NET HELP SHARE: gör serverns resurser tillgängliga för nätverksanvändare. När det används utan alternativ visas information om alla resurser som ...


... Exemplen för kommandot "NET HELP SHARE"
... "NET HELP SHARE" Utdrag från Microsoft Windows Hjälp
... Viktig information, tips för kommandot "NET HELP SHARE"

Kommandot: "NET HELP SHARE" är på Windows 11, 10, .. tillgänglig

Exemplen för kommandot "NET HELP SHARE"

De`NET SHARE`kommandot på Windows-kommandoraden används för att visa information om delade resurser på en dator eller för att skapa och hantera delade resurser. Här är exempel på hur du använder det här kommandot: Exempel 1: Visa alla delade resurser på datorn

net share

Beskrivning: Detta kommando visar en lista över alla resurser som delas på den lokala datorn, inklusive resursnamn och sökvägar. Exempel 2: Visa information om en specifik delad resurs

net share share_name

Beskrivning: Detta visar mer detaljerad information om en specifik delad resurs som heter "ShareName", inklusive resurssökväg och åtkomstbehörigheter. Exempel 3: Dela en katalog

net share share_name=C:\katalog /grant:Användarnamn,Full tillgång

Beskrivning: Detta kommando skapar en ny resurs med namnet "ShareName" och associerar den med katalogen "C:\Directory". Användaren "Användarnamn" beviljas Full Control-behörigheter för denna del. Exempel 4: Ta bort en delad resurs

net share share_name /delete

Beskrivning: Detta kommando tar bort resursen med namnet "ShareName". Observera att detta tar bort delning och åtkomst till motsvarande resurs. Exempel 5: Skapa delning och lägg till kommentar

net share share_name=C:\katalog /remark:"Detta är ett exempel-Släpp"

Beskrivning: Här skapas en resurs som heter "ShareName" och länkas till katalogen "C:\Directory". En kommentar läggs till för att ge ytterligare information. Exempel 6: Visa information om delade skrivare

net share

Beskrivning: Det här kommandot visar information om delade skrivare på den lokala datorn, inklusive resursnamn och associerade skrivare. Observera att de exakta kommandoalternativen kan variera beroende på din systemkonfiguration. använda sig av`NET SHARE /?`i Kommandotolken för att kontrollera de specifika alternativen och syntaxdetaljerna för din version av Windows.

"NET HELP SHARE" Utdrag från Microsoft Windows Hjälp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Syntaxen för kommandot är:

NET SHARE
resursnamn
resursnamn=enhet:sökväg [/GRANT:användare,[READ | 
CHANGE | FULL]]
[/USERS:antal | /UNLIMITED]
[/REMARK:"text"]
[/CACHE:Manual | Documents| 
Programs | None ]
resursnamn [/USERS:antal | /UNLIMITED]
[/REMARK:"text"]
[/CACHE:Manual | Documents | Programs | 
None]
{resursnamn | enhetsnamn | enhet:sökväg} /DELETE

NET SHARE gör serverns resurser tillgängliga för 
nätverksanvändare. När
det används utan alternativ visas information om alla resurser 
som
är delade på datorn. För varje resurs rapporteras enhetsnamn 
eller sökväg(ar)
och en beskrivande kommentar som är kopplad till den.

resursnamn Nätverkets namn på den delade resursen. Skriv
NET SHARE med endast ett resursnamn om du vill 
visa
information om resursen.
enhet:sökväg Anger den absoluta sökvägen till katalogen som
ska delas.
/GRANT:användare,behörighet Skapar resursen med en 
säkerhetsbeskrivning som
ger begärda behörigheter till den angivna 
användaren.
Alternativet kan användas fler än en gång för 
att ge
resursbehörigheter till flera användare.
/USERS:antal Anger maximalt antal användare som
samtidigt kan komma åt den delade resursen.
/UNLIMITED Anger att ett obegränsat antal användare
samtidigt kan komma åt den delade resursen.
/REMARK:"text" Lägger till en beskrivande kommentar om 
resursen.
Texten ska anges inom citattecken.
enhetsnamn En eller flera skrivare (LPT1: till LPT9:)
som delas av resursnamn.
/DELETE Avbryter delande av resurs.
/CACHE:Manual Aktiverar manuell klientcachelagring för 
program och
dokument från denna resurs
/CACHE:Documents Aktiverar automatisk cachelagring för dokument 
från denna
resurs
/CACHE:Programs Aktiverar automatisk cachelagring för dokument 
och program
från denna resurs
/CACHE:None Inaktiverar cachelagring från denna resurs

NET HELP kommando | MORE visar hjälpen en sida i taget.

Viktig information, tips för kommandot "NET HELP SHARE"

När du använder`NET SHARE`kommandot i Windows-kommandoraden, bör du notera några viktiga punkter: 1. Administratörsrättigheter: Den`NET SHARE`-Kommando kräver administrativa rättigheter. Se till att du öppnar Kommandotolken som administratör för att visa eller ändra delningsinformation korrekt. 2. Säkerhetsöverväganden: Att dela resurser kan innebära säkerhetsrisker, särskilt om obehöriga användare får åtkomst. Se till att konfigurera delning och behörigheter noggrant för att förhindra obehörig åtkomst. 3. Åtkomstbehörigheter: Kontrollera åtkomstbehörigheter för delade resurser. Kommandot`NET SHARE`ger information om resursnamn och sökvägar, men för detaljerade behörigheter använd ytterligare verktyg som`cacls`eller`icacls`. 4. Granska delningsalternativ: När du skapar nya delningar, granska de tillgängliga alternativen, inklusive åtkomstbehörigheter, kommentarer och andra inställningar, för att se till att de uppfyller dina behov. 5. Versionskompatibilitet: Observera att tillgängligheten för vissa alternativ och kommandots beteende kan variera beroende på versionen av Windows. Se till att dina kommandon är kompatibla med den specifika versionen av operativsystemet. 6. Använd i skript: Om du`NET SHARE`i skript, se till att ditt skript innehåller kontroller och loggning för att minimera oönskade effekter. 7. Radera andelar försiktigt: Radera andelar med`NET SHARE ... /DELETE`tar bort delning och åtkomst till motsvarande resurs. Var försiktig så att du inte raderar viktig data. 8. Nätverksanslutning: När du arbetar med resurser på fjärrdatorer, se till att nätverksanslutningen är tillförlitlig. 9. Skriv ut: Observera att`NET SHARE`visar inte bara fil- och mappresurser, utan även skrivarresurser. Granska resultatet noggrant för att identifiera andelar av olika typer. 10. Loggning: Om det behövs kan du logga åtgärder som att skapa eller ta bort delningar för att spåra ändringar och göra dem tillgängliga för senare granskning. Genom att uppmärksamma dessa punkter kan du`NET SHARE`-Använd kommandot säkert och effektivt i din miljö.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKommando NET HELP SHARE - gör serverns resurser tillgängliga för nätverksanvändare. När det används utan alternativ visas information om alla resurser som är delade på datorn. För varje resurs rapporteras enhetsnamn eller sökväg(ar) och en beskrivande kommentar som är kopplad till den.

HTTP: ... console/sv/119.htm
0.109
40412

Monitor.Turn.Off.Timer.OK switch off the monitor after the time has elapsed!

10 X Extra clipboard for texts, pictures and other objects under Windows!

Quick Memory Test OK for Windows 11, 10, 8.1, ... and MS Server OS!

Alle Unterordner im Explorer zeigen Shortcut Verzeichnis Baum!

Activate and see more media columns in the Quad Explorer!

The folder size evaluation does not start with Windows!(0)