ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>GPUPDATE /?
Beskrivning: Uppdaterar grupprincipinställningar.

Syntax: GPUpdate [/Target:{Computer | User}] [/Force]
[/Wait:<värde>]
[/Logoff] [/Boot] [/Sync]

Parametrar:

Värde Beskrivning
/Target:{Computer | User} Anger att endast inställningar för
datorer eller
användare ska uppdateras. Som
standard
uppdateras inställningar för både
användare och
datorer.

/Force Tillämpar alla principinställningar
igen. Som
standard tillämpas endast
principinställningar
som har ändrats.

/Wait:{värde} Ange antal sekunder att vänta på att
behandling
av principerna ska slutföras.
Standardvärdet
är 600 sekunder. Värdet 0 innebär att
väntan inte
sker. Värdet -1 innebär att ingen
gräns finns.
När tidsgränsen överskrids återvänder
kommandot
men behandling av principerna
fortsätter om
det inte slutförts ännu.

/Logoff Framtvingar utloggning efter att
grupprincip-
inställningarna har uppdaterats.
Detta krävs
för de tillägg på klientsidan som
inte behandlar
principer i en process i bakgrunden
utan
behandlar principer när användaren
loggar in.
Exempel på detta är
programvaruinstallation för
enskilda användare och omdirigering
av mappar.
Detta alternativ har ingen effekt om
inga
tillägg som kräver utloggning
anropas.

/Boot Framtvingar en omstart av datorn när
grupprincip-
inställningarna verkställs. Detta
krävs
de tillägg på klientsidan som inte
behandlar
principer i en process i bakgrunden
utan
behandlar principer när datorn
startas.
Exempel på detta är
programvaruinstallation för
enskilda datorer. Detta alternativ
har ingen
om inga tillägg som kräver omstart
anropas.

/Sync Gör att nästa tillämpning av
principer i
förgrunden sker synkront. Sådan
tillämpning sker
när datorn startas och när användaren
loggar in. Du kan ange detta för
användaren
datorn eller båda genom parametern
/Target.
Parametrarna /Force och /Wait
ignoreras om de
anges.
C:\WINDOWS>IISRESET /?
'iisreset' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.

C:\WINDOWS>ipconfig /?

USAGE:
   ipconfig [/? | /all | /renew [adapter] | /release [adapter] |
             /flushdns | /displaydns | /registerdns |
             /showclassid adapter |
             /setclassid adapter [classid] ]

where
   adapter         Connection name
                  (wildcard characters * and ? allowed, see examples)

   Options:
      /?           Display this help message
      /all         Display full configuration information.
      /release     Release the IP address for the specified adapter.
      /renew       Renew the IP address for the specified adapter.
      /flushdns    Purges the DNS Resolver cache.
      /registerdns Refreshes all DHCP leases and re-registers DNS names
      /displaydns  Display the contents of the DNS Resolver Cache.
      /showclassid Displays all the dhcp class IDs allowed for adapter.
      /setclassid  Modifies the dhcp class id.  

The default is to display only the IP address, subnet mask and
default gateway for each adapter bound to TCP/IP.

For Release and Renew, if no adapter name is specified, then the IP address
leases for all adapters bound to TCP/IP will be released or renewed.

For Setclassid, if no ClassId is specified, then the ClassId is removed.

Examples:
   > ipconfig                   ... Show information.
   > ipconfig /all              ... Show detailed information
   > ipconfig /renew            ... renew all adapters
   > ipconfig /renew EL*        ... renew any connection that has its
                                    name starting with EL
   > ipconfig /release *Con*    ... release all matching connections,
                                    eg. "Local Area Connection 1" or
                                        "Local Area Connection 2"iisreset är inte ett internt kommando, externt kommando,
program eller kommandofil.C:\WINDOWS>IPCONFIG /?

SYNTAX:
ipconfig [/allcompartments] [/? | /all |
/renew [nätverkskort] | /release
[nätverkskort] |
/renew6 [nätverkskort] | /release6
[nätverkskort] |
/flushdns | /displaydns | /registerdns |
/showclassid nätverkskort |
/setclassid nätverkskort [klass-ID] ]

där
nätverkskort Anslutningsnamn
(jokertecken * och ? är tillåtna, se
exemplen)

Alternativ:
/? Visar det här hjälpmeddelandet
/all Visar fullständig
konfigurationsinformation.
/allcompartments Visar information för alla fack.
/release Frigör IPv4-adressen för det nätverkskort
som angetts.
/release6 Frigör IPv6-adressen för det nätverkskort
som angetts.
/renew Förnya IP-adress för det nätverkskort som
angetts.
/renew6 Förnya IPv6-adress för det nätverkskort
som angetts.
/flushdns Tömmer DNS-matchningscachen.
/registerdns Uppdaterar alla DHCP-lån och
omregistrerar DNS-namn.
/displaydns Visar innehållet i DNS-matchningscachen.
/showclassid Visar alla DHCP-klass-ID:n som tillåts
för
nätverkskortet.
/setclassid Ändrar DHCP-klass-ID:t.

Som standard visas bara IP-adressen, delnätsmasken och
standardgateway för varje nätverkskort bundet till TCP/IP.

Om inget nätverkskortsnamn angetts vid Release och Renew, kommer
IP-adresserna
för alla nätverkskort bundna till TCP/IP att frigöras eller
förnyas.

Om inget klass-ID angetts vid Setclassid, tas klass-ID:t bort.

Exempel:
> ipconfig ... Visa information
> ipconfig /all ... Visa detaljerad
information
> ipconfig /renew ... förnya alla nätverkskort
> ipconfig /renew EL* ... förnya alla anslutningar
vars
namn börjar på EL
> ipconfig /release *Ans* ... frigör alla matchande
anslutningar,
dvs "Anslutning till
lokalt nätverk
1" eller "Anslutning
till lokalt
nätverk 2"
> ipconfig /allcompartments ... Visa information om alla
fack
> ipconfig /allcompartments /all ... Visa detaljerad
information om alla
fack
GOTO : LODCTR /?

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Kommando gpupdate - Uppdaterar Group Policies inställningar.

HTTP: ... console/sv/089.htm
0.14
13992

My Samsung notebook only charges the battery to 80 percent, why?

 /

Reset standard fonts for programs to default in Windows 7, can I?

 /

What is Autodesk?

 /

I miss an 'Auto column width' option in the file explorer 4 Windows?

 /

Can I install Windows-10 from the USB stick, if so, can I?

 /

Windows 10 / 11 Home lokale Benutzer und Gruppen erstellen?

 /

Turn off Flight Mode on Windows 10/11?

 /

How to connect a Bluetooth enabled device to Windows 10 computer?

 /

Donate via PayPal Problem, why?

 /

Marking pictures by quality, possibilities by comparison!

 /

How to turn off the clicking sound in ms internet explorer?

 /

Open Windows 11 settings the solutions!

 /