mountvol: Skapar, tar bort eller visar monteringspunkter för volymer.


... Exemplen för kommandot "mountvol"
... "mountvol" Utdrag från Microsoft Windows Hjälp
... Viktig information, tips för kommandot "mountvol"

Kommandot: "mountvol" är på Windows 11, 10, .. tillgänglig

Exemplen för kommandot "mountvol"

De`mountvol`kommando i Windows Kommandotolk används för att hantera volymer och visa information om enhetsbokstäver och volympunkter. Här är några exempel på hur du använder det här kommandot: Exempel 1: Visa alla monterade volymer:

mountvol

Det här kommandot visar en lista över alla för närvarande monterade volymer med deras tilldelade enhetsbokstäver och volympunkter. Exempel 2: Visa information om en specifik enhetsbeteckning:

mountvol C:

Mer detaljerad information om volymen ansluten till enhetsbokstaven "C:" visas här. Exempel 3: Ta bort volympunkt för en specifik volym:

mountvol C: /D

Detta kommando tar bort volympunkten för volymen med enhetsbeteckningen "C:". Exempel 4: Skapa en volympunkt för en specifik volym:

mountvol C: \\?\Volume{45671239-1334-1334-1334-1452783690BORT}\

Detta kommando skapar en volympunkt för volymen med enhetsbeteckningen "C:". Volympunkten är inställd på den angivna sökvägen. Exempel 5: Skapa en tom volympunkt:

mountvol D: /L

Detta kommando skapar en tom volympunkt för enhetsbeteckningen "D:". Detta är användbart om du vill ställa in en specifik volympunkt för en volym. Obs: Observera att vissa`mountvol`- Operationer kräver administratörsbehörighet. Kör kommandotolken som administratör om det behövs för att komma åt alla funktioner. Kommandot`mountvol`har många alternativ, så du kan`mountvol /?`för att se en lista över tillgängliga alternativ och deras beskrivningar.

"mountvol" Utdrag från Microsoft Windows Hjälp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Skapar, tar bort eller visar monteringspunkter för volymer.

MOUNTVOL [enhet:]sökväg Volymnamn
MOUNTVOL [enhet:]sökväg /D
MOUNTVOL [enhet:]sökväg /L
MOUNTVOL [enhet:]sökväg /P
MOUNTVOL /R
MOUNTVOL /N
MOUNTVOL /E

sökväg Anger den befintliga NTFS-katalogen där 
monteringspunkten
kommer att finnas.
Volymnamn Anger volymnamnet som är monteringspunktens mål.
/D Tar bort volymmonteringspunkten från den angivna 
katalogen.
/L Visar en lista med namn på monterade volymer för 
den
angivna katalogen.
/P Tar bort volymmonteringspunkten från den angivna 
katalogen,
kopplar från volymen och anger att volymen inte 
kan monteras.
Du kan skapa en volymmonteringspunkt om du vill 
ange att
volymen kan monteras igen.
/R Tar bort kataloger och registerinställningar för
volymmonteringspunkter.
/N Inaktiverar automatisk montering av nya volymer.
/E Aktiverar automatiskt montering av nya volymer 
igen.

Möjliga värden för volymnamnet tillsammans med aktuella 
monteringspunkter är:

\\?\Volume{f6d8de5b-5f4d-11dd-ab3d-806e6f6abcd3}\
D:\

\\?\Volume{f6d8de5c-5f4d-11dd-ab3d-806e6f6e69ff3}\
E:\

\\?\Volume{f6d8de5d-5f4d-11dd-ab3d-806e6f6e6aa}\
F:\

Viktig information, tips för kommandot "mountvol"

När du använder`mountvol`kommandot i Windows kommandotolk, finns det några viktiga överväganden att tänka på: 1. Administratörsrättigheter: Specifika`mountvol`-Verksamhet kräver administratörsrättigheter. Se till att köra kommandotolken som administratör om det behövs.

Högerklicka -> "Som Administrator fullgöra"

2. Risk för förändringar av volympunkter: Var försiktig när du ändrar eller tar bort volympunkter eftersom detta kan påverka systemets funktionalitet. Ändringar av volympunkter bör endast göras om du vet exakt vad du gör. 3. Anslutning med giltig sökväg: Om du skapar en ny volympunkt, se till att den angivna sökvägen är giltig. Felaktiga vägar kan leda till problem. 4. Korrekt användning av`/D`(Ta bort): Om du har möjlighet`/D`För att ta bort en volympunkt, se till att volympunkten inte längre behövs. Att ta bort en volympunkt kan leda till att den sökvägen blir otillgänglig. 5. Rätt format för volymidentifierare: När du använder kommandot för att skapa en volympunkt och anger en volymidentifierare, se till att du använder rätt format. Volymidentifieraren ska vara med`\\?\Volume{}`börja, följt av en unik identifierare. 6. Vartig hantering av enhetsbokstäver: Ändringar av enhetsbokstäver bör göras försiktigt eftersom de kan påverka befintliga sökvägar och genvägar. 7. Säkerhetskopiering av viktig data: Innan du gör större ändringar av volympunkter, se till att viktig data säkerhetskopieras för att undvika dataförlust. 8. Kunskap om filsystem: Det är bra att ha en grundläggande kunskap om filsystemet och hur volympunkter fungerar för att använda`mountvol`-Kommando att använda effektivt. Dessa överväganden bör bidra till`mountvol`-Kommando används säkert och effektivt. Om du är osäker eller har specifika krav, kanske du vill undersöka ytterligare information eller rådgöra med en erfaren administratör.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKommando mountvol - Skapar, tar bort eller visar monteringspunkter för volymer.

HTTP: ... console/sv/096.htm
0.093
17582
Can I turn off some Service via msconfig on Windows 11, 10, ...? Hide drives, Hard and SSD partitions on Windows 10/11! Der Befehl Create Directory in der Windows cmd.exe, wie kann ich sowas realisieren? Prüfen ob Datei vorhanden ist mit PowerShell unter Windows 11, 10, ...! Remove printer via command line in PowerShell? Where can I find Windows startup settings? Remove or add delete at restart via Microsoft File Explorer Menu! The view settings or adjustments are lost, are they incorrect? TCP/IP reset with PowerShell under MS Windows 11, 10, ...! Mount VHD (Virtual Hard Disk) via Windows Command Prompt?(0)