ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>SCHTASKS /END /?

SCHTASKS /End [/S system [/U brukernavn [/P [passord]]]] /TN
oppgavenavn

Beskrivelse:
Stopper en planlagt oppgave som kjøres.

Parameterliste:
/S system Angir det eksterne systemet det skal kobles
til.

/U brukernavn Angir brukerkonteksten som
schtasks.exe skal kjøres under.

/P [passord] Angir passordet for gitt
brukerkontekst. Ber om inndata hvis det
utelates.

/TN oppgavenavn Angir den planlagte oppgaven som skal
avsluttes.

/? Viser denne hjelpemeldingen.

Eksempler:
SCHTASKS /End /?
SCHTASKS /End /TN "Start Sikkerhetskopiering"
SCHTASKS /End /S system /U bruker /P passord
/TN "Sikkerhetskopiering og gjenoppretting"C:\WINDOWS>SCHTASKS /CREATE /?

SCHTASKS /Create [/S system [/U brukernavn [/P [passord]]]]
[/RU brukernavn [/RP passord]] /SC tidsplan [/MO modifikator]
[/D dag]
[/M måneder] [/I inaktiv tid] /TN oppgavenavn /TR program
[/ST starttid]
[/RI intervall] [ {/ET sluttid | /DU varighet} [/K] [/XML
xmlfil] [/V1]]
[/SD startdato] [/ED sluttdato] [/IT | /NP] [/Z] [/F]

Beskrivelse:
Gjør det mulig for en administrator å opprette oppgaver på
lokale eller
eksterne systemer.

Parameterliste:
/S system Angir eksternt system det skal kobles til.
Hvis utelatt
settes systemparameteren til det lokale
systemet.

/U brukernavn Angir brukerkonteksten som SchTasks.exe
skal kjøres under.

/P [passord] Angir passordet for den gitte
brukerkonteksten.
Ber om inndata hvis det utelates.

/RU brukernavn Angir "kjør som" (runas)-brukerkontoen
(brukerkontekst)
som oppgaven kjører under. For
systemkontoen
er gyldige verdier "", "NT-
MYNDIGHET\SYSTEM"
eller "SYSTEM".
For v2-oppgaver er også "NT-
MYNDIGHET\LOCALSERVICE" og
"NT-MYNDIGHET\NETWORKSERVICE"
tilgjengelige,
i tillegg til de kjente SIDene for alle
tre.

/RP [passord] Angir passordet for "kjør som" (runas)-
brukeren.
For å be om passord, må verdien være
"*" eller ingen. Passordet påvirker ikke
systemkontoen. Må kombineres med /RU-
eller
/XML-bryteren.

/SC tidsplan Angir tidsplanfrekvensen.
Gyldige tidsplantyper: MINUTE, HOURLY,
DAILY, WEEKLY,
MONTHLY, ONCE, ONSTART, ONLOGON, ONIDLE,
ONEVENT.

/MO modifikator Redigerer tidsplantypen for bedre kontroll
over
gjentakelse av tidsplanen. Gyldige verdier
vises i
delen Modifikatorer nedenfor.

/D dager Angir ukedagen oppgaven skal kjøres.
Gyldige
verdier: MON, TUE, WED, THU, FRI, SAT, SUN
og for
MONTHLY-tidsplaner 1 - 31 (dager i
måneden).
Jokertegnet "*" angir alle dager.

/M måneder Angir måneden(e) i året. Som standard
brukes første
dag i måneden. Gyldige verdier: JAN, FEB,
MAR, APR,
MAY, JUN, JUL, AUG, SEP, OCT, NOV, DEC.
Jokertegn "*"
angir alle månedene.

/I inaktivtid Angir mengden inaktiv tid det ventes før
det
kjøres en planlagt ONIDLE-oppgave.
Gyldig område: 1 - 999 minutter.

/TN oppgavenavn Angir et navn som entydig
identifiserer denne planlagte oppgaven.

/TR oppgave Angir banen og filnavnet for programmet
som skal
kjøres til planlagt tidspunkt.
Eksempel: C:\windows\system32\calc.exe

/ST starttid Angir starttidspunktet for kjøring av
oppgaven. Tids-
formatet er TT:mm (24-timers klokke),
f.eks. 14:30 for
2:30 PM. Standard er gjeldende tid hvis
/ST ikke er
angitt. Dette alternativet er påkrevd med
/SC ONCE.

/RI intervall Angir repetisjonsintervallet i minutter.
Gjelder
ikke følgende tidsplantyper: MINUTE,
HOURLY,
ONSTART, ONLOGON, ONIDLE, ONEVENT.
Gyldig område: 1 - 599940 minutter.
Hvis /ET eller /DU er angitt, er standard
10 minutter.

/ET sluttid Angir sluttiden for når oppgaven skal
kjøres. Formatet
er TT:mm (24-timers klokke), f.eks. 14:50
for 2:50 PM.
Gjelder ikke følgende tidsplantyper:
ONSTART,
ONLOGON, ONIDLE, ONEVENT.

/DU varighet Angir hvor lenge oppgaven skal kjøres.
Formatet er TT:mm. Dette gjelder ikke for
/ET og
tidsplantypene: ONSTART, ONLOGON, ONIDLE,
ONEVENT.
For /V1-oppgaver, hvis /RI er angitt, blir
varighet
satt til 1 time.

/K Avslutter oppgaven ved sluttiden eller
varighetstiden.
Gjelder ikke følgende tidsplantyper:
ONSTART,
ONLOGON, ONIDLE, ONEVENT. Enten /ET eller
/DU må
angis.

/SD startdato Angir den første datoen oppgaven kjører.
Formatet er dd.mm.åååå. Standard er
gjeldende
dato. Gjelder ikke for tidsplantypene:
ONCE,
ONSTART, ONLOGON, ONIDLE, ONEVENT.

/ED sluttdato Angir siste dato oppgaven kjører.
Formatet er dd.mm.åååå. Gjelder ikke for
tidsplan-
typene: ONCE, ONSTART, ONLOGON, ONIDLE,
ONEVENT.

/EC Kanalnavn Angir hendelseskanal for OnEvent-utløsere.

/IT Lar oppgaven kjøres interaktivt bare hvis
/RU-
brukeren er logget på når oppgaven kjøres.
Oppgaven kjøres bare hvis brukeren er
logget på.

/NP Ingen passord lagret. Oppgaven kjøres
ikke-interaktiv
som angitt bruker. Lokale ressurser er
tilgjengelige.

/Z Markerer at oppgaven skal slettes etter
siste kjøring.

/XML xml-fil Oppretter oppgave fra oppgave-XMLen angitt
i en fil.
Kan kombineres med /RU og /RP, eller bare
med /RP,
når oppgave-XMLen allerede inneholder
oppdragsgiveren.

/V1 Oppretter en oppgave synlig for pre-Vista-
plattformer.
Ikke kompatibel med /XML.

/F Oppretter oppgaven og undertrykker
advarsler hvis
den angitte oppgaven allerede eksisterer.

/RL nivå Angir kjørenivå for oppgaven. Gyldige
verdier er
LIMITED og HIGHEST. Standard er LIMITED.

/DELAY ventetid Angir hvor lang ventetiden skal være før
oppgaven
kjøres etter at den er utløst. Formatet er
mmmm:ss. Gjelder bare for tidsplantypene
ONSTART, ONLOGON, ONEVENT.

/? Viser denne hjelpemeldingen.

Modifikatorer: Gyldige verdier for bryteren /MO per tidsplantype:
MINUTE: 1 - 1439 minutter.
HOURLY: 1 - 23 timer.
DAILY: 1 - 365 dager.
WEEKLY: uke 1 - 52.
ONCE: Ingen modifikatorer.
ONSTART: Ingen modifikatorer.
ONLOGON: Ingen modifikatorer.
ONIDLE: Ingen modifikatorer.
MONTHLY: 1 - 12, eller
FIRST, SECOND, THIRD, FOURTH, LAST, LASTDAY.

ONEVENT: XPath-hendelsesspørrestreng.
Eksempler:
==> Oppretter den planlagte oppgaven "Dok" på den eksterne
maskinen "ABC"
som kjører Notepad.exe hver time under brukernavnet
"bruker".

SCHTASKS /Create /S ABC /U bruker /P passord /RU bruker
/RP pasord /SC HOURLY /TN Dok /TR notepad

==> Oppretter den planlagte oppgaven "Regnskap" på den
eksterne
maskinen "ABC" som kjører Calc.exe hvert femte minutt fra
angitt
starttid til sluttid, mellom startdato og sluttdato.

SCHTASKS /Create /S ABC /U domene\bruker /P passord /SC
MINUTE
/MO 5 /TN Regnskap /TR calc.exe /ST 12:00 /ET
14:00
/SD 06/06/2006 /ED 06/06/2006 /RU bruker /RP
passord

==> Oppretter den planlagte oppgaven "Tidforspill" som kjører
Freecell
første søndag i måneden.

SCHTASKS /Create /SC MONTHLY /MO FIRST /D SUN /TN
Tidforspill
/TR c:\windows\system32\freecell

==> Oppretter den planlagte oppgaven "Rapport" på den
eksterne maskinen
"ABC" som kjører Notepad.exe hver uke.

SCHTASKS /Create /S ABC /U bruker /P passord /RU bruker
/RP passord /SC WEEKLY /TN Rapport /TR
notepad.exe

==> Oppretter den planlagte oppgaven "Loggsporing" på den
eksterne
datamaskinen "ABC"som kjører Notepad.exe hvert femte
minutt fra
angitt starttid. Ingen sluttid er angitt. Du vil bli bedt
om
/RP-passordet.

SCHTASKS /Create /S ABC /U domene\bruker /P passord /SC
MINUTE
/MO 5 /TN Loggsporing
/TR c:\windows\system32\notepad.exe /ST 18:30
/RU bruker /RP

==> Oppretter den planlagte oppgaven "Spill" som kjører
Freecell.exe som
starter klokken 12:00 og avsluttes automatisk klokken
14:00 hver dag

SCHTASKS /Create /SC DAILY /TN Spill /TR c:\freecell /ST
12:00
/ET 14:00 /K
==> Oppretter den planlagte oppgaven "Hendelseslogg" som
skal kjøre wevtvwr.msc med start
hver gang hendelse 101 bli publisert i systemkanalen

SCHTASKS /Create /TN Hendelseslogg /TR wevtvwr.msc /SC
ONEVENT
/EC System /MO *[System/EventID=101]
==> Mellomrom i filbaner kan brukes med to sett
anførselstegn, ett
sett for CMD.EXE og ett for SchTasks.exe. De ytre
anførselstegnene
for CMD må være doble anførselstegn. De indre
anførselstegnene kan

være enkle anførselstegn
eller doble anførselstegn med escape-tegn:
SCHTASKS /Create
/tr "'c:\programfiler\internet explorer\iexplorer.exe'
\"c:\loggdata\idag.xml\"" ...C:\WINDOWS>SCHTASKS /DELETE /?

SCHTASKS /Delete [/S system [/U brukernavn [/P [passord]]]]
/TN oppgavenavn [/F]

Beskrivelse:
Sletter en eller flere planlagte oppgaver.

Parameterliste:
/S system Angir det eksterne systemet det skal
kobles til.

/U brukernavn Angir brukerkonteksten
Schtasks.exe skal kjøres i.

/P [passord] Angir passordet for den gitte
brukerkonteksten. Ber om inndata hvis
utelatt.

/TN oppgavenavn Angir navnet på oppgaven som er planlagt
for sletting.
Jokertegnet "*" kan brukes til å slette
alle oppgaver.

/F Fremtvinger sletting av oppgaven og
undertrykker
advarsler hvis den angitte oppgaven
kjører.

/? Viser denne hjelpemeldingen.

Eksempler:
SCHTASKS /Delete /TN * /F
SCHTASKS /Delete /TN "Sikkerhetskopiering og gjenoppretting"
SCHTASKS /Delete /S system /U bruker /P passord /TN "Start
gjenoppretting"
SCHTASKS /Delete /S system /U bruker /P passord
/TN "Start sikkerhetskopiering" /F

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Dette kommandolinje SCHTASKS /End /? - Stopper en kjører planlagt oppgave.

HTTP: ... console/no/148.htm
0.171
16046

How does the Snap window works under Windows 11, activate / deactivate?

 /

Hoher Akkuverbrauch ab Windows 10, Akku Laufzeit verbessern!

 /

The view settings or adjustments are lost, are they incorrect?

 /

Befehl um lokale Ordner als Netzlaufwerk mit Laufwerksbuchstaben zuzuweisen!

 /

Standard-Drucker Einstellungen bei Windows 11, 10 ändern, wie kann man das?

 /

How can i translate MagicMouseTrails in my language!

 /

Explorer download directory view turn off grouping on Windows 10/11!

 /

Can I somehow disable the click navigation sound on Windows 10/11 in Q-Dir?

 /

Who needs this stopwatch for Windows 11, 10, ... etc?

 /

Can I also delete locked files and folders on MS Windows 11 OS?

 /

Mark with the keyboard successive files in the Quad Explorer!

 /

Bildschirmaufzeichnung Cursor versteckt, Video wiedergeben ist der Mauszeiger sichtbar?

 /