ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP FOR
Anropar ett kommando för var och en av filerna i ett urval.

FOR %variabel IN (urval) DO kommando [kommandoparametrar]

%variabel Anger en utbytbar parameter (en enda
bokstav).
(urval) Anger en uppsättning av filer. Jokertecken
kan användas.
kommando Anger kommandot som anropas för var och en
av filerna.
kommandoparametrar Anger parametrar eller växlar för angivet
kommando.

När FOR-kommandot används i en kommandofil, ange %%variabel
istället för
%variabel. Variabelnamn är skiftlägeskänsliga. Därför skiljer sig
%i.
från %I.

Om kommandotilläggen är aktiverade stöds följande tilläggsformat
för kommandot FOR:

FOR /D %variabel IN (uppsättning) DO kommando [parametrar]

Om uppsättningen innehåller jokertecken, matchas katalognamn
i stället för filnamn.

FOR /R [[enhet:]sökväg] %variabel IN (uppsättning) DO kommando
[parametrar]

Går igenom katalogträdet med roten [enhet:]sökväg och
tillämpar FOR-
uttrycket på varje katalog i trädet. Om ingen katalog
anges efter /R används den aktuella katalogen.
Om uppsättningen bara består av ett enda punkttecken (.)
kommer den att räkna upp katalogträdet.

FOR /L %variabel IN (start,steg,slut) DO kommando [parametrar]

Uppsättningen är en talsekvens från start till slut med
avståendet steg.
Uppsättningen (1,1,5) skulle skapa talsekvensen 1 2 3 4 5 och
(5,-1,1)
skulle skapa talsekvensen (5 4 3 2 1)

FOR /F ["alternativ"] %variabel IN (filuppsättning) DO kommando
[parametrar]
FOR /F ["alternativ"] %variabel IN ("sträng") DO kommando
[parametrar]
FOR /F ["alternativ"] %variabel IN ('kommando') DO kommando
[parametrar]

eller, om alternativet usebackq används:

FOR /F ["alternativ"] %variabel IN (filuppsättning) DO kommando
[parametrar]
FOR /F ["alternativ"] %variabel IN ('sträng') DO kommando
[parametrar]
FOR /F ["alternativ"] %variabel IN (`kommando`) DO kommando
[parametrar]

filnamnuppsättningen består av ett eller flera filnamn. Varje
fil
öppnas, läses och bearbetas innan nästa fil i uppsättningen
påbörjas.
Bearbetningen består i att filen läses in och delas upp i
separata
textrader som sedan tolkas till noll eller flera token.
For-loopen anropas sedan med variabelvärdet satt till
de funna token-strängarna. Som standard skickar /F det
första tokenet (åtskilda med blanksteg) från varje rad i
varje fil.
Tomma rader hoppas över. Du kan åsidosätta standardtolkningen
genom att ange den valfria parametern "alternativ". Det är en
sträng omsluten av citattecken som innehåller ett eller flera
nyckelord
för annorlunda tolkning. Nyckelorden är:

eol=c - anger ett kommentartecken i slutet av
raden
(bara ett)
skip=n - anger att n rader ska hoppas över i
i början av filen.
delims=xxx - anger en uppsättning avgränsare. Detta
ersätter
blanksteg och tabb som
standardavgränsare.
tokens=x,y,m-n - anger vilka token från varje rad som
ska skickas
till loopen för varje iteration. Detta
medför
att ytterligare variabelnamn allokeras.
Formatet m-n är ett intervall som anger
token
nr n till token nr m. Om det sista
tecknet
i strängens tokens= är en asterisk,
allokeras ytterligare en variabel som
kommer
att innehålla den återstående texten på
raden
efter senast bearbetade token.
usebackq - anger att den nya semantiken används.
I den körs strängar omslutna med
lutande citattecken
som ett kommando och strängar omslutna
med enkla
citattecken som literala
strängkommandon. Det
innebär att du kan använda dubbla
citattecken för
att omsluta filnamn i
filnamnsuppsättningar.

Några exempel:

FOR /F "eol=; tokens=2,3* delims=, " %i in (minfil.txt) do @echo
%i %j %k

tolkar varje rad i minfil.txt och ignorerar rader som börjar
med ett
semikolon, skickar token nr 2 och nr 3 från varje rad till
FOR-satsens
kropp. Kommatecken och blanksteg behandlas som avgränsare
mellan token.
Notera att FOR-satsens kropp använder %i för att referera
till token
nr 2, %j för att referera till token nr 3 och %k för att
referera till
alla återstående token efter det tredje. Filnamn som
innehåller blanksteg
måste omslutas med dubbla citattecken. För att kunna använda
dubbla citat-
tecken på det här sättet måste du ange alternativet usebackq,
annars
tolkas de dubbla citattecknen som en literal sträng som ska
tolkas.

%i är explicit deklarerad i FOR-satsen och %j och %k är
implicit deklarerade via alternativet tokens=. Du kan ange
upp till
26 token med raden tokens=, förutsatt att den inte medför ett
försök att deklarera en variabel som är högre än bokstaven
"z" eller "Z".
Observera att FOR-variabelnamn består av en enda bokstav, är
skiftlägeskänsliga, globala och samt att högst 52 variabler
kan vara
aktiva samtidigt.

Du kan även använda FOR /F på en direkt sträng genom att
skriva
filnamnsuppsättningen omsluten med enkla citattecken mellan
parenteserna.
Den kommer att behandlas och tolkas som en enda rad från en
fil.

Slutligen går det att använda kommandot FOR /F för att tolka
utdata från
ett kommando. Du gör detta genom att skriva
filnamnsuppsättningen omsluten
av enkla, sneda citattecken mellan parenteserna. Den kommer
att tolkas som
en kommandorad som skickas till en underordnad CMD.EXE vars
utdata
infångas i minnet och tolkas som om den vore en fil. Det
innebär att
följande exempel:

FOR /F "usebackq delims==" %i IN (`uppsättning`) DO @echo
%i

räknar upp miljövariabelnamnen i den aktuella miljön.

Dessutom har ersättning av referenser för variabeln FOR
förbättrats.
Det går nu att använda följande alternativa syntax:

%~I - expanderar %I och tar bort alla omslutande
citattecken (")
%~fI - expanderar %I till en fullständig sökväg
%~dI - expanderar %I till endast en enhetsbeteckning
%~pI - expanderar %I till endast en sökväg
%~nI - expanderar %I till endast ett filnamn
%~xI - expanderar %I till endast ett filnamnstillägg
%~sI - den expanderade sökvägen innehåller endast
kortnamn
%~aI - expanderar %I till filens filattribut
%~tI - expanderar %I till filens datum/tid
%~zI - expanderar %I till filens storlek
%~$PATH:I - söker igenom katalogerna angivna i
miljövariabeln PATH
och expanderar %I till det fullständiga namnet
för den
första funna förekomsten.
Om namnet på miljövariabeln inte är definierat,
eller om filen inte gick att hitta under
sökningen,
expanderas den här modifieraren till den tomma
strängen.

Modifierarna kan kombineras för att skapa sammansatta resultat:

%~dpI - expanderar %I till endast enhetsbeteckning och
sökväg
%~nxI - expanderar %I till endast filnamn och
filnamnstillägg
%~fsI - expanderar %I till en fullständig sökväg med
endast kortnamn
%~dp$PATH:I - söker efter %I i katalogerna angivna i
miljövariabeln PATH
och expanderar till enhetsbeteckningen och
sökvägen för den
första funna förekomsten.
%~ftzaI - expanderar %I till en DIR-liknande utdatarad

I ovanstående exempel kan %I och PATH ersättas med andra giltiga
värden.
Syntaxen för %~ måste avslutas med ett giltigt FOR-variabelnamn.
Om du använder versaler som variabelnamn, t.ex. %I, blir syntaxen
lättare att förstå och du undviker förväxling med modifierarna
(som
inte är skiftlägekänsliga).C:\WINDOWS>HELP FORMAT
Formaterar diskar för användning under Windows.

FORMAT volym [/FS:filsystem] [/V:etikett] [/Q] [/A:storlek] [/C]
[/X] [/P:upprepningar]
FORMAT volym [/V:etikett] [/Q] [/F:storlek] [/P:upprepningar]
FORMAT volym [/V:etikett] [/Q] [/T:spår /N:sektorer]
[/P:upprepningar]
FORMAT volym [/V:etikett] [/Q] [/P:upprepningar]
FORMAT volym [/Q]

volym Ange enhetsbeteckning (följt av ett kolon),
monteringspunkt eller volymnamn.
/FS:filsystem Anger typ av filsystem (FAT, FAT32, NTFS
eller UDF).
/V:etikett Anger volymetikett.
/Q Utför snabbformatering. Denna växel åsidosätter
/P.
/C Endast NTFS: Som standard kommer filer som
skapas på den
nya volymen att komprimeras.
/X Tvingar volymen att demontera först (om det
behövs). Alla
öppna referenser till volymen blir ogiltiga.
/R:revision Endast för UDF: Gör att formatering sker med en
viss
UDF-version
(1.02, 1.50, 2.00, 2.01, 2.50). Standard är
2.01.
/D Endast UDF 2.50: Metadata dupliceras.
/A:storlek Åsidosätter standardstorleken på
allokeringsenheter.
Du rekommenderas dock att använda
standardinställningen.
NTFS stöder 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16kB,
32kB och
64kB.
FAT stöder 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16kB,
32kB och
64kB, (128kB, 256kB för sektorer med storlek >
512 byte).
FAT32 stöder 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16kB,
32kB och
64kB, (128kB, 256kB för sektorer med storlek >
512 byte).

Observera att filsystemen FAT och FAT32 har en
begränsning
på hur många kluster som kan finnas på en
volym:

FAT: Antal kluster <= 65526
FAT32: 65526 < antal kluster < 4177918

Bearbetningen kommer att stoppas om ovanstående
krav inte
kan uppfyllas med angiven klusterstorlek.

NTFS-komprimering stöds inte för
allokeringsenhetsstorlekar
större än 4096.
/F:storlek Anger storleken på disketten som ska formateras
(1.44)
/T:spår Anger antalet spår per diskettsida.
/N:sektorer Anger antalet sektorer per spår.
/P:upprepningar Nollställ varje sektor på volymen så många
gånger.
Växeln är inte giltig med /QC:\WINDOWS>HELP FTYPE
Visar eller ändrar filtyper som är associerade med ett
filnamnstillägg

FTYPE [filtyp[=[KommandoSträngFörAttÖppna]]]

filtyp Anger den filtyp som ska visas eller
ändras
kommandoSträngFörAttÖppna Anger det kommando som ska användas
för att
öppna filer av den här typen.

Skriv FTYPE utan parametrar om du vill visa de aktuella
filtyperna som
har kommandosträngar för öppning definierade. Om kommandot FTYPE
anropas
med bara en filtyp, visas den aktuella kommandosträngen för
öppning
för filtypen.
Om du inte anger ett värde för kommandosträngen för öppning
kommer
kommandot FTYPE att bort kommandosträngen för öppning för
filtypen.
Inuti en kommandosträng för öppning ersätts %0 eller %1 med
filnamnet
som startas med associationen. %* hämtar alla parametrarna, %2
hämtar
den första parametern, %3 den andra osv. %~n hämtar alla
återstående
parametrar med start från den n:e parametern (n kan vara ett tal
mellan
2 och 9). Till exempel:

ASSOC .pl=PerlSkript
FTYPE PerlSkript=perl.exe %1 %*

skulle innebära att du kan anropa Perl-skript med följande
syntax:

script.pl 1 2 3

Utför följande om du vill eliminera behovet av att skriva
tillägget:

set PATHEXT=.pl;%PATHEXT%

Då kan skriptet startas med följande syntax:

script 1 2 3
GOTO : HELP GOTO

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Kommando FOR - Utför ett visst kommando för varje fil i en mängd filer.

HTTP: ... console/sv/032.htm
0.218
15842

Unattractive aspect ratio when scanning with WinScan2PDF?

 /

Windows notification area meaning?

 /

Difference between update and refresh, meaning with examples?

 /

What is the difference between a relative and an absolute path?

 /

Desktop Symbol Positionen automatisch speichern lassen!

 /

Why is the nice 3D game running a bit slow on my Intel HD?

 /

Mark with the keyboard successive files in the Quad Explorer!

 /

TikTok Videos sieht niemand, Video momentan nicht verfügbar?

 /

Wie kann ich die Microsoft Office 365 Autoupdate Einstellung prüfen?

 /

Program with which you can transform JPG into PDF!

 /

Talking about digitization is politicians business, acting is yours!

 /

Das Tippen unter Windows 10/11 ist langsam, wie kann man die Tastatur-Geschwindigkeit ändern?

 /