NET HELP PRINT: visar utskrifter och delade köer. För varje kö visas jobben, inklusive storlek och status för varje jobb, och status för kön.


... Exemplen för kommandot "NET HELP PRINT"
... "NET HELP PRINT" Utdrag från Microsoft Windows Hjälp
... Viktig information, tips för kommandot "NET HELP PRINT"

Kommandot: "NET HELP PRINT" är på Windows 11, 10, .. tillgänglig

Exemplen för kommandot "NET HELP PRINT"

De`NET PRINT`kommandot används på Windows-kommandoraden för att visa information om skrivarköer eller hantera utskriftsjobb. Här är exempel på hur du använder det här kommandot: Exempel 1: Visa alla skrivarköer på datorn

net print

Beskrivning: Detta kommando listar alla skrivarköer på den lokala datorn, inklusive namnen på skrivarna och antalet väntande utskriftsjobb. Exempel 2: Visa detaljer om en specifik utskriftskö

net print "Skrivarens namn"

Beskrivning: En detaljerad lista över väntande utskriftsjobb för en specifik skrivare med namnet "Skrivarnamn" visas här. Exempel 3: Skicka utskriftsjobb

echo Provtryck > LPT1
net print /d:"Skrivarens namn" LPT1

Beskrivning: Detta kommando skickar ett testutskriftsjobb till en skrivare som heter "skrivarnamn". Observera att "LPT1" är ett exempel på skrivarporten och bör ersättas med den faktiska porten. Exempel 4: Ta bort utskriftsjobb

net print /delete "Skrivarens namn" Utskriftsjobbnummer

Beskrivning: Här raderas ett väntande utskriftsjobb för en specifik skrivare med namnet "Skrivarnamn" och angivet utskriftsjobbnummer. Exempel 5: Visa information om en fjärrskrivare

net print \\Remote_Computer\Skrivarens namn

Beskrivning: Det här kommandot visar information om en skrivarkö på en fjärrdator med namnet "Remote Computer" och skrivarnamnet "printername". Exempel 6: Visa utskriftskö för en specifik användare

net print /user:"Användarnamn"

Beskrivning: Detta visar utskriftskön för en specifik användare med namnet "användarnamn". Exempel 7: Ta bort utskriftsjobb för en specifik skrivare

net print /purge "Skrivarens namn"

Beskrivning: Detta kommando tar bort alla väntande utskriftsjobb för en specifik skrivare med namnet "skrivarnamn". Observera att de exakta skrivar- eller könamnen kan variera beroende på din systemkonfiguration. använda sig av`NET PRINT /?`i Kommandotolken för att kontrollera de specifika alternativen och syntaxdetaljerna för din version av Windows.

"NET HELP PRINT" Utdrag från Microsoft Windows Hjälp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Syntaxen för kommandot är:

NET PRINT
\\datornamn\resursnamn
[\\datornamn] jobbnr [/HOLD | /RELEASE | /DELETE]

NET PRINT visar utskrifter och delade köer.
För varje kö visas jobben, inklusive storlek 
och status för varje jobb, och status för kön.

\\datornamn Namnet på datorn som delar
utskriftsköerna.
resursnamn Namnet på den delade utskriftskön. 
jobbnr ID-numret som tilldelats en
utskrift. En dator med en eller flera 
utskriftsköer
tilldelar varje utskrift ett unikt 
nummer.
/HOLD Förhindrar att ett jobb i en kö skrivs 
ut.
Jobbet finns kvar i utskriftskön och 
andra 
jobb förbigår det tills det släpps. 
/RELEASE Reaktiverar ett jobb som står på 
väntning.
/DELETE Tar bort ett jobb från en kö.

NET HELP kommando | MORE visar hjälpen en sida i taget.

Viktig information, tips för kommandot "NET HELP PRINT"

När du använder`NET PRINT`kommandot i Windows-kommandoraden, bör du notera följande punkter: 1. Administrativa rättigheter: - Att visa skrivarköer och hantera utskriftsjobb kan kräva administrativa behörigheter. Se till att du öppnar Kommandotolken som administratör för att komma åt alla nödvändiga resurser. 2. Använd korrekt syntax: - Se till att du använder rätt syntax för`NET PRINT`kommando att använda. Felaktig syntax kan leda till fel. Du kan`NET PRINT /?`för att kontrollera de specifika alternativen och syntaxdetaljerna. 3. Skrivardrivrutiner och konfiguration: - Kontrollera att skrivardrivrutinerna och utskriftskökonfigurationen är korrekta, eftersom problem i detta område kan orsaka problem med utskriftsjobb. 4. Kontrollera skrivarstatus: - Kontrollera skrivarnas status för att säkerställa att de fungerar och att det inte finns några fel. 5. Effekter av radering av utskriftsjobb: - Ta bort utskriftsjobb med`NET PRINT /delete`kan göra att utskriftsjobb som redan har börjat avbryts. Se till att detta är avsiktligt innan du tar bort utskriftsjobb. 6. Säkerhet för utskriftsjobb: - Var uppmärksam på säkerhetsaspekter när du visar och tar bort utskriftsjobb. Obehöriga ändringar av utskriftsjobb kan påverka användarupplevelsen. 7. Användning i skript eller automatisering: - Om du`NET PRINT`i skript eller automatisering, se till att ditt skript inkluderar kontroller och loggning för att minimera oönskade effekter. 8. Utskriftsjobb från fjärrdatorer: - Om du visar eller hanterar utskriftsjobb på en fjärrdator, se till att du har lämpliga behörigheter och att nätverksanslutningen är tillförlitlig. 9. Versionskompatibilitet: - Observera att tillgängligheten för vissa alternativ och kommandots beteende kan variera beroende på versionen av Windows. Se till att dina kommandon är kompatibla med den specifika versionen av operativsystemet. 10. Loggning och loggning: - Logga åtgärder vid behov för att spåra ändringar och göra dem tillgängliga för framtida granskning. Genom att uppmärksamma dessa punkter kan du`NET PRINT`-Använd kommandon säkert och effektivt i din miljö för att se utskriftsköinformation och hantera utskriftsjobb.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKommando NET HELP PRINT - visar utskrifter och delade köer. För varje kö visas jobben, inklusive storlek och status för varje jobb, och status för kön.

HTTP: ... console/sv/115.htm
0.077
25618

Use ms-settings:sound command to set the sound for Windows 10/11!

Easy of Access Center missing on Windows 10/11?

Windows 10 / 11 control system (classic panel)!

Can crashes occur when using 32-bit programs on Windows 10?

From Windows 10 Start, Run as Admin the two solutions!

Windows 11 and 10 File Explorer search via file customize time!(0)