ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>SCHTASKS /RUN /?

SCHTASKS /Run [/S system [/U brukernavn [/P [passord]]]] /TN
oppgavenavn

Beskrivelse:
Kjører en planlagt oppgave umiddelbart.

Parameterliste:
/S system Angir det eksterne systemet det skal
kobles til.

/U brukernavn Angir brukerkonteksten
som schtasks.exe skal kjøres under.

/P [passord] Angir passordet for den gitte
brukerkonteksten. Ber om inndata hvis
det utelates.

/TN oppgavenavn Identifiserer planlagt oppgave som skal
kjøres nå.

/? Viser denne hjelpemeldingen.

Eksempler:
SCHTASKS /Run /?
SCHTASKS /Run /TN "Start sikkerhetskopiering"
SCHTASKS /Run /S system /U bruker /P passord
/TN "Sikkerhetskopiering og gjenoppretting"C:\WINDOWS>SCHTASKS /END /?

SCHTASKS /End [/S system [/U brukernavn [/P [passord]]]] /TN
oppgavenavn

Beskrivelse:
Stopper en planlagt oppgave som kjøres.

Parameterliste:
/S system Angir det eksterne systemet det skal kobles
til.

/U brukernavn Angir brukerkonteksten som
schtasks.exe skal kjøres under.

/P [passord] Angir passordet for gitt
brukerkontekst. Ber om inndata hvis det
utelates.

/TN oppgavenavn Angir den planlagte oppgaven som skal
avsluttes.

/? Viser denne hjelpemeldingen.

Eksempler:
SCHTASKS /End /?
SCHTASKS /End /TN "Start Sikkerhetskopiering"
SCHTASKS /End /S system /U bruker /P passord
/TN "Sikkerhetskopiering og gjenoppretting"C:\WINDOWS>SCHTASKS /CREATE /?

SCHTASKS /Create [/S system [/U brukernavn [/P [passord]]]]
[/RU brukernavn [/RP passord]] /SC tidsplan [/MO modifikator]
[/D dag]
[/M måneder] [/I inaktiv tid] /TN oppgavenavn /TR program
[/ST starttid]
[/RI intervall] [ {/ET sluttid | /DU varighet} [/K] [/XML
xmlfil] [/V1]]
[/SD startdato] [/ED sluttdato] [/IT | /NP] [/Z] [/F]

Beskrivelse:
Gjør det mulig for en administrator å opprette oppgaver på
lokale eller
eksterne systemer.

Parameterliste:
/S system Angir eksternt system det skal kobles til.
Hvis utelatt
settes systemparameteren til det lokale
systemet.

/U brukernavn Angir brukerkonteksten som SchTasks.exe
skal kjøres under.

/P [passord] Angir passordet for den gitte
brukerkonteksten.
Ber om inndata hvis det utelates.

/RU brukernavn Angir "kjør som" (runas)-brukerkontoen
(brukerkontekst)
som oppgaven kjører under. For
systemkontoen
er gyldige verdier "", "NT-
MYNDIGHET\SYSTEM"
eller "SYSTEM".
For v2-oppgaver er også "NT-
MYNDIGHET\LOCALSERVICE" og
"NT-MYNDIGHET\NETWORKSERVICE"
tilgjengelige,
i tillegg til de kjente SIDene for alle
tre.

/RP [passord] Angir passordet for "kjør som" (runas)-
brukeren.
For å be om passord, må verdien være
"*" eller ingen. Passordet påvirker ikke
systemkontoen. Må kombineres med /RU-
eller
/XML-bryteren.

/SC tidsplan Angir tidsplanfrekvensen.
Gyldige tidsplantyper: MINUTE, HOURLY,
DAILY, WEEKLY,
MONTHLY, ONCE, ONSTART, ONLOGON, ONIDLE,
ONEVENT.

/MO modifikator Redigerer tidsplantypen for bedre kontroll
over
gjentakelse av tidsplanen. Gyldige verdier
vises i
delen Modifikatorer nedenfor.

/D dager Angir ukedagen oppgaven skal kjøres.
Gyldige
verdier: MON, TUE, WED, THU, FRI, SAT, SUN
og for
MONTHLY-tidsplaner 1 - 31 (dager i
måneden).
Jokertegnet "*" angir alle dager.

/M måneder Angir måneden(e) i året. Som standard
brukes første
dag i måneden. Gyldige verdier: JAN, FEB,
MAR, APR,
MAY, JUN, JUL, AUG, SEP, OCT, NOV, DEC.
Jokertegn "*"
angir alle månedene.

/I inaktivtid Angir mengden inaktiv tid det ventes før
det
kjøres en planlagt ONIDLE-oppgave.
Gyldig område: 1 - 999 minutter.

/TN oppgavenavn Angir et navn som entydig
identifiserer denne planlagte oppgaven.

/TR oppgave Angir banen og filnavnet for programmet
som skal
kjøres til planlagt tidspunkt.
Eksempel: C:\windows\system32\calc.exe

/ST starttid Angir starttidspunktet for kjøring av
oppgaven. Tids-
formatet er TT:mm (24-timers klokke),
f.eks. 14:30 for
2:30 PM. Standard er gjeldende tid hvis
/ST ikke er
angitt. Dette alternativet er påkrevd med
/SC ONCE.

/RI intervall Angir repetisjonsintervallet i minutter.
Gjelder
ikke følgende tidsplantyper: MINUTE,
HOURLY,
ONSTART, ONLOGON, ONIDLE, ONEVENT.
Gyldig område: 1 - 599940 minutter.
Hvis /ET eller /DU er angitt, er standard
10 minutter.

/ET sluttid Angir sluttiden for når oppgaven skal
kjøres. Formatet
er TT:mm (24-timers klokke), f.eks. 14:50
for 2:50 PM.
Gjelder ikke følgende tidsplantyper:
ONSTART,
ONLOGON, ONIDLE, ONEVENT.

/DU varighet Angir hvor lenge oppgaven skal kjøres.
Formatet er TT:mm. Dette gjelder ikke for
/ET og
tidsplantypene: ONSTART, ONLOGON, ONIDLE,
ONEVENT.
For /V1-oppgaver, hvis /RI er angitt, blir
varighet
satt til 1 time.

/K Avslutter oppgaven ved sluttiden eller
varighetstiden.
Gjelder ikke følgende tidsplantyper:
ONSTART,
ONLOGON, ONIDLE, ONEVENT. Enten /ET eller
/DU må
angis.

/SD startdato Angir den første datoen oppgaven kjører.
Formatet er dd.mm.åååå. Standard er
gjeldende
dato. Gjelder ikke for tidsplantypene:
ONCE,
ONSTART, ONLOGON, ONIDLE, ONEVENT.

/ED sluttdato Angir siste dato oppgaven kjører.
Formatet er dd.mm.åååå. Gjelder ikke for
tidsplan-
typene: ONCE, ONSTART, ONLOGON, ONIDLE,
ONEVENT.

/EC Kanalnavn Angir hendelseskanal for OnEvent-utløsere.

/IT Lar oppgaven kjøres interaktivt bare hvis
/RU-
brukeren er logget på når oppgaven kjøres.
Oppgaven kjøres bare hvis brukeren er
logget på.

/NP Ingen passord lagret. Oppgaven kjøres
ikke-interaktiv
som angitt bruker. Lokale ressurser er
tilgjengelige.

/Z Markerer at oppgaven skal slettes etter
siste kjøring.

/XML xml-fil Oppretter oppgave fra oppgave-XMLen angitt
i en fil.
Kan kombineres med /RU og /RP, eller bare
med /RP,
når oppgave-XMLen allerede inneholder
oppdragsgiveren.

/V1 Oppretter en oppgave synlig for pre-Vista-
plattformer.
Ikke kompatibel med /XML.

/F Oppretter oppgaven og undertrykker
advarsler hvis
den angitte oppgaven allerede eksisterer.

/RL nivå Angir kjørenivå for oppgaven. Gyldige
verdier er
LIMITED og HIGHEST. Standard er LIMITED.

/DELAY ventetid Angir hvor lang ventetiden skal være før
oppgaven
kjøres etter at den er utløst. Formatet er
mmmm:ss. Gjelder bare for tidsplantypene
ONSTART, ONLOGON, ONEVENT.

/? Viser denne hjelpemeldingen.

Modifikatorer: Gyldige verdier for bryteren /MO per tidsplantype:
MINUTE: 1 - 1439 minutter.
HOURLY: 1 - 23 timer.
DAILY: 1 - 365 dager.
WEEKLY: uke 1 - 52.
ONCE: Ingen modifikatorer.
ONSTART: Ingen modifikatorer.
ONLOGON: Ingen modifikatorer.
ONIDLE: Ingen modifikatorer.
MONTHLY: 1 - 12, eller
FIRST, SECOND, THIRD, FOURTH, LAST, LASTDAY.

ONEVENT: XPath-hendelsesspørrestreng.
Eksempler:
==> Oppretter den planlagte oppgaven "Dok" på den eksterne
maskinen "ABC"
som kjører Notepad.exe hver time under brukernavnet
"bruker".

SCHTASKS /Create /S ABC /U bruker /P passord /RU bruker
/RP pasord /SC HOURLY /TN Dok /TR notepad

==> Oppretter den planlagte oppgaven "Regnskap" på den
eksterne
maskinen "ABC" som kjører Calc.exe hvert femte minutt fra
angitt
starttid til sluttid, mellom startdato og sluttdato.

SCHTASKS /Create /S ABC /U domene\bruker /P passord /SC
MINUTE
/MO 5 /TN Regnskap /TR calc.exe /ST 12:00 /ET
14:00
/SD 06/06/2006 /ED 06/06/2006 /RU bruker /RP
passord

==> Oppretter den planlagte oppgaven "Tidforspill" som kjører
Freecell
første søndag i måneden.

SCHTASKS /Create /SC MONTHLY /MO FIRST /D SUN /TN
Tidforspill
/TR c:\windows\system32\freecell

==> Oppretter den planlagte oppgaven "Rapport" på den
eksterne maskinen
"ABC" som kjører Notepad.exe hver uke.

SCHTASKS /Create /S ABC /U bruker /P passord /RU bruker
/RP passord /SC WEEKLY /TN Rapport /TR
notepad.exe

==> Oppretter den planlagte oppgaven "Loggsporing" på den
eksterne
datamaskinen "ABC"som kjører Notepad.exe hvert femte
minutt fra
angitt starttid. Ingen sluttid er angitt. Du vil bli bedt
om
/RP-passordet.

SCHTASKS /Create /S ABC /U domene\bruker /P passord /SC
MINUTE
/MO 5 /TN Loggsporing
/TR c:\windows\system32\notepad.exe /ST 18:30
/RU bruker /RP

==> Oppretter den planlagte oppgaven "Spill" som kjører
Freecell.exe som
starter klokken 12:00 og avsluttes automatisk klokken
14:00 hver dag

SCHTASKS /Create /SC DAILY /TN Spill /TR c:\freecell /ST
12:00
/ET 14:00 /K
==> Oppretter den planlagte oppgaven "Hendelseslogg" som
skal kjøre wevtvwr.msc med start
hver gang hendelse 101 bli publisert i systemkanalen

SCHTASKS /Create /TN Hendelseslogg /TR wevtvwr.msc /SC
ONEVENT
/EC System /MO *[System/EventID=101]
==> Mellomrom i filbaner kan brukes med to sett
anførselstegn, ett
sett for CMD.EXE og ett for SchTasks.exe. De ytre
anførselstegnene
for CMD må være doble anførselstegn. De indre
anførselstegnene kan

være enkle anførselstegn
eller doble anførselstegn med escape-tegn:
SCHTASKS /Create
/tr "'c:\programfiler\internet explorer\iexplorer.exe'
\"c:\loggdata\idag.xml\"" ...

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Dette kommandolinje SCHTASKS /Run /? - Kjører en planlagt oppgave umiddelbart.

HTTP: ... console/no/147.htm
0.171
16873

Delete a blank page in Microsoft Word, before do a Print Job!

 /

Option to after PDF saving to open automatically PDF!

 /

Is it possible to open only two directorys and not 4 Explorer for Windows OS?

 /

Erstellen Sie Favoriten, um Programm und Befehle schneller auszuführen!

 /

The Silver Aero Clock for Windows Desktops all OS!

 /

Change your Account Picture in Windows-7 or Browse for new Account Image!

 /

Start WordPad via a desktop button on Windows 11 / 10!

 /

In Windows 8, 10 definieren, dass ein Programm mehrere Dateitypen öffnet!

 /

Extend test period in Windows 7 (Delay activation)!

 /

I am a font lover but what purpose does the font reader button have?

 /

What is test_exymple@mail.com333 and what about Windows clipboard history?

 /

VHD, what is this file?

 /