SHIFT: Ändrar position på ersättningsbara parametrar i kommandofiler.


... Exemplen för kommandot "SHIFT"
... "SHIFT" Utdrag från Microsoft Windows Hjälp
... Viktig information, tips för kommandot "SHIFT"

Kommandot: "SHIFT" är på Windows 11, 10, .. tillgänglig

Exemplen för kommandot "SHIFT"

De`SHIFT`kommando i Windows Kommandotolk används för att flytta positionen för parametrar i en batchfil. Här är några exempel på hur du använder`SHIFT`-Kommando: Exempel 1: Iterera genom parametrar i en batchfil:

@ECHO OFF
:LOOP
IF "%1"=="" GOTO END
ECHO Parameter: %1
SHIFT
GOTO LOOP
:END

Beskrivning: Det här exemplet använder en loop för att iterera genom alla parametrar i en batchfil och visa dem en efter en. Kommandot`SHIFT`används för att flytta parametrarnas position. Exempel 2: Summa parametrar i en batchfil:

@ECHO OFF
SET TOTAL=0
:ADD_LOOP
IF "%1"=="" GOTO END_ADD
SET /A TOTAL+= %1
SHIFT
GOTO ADD_LOOP
:END_ADD
ECHO total: %TOTAL%

Beskrivning: I detta exempel summeras parametrarna i en slinga. Kommandot`SHIFT`flyttar parameterpositionen och`SET /A`används för att uppdatera summan. Exempel 3: Arbeta med kapslade slingor och SHIFT:

@ECHO OFF
:OUTER_LOOP
IF "%1"=="" GOTO END_OUTER
ECHO Outer Parameter: %1
SHIFT
:INNER_LOOP
IF "%1"=="" GOTO END_INNER
ECHO Inner Parameter: %1
SHIFT
GOTO INNER_LOOP
:END_INNER
GOTO OUTER_LOOP
:END_OUTER

Beskrivning: Detta exempel visar hur`SHIFT`kan användas i kapslade slingor. Den yttre slingan bearbetar yttre parametrar medan den inre slingan bearbetar de inre parametrarna. Exempel 4: Hoppa över parametrar med SHIFT:

@ECHO OFF
SHIFT
SHIFT
ECHO Tredje Parameter: %1

Beskrivning: Här används de två första parametrarna med två på varandra följande`SHIFT`kommandon hoppas över och den tredje parametern visas. Exempel 5: Kontrollera och hantera parametrar:

@ECHO OFF
:PARAM_LOOP
IF "%1"=="" GOTO END_PARAM
IF /I "%1"=="/DEBUG" (
    ECHO Debug-Läge aktiverat.
    SHIFT
    GOTO PARAM_LOOP
)
ECHO Bearbeta Parameter: %1
SHIFT
GOTO PARAM_LOOP
:END_PARAM

Beskrivning: Detta exempel kontrollerar om den första parametern är "/DEBUG". Om så är fallet skickas ett meddelande och parametern hoppas över. De`SHIFT`kommandot är särskilt användbart i batchskript där ett varierande antal parametrar måste bearbetas. Anteckna det`SHIFT`flyttar innehållet i parameterlistan och omtilldelar parameterpositioner. Därför är det viktigt`SHIFT`Använd klokt och enligt logiken i ditt batchskript.

"SHIFT" Utdrag från Microsoft Windows Hjälp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Ändrar position på utbytbara parametrar i en kommandofil.

SHIFT [/n]

Om kommandotilläggen är aktiverade stöder kommandot SHIFT
växeln /n som anger att kommandot ska börja skifta vid det
n:te argumentet. Värden mellan noll och åtta kan anges för n.
Till exempel:

SHIFT /2

skiftar %3 till %2, %4 till %3 etc. %0 och %1 påverkas inte.

Viktig information, tips för kommandot "SHIFT"

När du använder`SHIFT`kommando i batchskript finns det några viktiga aspekter att ta hänsyn till: 1. Parameterförlust: Om du`SHIFT`detta flyttar positionen för parametrarna i parameterlistan till vänster. Detta betyder att värdet på den första parametern (`%1`) av den andra parametern (`%2`) ersätts, blir den andra parametern den tredje (`%3`), och så vidare. Värdet för den sista parametern (`%9`) går förlorad, och värdet av`%0`(skriptnamnet) förblir oförändrat. 2. Antal skift: Du kan`SHIFT`bara nio gånger i ett batchskript eftersom det bara finns nio numeriska parametrar (`%0`fram tills`%9`) ger. Efter det nionde skiftet förblir värdet på den nionde parametern förlorat. 3. SKIFT i slingor: Om du`SHIFT`i en loop bör du se till att villkoren kontrolleras ordentligt för att undvika en oändlig loop om det inte finns några andra parametrar.

@ECHO OFF
:LOOP
IF "%1"=="" GOTO END_LOOP
ECHO Parameter: %1
SHIFT
GOTO LOOP
:END_LOOP

4. SKIFT i kapslade slingor: Om du`SHIFT`i kapslade loopar, observera att flytta parametrarna i en loop också påverkar parameterpositionerna i de kapslade looparna.

@ECHO OFF
:OUTER_LOOP
IF "%1"=="" GOTO END_OUTER
ECHO Outer Parameter: %1
SHIFT
:INNER_LOOP
IF "%1"=="" GOTO END_INNER
ECHO Inner Parameter: %1
SHIFT
GOTO INNER_LOOP
:END_INNER
GOTO OUTER_LOOP
:END_OUTER

5. Försenad expansion och SHIFT: Om du`SHIFT`i kombination med fördröjd expansion (`ENABLEDELAYEDEXPANSION`), anteckna det`!`används inte för fördröjd expansion`%`.

@ECHO OFF
SETLOCAL ENABLEDELAYEDEXPANSION
SET COUNT=0
:LOOP
IF "!1"=="" GOTO END_LOOP
SET /A COUNT+=1
SHIFT
GOTO LOOP
:END_LOOP
ECHO antal Parameter: %COUNT%

Det är viktigt att överväga ordningen och frekvensen av`SHIFT`planera noga för att säkerställa att parametrarna flyttas som förväntat och att ingen information går förlorad. Kollar också efter tomma parametrar (`IF "%1"==""`) är viktigt för att undvika oändliga loopar.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKommando SHIFT - Ändrar position på ersättningsbara parametrar i kommandofiler.

HTTP: ... console/sv/060.htm
0.093
18009
How to rotate desktop on windows 11? Why is the mouse wheel too slow on Windows 11? Datenübertragung zu langsam. W10 Defender aktiviert sich immer wieder! Ctrl+Alt+Delete when signing in on Windows 11 or 10! Can I run the ColorConsole as an administrator? DesktopOK Tools + functions for all Windows OS Desktop(s)! Can I turn off the touchscreen function on Windows 11? Weather on Windows 11 taskbar? Was ist Windows Vista-Aero? After Windows 10/11 update, the desktop icon save positions tool does not work!(0)