kommentar"]]

Inga arg Visar hjälp. Samma som att skriva /?.
/? Visar hjälp. Samma som att inte ange alternativ.
/i Visar grafiskt användargränssnitt.
Detta måste vara det första alternativet.
/l Logga ut. Detta kan inte användas tillsammans med 
/m eller /d.
/s Stäng av datorn.
/r Stäng av och starta om datorn.
/g Stäng av och starta om datorn. Efter att systemet
startats om, startas eventuella registrerade 
program om.
/a Avbryt avstängning.
Detta kan endast användas under timeoutperioden.
/p Stäng av den lokala datorn utan timeout eller 
varning.
Kan användas tillsammans med /d och /f.
/h Försätt den lokala datorn i viloläge.
Kan användas tillsammans med /f.
/e Ange orsak för oväntad avstängning av datorn.
/m \\dator Ange måldator.
/t xxx Ange timeoutperiod före avstängning (i sekunder).
Giltiga värden är 0-600. Standard är 30.
Vid användning av /t xxx måste även alternativet 
/f användas.
/c "kommentar" Kommentar som anger varför datorn stängs av 
eller
Högst 512 tecken kan anges.
/f Gör att program som körs avslutas utan att 
användare meddelas.
/f anges automatiskt vid användning tillsammans 
med /t xxx.
/d [p|u:]xx:yy Ange orsak för omstarten eller avstängningen.
p anger att omstarten eller avstängningen är 
planerad.
u anger att skälet är användardefinierat.
Om varken p eller u anges är omstarten eller 
avstängningen oplanerad.
xx är primär orsakskod (positivt heltal som är 
mindre än 256).
yy är sekundär orsakskod (positivt heltal som är 
mindre än 65536).

Orsaker på den här datorn:
(E = Väntad U = Oväntad P = Planerad, C = Egendefinierad)
Typ Huvudnr Undernr Titel

U 0 0 Annat (oplanerat)
E 0 0 Annat (oplanerat)
E P 0 0 Annat (planerat)
U 0 5 Annat fel: datorn svarar inte
E 1 1 Maskinvara: Underhåll (oplanerat)
E P 1 1 Maskinvara: Underhåll (planerat)
E 1 2 Maskinvara: Installation (oplanerad)
E P 1 2 Maskinvara: Installation (planerad)
P 2 3 Operativsystem: Uppgradering (planerad)
E 2 4 Operativsystem: Konfigurationsändring (oplanerad)
E P 2 4 Operativsystem: Konfigurationsändring (planerad)
P 2 16 Operativsystem: Service pack (planerad)
2 17 Operativsystem: Snabbkorrigering (oplanerad)
P 2 17 Operativsystem: Snabbkorrigering (planerad)
2 18 Operativsystem: Säkerhetskorrigering (oplanerad)
P 2 18 Operativsystem: Säkerhetskorrigering (planerad)
E 4 1 Program: Underhåll (oplanerat)
E P 4 1 Program: Underhåll (planerat)
E P 4 2 Program: Installation (planerad)
E 4 5 Program: Slutade svara
E 4 6 Program: Instabilt
U 5 15 Systemfel: stoppfel
E 5 19 Säkerhetsproblem
U 5 19 Säkerhetsproblem
E P 5 19 Säkerhetsproblem
E 5 20 Förlust av nätverksanslutning (oplanerad)
U 6 11 Elfel: elkabeln kopplades ur
U 6 12 Elfel: omgivning
P 7 0 Avstängning genom äldre API

Viktig information, tips för kommandot "SHUTDOWN"

När du använder`stänga av`kommando, det finns några viktiga punkter du bör vara uppmärksam på för att undvika oönskade effekter: 1. Behörigheter för fjärrdator: - Om du vill köra kommandot på en fjärrdator, se till att du har nödvändiga behörigheter och att fjärrdatorn accepterar kommandot. 2. Förstå Hybrid Boot Option: - När du använder`/hybrid`alternativet, bör du vara medveten om att detta inte stänger av datorn helt, utan sätter den i ett snabbare startläge. Detta kan påverka vissa systemkonfigurationer. 3. Visa systemets drifttid: - Exemplet för att visa systemets drifttid (`systeminfo | find "System Boot Time"`) kommer inte längre att fungera efter avstängning eftersom datorn inte längre är tillgänglig vid denna tidpunkt. 4. Stänga av och installera Windows-uppdateringar: - När du stänger av med alternativet`/d p:4:1`För Windows-uppdateringar bör du se till att viktiga uppdateringar kan installeras utan att orsaka problem. 5. Avbryt avstängning eller omstart: - Om du vill avbryta en avstängning eller omstart, använd parametern`/a`. Detta kan vara användbart om du av misstag startade en åtgärd. 6. Administratörsrättigheter: - Den`stänga av`kommandot kräver administrativ behörighet för att köras korrekt. Se till att du öppnar Kommandotolken som administratör. 7. Öppna ansökningar: - Innan du stänger av eller startar om datorn, kontrollera om alla viktiga program och filer är sparade eftersom kommandot stänger alla program som körs. 8. Planera avstängningsåtgärder noggrant: - Om du har`stänga av`Om du använder ett kommando med tidsfördröjning, se till att du har tillräckligt med tid för att spara ditt arbete och avsluta datorn innan processen slutförs. Det är viktigt att betona att avstängning och omstart av datorn påverkar alla pågående processer och användare. Det är därför lämpligt att`stänga av`-Kommando att användas försiktigt och se till att du väljer rätt alternativ för ditt specifika användningsfall.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKommando SHUTDOWN - Tillåter avstängning av den lokala datorn eller fjärrdator.

HTTP: ... console/sv/156.htm
0.093
17963
Install Windows eight and 8.1 without Windows Live ID and Microsoft account! How can I align the Door Note, for example left-justified? Can I define in Windows 8.1 / 10 a program to open multiple file types? Memory is less than the amount of installed memory in Windows 8.1 / 10! Shortcut to Restart Windows 10 / 8.1! Screenshot Problem in Experience-Index-OK (fixed)! Can I scan to pdf in Windows 8 / 10 and 8.1? I'm having problems at installing of the CPU query Tool! Can I control aggressive programs under Windows 8.1 and 10? How can i start the paint program in Windows 8.1 or Win 10 (run, open, find)?(0)