DRIVERQUERY: Visar egenskaper och status för aktuell drivrutin.


... Exemplen för kommandot "DRIVERQUERY"
... "DRIVERQUERY" Utdrag från Microsoft Windows Hjälp
... Viktig information, tips för kommandot "DRIVERQUERY"

Kommandot: "DRIVERQUERY" är på Windows 11, 10, .. tillgänglig

Exemplen för kommandot "DRIVERQUERY"

Här är några exempel på det`DRIVERQUERY`-Kommando i Windows Command Prompt med förklarande kommentarer: Exempel 1: Visa alla installerade drivrutiner:

DRIVERQUERY

Detta kommando visar en lista över alla installerade drivrutiner på systemet. Information som modulnamn, visningsnamn, typ, startläge och status för drivrutinerna visas. Exempel 2: Visa detaljerad information för en specifik förare:

DRIVERQUERY /V /FO LIST /FI "MODULER eq ntoskrnl.exe"

Detta kommando visar detaljerad information om drivrutinen med modulnamnet "ntoskrnl.exe". Alternativen`/V`visa detaljerad information och`/FO LIST`formaterar utdata som en lista. Exempel 3: Spara lista över drivrutiner i en textfil:

DRIVERQUERY /FO TABLE > Förarlista.txt

Här sparas listan över installerade drivrutiner i en textfil som heter "Driverlist.txt". Alternativet`/FO TABLE`formaterar utdata som en tabell. Exempel 4: Visa endast aktiva förare:

DRIVERQUERY /FO LIST /FI "STATUS eq Running"

Detta kommando visar en lista över alla aktiva (körande) drivrutiner. Alternativet`/FI "STATUS eq Running"`filtrerar förarna efter deras status. Exempel 5: Filtrera drivrutiner efter typ:

DRIVERQUERY /FO LIST /FI "IMAGETYPE eq Kernel Mode Driver"

Endast drivrutiner för kärnläge visas här. Alternativet`/FI "IMAGETYPE eq Kernel Mode Driver"`filtrerar drivrutinerna efter deras bildtyp. Exempel 6: Exportera drivrutinsinformation som en CSV-fil:

DRIVERQUERY /FO CSV > Förarinformation.csv

Detta kommando exporterar förarinformationen till en CSV-fil med namnet "driverinformation.csv". Detta kan vara användbart för vidare bearbetning av data i kalkylprogram. Dessa exempel bör ge dig en inblick i hur du använder`DRIVERQUERY`kommando för att få information om drivrutiner på ett Windows-system. Observera att administratörsbehörighet kan krävas för att komma åt viss förarinformation.

"DRIVERQUERY" Utdrag från Microsoft Windows Hjälp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>


DRIVERQUERY [/S dator [/U användarnamn [/P [lösenord]]]]
[/FO format] [/NH] [/SI] [/V] 
Beskrivning:
Låter en administratör visa en lista över 
installerade drivrutiner.

Parameterlista:
/S dator Anger vilken fjärrdator som ska 
anslutas.

/U [domän\]anv. Anger under vilken användarkontext 
som 
kommandot ska köras.

/P [lösenord] Anger lösenord för den användare 
som anges.

/FO format Anger hur utdata ska visas.
Giltiga värden är följande:
TABLE, LIST eller CSV.

/NH Anger att kolumnrubrik 
inte ska visas. 
Detta kan endast anges för TABLE 
och CSV.

/SI Ger information om signerade 
drivrutiner.

/V Visar utförlig utdata. Inte giltigt 
för signerade drivrutiner.

/? Visar detta hjälpmeddelande.

Exempel:
DRIVERQUERY
DRIVERQUERY /FO CSV /SI
DRIVERQUERY /NH
DRIVERQUERY /S IP-adress /U användare /V 
DRIVERQUERY /S dator /U domän\användare /P lösenord /FO LIST

Viktig information, tips för kommandot "DRIVERQUERY"

När man sysslar med det`DRIVERQUERY`kommandot i Windows kommandotolk finns det några viktiga punkter att notera: 1. Administrativa privilegier: Den`DRIVERQUERY`kommandot visar detaljerad information om drivrutiner som kan kräva administrativa rättigheter. Se till att du öppnar Kommandotolken med administratörsbehörighet. 2. Olik utförande på olika Windows-versioner: Vilka alternativ och utdataformatering som stöds kan variera beroende på version av Windows. Se till att kontrollera dokumentationen för din specifika version av Windows. 3. Notera filter- och formatalternativ: Kommandot stöder olika filter- och utdataformateringsalternativ (`/FI`,`/FO`). Överväg de möjliga kombinationerna och välj de som bäst passar dina behov. 4. Förstå förarstatus och typ: Förstå olika status (`Running`,`Stopped`, etc.) och typalternativ (`Kernel Mode Driver`,`File System Driver`, etc.) för att effektivt filtrera efter förare. 5. Interaktion med andra kommandon: `DRIVERQUERY`kan användas med andra kommandon som`FIND`eller`FINDSTR`kan kombineras för att ytterligare filtrera och söka efter utgången. Detta kan vara till hjälp om du letar efter specifik information. 6. Spara utdata till externa filer: Du kan spara utdata från`DRIVERQUERY`Spara till externa filer för framtida referens eller analys. Se till att filformaten och alternativen uppfyller dina behov. 7. Tolkning av utdata: Förstå informationen som`DRIVERQUERY`tillhandahåller. Detta inkluderar information som modulnamn, visningsnamn, typ, startläge och drivrutinernas status. Vid behov, se dokumentationen för mer specifik information. 8. Möjliga systemförändringar: Kommandot visar information om installerade drivrutiner. Var försiktig när du vidtar åtgärder baserat på denna information, särskilt om du inte vet exakt hur ändringar kan påverka systemet. 9. Användning i skript eller automatisering: `DRIVERQUERY`kan användas i skript eller automatiseringsuppgifter. Se till att du anpassar alternativen därefter och förstår alla åtgärder i sammanhanget där de utförs. 10. Periodisk förarkontroll: Det kan vara till hjälp att`DRIVERQUERY`Kör med jämna mellanrum för att övervaka ändringar av förare och identifiera potentiella problem tidigt. Det rekommenderas att du använder den officiella Microsoft-dokumentationen för`DRIVERQUERY`kommando för detaljerad information och användningsfall som är specifika för din version av Windows.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKommando DRIVERQUERY - Visar egenskaper och status för aktuell drivrutin.

HTTP: ... console/sv/076.htm
0.077
16486
Why you should update all software? The settings are apparently stored in the registry, right? Windows 10/11 Run-Command Dialog via Desktop Shortcut? Can I still test the memory on Windows 11 with this tool? USB 3.2 on old notebooks and laptops Set Windows 10 to the Default Boot Entry (operating system)? Rückwärts Sortierung der PDF Scans? Where are the Start Menu settings in Windows 10? Save the Scans as JPEG files in WinScan2PDF, can I? No text recognizable in the notepad!(0)