PATH: Visar eller anger sökväg för körbara filer.


 


... Exemplen för kommandot "PATH"
... "PATH" Utdrag från Microsoft Windows Hjälp
... Viktig information, tips för kommandot "PATH"

Kommandot: "PATH" är på Windows 11, 10, .. , MS Server 2025, 2022, 2019, .. tillgänglig

Exemplen för kommandot "PATH"

De`PATH`kommando i Windows Kommandotolk används för att konfigurera sökvägen för körbara filer. Här är några exempel på hur du använder`PATH`-Kommando: Exempel 1: Visa aktuell sökväg:

PATH

Beskrivning: Visar det aktuella innehållet i sökvägen. Exempel 2: Lägga till en katalog i sökvägen:

PATH %PATH%;C:\Nyare\katalog

Beskrivning: Lägger till katalogen "C:\New\Directory" till den aktuella sökvägen.`%PATH%`används för att bevara den befintliga sökvägen. Exempel 3: Lägga till flera kataloger i sökvägen:

PATH %PATH%;C:\katalog1;D:\katalog2

Beskrivning: Lägger till katalogerna "C:\Directory1" och "D:\Directory2" till den aktuella sökvägen. Exempel 4: Ta bort en katalog från sökvägen:

PATH %PATH:C:\Till\Ta bort\katalog=%

Beskrivning: Tar bort katalogen "C:\To\Remove\Directory" från den aktuella sökvägen. Exempel 5: Ställa in sökvägen till en specifik katalog:

PATH C:\Ny\katalog

Beskrivning: Ställer in sökvägen till katalogen "C:\New\Directory". Observera att detta ersätter den befintliga sökvägen. Exempel 6: Sök efter körbara filer i en specifik katalog:

PATH C:\Min\program;%PATH%

Beskrivning: Ställer in sökvägen till "C:\My\Program" och behåller den befintliga sökvägen. Detta understryker att katalogen C:\My\Program söks först. Exempel 7: Tillfälligt ändra sökvägen i en batchfil:

@ECHO OFF
SETLOCAL
PATH %PATH%;C:\Temp\Tools
REM Utför kommandona här, som behöver den tillfälliga katalogen
ENDLOCAL

Beskrivning: I en batchfil`SETLOCAL`används för att endast ändra sökvägen lokalt för den här filen, utan att påverka den globala sökvägen för hela sessionen. Exempel 8: Permanent ändring av sökvägen i systemmiljövariabeln:

SETX PATH "%PATH%;C:\Ny\katalog" /M

Beskrivning: Med`SETX`Sökvägen kan uppdateras permanent i systemmiljövariabeln.`/M`innebär att den tillämpas på systemmiljön istället för användarmiljön. Observera att ändringar till`PATH`-Kommando träder vanligtvis inte i kraft omedelbart. Du måste starta en ny kommandotolk för att ändringarna ska träda i kraft.

"PATH" Utdrag från Microsoft Windows Hjälp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Visar eller anger sökvägen för körbara filer.

PATH [[enhet:]sökväg[;...][;%PATH%]
PATH ;

Skriv PATH ; om du vill ta bort alla sökvägsinställningar.
Kommandotolken söker endast i den aktuella katalogen.
Skriv PATH utan parametrar om du vill visa aktuell 
sökvägsinställning.
Genom att inkludera %PATH% i den nya sökvägsinställningen behålls 
även
den gamla sökvägsinställningen.

Viktig information, tips för kommandot "PATH"

När man arbetar med`PATH`kommandot i Windows kommandotolk finns det några viktiga punkter att notera: 1. Syntax för miljövariabler: Se till att använda syntaxen för att redigera miljövariabler korrekt.`%PATH%`används för att komma åt det aktuella innehållet i`PATH`-Variabler att komma åt. 2. Använd separatorer: De enskilda katalogerna i`PATH`variabler separeras vanligtvis med semikolon (`;`) separerade. Se till att du använder separatorn på rätt sätt. 3. Skiftlägeskänslig: Den`PATH`kommandot i Windows-kommandotolken är vanligtvis inte skiftlägeskänsligt. Det betyder att versaler och gemener inte spelar någon roll. Ändå är det bra att ha rätt stavning. 4. Ändringar träder inte i kraft omedelbart: Om du`PATH`kommandot i en kommandotolk, träder ändringarna vanligtvis inte i kraft omedelbart i den aktuella sessionen. Du måste starta en ny kommandotolk för att använda de uppdaterade miljövariablerna. 5. Undvik dubbletter av poster: Se till att undvika dubbla poster i`PATH`att undvika. Dubblettposter kan leda till oegentligheter i utförandet av kommandon. 6. Kataloger med mellanslag: Om en katalog i`PATH`Om det innehåller mellanslag ska det omges av citattecken för att säkerställa att det tolkas korrekt.

PATH %PATH%;"C:\Katalog med mellanslag"

7. Systemmiljö eller användarmiljö: Notera skillnaden mellan systemmiljön och användarmiljön. Ändringar på`PATH`i systemmiljön påverkar alla användare, medan ändringar i användarmiljön endast påverkar den aktuella användaren. 8:e `SETX`-Permanent Change Command: Om du vill göra en permanent ändring på`PATH`Om du vill göra detta, använd det`SETX`-Kommando. Observera att ändringar i systemmiljön kan kräva en omstart.

SETX PATH "%PATH%;C:\Ny\katalog" /M

9. Notera sökordning: Ordningen på katalogerna i`PATH`påverkar sökningen efter körbara filer. Systemet letar först i katalogen som är först i`PATH`står. Du kan ändra ordningen för att säkerställa att vissa versioner av program är att föredra. 10. Ställ in miljövariabler med SET: Du kan`SET`kommandot för att göra tillfälliga ändringar av`PATH`som ska göras i den aktuella sessionen.

SET PATH=%PATH%;C:\Temp\Tools

Ta hänsyn till dessa punkter när du...`PATH`kommandot i Windows kommandotolk för att säkerställa att du konfigurerar sökvägen effektivt och undviker potentiella problem.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKommando PATH - Visar eller anger sökväg för körbara filer.

HTTP: ... console/sv/045.htm
0.109
14050
WEBP, EMF, WMF, ... in Q-Dir File Explorer views! A short, how do I use the new file time stamp setter! In Tree-view is it possible to make the hover time to expand adjustable xx Seconds! Windows 11 shows you can I use Windows 11! NewFileTime Video! Disable DontSleep via the Windows To-Tray area! Customize the touchpad in Windows 11? Windows 11 Task-Leiste ist nicht transparent? The right font for every note and every door on Windows 11, 10, ...! Directory Print Out directly via the MS-Explorer context menu!(0)