DOSKEY: Redigerar kommandorader, kommer ihåg kommandon och skapar makron.


... Exemplen för kommandot "DOSKEY"
... "DOSKEY" Utdrag från Microsoft Windows Hjälp
... Viktig information, tips för kommandot "DOSKEY"

Kommandot: "DOSKEY" är på Windows 11, 10, .. tillgänglig

Exemplen för kommandot "DOSKEY"

De`DOSKEY`kommandot i Windows kommandotolk används för att definiera och spela in makron för kommandoraden. Här är några exempel: Exempel 1: Definiera makro:

DOSKEY Macro1=echo Detta är ett exempel-makro

Beskrivning: Definierar ett makro som heter "Macro1" som ger kommandon`echo Detta är ett exempel-makro`avrättar. Exempel 2: Definiera makro med parametrar:

DOSKEY Greet=echo Hallå $*

Beskrivning: Definierar ett makro som kallas "Greet" som exekverar kommandot`echo Hallå`följt av de angivna parametrarna. Exempel 3: Listmakro:

DOSKEY /MACROS

Beskrivning: Visar en lista över alla definierade makron. Exempel 4: Börja spela in makro:

DOSKEY /RECORD

Beskrivning: Börjar spela in kommandon för att skapa ett makro. Du kan ange kommandon som vanligt och DOSKEY kommer att spela in dem. Exempel 5: Stoppa inspelning av makro:

DOSKEY /RECORD=Macro2

Beskrivning: Stoppar inspelningen och sparar de inspelade kommandona som ett makro med namnet "Macro2". Exempel 6: Visa hjälp:

DOSKEY /?

Beskrivning: Visar hjälp och information om tillgängliga alternativ för`DOSKEY`-kommando. Exempel 7: Kör kommando med makro:

Macro1

Beskrivning: Kör det tidigare definierade makrot "Macro1", som skriver ut texten "Detta är ett exempelmakro". Exempel 8: Kör makro med parametrar:

Greet Värld!

Beskrivning: Kör "Hälsa"-makrot och returnerar "Hello World!" ut ur. Anmärkningar: - $: I ett makro står det`$`för alla parametrar som skickas när makrot körs. - $1, $2, ...: Du kan också`$1`,`$2`, etc. för att komma åt specifika parametrar. - $/L: Lägger till en ny rad i makrot. Det är viktigt att notera att DOSKEY-makron endast är aktiva inom den aktuella kommandotolkssessionen och går förlorade efter att kommandotolken stängs. Om du vill spara dem permanent kan du placera dem i en batchfil som körs när kommandotolken startar.

"DOSKEY" Utdrag från Microsoft Windows Hjälp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Redigerar kommandorader, kommer ihåg Windows-kommandon och skapar 
makron.

DOSKEY [/REINSTALL] [/LISTSIZE=storlek] [/MACROS[:ALL | 
:program]]
[/HISTORY] [/INSERT | /OVERSTRIKE] [/EXENAME=program] 
[/MACROFILE=filnamn]
[makronamn=[text]]

/REINSTALL Installerar om DOSKEY.
/LISTSIZE=storlek Anger storlek på kommandominnet.
/MACROS Visar alla makron i DOSKEY.
/MACROS:ALL Visar alla DOSKEY-makron för program som 
har
DOSKEY-makron.
/MACROS:program Visar alla DOSKEY-makron för angivet 
program.
/HISTORY Visar alla kommandon i kommandominnet.
/INSERT Anger att text som skrivs in ska infogas i 
gammal text.
/OVERSTRIKE Anger att text som skrivs in ska ersätta 
gammal text.
/EXENAME=program Anger programnamn.
/MACROFILE=filnamn Anger makrofil att installera.
makronamn Anger namn på det makro som du skapar.
text Anger vilka kommandon som ska spelas in.

Upp- och Nedpil visar tidigare utförda kommandon. Esc rensar 
kommandoraden.
F7 visar kommandominnet, Alt+F7 tömmer kommandominnet. F8 söker i
kommandominnet. F9 väljer kommando efter nummer. Alt+F10 tar bort
makrodefinitioner.

Följande specialtecken används i DOSKEY-makrodefintioner:
$T Avgränsare. Gör det möjligt att använda flera kommandon i 
ett makro.
$1-$9 Kommandoparametrar. Ekvivalent med %1-%9 för 
kommandofiler.
$* Symbolen ersätts med allt som följer efter makronamnet på
kommandoraden.

Viktig information, tips för kommandot "DOSKEY"

När du använder`DOSKEY`kommandot i Windows kommandotolk finns det några viktiga punkter att notera: 1. DOSKEY är inaktiverat som standard: På moderna Windows-system`DOSKEY`inaktiverad som standard. Du kan dock aktivera den genom att`DOSKEY`i kommandotolken eller använd den i ett batchskript. 2. Aktivering för varje session: Om du`DOSKEY`Om du aktiverar det i en kommandotolk gäller det bara för den sessionen. Om du stänger och öppnar kommandotolken igen måste du göra det`DOSKEY`aktivera igen. 3. Spara DOSKEY-makron: För att permanent spara DOSKEY-makron kan du placera dem i en batchfil som körs automatiskt varje gång du startar kommandotolken. Detta kan göras genom att lägga till kommandot DOSKEY i din`Autoexec.nt`fil eller din egen batchfil. 4. Använda DOSKEY i skript: Om du`DOSKEY`Om du vill använda det i batchfiler eller skript kan du aktivera det innan du definierar makron. Observera att makron bara gäller för den aktuella sessionen och går förlorade efter att du stänger kommandotolken. 5. Parametrar i makron: Du kan använda parametrar i DOSKEY-makron.`$*`representerar alla parametrar, och`$1`,`$2`, etc. representerar specifika parametrar. 6. Inspelningskommandon: Använda`DOSKEY /RECORD`du kan spela in kommandon och sedan spara dem som ett makro. Detta kan vara användbart för att upprepa komplexa sekvenser av kommandon. 7. Åsidosättande av DOSKEY: Om du upptäcker att ett visst DOSKEY-makro inte uppvisar det önskade beteendet, kan du åsidosätta det genom att omdefiniera samma makro med samma namn. 8. DOSKEY Hjälp: Du kan`DOSKEY /?`Använd för att få hjälp och information om de tillgängliga alternativen för`DOSKEY`kommando att visa. 9. Använd i PowerShell: Observera att`DOSKEY`vanligtvis inte tillgängligt i Windows PowerShell. PowerShell erbjuder sina egna mekanismer för att arbeta med kommandon och skript. Det är viktigt att notera det`DOSKEY`är specifik för Windows Command Prompt på grund av dess ursprung och applikationsområden och kanske inte är nödvändig eller relevant i alla moderna applikationsscenarier. I många fall kan mer avancerade metoder och skriptspråk vara att föredra, särskilt i PowerShell-miljöer.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKommando DOSKEY - Redigerar kommandorader, kommer ihåg kommandon och skapar makron.

HTTP: ... console/sv/024.htm
0.124
17975

What is Base64?

In der Systemsteuerung von Windows-7 fehlen einige Optionen, die in XP vorhanden waren?

Change your Account Picture in Windows-7 or Browse for new Account Image!

What is RGB, RGBA, ABGR, ARGB (example, difference)?

What are audio devices?

What is a Rubik's Cube?(0)