POPD: Przywraca katalog zapisany przez PUSHD.


... Przykłady polecenia "POPD"
... "POPD" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows
... Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "POPD"

Polecenie: "POPD" jest włączone Windows 11, 10, .. dostępne

Przykłady polecenia "POPD"

The`POPD`polecenie w wierszu poleceń systemu Windows służy do przejścia do ostatnio zapisanego katalogu (który jest oznaczony przez`PUSHD`zapisane). Oto kilka przykładów użycia`POPD`-Komenda: Przykład 1: Korzystanie z PUSHD i POPD:

REM Przejdź do katalogu "C:\Przykład"
PUSHD C:\Przykład

REM Pokaż bieżący katalog roboczy
ECHO Aktualny katalog: %CD%

REM Przejdź z powrotem do oryginalnego katalogu
POPD

REM Wyświetl ponownie bieżący katalog roboczy
ECHO Aktualny katalog: %CD%

Opis: W tym przykładzie z`PUSHD`zmieniony na katalog „C:\Example”. Bieżący katalog roboczy zostanie wówczas uwzględniony`%CD%`wystawiany. Potem z`POPD`powraca do pierwotnego katalogu i ponownie pojawia się katalog roboczy. Przykład 2: Używanie PUSHD i POPD w pętli:

REM Przeglądaj katalogi i wykonuj akcje
FOR /D %%G IN (C:\informator\*) DO (
  PUSHD "%%G"
  ECHO Aktualny katalog: %CD%
  REM Tutaj wykonaj działania w bieżącym katalogu
  POPD
)

Opis: Ten przykład przełącza wszystkie podkatalogi „C:\katalog”. Dla każdego podkatalogu wyświetlany jest bieżący katalog roboczy, po którym następuje ikona`POPD`wrócił do oryginalnego katalogu. Przykład 3: Używanie PUSHD i POPD w skrypcie wsadowym:

@ECHO OFF
REM Zapisz bieżący katalog
PUSHD C:\Mój\scenariusz\informator

REM Tutaj wykonaj działania w żądanym katalogu
ECHO Aktualny katalog: %CD%

REM Wróć do oryginalnego katalogu
POPD

Opis: W tym skrypcie wsadowym uwzględniony jest bieżący katalog`PUSHD`zapisane, akcje są wykonywane w żądanym katalogu i na końcu`POPD`wrócił do oryginalnego katalogu. Uwaga: Zwróć na to uwagę`POPD`działa tylko jeśli wcześniej`PUSHD`służył do przechowywania katalogu. W przeciwnym razie wyświetli się komunikat o błędzie.`PUSHD`I`POPD`są przydatne, gdy chcesz tymczasowo przejść do katalogu, a następnie powrócić do poprzedniego katalogu bez konieczności ręcznego zapisywania pełnej ścieżki.

"POPD" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Przechodzi do katalogu zachowanego przez polecenie PUSHD.

POPD


Przy wlaczonych rozszerzeniach polecen polecenie POPD usuwa
ze stosu katalogów polecenia PUSHD
wszelkie chwilowe litery dysków utworzone przez PUSHD.

Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "POPD"

Podczas korzystania z`POPD`w wierszu poleceń systemu Windows, należy zwrócić uwagę na kilka ważnych punktów: 1. Poprzedni katalog: `POPD`powraca do poprzedniego katalogu wskazanego przez`PUSHD`Został ocalony. Dlatego ważne jest, aby upewnić się wcześniej`PUSHD`służył do przechowywania katalogu. 2. Błąd, jeśli nie został zapisany: Jeśli`PUSHD`nie był wcześniej używany do przechowywania katalogu, wywołanie`POPD`na komunikat o błędzie. Upewnij się, że`PUSHD`został użyty w skrypcie lub sesji przed tobą`POPD`wykonać. 3. Kolejność`PUSHD`I`POPD`: Zwróć uwagę na kolejność`PUSHD`I`POPD`. Katalog zostanie przywrócony do stanu, w jakim był, kiedy`PUSHD`został wezwany. 4. Użyj w pętlach i skryptach wsadowych: `POPD`jest szczególnie przydatny w pętlach lub skryptach wsadowych, gdy chcesz tymczasowo przejść do katalogu, a następnie powrócić do oryginalnego katalogu. 5. Użyj ze ścieżkami bezwzględnymi: `PUSHD`przechowuje bezwzględną ścieżkę do bieżącego katalogu. Należy o tym pamiętać podczas pracy ze ścieżkami bezwzględnymi. 6. Użyj w podprocesach: Pamiętaj o tym`PUSHD`I`POPD`Zmień katalog tylko w bieżącym procesie. Jeśli wywołasz skrypt wsadowy z poziomu innego skryptu wsadowego, zmiana katalogu nie będzie możliwa pomiędzy skryptami. 7. Zagnieżdżone zmiany katalogów: Jeśli`PUSHD`Możesz go użyć kilka razy z rzędu`POPD`użyj tej samej liczby razy, aby powrócić do oryginalnego katalogu.

PUSHD C:\informator1
PUSHD D:\informator2
REM ... Działania w katalogu2 ...
POPD
REM ... Działania w katalogu1 ...
POPD

8. Rozszerzenia plików wsadowych: Pamiętaj o tym`POPD`zwykle nie działa w skrypcie wywoływanym bezpośrednio z wiersza poleceń. Bardziej prawdopodobne jest, że zostanie to zrobione w plikach wsadowych (`.bat`Lub`.cmd`) lub użyte w samym wierszu poleceń. Pamiętaj o tych punktach, aby się upewnić`POPD`skutecznie używane w skryptach wsadowych lub podczas korzystania z wiersza poleceń.


Deutsch
English
Espańol
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hŕnyǔ)
Türkçe
Portuguęs
Portuguęs
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQPolecenia POPD - Przywraca katalog zapisany przez PUSHD.

HTTP: ... console/pl/047.htm
0.109
12791
Use file history on Windows 11! Find Windows 11 network adapters! Change the size and style of the mouse pointer in Windows 11? Folder management on Windows 11 / 10 like in Windows XP / 98! MS Server 2019, 2016, ... Herunterfahren, Neustarten erzwingen! Automatically shut down the PC with a lower CPU load, or something else? Windows File Explorer as the default file manager! The cursor disappears under Windows! This file can not be deleted! Why is in Desktop-OK the volume mixer?(0)