NET HELP USER: oppretter og endrer brukerkontoer på datamaskiner. Når den brukes uten brytere, lister den opp brukerkontoene for datamaskinen. ...


... Eksemplene for kommandoen "NET HELP USER"
... "NET HELP USER" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp
... Viktig informasjon, tips for "NET HELP USER"-kommandoen

Kommandoen: "NET HELP USER" er på Windows 11, 10, .. tilgjengelig

Eksemplene for kommandoen "NET HELP USER"

De`NET USER`kommandoen i Windows-kommandolinjen brukes til å administrere brukerkontoer. Her er noen eksempler på bruk av denne kommandoen: Eksempel 1: Opprett brukerkonto

net user Brukernavn passord /add

Beskrivelse: Denne kommandoen oppretter en ny brukerkonto kalt "brukernavn". Passordet for den nye kontoen er satt av "Passord". Valget`/add`indikerer at en ny brukerkonto legges til. Eksempel 2: Slett brukerkonto

net user Brukernavn /delete

Beskrivelse: Denne kommandoen sletter brukerkontoen som heter "brukernavn". Det fjerner brukerkontoen fullstendig fra Windows-brukerdatabasen. Eksempel 3: Deaktiver brukerkonto

net user Brukernavn /active:no

Beskrivelse: Denne kommandoen deaktiverer brukerkontoen som heter "brukernavn". Dette betyr at brukeren ikke lenger vil kunne logge inn, men kontoen slettes ikke. Eksempel 4: Se brukerkontoinformasjon

net user Brukernavn

Beskrivelse: En detaljert liste med informasjon for brukerkontoen med navnet "Brukernavn" vises her. Dette inkluderer gruppemedlemskap, tillatelser og andre kontodetaljer. Eksempel 5: Endre brukerkontopassord

net user Brukernavn New_Password

Beskrivelse: Denne kommandoen endrer passordet til brukerkontoen "Brukernavn" til "NewPassword". Eksempel 6: Legg til brukerkonto i gruppen

net user Brukernavn Gruppenavn /add

Beskrivelse: Her legges brukerkontoen "Brukernavn" til gruppen "Gruppenavn". Dette lar brukeren få tilgang til ressurser og funksjoner som er autorisert for den gruppen. Eksempel 7: Opprett en brukerkonto i en bestemt avdeling

net user Brukernavn passord /add /comment:"Avdeling XYZ"

Beskrivelse: Denne kommandoen oppretter en brukerkonto med navnet "Brukernavn" og passordet "Passord". Kommentaren "Avdeling XYZ" brukes til dokumentasjon og organisering. Eksempel 8: Legg til brukerkonto i administratorgruppen

net localgroup Administratorers brukernavn /add

Beskrivelse: Her legges brukerkontoen "Brukernavn" til den lokale administratorgruppen. Dette gir brukeren administrative rettigheter på den lokale datamaskinen. Eksempel 9: Opprett en brukerkonto med en utløpsdato

net user Brukernavn passord /add /expires:MM/DD/JJJJ

Beskrivelse: Denne kommandoen oppretter en brukerkonto kalt "Brukernavn" og passord "Passord" som utløper på den angitte utløpsdatoen. Etter denne datoen vil ikke brukeren lenger kunne logge inn. Eksempel 10: Vis alle brukerkontoer

net user

Beskrivelse: Denne kommandoen returnerer en omfattende liste over alle brukerkontoer på systemet, inkludert deres egenskaper og statusinformasjon. Disse detaljerte forklaringene skal gi deg en bedre forståelse av de ulike funksjonene til`NET USER`- Gi kommando. Vær alltid oppmerksom på sikkerhetsaspekter og bruk disse kommandoene med forsiktighet, spesielt når du arbeider med brukerkontoer på et produksjonssystem.

"NET HELP USER" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Syntaksen for kommandoen er:

NET USER
[brukernavn [passord | *] [alternativer]] [/DOMAIN]
brukernavn {passord | *} /ADD [alternativer] [/DOMAIN]
brukernavn [/DELETE] [/DOMAIN]
brukernavn [/TIMES:{tidsperioder | ALL}]

NET USER oppretter og endrer brukerkontoer på datamaskiner. Når 
den brukes
uten brytere, lister den opp brukerkontoene for datamaskinen.
Brukerkontoinformasjonen lagres i brukerkontodatabasen.

brukernavn Navnet til brukerkontoen som skal legges til, 
slettes, endres
eller vises. Navnet til brukerkontoen kan ha inntil 
20 tegn.
passord Tildeler eller endrer et passord for brukerens 
konto.
Passordet må tilfredsstille minimumslengden som 
angis med
alternativet /MINPWLEN i kommandoen NET ACCOUNTS. 
Det kan ha
inntil 14 tegn.
* Gjør at det blir bedt om passord. Passordet vises 
ikke
når du skriver det inn i passordfeltet.
/DOMAIN Utfører operasjonen på en domenekontroller til
det aktive domenet.
/ADD Legger til en brukerkonto i brukerkontodatabasen.
/DELETE Fjerner en brukerkonto fra brukerkontodatabasen.

Alternativer Er som følger:

Alternativer Beskrivelse
-----------------------------------------------------------
---------
/ACTIVE:{YES | NO} Aktiverer eller deaktiverer 
kontoen. Hvis
kontoen ikke er aktiv, kan ikke 
brukeren
bruke serveren. Standardverdien er 
YES.
/COMMENT:"tekst" En beskrivende kommentar om 
brukerens konto.
Teksten må stå i anførselstegn.
/COUNTRYCODE:nnn Bruker operativsystemets landskode 
til å
implementere de spesifikke 
språkfilene for en
brukers hjelpe- og feilmeldinger. 
Verdien
0 betyr at standard landskode 
brukes.
/EXPIRES:{dato | NEVER} Gjør at kontoen utløper hvis det 
angis
en dato. NEVER betyr at det ikke 
legges
tidsbegrensninger på kontoen. 
Utløpsdatoer er i
formatet mm/dd/åå(åå). Måneder kan 
være et
tall eller en forkortelse på tre
bokstaver. År kan være to eller 
fire tall.
Bruk skråstreker (/) (ingen 
mellomrom) til å
skille delene av datoen.
/FULLNAME:"navn" Det fullstendige navnet til en 
bruker (i stedet
for et brukernavn). Navnet må 
settes i
anførselstegn.
/HOMEDIR:banenavn Angir banen til brukerens 
hjemmekatalog.
Banen må eksistere.
/PASSWORDCHG:{YES | NO} Angir om brukerne kan bytte sitt
eget passord eller ikke. 
Standardverdien er YES.
/PASSWORDREQ:{YES | NO} Angir om en brukerkonto må ha et
passord eller ikke. Standardverdien 
er YES.
/LOGONPASSWORDCHG:{YES|NO} Angir om brukeren må endre passord 
ved neste
pålogging. Standard er NO.
/PROFILEPATH[:bane] Angir en bane for brukerens 
påloggingsprofil.
/SCRIPTPATH:banenavn Plasseringen til brukerens
påloggingsskript.
/TIMES:{tider | ALL} Brukerens påloggingstid. TIMES 
uttrykkes som
dag[-dag][,dag[-dag]],tid[-
tid][,tid[-tid]],
begrenset til intervaller på 1 
time.
Dager kan skrives med fullstendig 
navn eller
forkortes.
Timer kan være i 12-timersformat 
eller 24-
timersformat. For 12-timersformat 
brukes am, pm,
a.m. eller p.m. ALL betyr at 
brukeren alltid kan
logge på, og en tom verdi betyr at 
en bruker
aldri kan logge på. Dager og 
klokkeslett skilles
med et komma, og flere dager og 
klokkeslett
med semikolon.
/USERCOMMENT:"tekst" Gir systemansvarlig muligheten til 
å endre
brukerkommentaren for kontoen.
/WORKSTATIONS:{datamaskinnavn[,...] | *}
Lister opp inntil åtte datamaskiner 
som
brukeren kan logge på nettverket 
fra. Hvis
/WORKSTATIONS ikke har noen liste 
eller hvis
listen er *, kan brukeren logge på 
fra alle
datamaskiner.

NET HELP kommando | MORE viser Hjelp med ett skjermbilde om 
gangen.

Viktig informasjon, tips for "NET HELP USER"-kommandoen

Når du jobber med`NET USER`kommando i Windows-kommandolinjen, er det noen viktige punkter å merke seg: 1. Administratorrettigheter: De fleste`NET USER`-Operasjoner krever administratorrettigheter. Åpne derfor kommandoprompt som administrator for å sikre at du har de nødvendige tillatelsene. 2. Legitimasjonssikkerhet: Vær forsiktig når du administrerer legitimasjon, spesielt når du angir passord. For å minimere sikkerhetsrisikoer, unngå å vise passord på kommandolinjen. 3. Deaktivering vs. sletting: Når du deaktiverer en brukerkonto (`/active:no`) kontoen består, men kan ikke lenger brukes. Sletting av en konto (`/delete`) fjerner den helt. 4. Gruppemedlemskap: Å legge til eller fjerne brukere fra grupper kan ha en betydelig innvirkning på systemtillatelser. Sørg for å forstå innvirkningen på tilgangsrettigheter. 5. Passordpolicyer: Vær oppmerksom på systemets passordpolicyer, spesielt minimumslengder, kompleksitetskrav og utløpsdatoer. Overholdelse av disse retningslinjene er avgjørende for sikkerheten. 6. Utløpsdato: Hvis du angir en utløpsdato for en brukerkonto (`/expires`), sørg for at du vurderer innvirkningen på brukeren og ressursene. 7. Kommentarer og beskrivelser: Bruk kommentarer og beskrivelser (`/comment`) nøye for å dokumentere regnskap. Dette gjør ledelse og organisering enklere. 8. Tildel administratorrettigheter: Å legge til en bruker i Administratorgruppen bør gjøres med ekstrem forsiktighet for å forhindre uautorisert tilgang. 9. Automasjon: Hvis du`NET USER`-Bruk kommandoer på en automatisert måte, sørg for at du bruker sikkerhetsbevisste praksis og sørg for at automatiserte handlinger er tydelig forstått og overvåket. 10. Versjonskompatibilitet: Tilgjengelige alternativer og deres virkemåte kan variere avhengig av versjonen av Windows. Sjekk dokumentasjonen for din spesifikke versjon av Windows. 11. Logging: Overvåk nøye handlinger relatert til brukerkontoer og aktiver passende loggingsfunksjoner for å identifisere mistenkelig aktivitet. 12. Forsiktig utførelse: Lede`NET USER`-Kommandoer nøye for å unngå utilsiktede endringer eller utilsiktet sletting av brukerkontoer. Følg alltid god sikkerhetspraksis og utfør slike kommandoer nøye for å unngå uønskede effekter på systemet.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDette kommandolinje NET HELP USER - oppretter og endrer brukerkontoer på datamaskiner. Når den brukes uten brytere, lister den opp brukerkontoene for datamaskinen. Brukerkontoinformasjonen lagres i brukerkontodatabasen.

HTTP: ... console/no/125.htm
0.108
33326

USB Net Gross Data Rate, USB 3, 2, 1?

Disable the Explorer List View file grouping in the File-Manager!

Microsoft Onedrive and Explore Views problem affects folders and files contained!

What is the difference between RAID and AHCI?

Is the desktop clock not a system resources waster for Windows?

Help, is it not snowing on my desktop in summer?(0)