PATH: Viser eller angir en søkebane for kjørbare filer.


... Eksemplene for kommandoen "PATH"
... "PATH" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp
... Viktig informasjon, tips for "PATH"-kommandoen

Kommandoen: "PATH" er på Windows 11, 10, .. tilgjengelig

Eksemplene for kommandoen "PATH"

De`PATH`kommandoen i Windows Ledetekst brukes til å konfigurere søkebanen for kjørbare filer. Her er noen eksempler på bruk av`PATH`-Kommando: Eksempel 1: Vis gjeldende søkebane:

PATH

Beskrivelse: Viser gjeldende innhold i søkebanen. Eksempel 2: Legge til en katalog i søkebanen:

PATH %PATH%;C:\Nyere\katalog

Beskrivelse: Legger til katalogen "C:\New\Directory" til gjeldende søkesti.`%PATH%`brukes til å bevare den eksisterende søkebanen. Eksempel 3: Legge til flere kataloger i søkebanen:

PATH %PATH%;C:\katalog1;D:\katalog2

Beskrivelse: Legger til katalogene "C:\Directory1" og "D:\Directory2" til gjeldende søkesti. Eksempel 4: Fjerning av en katalog fra søkebanen:

PATH %PATH:C:\Til\Fjerner\katalog=%

Beskrivelse: Fjerner katalogen "C:\To\Remove\Directory" fra gjeldende søkesti. Eksempel 5: Angi søkebanen til en bestemt katalog:

PATH C:\Ny\katalog

Beskrivelse: Setter søkebanen til "C:\New\Directory"-katalogen. Merk at dette erstatter den eksisterende søkebanen. Eksempel 6: Søk etter kjørbare filer i en bestemt katalog:

PATH C:\Min\program;%PATH%

Beskrivelse: Setter søkebanen til "C:\My\Program" og beholder den eksisterende søkebanen. Dette understreker at katalogen C:\My\Program søkes først. Eksempel 7: Midlertidig endring av søkebanen i en batchfil:

@ECHO OFF
SETLOCAL
PATH %PATH%;C:\Temp\Tools
REM Utfør kommandoene her, som trenger den midlertidige katalogen
ENDLOCAL

Beskrivelse: I en batchfil`SETLOCAL`brukes til å endre søkebanen kun lokalt for denne filen, uten å påvirke den globale søkebanen for hele økten. Eksempel 8: Permanent endring av søkebanen i systemmiljøvariabelen:

SETX PATH "%PATH%;C:\Ny\katalog" /M

Beskrivelse: Med`SETX`Søkebanen kan oppdateres permanent i systemmiljøvariabelen.`/M`betyr at den brukes på systemmiljøet i stedet for brukermiljøet. Vær oppmerksom på at endringer i`PATH`-Kommando trer vanligvis ikke i kraft umiddelbart. Du må starte en ny ledetekst for at endringene skal tre i kraft.

"PATH" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Viser eller angir en søkebane for kjørbare filer.

PATH [[stasjon:]bane[;...][;%PATH%]
PATH ;

Skriv PATH ; for å fjerne alle søkebaneinnstillinger og angi at 
cmd.exe bare
skal søke i gjeldende mappe.
Skriv PATH uten parametere for å vise gjeldende bane.
Hvis du tar med %PATH% i den nye søkebaneinnstillingen, blir den 
gamle
banen lagt til den nye innstillingen.

Viktig informasjon, tips for "PATH"-kommandoen

Når du jobber med`PATH`kommandoen i Windows-ledeteksten, er det noen viktige punkter å merke seg: 1. Syntaks for miljøvariabel: Sørg for å bruke syntaksen for å redigere miljøvariabler på riktig måte.`%PATH%`brukes til å få tilgang til gjeldende innhold i`PATH`- Variabler å få tilgang til. 2. Bruk skilletegn: De individuelle katalogene i`PATH`variabler er vanligvis atskilt med semikolon (`;`) separert. Pass på at du bruker skillestykket riktig. 3. Stilling mellom store og små bokstaver: Den`PATH`kommandoen i Windows-ledeteksten skiller vanligvis ikke mellom store og små bokstaver. Dette betyr at store og små bokstaver ikke betyr noe. Likevel er det en god praksis å opprettholde riktig stavemåte. 4. Endringer trer ikke i kraft umiddelbart: Hvis du`PATH`kommando i en ledetekst, trer endringene vanligvis ikke i kraft umiddelbart i gjeldende økt. Du må starte en ny ledetekst for å bruke de oppdaterte miljøvariablene. 5. Unngå dupliserte oppføringer: Sørg for å unngå dupliserte oppføringer i`PATH`å unngå. Dupliserte oppføringer kan føre til uregelmessigheter i utførelsen av kommandoer. 6. Kataloger med mellomrom: Hvis en katalog i`PATH`Hvis den inneholder mellomrom, bør den settes i anførselstegn for å sikre at den tolkes riktig.

PATH %PATH%;"C:\Katalog med mellomrom"

7. Systemmiljø eller brukermiljø: Legg merke til forskjellen mellom systemmiljøet og brukermiljøet. Endringer på`PATH`i systemmiljøet påvirker alle brukere, mens endringer i brukermiljøet kun påvirker gjeldende bruker. 8. `SETX`-Permanent endringskommando: Hvis du ønsker å gjøre en permanent endring på`PATH`Hvis du vil gjøre dette, bruk det`SETX`-Kommando. Merk at endringer i systemmiljøet kan kreve en omstart.

SETX PATH "%PATH%;C:\Ny\katalog" /M

9. Merk søkerekkefølge: Rekkefølgen på katalogene i`PATH`påvirker søket etter kjørbare filer. Systemet ser først i katalogen som er først i`PATH`står. Du kan endre rekkefølgen for å sikre at visse versjoner av programmer foretrekkes. 10. Angi miljøvariabler med SET: Du kan`SET`kommando for å gjøre midlertidige endringer i`PATH`som skal gjøres i gjeldende økt.

SET PATH=%PATH%;C:\Temp\Tools

Ta disse punktene i betraktning når du...`PATH`kommandoen i Windows-ledeteksten for å sikre at du konfigurerer søkebanen effektivt og unngår potensielle problemer.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDette kommandolinje PATH - Viser eller angir en søkebane for kjørbare filer.

HTTP: ... console/no/045.htm
0.078
16806

Brauche ein Programm zum sicheren Löschen von Speicherkarten!

Why the alternative Windows Explorer (10, 8.1, 7, 11)!

Prevent Turn Off for all Windows OS desktop and servers and Timer!

Neues Fenster beim Klick auf einen Link!

Position the desktop clock correctly on the desktop!

Open, Close, Drive, Eject DVD, USB, CD, BlueRay on Windows 11, 10, ... etc.!(0)