MORE: Visar utdata en skärmbild i taget.


 


... Exemplen för kommandot "MORE"
... "MORE" Utdrag från Microsoft Windows Hjälp
... Viktig information, tips för kommandot "MORE"

Kommandot: "MORE" är på Windows 11, 10, .. , MS Server 2025, 2022, 2019, .. tillgänglig

Exemplen för kommandot "MORE"

De`MORE`kommando i Windows Kommandotolk används för att visa innehållet i textfiler sida för sida. Här är några exempel på hur du använder`MORE`-Kommando: Exempel 1: Visa innehållet i en textfil:

MORE filnamn.txt

Beskrivning: Visar innehållet i textfilen "Filename.txt" sida för sida. Du kan bläddra igenom sidorna genom att trycka på mellanslagstangenten och trycka på "Q" för att stänga displayen. Exempel 2: Visning av innehållet i en textfil med radnummer:

MORE +10 filnamn.txt

Beskrivning: Visar innehållet i textfilen "Filename.txt" som börjar på rad 10. Du kan söka efter radnumret`+`ändra för att börja från en annan linje. Exempel 3: Visa innehållet i en textfil och söka efter ett mönster:

MORE filnamn.txt | FIND "Sökmönster"

Beskrivning: Visar innehållet i textfilen "Filename.txt" sida för sida, filtrering enligt det angivna sökmönstret`FIND`-Kommando. Exempel 4: Visar text genererad av ett annat kommando:

DIR /B | MORE

Beskrivning: Visar utdata från`DIR`kommando (lista över filer och kataloger) sida för sida. Exempel 5: Visa hjälpinnehållet för ett kommando:

HELP | MORE

Beskrivning: Visar hjälpinnehållet i`HELP`kommando sida för sida. Exempel 6: Visa innehållet i flera filer:

MORE fil1.txt fil2.txt

Beskrivning: Visar innehållet i flera textfiler sida för sida, så att du kan bläddra igenom sidorna. Exempel 7: Visa innehållet i en textfil och pausa efter varje skärm:

MORE /P filnamn.txt

Beskrivning: Visar innehållet i textfilen "Filename.txt" och pausar efter varje skärmsida. Du kan fortsätta rulla med mellanslagstangenten eller avsluta med "Q". Dessa exempel visar olika användningsfall för`MORE`kommandot i Windows-kommandotolken. Det kan du göra`MORE`-Kombinera alternativ för att skräddarsy kommandot efter dina specifika behov. Observera att vissa funktioner kan variera beroende på version av Windows. Du kan få hjälp av`MORE`-kommando med`MORE /?`för att se fler alternativ.

"MORE" Utdrag från Microsoft Windows Hjälp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Visar utdata en skärmbild i taget.

MORE [/E [/C] [/P] [/S] [/Tn] [+n]] < [enhet:][sökväg]filnamn
kommandonamn | MORE [/E [/C] [/P] [/S] [/Tn] [+n]]
MORE /E [/C] [/P] [/S] [/Tn] [+n] [filer]

[enhet:][sökväg]filnamn Anger fil att visa en skärmbild i
taget.

kommandonamn Anger kommando vars utdata ska visas
en skärmbild i taget.

/E Aktiverar utökade funktioner
/C Rensar skärmen innan ny skärmbild visas
/P Expanderar tecken för sidmatning
/S Sammanför flera tomma rader till en enda rad
/Tn Expanderar tabbar till n blanksteg (8 är standard)

Det går att förinställa växlar med hjälp av
miljövariabeln MORE.

+n Visar den första filen fr o m rad n

filer Lista med filer som ska visas. Filerna separeras
av blanksteg.

Om de utökade funktionerna är aktiverade kan följande
kommandon användas vid prompten -- More --:

P n Visar nästföljande n rader
S n Hoppar över nästföljande n rader
F Visar nästa fil
Q Avslutar
= Visar radnummer
? Visar hjälpinformation
<blanksteg> Visar nästa sida
<retur> Visar nästa rad

Viktig information, tips för kommandot "MORE"

När du använder`MORE`kommandot i Windows kommandotolk finns det några punkter att notera: 1. Kortkommandon: Den`MORE`-Command stöder olika kortkommandon för att navigera genom den visade texten. Vanligtvis används piltangenterna för att rulla och mellanslagstangenten används för att flytta mellan sidor. Genom att trycka på "Q" avslutas displayen. 2. Rör med andra kommandon: `MORE`kan användas tillsammans med andra kommandon med hjälp av utdataoperatorn (`|`) används. Till exempel`DIR /B | MORE`visar innehållet i den aktuella katalogen sida för sida. 3. Antal sidor per skärm: I vissa versioner av`MORE`kan ställa in antalet rader per skärmsida med hjälp av miljövariabeln`ROWS`justeras. Till exempel:`SET ROWS=40`ställer in antalet rader till 40. 4. Alternativ`/P`: Om du`/P`-Använd strömbrytare (`MORE /P`), pausad`MORE`efter varje skärmsida och väntar på att användaren ska trycka på en tangent för att fortsätta. Detta kan vara användbart för att titta på texten steg för steg. 5. Olika versioner: Funktionaliteten hos`MORE`kan variera beroende på vilken version av Windows du använder. Särskilt i äldre versioner av Windows kan stödet vara mer begränsat än i nyare versioner. 6. Flera filer: `MORE`kan också visa flera filer samtidigt om du anger flera filnamn som argument. Du kan växla mellan filer med "N" (nästa fil) och "P" (föregående fil). 7. Teckenuppsättning: `MORE`visar texten baserat på konsolens nuvarande teckenuppsättning. Om texten inte visas korrekt kan det bero på en olämplig teckenuppsättning. 8. Alternativa kommandon: I moderna versioner av Windows är`less`kommando som används för att visa text sida för sida eftersom det ger fler funktioner. De`less`Kommandot är dock inte tillgängligt i kommandotolken som standard. 9. Visa hjälp: För att se en lista över tillgängliga alternativ och kortkommandon för`MORE`du kan använda kommandot`MORE /?`använda sig av. Tänk på dessa punkter när du`MORE`i Windows kommandotolk för att säkerställa att du kan använda dess funktioner effektivt. Observera också att det finns alternativa verktyg som kan tillhandahålla avancerade visningsmöjligheter för textfiler.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKommando MORE - Visar utdata en skärmbild i taget.

HTTP: ... console/sv/043.htm
0.093
11470
Delete Secure the Files and Shutdown the PC, the explanation! Adapt to green nature the desktop Classic Watch for Windows! What does the gateway service do on my PC? Restore icons Size and Spacing from command line, can I? Can I block winrar to open zip and cab files? Drag Drop funktioniert nicht unter Windows 11, 10, ...? Easy ways to get the Windows 10/11 product key (not a hack)! How and why do command lines work in CMD.EXE? A List of Windows Shell:Folders Commands? Searching in files by string via command prompt?(0)