route: manipuluje tabel routingu.


 


... Przykłady polecenia "route"
... "route" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows
... Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "route"

Polecenie: "route" jest włączone Windows 11, 10, .. , MS Server 2025, 2022, 2019, .. dostępne

Przykłady polecenia "route"

Polecenie Route służy do przeglądania lub modyfikowania tablicy routingu komputera z systemem Windows. Oto kilka przykładów użycia polecenia „trasa”: ### Wyświetl tabelę routingu: Przykład 1: Wyświetl całą tablicę routingu:

route print

To polecenie wyświetla pełną tabelę routingu, w tym interfejsy sieciowe, adresy sieciowe, adresy bram i metryki. Przykład 2: Wyświetl tablicę routingu dla określonego hosta docelowego:

route print -4 192.168.1.1

To polecenie wyświetla tablicę routingu dla określonego hosta docelowego (tutaj 192.168.1.1). ### Dodawanie tras: Przykład 3: Dodanie trasy statycznej:

route add 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 192.168.1.1

To polecenie dodaje trasę statyczną dla sieci 10.0.0.0 z maską podsieci 255.0.0.0 i bramą 192.168.1.1. Przykład 4: Dodawanie trwałej trasy:

route -p add 172.16.0.0 mask 255.255.0.0 192.168.1.1

To polecenie dodaje trwałą trasę statyczną dla sieci 172.16.0.0 z maską podsieci 255.255.0.0 i bramą 192.168.1.1. Opcja`-p`sprawia, że ​​trasa jest trwała i zostaje zachowana po ponownym uruchomieniu. ### Usuwanie tras: Przykład 5: Usuwanie trasy statycznej:

route delete 10.0.0.0

To polecenie usuwa trasę statyczną dla sieci 10.0.0.0. Przykład 6: Usuwanie wszystkich trwałych tras:

route -p delete *

To polecenie usuwa wszystkie trwałe trasy. Należy zachować ostrożność podczas korzystania z tej opcji, ponieważ spowoduje to usunięcie wszelkich trwałych tras. ### Więcej możliwości: Przykład 7: Zmiana metryki trasy:

route change 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 metric 10

To polecenie zmienia metrykę trasy dla sieci 192.168.1.0 na 10. Te przykłady mają na celu dać ci wyobrażenie o tym, jak można użyć polecenia „trasa” w różnych scenariuszach. W zależności od konkretnych potrzeb i ustawień sieciowych parametry mogą się różnić. używać`route /?`aby uzyskać pełną listę opcji i parametrów.

"route" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>


Obsluguje sieciowe tabele routingu.

ROUTE [-f] [-p] [-4|-6] [polecenie [cel]
[MASK maska_sieci] [brama] [METRIC metryka] [IF 
interfejs]

-f Usuwa z tabel routingu wszystkie wpisy bram. Jesli
uzyte w polaczeniu z jednym polecen, czysci tabele
przed jego wykonaniem.

-p Jesli uzyte z poleceniem ADD, trasa pozostaje 
trwala
przy kolejnych uruchomieniach systemu. Domyslnie 
trasy
nie sa zachowywane przy ponownym uruchomieniu 
systemu.
Ignorowane dla wszystkich pozostalych polecen, 
które
zawsze maja wplyw na odpowiednie trasy trwale. 
Opcja
ta nie jest obslugiwana w systemie Windows 95.

-4 Wymusza uzywanie protokolu IPv4.

-6 Wymusza uzywanie protokolu IPv6.

polecenie Jedno z nastepujacych:
PRINT Drukuje trase
ADD Dodaje trase
DELETE Usuwa trase
CHANGE Modyfikuje istniejaca trase 
cel Okresla hosta docelowego.
MASK Wskazuje, ze nastepny parametr to wartosc maski 
sieci.
maska_sieci Okresla wartosc maski podsieci dla tego wpisu 
trasy.
Jesli maska_sieci nie zostanie podana, to jest 
stosowana
domyslna 255.255.255.255.
brama Okresla brame.
interfejs Numer interfejsu dla okreslonej trasy.
METRIC Okresla metryke, tj. koszt dotarcia do celu.

Wszystkie symboliczne nazwy uzywane dla miejsca docelowego sa 
wyszukiwane
w pliku bazy danych sieci, NETWORKS. Symboliczne nazwy bram sa 
wyszukiwane
w pliku bazy danych hostów, HOSTS.

Jesli poleceniem jest PRINT lub DELETE, to cel i brame mozna 
okreslic za
pomoca symbolu wieloznacznego, (symbolem wieloznacznym jest tu 
gwiazdka '*'),
mozna tez pominac argument 'brama'.

Jesli 'cel' zawiera * lub ?, jest traktowany jako wzorzec i sa 
drukowane
zgodne trasy docelowe. Gwiazdka '*' odpowiada dowolnemu ciagowi 
znaków,
a '?' - jednemu znakowi. Przyklady: 157.*.1, 157.*, 127.*, *224*.

Dopasowanie wzorca jest dozwolone wylacznie w poleceniu PRINT.
Uwagi diagnostyczne:
Nieprawidlowy parametr MASK generuje blad. Gdy np. (DEST & 
MASK) != DEST.
Przyklad> route ADD 157.0.0.0 MASK 155.0.0.0 157.55.80.1 IF 1
Nie mozna dodac trasy: Podany parametr maski jest 
nieprawidlowy.
(Cel i Maska) != Cel.

Przyklady:

> route PRINT
> route PRINT -4
> route PRINT -6
> route PRINT 157* .... Drukuje tylko zgodne z 
wzorcem 157*

> route ADD 157.0.0.0 MASK 255.0.0.0 157.55.80.1 METRIC 3 IF 
2
cel^ ^maska ^brama metryka^ ^

Interfejs^
Jesli interfejs (IF) nie zostanie okreslony, to jest 
podejmowana
próba znalezienia najlepszego interfejsu dla bramy.
> route ADD 3ffe::/32 3ffe::1

> route CHANGE 157.0.0.0 MASK 255.0.0.0 157.55.80.5 METRIC 2 
IF 2

CHANGE sluzy do modyfikowania tylko bramy i/lub metryki.

> route DELETE 157.0.0.0
> route PRINT

Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "route"

Podczas korzystania z`route`polecenia, należy zwrócić uwagę na kilka ważnych kwestii, szczególnie w odniesieniu do bezpieczeństwa i konfiguracji sieci: ### Bezpieczeństwo i autentyczność: 1. Prawa dostępu: Należy pamiętać, że modyfikowanie tablicy routingu wymaga uprawnień administracyjnych. Dlatego uruchom polecenie z podwyższonymi uprawnieniami, otwierając Wiersz Poleceń jako administrator. 2. Trasy trwałe: Kiedy dodajesz lub usuwasz trasy trwałe (`route -p`), upewnij się, że dobrze rozumiesz wpływ na łączność sieciową. Nieprawidłowo skonfigurowane trasy trwałe mogą powodować problemy z siecią, zwłaszcza po ponownym uruchomieniu. ### Konfiguracja sieci: 3. Prawidłowe użycie opcji: Użyj odpowiednich opcji i parametrów dla swoich potrzeb. Nieprawidłowa konfiguracja może prowadzić do problemów z połączeniem. 4. Ważność tras: Upewnij się, że dodane trasy mają sens i są prawidłowe. Nieprawidłowe wpisy routingu mogą prowadzić do błędów łączności sieciowej. ### Obsługa i monitorowanie błędów: 5. Logowanie: Dodając lub modyfikując trasy, dokładnie przejrzyj dane dziennika, aby upewnić się, że trasy są poprawnie skonfigurowane i nie ma błędów. 6. Monitorowanie opóźnień sieci: W przypadku większych sieci lub zmian w tablicy routingu ważne jest monitorowanie opóźnień sieci, aby mieć pewność, że zmiany nie spowodują znaczących problemów z wydajnością. ### Usuwanie trasy: 7. Zachowaj ostrożność podczas usuwania: Podczas usuwania tras (`route delete`) upewnij się, że usunąłeś właściwą trasę, aby uniknąć problemów z siecią. 8. Istniejące połączenia: Pamiętaj, że usunięcie tras może mieć wpływ na istniejące połączenia sieciowe. Zaleca się robić to poza godzinami produkcji. ### Bezpieczeństwo sieci: 9. Wpływ na zaporę sieciową: Zmiany w tablicy routingu mogą mieć wpływ na konfigurację zapory. Upewnij się, że zapora sieciowa jest odpowiednio skonfigurowana, aby obsłużyć nowe trasy. ### Uwagi ogólne: 10. Kopia zapasowa: Przed wprowadzeniem jakichkolwiek większych zmian w tablicy routingu utwórz kopię zapasową bieżącej konfiguracji. Pozwala to na szybki powrót do zdrowia w przypadku problemów. 11. Dokumentacja: Prowadź dokładną dokumentację wszystkich zmian w tablicy routingu, abyś mógł je śledzić i w razie potrzeby powrócić do poprzedniej konfiguracji. Te punkty powinny Ci pomóc`route`-Polecenie bezpiecznego i skutecznego użycia. Zaleca się ostrożne wprowadzanie zmian w tablicy routingu, aby uniknąć problemów z siecią.


Deutsch
English
Espańol
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hŕnyǔ)
Türkçe
Portuguęs
Portuguęs
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQPolecenia route - manipuluje tabel routingu.

HTTP: ... console/pl/144.htm
0.218
10435
Mit MS-Paint PNG Dateien in JPG umwandeln! IE (Version 8) auf XP bringt beim Aufruf von Webseiten "Gültiges Zertifikat fehlt"? Deleting File or Folder via Command Prompt! What is the purpose of defragmenting on Windows? Wie alt ist Windows XP, ist es schon über 20 Jahre alt? Find installed desktop programs on Windows 10/11! Windows program always starts as admin? (Admin mode) Disable simple file sharing in Windows 11, 10, 8.1, ...? Hearts and flowers for the mouse cursor on Windows (11, 10, 8.1, 7)! Do I have Windows 10 Redstone 4 or 5 or Windows 11?(0)