getmac: Dette verktøyet kan en administrator bruke til å vise MAC-adressen for nettverkskort på et system.


... Eksemplene for kommandoen "getmac"
... "getmac" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp
... Viktig informasjon, tips for "getmac"-kommandoen

Kommandoen: "getmac" er på Windows 11, 10, .. tilgjengelig

Eksemplene for kommandoen "getmac"

Her er noen eksempler på bruk av`getmac`kommando i Windows ledetekst (cmd): Eksempel 1: Vis alle MAC-adresser:

getmac

Denne kommandoen viser alle fysiske nettverkskort på datamaskinen og tilhørende MAC-adresser. Eksempel 2: Vis MAC-adressen for en bestemt adapter:

getmac /v /fo list /nh /fi "Connection_Name eq Ethernet"

Denne kommandoen viser detaljert informasjon for nettverksadapteren kalt "Ethernet", inkludert MAC-adressen. Du kan justere adapternavnet tilsvarende. Eksempel 3: Vis bare de fysiske MAC-adressene:

getmac /v /fo list /nh | findstr /i "Physical"

Denne kommandoen filtrerer ut og viser bare de fysiske MAC-adressene. Eksempel 4: Vis MAC-adresse for en ekstern datamaskin:

getmac /s Remote_Computer /u Brukernavn /p passord

Erstatt "RemoteComputer", "Username" og "Password" med de riktige verdiene. Denne kommandoen viser MAC-adressene for nettverkskort på en ekstern datamaskin. Eksempel 5: Vis MAC-adresse for alle datamaskiner på nettverket:

for /f %i in ('arp -a ^| find "-"') do getmac /s %i

Denne kommandoen går gjennom alle ARP-tabelloppføringer (Address Resolution Protocol) og viser MAC-adressene for IP-adressene som ble funnet. Merk: Noen av eksemplene kan kreve administrative rettigheter eller spesifikke tillatelser. Sørg for at du kjører kommandoprompt som administrator om nødvendig, og at du har de nødvendige tilgangsrettighetene.

"getmac" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>


GETMAC [/S system [/U brukernavn [/P [passord]]]] [/FO format] 
[/NH] [/V]

Beskrivelse:
Dette verktøyet kan en administrator bruke til å vise MAC-
adressen
for nettverkskort på et system.

Parameterliste: 
/S system Angir det eksterne systemet det skal 
kobles til.

/U [domene\]bruker Angir brukerkonteksten 
kommandoen skal kjøres under.

/P [passord] Angir passordet for den gitte
brukerkonteksten. Ber om inndata 
hvis det utelates.

/FO format Angir formatet som resultatet
skal vises i.
Gyldige verdier: TABLE, LIST, CSV.

/NH Angir at kolonneoverskriften ikke
skal vises i resultatet.
Bare gyldig for TABLE- og CSV-
formatene.

/V Angir at detaljert (verbose) utdata 
skal vises.

/? Viser denne hjelpemeldingen.

Eksempler: 
GETMAC /? 
GETMAC /FO csv 
GETMAC /S system /NH /V
GETMAC /S system /U bruker
GETMAC /S system /U domene\bruker /P passord /FO liste /V
GETMAC /S system /U domene\bruker /P passord /FO tabell /NH

Viktig informasjon, tips for "getmac"-kommandoen

Når du bruker`getmac`kommandoen i Windows-ledeteksten, er det noen punkter som bør merkes: 1. Administratorrettigheter: Sørg for at du kjører ledetekst som administrator for å få alle nødvendige tillatelser for`getmac`- Å ha kommandoen. Noe informasjon krever økte rettigheter.

Høyreklikk -> "Som Administrator bære ut"

2. Nøyaktighet av nettverksadapternavn: Riktig bruk av kommandoen avhenger av den nøyaktige stavemåten til nettverksadapternavnet. Du kan bruke de tilgjengelige nettverkskortene`ipconfig /all`Sjekk. 3. Ekstern datamaskintilgang: Hvis du ønsker å få MAC-adressene til eksterne datamaskiner, sørg for at du har de nødvendige tillatelsene for å få tilgang til disse datamaskinene. Bruk alternativene`/s`,`/u`og`/p`for å spesifisere en ekstern datamaskin, brukernavn og passord.

getmac /s Remote_Computer /u Brukernavn /p passord

4. Filtreringsinformasjon: Du kan bruke kommandoen med andre kommandoer som`findstr`kombinere for å vise bare spesifikk informasjon. Sørg for at filtrene er riktig brukt.

getmac /v /fo list /nh | findstr /i "Physical"
 
5. Personvernhensyn: Vær oppmerksom på at visning av MAC-adresser på et nettverk kan skape bekymringer om personvern. Det er viktig å sikre at du har tillatelse til å få tilgang til denne informasjonen og at du håndterer disse dataene på en ansvarlig måte. 6. ARP-tabell og nettverksmiljø: Hvis du vil se MAC-adressene til alle datamaskiner på nettverket, kan du bruke ARP-tabellen. Vær imidlertid oppmerksom på at denne metoden ikke alltid er 100 % pålitelig.

for /f %i in ('arp -a ^| find "-"') do getmac /s %i

Husk å vurdere disse punktene for å sikre at du har`getmac`-Bruker kommandoen effektivt og ansvarlig.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDette kommandolinje getmac - Dette verktøyet kan en administrator bruke til å vise MAC-adressen for nettverkskort på et system.

HTTP: ... console/no/087.htm
0.109
23617
Set default Font for the Desktop Short Note! Portable use and Windows 10/11 protected directorys problem! Was sind Powershell Sonderzeichen (Steuerzeichen)? Setup the Auto Startup Manager on Android mobile smart phone? What is a mouse pointer? What is RGB, RGBA, ABGR, ARGB (example, difference)? Can I turn off autoplay for DVD, CD, USB in Windows 7, can I? What is QWERTZ? What is interoperability? What is Windows 10X?(0)