NET HELP CONFIG SERVER: Wyswietla informacje o konfiguracji serwera uslugi.


 


... Przykłady polecenia "NET HELP CONFIG SERVER"
... "NET HELP CONFIG SERVER" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows
... Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "NET HELP CONFIG SERVER"

Polecenie: "NET HELP CONFIG SERVER" jest włączone Windows 11, 10, .. , MS Server 2025, 2022, 2019, .. dostępne

Przykłady polecenia "NET HELP CONFIG SERVER"

Oto przykłady użycia`NET CONFIG SERVER`polecenie w wierszu poleceń systemu Windows (`cmd`), wraz ze szczegółowymi opisami: Przykład 1: Wyświetl aktualną konfigurację usługi serwera

net config server

Opis: Polecenie to drukuje szczegółowe informacje o aktualnej konfiguracji usługi Serwera na komputerze lokalnym. Może to obejmować informacje o udostępnianiu, członkostwie w grupach roboczych i innych odpowiednich ustawieniach. Przykład 2: Zmiana komentarza do usługi serwera

net config server /srvcomment:"Mój Server"

Opis: Możesz użyć tego polecenia, aby zmienić komentarz dla usługi serwera. W tym przykładzie komentarz jest ustawiony na „Mój serwer”. Przykład 3: Włączanie dostępu gościa do udziałów

net config server /poziom autotuningu=disable

Opis: Tutaj poziom automatycznego dostosowania usługi serwera jest wyłączony. W zależności od potrzeb można zastosować różne opcje, takie jak:`/poziom autotuningu=highlyrestricted`Lub`/poziom autotuningu=experimental`, być użytym. Przykład 4: Zmiana liczby jednoczesnych połączeń

net config server /maxconn:25

Opis: Polecenie to umożliwia ustawienie maksymalnej liczby jednoczesnych połączeń dla usługi Serwer. W tym przykładzie maksymalna liczba jest ustawiona na 25. Przykład 5: Włącz wyświetlanie usług serwera w grupie roboczej

net config server /hidden:no

Opis: Tutaj w grupie roboczej aktywowany jest wyświetlacz usługi serwera. Parametr`/hidden:no`zapewnia widoczność usługi serwera w środowisku sieciowym. Przykład 6: Ustawianie czasu trwania ogłoszenia serwera

net config server /srvannouncetime:60

Opis: Polecenie to umożliwia ustawienie czasu, przez jaki serwer wyświetla reklamy usług. W tym przykładzie czas wyświetlania ustawiono na 60 minut. Przykład 7: Przywracanie domyślnej konfiguracji usługi serwera

net config server /revert

Opis: Spowoduje to zresetowanie konfiguracji usługi serwera do ustawień domyślnych. Może to być przydatne do cofania niepożądanych zmian. Należy pamiętać, że dostępne opcje i zachowania mogą się różnić w zależności od wersji systemu Windows. Aby sprawdzić konkretne opcje, możesz`NET CONFIG SERVER /?`użyj w wierszu poleceń.

"NET HELP CONFIG SERVER" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Skladnia tego polecenia jest nastepujaca:

NET CONFIG SERVER
[/AUTODISCONNECT:czas]
[/SRVCOMMENT:"tekst"]
[/HIDDEN:{YES | NO}]

NET CONFIG SERVER wyswietla lub zmienia ustawienia uslugi Serwer.

/AUTODISCONNECT:czas Ustawia maksymalna liczbe minut, przez
które sesja uzytkownika moze byc 
nieaktywna, zanim
nastapi jej rozlaczenie. Uzyj wartosci -
1, aby zapobiec
rozlaczaniu.
Zakres wynosi od -1 do 65535, domyslnie 
15.
/SRVCOMMENT:"tekst" Dodaje komentarz dla serwera wyswietlany
przez system Windows i przez polecenie 
NET VIEW.
Tekst musi byc ujety w cudzyslów.
/HIDDEN:{YES | NO} Okresla, czy nazwa serwera pojawia sie
podczas wyswietlania listy serwerów. 
Nalezy pamietac,
ze ukrycie serwera nie zmienia uprawnien 
na tym
serwerze. Wartosc domyslna: NO (nie 
ukrywaj).

Aby wyswietlic biezaca konfiguracje uslugi Serwer,
wpisz NET CONFIG SERVER bez parametrów.

NET HELP polecenie | MORE wyswietla informacje Pomocy ekran po 
ekranie.

Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "NET HELP CONFIG SERVER"

Podczas korzystania z narzędzia należy wziąć pod uwagę kilka ważnych kwestii`NET CONFIG SERVER`-Użyj polecenia: 1. Przywileje administracyjne: - Wykonywanie`NET CONFIG SERVER`wymaga uprawnień administracyjnych. Upewnij się, że otworzyłeś Wiersz Poleceń jako administrator, aby uzyskać dostęp do wszystkich niezbędnych zasobów. 2. Znajomość parametrów: - Zrozumienie dostępnych parametrów i ich skutków. Nieprawidłowa konfiguracja może prowadzić do nieoczekiwanego zachowania. 3. Sprawdź dokumentację: - Zapoznaj się z oficjalną dokumentacją firmy Microsoft dotyczącą`NET CONFIG SERVER`polecenie, aby uzyskać szczegółowe informacje o dostępnych opcjach i najlepszych praktykach. 4. Sprawdź uprawnienia: - Niektóre`NET CONFIG SERVER`-Opcje wymagają uprawnień administracyjnych lub specjalnych uprawnień do skonfigurowania usługi serwera. Upewnij się, że masz niezbędne uprawnienia. 5. Kompatybilność z wersjami systemu Windows: - Dostępne opcje i zachowania mogą się różnić w zależności od wersji systemu Windows. Upewnij się, że Twoje polecenia są kompatybilne z konkretną wersją systemu operacyjnego. 6. Cofanie zmian: - Przed wprowadzeniem zmian upewnij się, że wiesz, jak je cofnąć. Jest to szczególnie ważne, aby zminimalizować niepożądane skutki. 7. Użyj środowiska testowego: - Jeśli to możliwe, przetestuj je`NET CONFIG SERVER`polecenie w środowisku testowym, aby zminimalizować wpływ na środowisko produkcyjne i zweryfikować oczekiwane zachowanie. 8. Zwróć uwagę na względy bezpieczeństwa: - Niektóre`NET CONFIG SERVER`-Opcje mogą ujawniać lub wprowadzać zmiany w informacjach związanych z bezpieczeństwem. Używaj ich ostrożnie i postępuj zgodnie z polityką bezpieczeństwa swojej organizacji. 9. Wpływ na usługi sieciowe: - Należy pamiętać o zmianach w`NET CONFIG SERVER`Ustawienia mogą mieć wpływ na usługi sieciowe i udostępnianie. Zrozum powiązania, aby uniknąć niepożądanych konsekwencji. 10. Ochrona prywatności: - Jeśli`NET CONFIG SERVER`-Opcje ujawniania informacji o serwerze lub sieci, postępuj zgodnie z polityką prywatności i najlepszymi praktykami w celu ochrony poufnych informacji. Uwzględniając te punkty, możesz to zrobić`NET CONFIG SERVER`-Używaj poleceń bezpiecznie i skutecznie w swoim środowisku.


Deutsch
English
Espańol
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hŕnyǔ)
Türkçe
Portuguęs
Portuguęs
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQPolecenia NET HELP CONFIG SERVER - Wyswietla informacje o konfiguracji serwera uslugi.

HTTP: ... console/pl/105.htm
0.108
18534
Einstellen, dass beim PDF-Speichern diese automatisch geöffnet wird? Gran Carribien Canion Isola 3d Test for MS Windows 11, 10, ... OS! Animated GIF support in the preview window of the File Explorer! File and Folder counter / number in an Explorer column! Stop aggressive Windows programs and applications immediately! Tool zur Steigerung der Energieeffizienz unter MS Windows 11, 10, ... und Sever OS! Animierte GIF-Unterstützung im Vorschaufenster der Datei Explorer! USA football mouse tracks! End programs via the To-Tray menu! Quickly execute a ping command through CTRL!(0)