PROMPT: Ändrar kommandotolk.


... Exemplen för kommandot "PROMPT"
... "PROMPT" Utdrag från Microsoft Windows Hjälp
... Viktig information, tips för kommandot "PROMPT"

Kommandot: "PROMPT" är på Windows 11, 10, .. tillgänglig

Exemplen för kommandot "PROMPT"

Det verkar som om det finns ett stavfel i termen "PROMP" och du menar förmodligen "PROMPT". De`PROMPT`kommandot i Windows kommandotolk används för att ändra utseendet på kommandoraden (prompten). Här är några exempel på hur du använder`PROMPT`-Kommando: Exempel 1: Återställ standardprompt:

PROMPT $P$G

Beskrivning: Detta kommando ger standardprompten sökvägsinformation och`>`ikon återställning. Exempel 2: Anpassad uppmaning utan sökväg:

PROMPT $G

Beskrivning: Här kan du ställa in en anpassad prompt utan en sökväg, bara`>`-Symbol. Exempel 3: Visa aktuellt datum i prompt:

PROMPT $D $T$_$P$G

Beskrivning: Detta kommando visar aktuellt datum, tid och sökväg i prompten. Exempel 4: Anpassning av uppmaningen med text:

PROMPT Vänligen ange ett kommando: $G

Beskrivning: Här är prompten med en anpassad text ("Ange ett kommando:") och`>`ikonen justerad. Exempel 5: Ingen sökväg visas i prompten:

PROMPT $$ $G

Beskrivning: Det här kommandot visar just det`>`ikon, utan den aktuella sökvägen. Exempel 6: Visar användarnamnet i prompten:

PROMPT $E[32m$P$_$E[34m$G$E[0m

Beskrivning: Det här exemplet använder ANSI-färgsekvenser (`$E[32m`för grönt,`$E[34m`för blå) och visar användarnamnet, sökvägen och`>`ikonen i prompten. Obs: De enskilda delarna i`PROMPT`-Kommando är speciella platshållare: -`$P`: Aktuell väg. -`$G`:`>`kommandoradsikon. -`$D`: Dagens datum. -`$T`: Aktuell tid. -`$E[...]`: ANSI-färgsekvenser. Du kan blanda och matcha dessa platshållare för att designa prompten som du vill. Observera att den exakta funktionen hos`PROMPT`kommandot beror på versionen av kommandotolken och operativsystemet.

"PROMPT" Utdrag från Microsoft Windows Hjälp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Ändrar Kommandotolkens prompt.

PROMPT [text]

text Anger ny prompt för kommandotolken.

Prompten kan bestå av vanliga tecken och följande specialtecken:

$A & (et-tecken)
$B | (lodrätt streck)
$C ( (vänsterparentes)
$D aktuellt datum
$E escape-tecken (ASCII-kod 27)
$F ) (högerparentes)
$G > (större än-tecken)
$H backsteg (tar bort föregående tecken)
$L < (mindre än-tecken)
$N aktuell enhet
$P aktuell enhet och katalog
$Q = (likhetstecken)
$S (blanksteg)
$T aktuell tid
$V Windows versionsnummer
$_ vagnretur och ny rad
$$ $ (dollartecken)

Om kommandotilläggen är aktiverade stöder kommandot PROMPT 
följande
ytterligare formateringstecken:

$+ noll eller fler plustecken (+) beroende på djupet av
PUSHD-katalogstacken, ett tecken för varje nivå som lagts 
på
stacken.

$M Visar det externa namnet som är associerat med den 
aktuella
enhetsbeteckningen eller en tom sträng om den aktuella 
enheten
inte är en nätverksenhet.

Viktig information, tips för kommandot "PROMPT"

När du använder`PROMPT`kommandot i Windows kommandotolk finns det några viktiga punkter att notera: 1. ANSI-färgsekvenstillgänglighet: Den`PROMPT`kommandot stöder ANSI-färgsekvenser i nyare versioner av Windows, vilket tillåter färger och formatering i prompten. Observera att detta inte stöds i alla versioner och terminaler. 2. Anpassa platshållare för prompten: Du kan använda olika platshållare i`PROMPT`-Använd kommandot för att anpassa prompten efter dina önskemål. Några vanliga jokertecken är`$P`för den aktuella vägen,`$G`för`>`-Symbol och`$D`för det aktuella datumet. 3. Problem med för långa uppmaningar: En för lång prompt kan göra kommandoraden svår att läsa, särskilt om sökvägen är mycket lång. Se till att den anpassade uppmaningen inte påverkar läsbarheten. 4. Jokertecken i ANSI-färgsekvenser: Om du använder ANSI-färgsekvenser i din prompt, se till att escape-sekvenserna är ordentligt stängda för att förhindra att kommandoraden renderas felaktigt. 5. Administratörsrättigheter: Vissa ändringar av prompten kräver administratörsrättigheter. Om du har problem med att ändra prompten, försök öppna Kommandotolken som administratör. 6. Jokerteckenkombinationer: Du kan kombinera olika jokertecken för att göra uppmaningen mer detaljerad. Experimentera med olika kombinationer för att skapa den bästa prompten för dig. Här är några exempel som tar hänsyn till ovanstående punkter: - Återställ standardprompt:

PROMPT $P$G

- Visa aktuellt datum i prompt:

PROMPT $D $G

- Anpassad prompt med ANSI-färgsekvenser:

PROMPT $E[32m$P$_$E[34m$G$E[0m

Se till att ändringarna du gör i prompten förbättrar läsbarheten och användbarheten, och överväg funktionsstöd beroende på den exakta versionen av prompten och terminalen du använder.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKommando PROMPT - Ändrar kommandotolk.

HTTP: ... console/sv/049.htm
0.14
9502
Datenträger-Manager in der Computer Verwaltung unter Windows-10! How can I uninstall the File Unlocker ThisIsMyFile? Redirect CMD command output to a file, with an example? Autostart-Ordner in Windows 10 / 11 finden und verwenden, (wo ist der)? Wo ist der Senden an Ordner in Windows 10 / 11 finden, öffnen, bearbeiten? Query installed Windows versions with PowerShell and command prompt! Find out the computer name via the command prompt or Powershell! Wie lange dauert es, bis Windows 10 installiert ist (Download)? Portable use of The-Aero-Clock for Windows 11, 10, ... Desktops! How can I display a folder with many subfolders, (Windows, all)?(0)