reg RESTORE /?: Återinför filen XXXXXX.hiv över nyckeln XXXX. ....


... Exemplen för kommandot "reg RESTORE /?"
... "reg RESTORE /?" Utdrag från Microsoft Windows Hjälp
... Viktig information, tips för kommandot "reg RESTORE /?"

Kommandot: "reg RESTORE /?" är på Windows 11, 10, .. tillgänglig

Exemplen för kommandot "reg RESTORE /?"

Kommandot`REG RESTORE`används för att återställa en tidigare säkerhetskopierad registergren till Windows-registret. Här är exempel på hur du använder`REG RESTORE`-Kommando: Exempel 1: Återställ en säkerhetskopierad registergren:

REG RESTORE HKLM\Software\Backup\RegBackup.hiv

-`REG RESTORE`: Det här kommandot används för att återställa en tidigare säkerhetskopierad registergren. -`HKLM\Software\Backup\RegBackup.hiv`: Sökvägen till den säkerhetskopierade registerfilen (.hiv) som ska återställas. Det här exemplet återställer den säkerhetskopierade registergaffeln från filen RegBackup.hiv i katalogen HKLM\Software\Backup. Exempel 2: Återställa en registergren med citattecken i sökvägen:

REG RESTORE "HKCU\Backup\RegBackup.hiv"

-`REG RESTORE`: Kommandot för att återställa en tidigare säkerhetskopierad registergren. -`"HKCU\Backup\RegBackup.hiv"`: Sökvägen till den säkerhetskopierade hiv-filen i registret (.hiv) som ska återställas, med citattecken i sökvägen. Detta återställer den säkerhetskopierade registergrenen från filen RegBackup.hiv i katalogen HKCU\Backup. Genom att använda citattecken kan sökvägar som innehåller mellanslag eller specialtecken bearbetas korrekt. Exempel 3: Återställ en säkerhetskopierad registergren med ett annat namn:

REG RESTORE HKCU\Backup\RegBackup.hiv NewKeyName

-`REG RESTORE`: Kommando för att återställa en tidigare säkerhetskopierad registergren. -`HKCU\Backup\RegBackup.hiv`: Sökväg till den säkerhetskopierade registerfilen (.hiv) som ska återställas. -`NewKeyName`: Det nya namnet för den återställda registergrenen. Här återställs den säkerhetskopierade registergrenen från filen RegBackup.hiv i katalogen HKCU\Backup, men med det nya namnet NewKeyName. Exempel 4: Återställ en hel registernyckel:

REG RESTORE HKLM\Backup\FullKeyBackup.hiv

-`REG RESTORE`: Kommando för att återställa en tidigare säkerhetskopierad registergren. -`HKLM\Backup\FullKeyBackup.hiv`: Sökväg till den säkrade registerfilen (.hiv), som innehåller en hel registernyckel. Detta återställer en hel registernyckel från filen "FullKeyBackup.hiv" i katalogen "HKLM\Backup". Sammanfattning: -`REG RESTORE`används för att återställa säkerhetskopierade registergrenar. - Kommandot kräver att sökvägen till den säkerhetskopierade registerfilen (.hiv) återställs. - Det rekommenderas före användning`REG RESTORE`Skapa säkerhetskopior och se till att återställningens effekter förstås. Dessa exempel är avsedda att ge dig en mer heltäckande uppfattning om hur`REG RESTORE`-Kommando kan användas i olika scenarier. Observera att återställning av registergrenar bör göras med försiktighet för att undvika oönskade effekter på systemet. När man använder`REG RESTORE`Försiktighet rekommenderas eftersom återställning av registergrenar kan ha oåterkalleliga effekter på systemet. Det rekommenderas att du skapar tidigare säkerhetskopior och säkerställer att du förstår exakt vilken effekt återställningen kommer att få.

"reg RESTORE /?" Utdrag från Microsoft Windows Hjälp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>


REG RESTORE Nyckelnamn Filnamn

Nyckelnamn ROOTKEY\Undernyckel (endast den lokala datorn)
ROOTKEY [ HKLM | HKCU | HKCR | HKU | HKCC ]
Undernyckel Fullständigt namn på en registernyckel som
registerfilen ska återställas till. Befintliga
nyckelvärden och undernycklar skrivs över.

Filnamn Namnet på den registerfil som ska återställas.
Filen måste skapas med REG SAVE.

Exempel:

REG RESTORE HKLM\Software\Microsoft\ResKit NTRKBkUp.hiv
Återställer filen NTRKBkUp.hiv och skriver över nyckeln 
ResKit

Viktig information, tips för kommandot "reg RESTORE /?"

Ja, det finns några viktiga punkter som du bör vara uppmärksam på när du använder`REG RESTORE`-Använd kommando: 1. Varning vid återställning: Att återställa registergrenar är en kritisk operation eftersom det kan ha en djupgående inverkan på systemet. Se till att du förstår exakt vilken registergren du vill återställa. 2. Skapa säkerhetskopia: Innan du`REG RESTORE`var noga med att skapa en aktuell säkerhetskopia av hela ditt register eller den aktuella registergrenen. Detta gör att du kan återgå till det tidigare tillståndet vid problem. 3. Skriv över data: Se till att registergrenen som ska återställas inte innehåller aktiva eller viktiga data som kan skrivas över. Återställningen ersätter det aktuella tillståndet för registergrenen med det tillstånd som finns i den säkerhetskopierade Hive-filen. 4. Sökvägar som innehåller mellanslag eller specialtecken: Om sökvägen till Hive-filen eller mål-RegKey innehåller mellanslag eller specialtecken, använd citattecken för att säkerställa att sökvägen tolkas korrekt. 5. Undvik namnkonflikter: Om du ger den återställda registergrenen ett annat namn (`NewKeyName`i exemplet), se till att det nya namnet inte orsakar namnkonflikter eller problem på systemet. 6. Observera behörighetsbegränsningar: Kontrollera behörigheterna för den registergren du vill återställa för att säkerställa att du har nödvändiga rättigheter att återställa. 7. Kontrollera systemtillstånd: Efter återställningen är det lämpligt att kontrollera systemets tillstånd för att säkerställa att återställningen utfördes som förväntat och inte orsakade några oväntade problem. 8. Varning vid användning i skript: Om du`REG RESTORE`i skript bör du se till att alla nödvändiga säkerhetsåtgärder finns på plats för att undvika oavsiktliga konsekvenser. I allmänhet är det viktigt vid användning`REG RESTORE`Var extremt försiktig eftersom felaktiga applikationer kan orsaka allvarliga problem på ditt system.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKommando reg RESTORE /? - Återinför filen XXXXXX.hiv över nyckeln XXXX. ....

HTTP: ... console/sv/138.htm
0.233
16593

Wie kann ich Drucker, oder die Seite beim Verzeichnis Ausdruck einrichten?

How can I check the Microsoft Office 365 auto update setting?

Delete and Overwrite permanently?

Use cell custom format in MS Excel!

Activate and use tab stops in MS Office Word!

Set password via cmd.exe, which never expires, example!(0)