ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP CHKNTFS
Displays or modifies the checking of disk at boot time.

CHKNTFS volume [...]
CHKNTFS /D
CHKNTFS /T[:time]
CHKNTFS /X volume [...]
CHKNTFS /C volume [...]

 volume         Specifies the drive letter (followed by a colon),
                mount point, or volume name.
 /D             Restores the machine to the default behavior; all drives are
                checked at boot time and chkdsk is run on those that are
                dirty.
 /T:time        Changes the AUTOCHK initiation countdown time to the
                specified amount of time in seconds.  If time is not
                specified, displays the current setting.
 /X             Excludes a drive from the default boot-time check.  Excluded
                drives are not accumulated between command invocations.
 /C             Schedules a drive to be checked at boot time; chkdsk will run
                if the drive is dirty.

If no switches are specified, CHKNTFS will display if the specified drive is
dirty or scheduled to be checked on next reboot.C:\WINDOWS>HELP CLS
Rensar skärmen.

CLSC:\WINDOWS>HELP CMD
Startar en ny instans av Kommandotolken

CMD [/A | /U] [/Q] [/D] [/E:ON | /E:OFF] [/F:ON | /F:OFF] [/V:ON
| /V:OFF]
[[/S] [/C | /K] sträng]

/C Utför kommandot som anges av strängen och avslutas sedan
/K Utför kommandot som anges av strängen men finns kvar
/S Ändrar behandlingen av strängen efter /C eller /K (se
nedan)
/Q Stänger av ECHO
/D Inaktiverar körning av AutoRun-kommandon från registret
(se nedan)
/A Sparar utdata från interna kommandon till en pipe eller
fil i
ANSI-format
/U Sparar utdata från interna kommandon till en pipe eller
fil
i Unicode-format
/T:fg Anger förgrunds-/bakgrundsfärger (se kommandot COLOR /?
för mer info)
/E:ON Aktiverar kommandotillägg (se nedan)
/E:OFF Inaktiverar kommandotillägg (se nedan)
/F:ON Aktiverar tecken för ifyllande av fil- och katalognamn
(se nedan)
/F:OFF Inaktiverar tecken för ifyllande av fil- och katalognamn
(se nedan)
/V:ON Aktiverar fördröjd expandering av miljövariabler med
hjälp av ! som
avgränsare. Till exempel, /V:ON skulle tillåta !var! att
expandera
variabeln var under körningen. Syntaxen var expanderar
variabler
vid indata, vilket är annorlunda än inuti en FOR
loop.
/V:OFF Inaktiverar fördröjd expandering av miljövariabler.

Observera att flera kommandon separerade av kommandoavgränsaren
"&&"
accepteras för strängen om den är omgiven av citattecken. På
grund av
kompatibilitetsskäl behandlas /X på samma sätt som /E:ON, /Y på
samma sätt
som /E:OFF och /R på samma sätt som /C. Alla andra växlar
ignoreras.

Om /C eller /K angetts, bearbetas resten av kommandoraden efter
växeln
som en kommandorad. Följande logik används för att
bearbeta citattecken ("):

1. Om alla av följande villkor är uppfyllda, behålls
citattecknen
på kommandoraden:

- ingen /S-växel
- exakt två citattecken
- inga specialtecken mellan de båda citattecknen.
Följande tecken är specialtecken: &<>()@^|
- det finns ett eller flera blanksteg mellan de båda
citattecknen
- strängen mellan de båda citattecknen är identisk med
namnet
på en körbar fil.

2. Tidigare versioner av kommandot fungerade på så sätt att
om det första
tecknet var ett citattecken så togs det inledande tecknet
och det sista
citattecknet bort på kommandoraden.
All text efter det sista citattecknet behölls.

Om /D INTE angavs på kommandoraden, letar CMD.EXE efter
registervärden REG_SZ/REG_EXPAND_SZ vid starten. Om ett
eller båda värdena finns så körs de först.

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command
Processor\AutoRun

och/eller

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command
Processor\AutoRun

Som standard är kommandotilläggen aktiverade. Du kan inaktivera
tillägg för ett särskilt anrop genom att använda växeln /E:OFF.
Du kan
aktivera eller inaktivera tillägg för alla anrop av CMD.EXE för
en
dator och/eller användare genom att ange värdena 0x1 eller 0x0
för följande
två REG_DWORD-värden i registret:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command
Processor\EnableExtensions

och/eller

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command
Processor\EnableExtensions

Använd REGEDIT.EXE för att ändra värdena. Den användarspecifika
inställningen åsidosätter datorinställningen.
Kommandoradsväxlarna
åsidosätter registerinställningarna.

Kommandotilläggen rör ändringar och/eller tillägg för följande
kommandon:

DEL eller ERASE
COLOR
CD eller CHDIR
MD eller MKDIR
PROMPT
PUSHD
POPD
SET
SETLOCAL
ENDLOCAL
IF
FOR
CALL
SHIFT
GOTO
START (inkluderar även ändringar i externa kommandoanrop)
ASSOC
FTYPE

Skriv kommandonamnet följt av /? om du vill se detaljerad
information.

Som standard är fördröjd expandering av miljövariabler INTE
aktiverat. Du kan
aktivera eller inaktivera fördröjd expandering av miljövariabler
för ett
särskilt anrop av CMD.EXE med hjälp av växlarna /V:ON eller
/V:OFF. Du kan
aktivera eller inaktivera fördröjd expandering för alla instanser
av CMD.EXE
på en dator och/eller användarsession genom att ange värdena 0x1
eller 0x0
för en eller båda av följande REG_DWORD-värden i registret:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command
Processor\DelayedExpansion

och/eller

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command
Processor\DelayedExpansion

Använd REGEDIT.EXE för att ändra värdena. Den användarspecifika
inställningen
åsidosätter inställningen för datorn. Kommandoradsväxlar
åsidosätter
registerinställningarna.

Om fördröjd expandering av miljövariabler är aktiverad, kan
utropstecken
användas för att ersätta värdet för en miljövariabel under
körningen.

Du kan aktivera eller inaktivera ifyllning av filnamn för en viss
instans
av CMD.EXE genom att använda växeln /F:ON eller /F:OFF. Du kan
aktivera
eller inaktivera ifyllning för alla instanser av CMD.EXE på en
dator
och/eller inloggningssession genom att ange det ena eller båda
REG_DWORD-värden i registret i programmet REGEDIT.EXE:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command
Processor\CompletionChar
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command
Processor\PathCompletionChar

och/eller

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command
Processor\CompletionChar
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command
Processor\PathCompletionChar

Ge registernycklarna ett hexadecimalt värde som styrtecken för
en särskild funktion (exempelvis: 0x4 är Ctrl-D och 0x6 är Ctrl-
F). De
användarspecifika inställningarna åsidosätter inställningarna för
datorn.
Kommandoradsväxlarna åsidosätter registerinställningarna.

Om ifyllande aktiverats med växeln /F:ON, används de två
styrtecknen
Ctrl-D för ifyllande av katalognamn och Ctrl-F för ifyllande av
filnamn.
Du kan inaktivera ett särskilt tecken för ifyllande genom att
ange värdet för blanksteg (0x20) i registret. Det beror på att
blanksteg inte är ett giltig styrtecken.

Ifyllande anropas när du skriver ett av de två styrtecknen.
Ifyllningsfunktionen tar sökvägen till vänster om markören och
lägger
till ett jokertecken till det (om det inte redan finns ett) och
skapar en lista av sökvägar som matchar. Den första matchande
sökvägen
visas sedan. Om ingen matchning påträffas, avges en ljudsignal
och
ingenting utförs. Om du upprepade gånger trycker på styrtecken-
kombinationen kommer programmet att visa andra matchningar från
listan en i taget. Om du trycker ner Skift-tangenten tillsammans
med styrtecknet kommer listan att visas i omvänd ordning. Om du
ändrar raden och skriver styrtecknet igen, kommer en ny lista med
matchande sökvägar att skapas. Samma sak inträffar om du växlar
mellan ifyllande av fil- och katalognamn. Den enda skillnaden
mellan
de båda styrtecknen är att styrtecknet för ifyllande av filnamn
matchar både fil- och katalognamn, medan styrtecknet för
ifyllande
av katalognamn bara matchar katalognamn. Om ifyllande av filnamn
används på något av de inbyggda katalogkommandona(CD, MD eller
RD)
antas det att ifyllande av katalognamn ska utföras.

Programkoden för ifyllande av namn hanterar filnamn som
innehåller blanksteg eller andra särskilda tecken genom att
lägga till citattecken runt den matchande sökvägen.
Om du stegar bakåt och anropar ifyllningsfunktionen från
inuti en rad, ignoreras all text till höger om markören.

Följande specialtecken kräver citattecken:
<blanksteg>
&()[]{}^=;!'+,`~
GOTO : HELP COLOR

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Kommando CHKNTFS - Visar eller anger om en disk ska kontrolleras vid start.

HTTP: ... console/sv/011.htm
0.264
16059

Reset Windows 10 to factory settings without new installation!

 /

Define Hot-Key, for the program or the drive Eject or Open Close Menu!

 /

Über die Eingabeaufforderung die CPU-Prozessorinformationen abrufen!

 /

Facebook und andere Passwörter herausfinden ohne zurücksetzen?

 /

Run Windows 10/11 command prompt (cmd.exe) in administrator mode!

 /

Error message: You might not have enough rights!

 /

Keyboard Shortcut to Run as admin in RUN-Command Dialog?

 /

Can I work with MS OneDrive and other cloud storage?

 /

Kann ich Windows 11 auch ohne MS Konto / Lokale Anmeldung verwenden?

 /

Having problems with certain image formats when adjusting the image size?

 /

The Windows 8.1 Desktop Search!

 /

Should I use the official Windows 11 download?

 /