1. ASSOC
Viser eller endrer tilknytninger for filtyper.
2. AT
Schedules commands and programs to run on a computer.
3. ATTRIB
Viser eller endrer filattributter.
4. BREAK
Slår utvidet Ctrl+C-kontroll på eller av.
5. CACLS
Viser eller endrer ACLer (Access Control Lists) til filer.
6. CALL
Kaller et satsvist program fra et annet.
7. CD
Viser navnet på eller endrer gjeldende mappe.
8. CHCP
Viser eller angir nummer på aktiv tegntabell.
9. CHDIR
Viser navnet på eller endrer gjeldende mappe.
10. CHKDSK
Kontrollerer en disk og viser en statusrapport.
11. CHKNTFS
Viser eller endrer status for oppstartkontroll av disken.
12. CLS
Tømmer skjermen.
13. CMD
Starter en ny forekomst av Windows-kommandotolken.
14. COLOR
Angir standard forgrunns- og bakgrunnsfarger for konsollen.
15. COMP
Sammenligner innholdet i to filer, eller i to sett med filer.
16. COMPACT
Viser eller endrer komprimeringen av filer på NTFS-partisjoner.
17. CONVERT
Konverterer FAT-volumer til NTFS. Du kan ikke konvertere gjeldende stasjon.
18. COPY
Kopierer en eller flere filer til en annen plassering.
19. DATE
Viser eller angir datoen.
20. DEL
Sletter en eller flere filer.
21. DIR
Viser en liste over filer og undermapper i en mappe.
22. DISKCOMP
Sammenligner innholdet av to disketter.
23. DISKCOPY
Kopierer innholdet av en diskett til en annen.
24. DOSKEY
Aktiverer redigering av kommandolinjer, gjenkalling av Windows-kommandoer og oppretter makroer.
25. ECHO
Viser meldinger, eller slår kommandoekko på eller av.
26. ENDLOCAL
Avslutter lokal definisjon av miljøendringer i en satsvis fil.
27. ERASE
Sletter en eller flere filer.
28. EXIT
Avslutter programmet Cmd.exe (kommandotolken).
29. FC
Sammenligner to filer eller sett med filer, og viser forskjellene mellom dem.
30. FIND
Søker etter en tekststreng i en eller flere filer.
31. FINDSTR
Søker etter strenger i filer.
32. FOR
Kjører en bestemt kommando for hver fil i et sett av filer.
33. FORMAT
Formaterer en diskett for bruk med Windows.
34. FTYPE
Viser eller endrer filtyper som brukes i filtypetilknytninger.
35. GOTO
Sender Windows-kommandotolken til en merket linje i et satsvist program.
36. GRAFTABL
Aktiverer visning av tegn fra utvidet tegnsett i grafisk modus.
37. HELP
Viser hjelpeinformasjon for Windows-kommandoer.
38. IF
Utfører betinget behandling i satsvise programmer.
39. LABEL
Oppretter, endrer eller sletter volumnavnet til den disk.
40. MD
Oppretter en mappe.
41. MKDIR
Oppretter en mappe.
42. MODE
Konfigurerer en systemenhet.
43. MORE
Viser utdataene en skjerm om gangen.
44. MOVE
Flytter en eller flere filer fra en mappe til en annen mappe.
45. PATH
Viser eller angir en søkebane for kjørbare filer.
46. PAUSE
Avbryter behandling av en satsvis fil, og viser en melding.
47. POPD
Gjenoppretter den forrige verdien av gjeldende mappe, lagret av PUSHD.
48. PRINT
Skriver ut en tekstfil.
49. PROMPT
Endrer Windows-kommandolinjen.
50. PUSHD
Lagrer gjeldende mappe og endrer den etterpå.
51. RD
Fjerner en mappe.
52. RECOVER
Gjenoppretter lesbar informasjon fra en skadet eller ugyldig disk.
53. REM
Angir kommentarer i satsvise filer eller Config.sys.
54. REN
Gir nytt navn til en eller flere filer.
55. RENAME
Gir nytt navn til en eller flere filer.
56. REPLACE
Erstatter filer.
57. RMDIR
Fjerner en mappe.
58. SET
Viser, angir eller fjerner Windows-miljøvariabler.
59. SETLOCAL
Starter lokal definisjon av miljøendringer i en satsvis fil.
60. SHIFT
Endrer plasseringen av erstattelige parametere i satsvise filer.
61. SORT
Sorterer inndata.
62. START
Åpner et nytt vindu hvor angitt program eller kommando kjøres.
63. SUBST
Knytter en bane til en stasjonsbokstav.
64. TIME
Viser eller angir systemtiden.
65. TITLE
Angir vindustittel for en Cmd.exe-økt.
66. TREE
Viser mappestrukturen til en stasjon eller bane grafisk.
67. TYPE
Viser innholdet i en tekstfil.
68. VER
Viser Windows-versjon.
69. VERIFY
Angir at Windows skal kontrollere at filene skrives riktig til disken.
70. VOL
Viser volumnavnet og serienummeret til en disk.
71. XCOPY
Kopierer filer og mappetrær.
72. END - OF - STANDARD - COMANDS
END - OF - STANDARD - COMANDS
73. arp
Viser og endrer oversettelsestabeller for IP til fysisk adresse, brukt av Address Resolution Protocol (ARP).
74. convlog
'convlog' gjenkjennes ikke som en intern eller ekstern kommando, drift program eller satsvis fil.
75. debug
Kjører Debug, et program som tester og redigering.
76. DRIVERQUERY
Viser gjeldende status og egenskaper for enhetsdriver.
77. eventcreate
Kommandolinjeverktøyet lar en administrator opprette en egendefinert hendelses-ID og melding i en angitt hendelseslogg.
78. eventtriggers
Denne kommando-linje-verktøyet gjør det mulig for en administrator å vise og konfigurere Event utløsere på lokale eller eksterne systemet.
79. EVENTTRIGGERS /Create
Opprett en ny hendelse Trigger som vil overvåke og handle på forekomst av NT Logg arrangementer av et gitt kriterier.
80. EVENTTRIGGERS /Delete
Slett en begivenhet Trigger fra systemet ved sitt ID.
81. EVENTTRIGGERS /Query
Viser Event Trigger egenskaper og innstillinger.
82. exe2bin
Konverterer. EXE (kjørbare filer) til binært format.
83. expand
Pakker ut en eller flere komprimerte filer.
84. finger
Viser informasjon om en bruker på et angitt system ved å kjøre Finger-tjenesten. Utdata varierer avhengig av det eksterne systemet.
85. forcedos
Angir den nåværende katalogen til det angitte programmet til bruk.
86. FSUTIL
Viser eller konfigurerer egenskapene for filsystemet.
87. getmac
Dette verktøyet kan en administrator bruke til å vise MAC-adressen for nettverkskort på et system.
88. GPRESULT
Viser informasjon for gruppepolicy for maskin eller bruker.
89. gpupdate
Oppdaterer gruppepolicyer.
90. iisreset
gjenkjennes ikke som en intern eller ekstern kommando, drift program eller satsvis fil.
91. ipconfig
Vis full konfigurasjon. ...
92. lodctr
Oppdaterer registerverdier relatert til ytelsestellere.
93. logman
Logmanmanagesthe 'PerformanceLogsandAlerts' for å opprette og administrere Event Trace Session logger og Ytelseslogger.
94. logoff
viser informasjon om handlinger utført. ...
95. mem
Viser mengden brukt og ledig minne på systemet ditt.
96. mountvol
Oppretter, sletter eller fører opp et volummonteringspunkt.
97. mqbkup
Microsoft (R) Message Queue Backup \ Restore Utility ...
98. mrinfo
Vis IP-adresser i numerisk format ....
99. msg
Send en melding til en bruker.
100. nbtstat
Viser protokollstatistikk og gjeldende TCP/IP-tilkoblinger ved hjelp av NBT (NetBIOS over TCP/IP).
101. net
Syntaksen til denne kommandoen er: ACCOUNTS | COMPUTER | CONFIG | CONTINUE | FILE | GROUP | HELP .....
102. NET ACCOUNTS
oppdaterer brukerkontodatabasen og endrer passord og påloggingskrav for alle kontoer. Når kommandoen brukes uten alternativer, viser NET ACCOUNTS gjeldende innstillinger for passord og påloggingsbegrensninger, samt domeneinformasjon.
103. NET COMPUTER
legger til eller sletter datamaskiner fra en domenedatabase. Denne kommandoen er bare tilgjengelig på Windows NT-servere.
104. NET CONFIG
viser konfigurasjonsinformasjon om Workstation- eller Server-tjenesten. Når den brukes uten SERVER- eller WORKSTATION-parametrene, viser den en liste over konfigurerbare tjenester. Hvis du trenger hjelp med å konfigurere en tjeneste, skriver du NET HELP CONFIG tjeneste.
105. NET CONFIG SERVER
viser eller endrer innstillingene for Server-tjenesten.
106. NET CONFIG WORKSTATION
viser konfigurasjonsinformasjon om Workstation- eller Server-tjenesten.
107. NET CONTINUE
reaktiverer en Windows-tjeneste som har vært deaktivert av NET PAUSE.
108. NET FILE
lukker en delt fil og fjerner fillåser. Når den brukes uten alternativer, lister den opp åpne filer på en server. Opplistingen tar med identifikasjonsnumrene som er tildelt en åpen fil, banenavnet til filen, brukernavnet og antall låser på filen.
109. NET GROUP
legger til, viser eller endrer globale grupper på servere. Når den brukes uten parametere, viser den gruppenavnene på serveren.
110. NET HELP
NET HELP
111. NET HELPMSG
viser informasjon om Windows-nettverksmeldinger (for eksempel feilmeldinger, advarsler og varselmeldinger). Når du skriver NET HELPMSG og feilen i nummerformat ....
112. NET LOCALGROUP
endrer lokale grupper på datamaskiner. Når den brukes uten alternativer, viser den de lokale gruppene på datamaskinen.
113. NET NAME
alegger til eller sletter en beskjed navn (alias) på en datamaskin. En meldingstjenester navn er et navn for hvilke meldinger som er sendt. Når brukes uten alternativer, NET NAVN viser navnene godta meldinger på datamaskinen.
114. NET PAUSE
deaktiverer en Windows-tjeneste eller -ressurs. Når en tjeneste stanses midlertidig, settes den på vent.
115. NET PRINT
viser utskriftsjobber og delte køer. For hver kø viser listen jobber, med størrelse og status for hver jobb, og statusen til køen.
116. NET SERVICES
NET START kan brukes til å starte tjenester, for eksempel:NET START ALERTER, NET START BROWSER, NET START CLIENT SERVICE FOR NETWARE, NET START CLIPBOOK, NET START DHCP CLIENT, NET START EVENTLOG,NET START FILE REPLICATION , ....
117. NET SEND
Sends messages to other users, computers, or messaging names on the network. The Messenger service must be running to receive messages.
118. NET SESSION
lister opp eller kobler fra økter mellom datamaskinen og andre datamaskiner på nettverket. Når den brukes uten alternativer, viser den informasjon om alle øktene med datamaskinen eller gjeldende fokus.
119. NET SHARE
gjør en servers ressurser tilgjengelige for nettverksbrukere. Når den brukes uten alternativer, lister den opp informasjon om alle ressursene som deles på datamaskinen. For hver ressurs rapporterer Windows enhetsnavn eller banenavn med en beskrivende kommentar tilknyttet.
120. NET START
lister kjører tjenester.
121. NET STATISTICS
viser statistikkloggen for den lokale Workstation- eller Server-tjenesten. Når den brukes uten parametere, viser NET STATISTICS tjenestene det finnes tilgjengelig statistikk for.
122. NET STOP
stopper Windows-tjenester. Når en tjeneste stoppes, avbrytes eventuelle nettverkstilkoblinger tjenesten bruker. Noen tjenester er også avhengig av andre. Når én tjeneste stoppes, vil andre også kunne stoppes.
123. NET TIME
synkroniserer datamaskinens klokke med klokken til en annen datamaskin eller et annet domene, eller viser klokkeslettet for en datamaskin eller et domene. Når den brukes uten alternativer på et Windows Server-domene, ....
124. NET USE
kobler en datamaskin til en delt ressurs eller kobler en datamaskin fra en delt ressurs. Uten alternativer, listes datamaskinens tilkoblinger.
125. NET USER
oppretter og endrer brukerkontoer på datamaskiner. Når den brukes uten brytere, lister den opp brukerkontoene for datamaskinen. Brukerkontoinformasjonen lagres i brukerkontodatabasen.
126. NET VIEW
viser en liste over ressurser som deles på en datamaskin. Når den brukes uten alternativer, viser den en liste over datamaskiner på det gjeldende domenet eller nettverket.
127. NET SYNTAX
Følgende regler brukes for å angi kommandosyntaks: ....
128. netstat
Viser protokollstatistikk og gjeldende TCP/IP- nettverksforbindelser.
129. nlsfunc
Belasting land-specifieke informatie.
130. reg
Console Registry Tool for Windows - .....
131. reg QUERY
Viser verdien av registerverdien Version ....
132. reg ADD
Legger til en nøkkel HKLM\Software\MyCo på ekstern maskin ABC ...
133. reg DELETE
Sletter registernøkkelen Tidsavbrudd og alle undernøkler og verdier ....
134. reg COPY
Eksemplar alle undernøkler og verdier ....
135. reg SAVE
Lagrer strukturen MyApp til filen XXXXX.hiv i gjeldende mappe ...
136. reg LOAD
Laster filen XXXXXX.hiv til nøkkelen HKLM \ XXXXXX
137. reg UNLOAD
Laster filen XXXXXX.hiv til nøkkelen HKLM \ XXXXX. ....
138. reg RESTORE
Gjenoppretter filen XXXXXX.hiv overskriver nøkkelen XXXX. ....
139. reg COMPARE
Sammenligner alle verdier under nøkkelen MyApp med SaveMyApp ......
140. reg EXPORT
Eksport alle undernøkler og verdier av de viktigste MyApp til filen xxxxx.reg. ....
141. reg IMPORT
Import registret entrys fra filen XXXXXX.reg ....
142. relog
Relog skaper nye Ytelseslogger fra data i eksisterende Ytelseslogger ved å endre samplingsfrekvensen og / eller konvertering av filformatet. Støtter alle resultatene logge formater, inkludert Windows NT 4,0 komprimert loggbøker.
143. rexec
Runs kommandoer på eksterne verter kjører rexec. Rexec godkjenner brukeren navnet på den eksterne verten før gjennomføring av den angitte kommando.
144. route
manipulerer nettverk rutingtabellene.
145. rwinsta
Tilbakestill økt subsytem maskinvare og programvare til kjente opprinnelige verdier.
146. SCHTASKS
Planlegger kjøring av kommandoer og programmer på en datamaskin.
147. SCHTASKS /Run
Kjører en planlagt oppgave umiddelbart.
148. SCHTASKS /End
Stopper en kjører planlagt oppgave.
149. SCHTASKS /Create
Aktiverer en administrator for å opprette planlagte oppgaver på en lokal eller ekstern.
150. SCHTASKS /Delete
Sletter en eller flere planlagte oppgaver.
151. SCHTASKS /Query
Aktiverer en administrator for å vise de planlagte oppgavene på den lokale eller eksterne systemet.
152. SCHTASKS /Change
Endringer i programmet til å kjøre, eller brukerkonto og passord som brukes av en planlagt oppgave.
153. setver
Angir versjonsnummeret som MS-DOS-rapportene for et program.
154. sfc
Microsoft (R) Windows XP Windows File Checker .......
155. shadow
Monitor en Terminal Services-økten.
156. SHUTDOWN
Lar maskinen avsluttes riktig, lokalt eller eksternt.
157. subst
Associates en bane med en stasjonsbokstav.
158. SYSTEMINFO
Viser egenskaper og konfigurasjon for en bestemt maskin.
159. TASKKILL
Fjern eller stopp en prosess eller et program som kjører.
160. TASKLIST
Viser alle oppgaver og tjenester som kjører.
161. tftp
Overfører filer til og fra en ekstern datamaskin som kjører TFTP-tjenesten.
162. tlntadmn
Konfigurer Telnet Server parametere.
163. tracerpt
Tracerpt prosesser binære Event Trace Session loggfiler eller sanntid streamer fra instrumented Event Trace leverandører og oppretter en rapport eller en tekst (CSV)-fil som beskriver hendelser som genereres.
164. tracert6
tracert6
165. tracert
tracert
166. tscon
knytter en bruker til en terminal sesjon.
167. tsdiscon
Avbrutte en terminal sesjon.
168. tskill
Slutter en prosess.
169. tsshutdn
Avslutt en server på en kontrollert måte.
170. typeperf
Typeperf skriver resultatdata til kommando-vindu eller en loggfil. For å stoppe Typeperf, trykker CTRL + C.
171. unlodctr
Fjerner møte og forklare teksten til den angitte utvidbar møte.
172. vssadmin
vssadmin 1.0 - Volume Shadow Kopier Service administrative kommando-linje-verktøyet (C) Copyright 2001 Microsoft Corp
173. w32tm
registrere deg - du registrere deg for å kjøres som en tjeneste og legg til standard konfigurasjon til registret. .......
174.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQHTTP: ... console/no/index.htm
0.077
10993
Windows 11 and 10 File Explorer search via file customize time! Hot Tip Windows 10/11 Activate classic GodMode! So ändern Sie die Höhe oder Breite der Taskleiste unter Windows 10! Windows 10  / 11 Adapter Settings Find Network? Get old printers up and running on Windows 11 or 10 (Setup)! Change if the calendar is displayed in Chinese! When the Windows 10 gets sluggish and sluggish? Place the recycle bin in the Windows 11 and 10 Start menu! Windows 10 geht zu früh in den Ruhezustand? Easy of Access Center missing on Windows 10/11?(0)