net: Skladnia dla tej komendy to: ACCOUNTS | COMPUTER | CONFIG | CONTINUE | FILE | GROUP | HELP .....


... Przykłady polecenia "net"
... "net" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows
... Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "net"

Polecenie: "net" jest włączone Windows 11, 10, .. dostępne

Przykłady polecenia "net"

Przykłady NET z bardziej szczegółowymi opisami: Przykład 1: Wyświetl informacje o koncie sieciowym

net ACCOUNTS

To polecenie wyświetla szczegółowe informacje o kontach i ustawieniach kont na komputerze lokalnym. Może to na przykład obejmować informacje o blokadzie kont, zasadach dotyczących haseł i typach kont. Przykład 2: Wyświetl właściwości komputera

net COMPUTER

To polecenie umożliwia uzyskanie podstawowych informacji o komputerze lokalnym, takich jak nazwa komputera, wersja systemu operacyjnego i inne szczegóły istotne dla systemu. Przykład 3: Wyświetl konfigurację usług sieciowych

net CONFIG

Umożliwia przeglądanie ustawień konfiguracyjnych różnych usług sieciowych na komputerze. Obejmuje to informacje o usługach takich jak serwer, stacja robocza i inne usługi sieciowe. Przykład 4: Kontynuacja serwisu po przerwie

net CONTINUE

Po nabożeństwie z komendą`PAUSE`zostało wstrzymane, wykonywanie będzie kontynuowane`CONTINUE`nieprzerwany. Jest to przydatne do wznowienia tymczasowo wstrzymanej usługi. Przykład 5: Wyświetl udostępnione pliki i sesje

net FILE

To polecenie zwraca listę udostępnionych plików i sesji na serwerze. Możesz uzyskać informacje o tym, kto ma dostęp do jakich plików. Przykład 6: Pokaż informacje o grupach

net GROUP

Za pomocą tego polecenia można uzyskać szczegółowe informacje o grupach znajdujących się na komputerze lokalnym. Może to obejmować członkostwo w grupach i inne istotne szczegóły. Przykład 7: Ogólna pomoc dotycząca poleceń sieciowych

net HELP

To polecenie wyświetli ogólną pomoc i listę wszystkich dostępnych`net`-Komendy i ich krótkie opisy. Przykład 8: Wyjaśnij kody błędów sieciowych

net HELPMSG

Komenda`HELPMSG`zawiera szczegółowe wyjaśnienia dotyczące kodów błędów sieci. Jest to przydatne do zrozumienia znaczenia komunikatów o błędach. Przykład 9: Pokaż informacje o grupach lokalnych

net LOCALGROUP

Za pomocą tego polecenia można uzyskać szczegółowe informacje o grupach lokalnych na komputerze, w tym o członkach i uprawnieniach grup. Przykład 10: Wstrzymaj wszystkie uruchomione usługi

net PAUSE

To polecenie tymczasowo wstrzymuje wszystkie uruchomione usługi na komputerze. Należy pamiętać, że może to mieć wpływ na wydajność systemu i zaleca się ostrożność podczas korzystania z tej opcji.

"net" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Skladnia tego polecenia jest nastepujaca:

NET
[ ACCOUNTS | COMPUTER | CONFIG | CONTINUE | FILE | GROUP | 
HELP |
HELPMSG | LOCALGROUP | PAUSE | PRINT | SESSION | SHARE | 
START |
STATISTICS | STOP | TIME | USE | USER | VIEW ]

Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "net"

Jest kilka ważnych punktów, o których należy pamiętać podczas korzystania z`net`-Użyj polecenia w wierszu poleceń systemu Windows: 1. Uprawnienia administracyjne: - Wiele`net`- Polecenia wymagają uprawnień administracyjnych. Upewnij się, że uruchomiłeś Wiersz Poleceń jako administrator, aby uzyskać dostęp do wszystkich niezbędnych zasobów. 2. Wdrożenie sieciowe: - Niektóre`net`- Polecenia służą do konfiguracji i zarządzania usługami sieciowymi. Upewnij się, że rozumiesz wpływ swoich poleceń na wdrożenie sieci, zwłaszcza podczas wprowadzania zmian. 3. Sprawdź dokumentację: - Sprawdź oficjalną dokumentację Microsoft dla`net`polecenie, aby uzyskać szczegółowe informacje o dostępnych opcjach i sposobie ich użycia. Możesz to zrobić wpisując`net /?`wykonaj w wierszu poleceń. 4. Uprawnienia do zasobów sieciowych: - Upewnij się, że masz niezbędne uprawnienia dostępu lub wprowadzania zmian w zasobach sieciowych. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku poleceń współpracujących z grupami, kontami użytkowników lub udziałami. 5. Względy bezpieczeństwa: - Używaj`net`-Wydawaj polecenia ostrożnie, szczególnie przy wprowadzaniu zmian w usługach, grupach lub kontach użytkowników. Niewłaściwe użycie może prowadzić do zagrożeń bezpieczeństwa. 6. Aktualna wersja systemu Windows: - Należy pamiętać, że dostępne opcje i zachowanie`net`polecenie może się różnić w zależności od wersji systemu Windows. Upewnij się, że Twoje polecenia są zgodne z wersją systemu operacyjnego. 7. Uważaj na polecenia wpływające na usługi: - Polecenia takie jak`net PAUSE`I`net CONTINUE`mieć wpływ na wykonywanie usług w systemie. Używaj ich ostrożnie i pamiętaj o wpływie na działanie systemu. 8. Ochrona prywatności: - Jeśli`net`-Używaj poleceń wyświetlających informacje o użytkowniku lub koncie, upewnij się, że postępujesz zgodnie z polityką prywatności i najlepszymi praktykami w celu ochrony poufnych informacji. 9. Sprawdzanie statusu usługi: - Jeśli`net`-Używaj poleceń wchodzących w interakcję z usługami, sprawdzaj aktualny stan usługi przed wykonaniem jakichkolwiek działań, aby uniknąć niepożądanych efektów. Mając na uwadze te punkty, będzie to możliwe`net`-Używaj poleceń bezpiecznie i skutecznie w wierszu poleceń systemu Windows.


Deutsch
English
Espańol
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hŕnyǔ)
Türkçe
Portuguęs
Portuguęs
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQPolecenia net - Skladnia dla tej komendy to: ACCOUNTS | COMPUTER | CONFIG | CONTINUE | FILE | GROUP | HELP .....

HTTP: ... console/pl/101.htm
0.124
19467

Windows protected your PC on MS Desktops, Server and Mobile?

What are Windows 11, 10, ... etc. Services?

Kann ich Magische Maus Spuren auf dem Multi Monitor unter Windows 10/7 verwenden?

Has the Quad-Dir-Explorer fast access to frequently used programs?

Ist es möglich, nur zwei Ordner und nicht 4 Explorer für Windows zu öffnen?

Can I query the color values ​​in my MS Office with this?(0)