MORE: Viser utdataene en skjerm om gangen.


... Eksemplene for kommandoen "MORE"
... "MORE" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp
... Viktig informasjon, tips for "MORE"-kommandoen

Kommandoen: "MORE" er på Windows 11, 10, .. tilgjengelig

Eksemplene for kommandoen "MORE"

De`MORE`kommando i Windows Ledetekst brukes til å vise innholdet i tekstfiler side for side. Her er noen eksempler på bruk av`MORE`-Kommando: Eksempel 1: Vise innholdet i en tekstfil:

MORE filnavn.txt

Beskrivelse: Viser innholdet i tekstfilen "Filnavn.txt" side for side. Du kan bla gjennom sidene ved å trykke på mellomromstasten og trykke "Q" for å gå ut av skjermen. Eksempel 2: Vise innholdet i en tekstfil med linjenummer:

MORE +10 filnavn.txt

Beskrivelse: Viser innholdet i tekstfilen "Filename.txt" som starter på linje 10. Du kan søke på linjenummeret`+`endre for å starte fra en annen linje. Eksempel 3: Vise innholdet i en tekstfil og søke etter et mønster:

MORE filnavn.txt | FIND "Søkemønster"

Beskrivelse: Viser innholdet i tekstfilen "Filename.txt" side for side, filtrering i henhold til spesifisert søkemønster`FIND`-Kommando. Eksempel 4: Vise tekst generert av en annen kommando:

DIR /B | MORE

Beskrivelse: Viser utdata fra`DIR`kommando (liste over filer og kataloger) side for side. Eksempel 5: Vise hjelpeinnholdet til en kommando:

HELP | MORE

Beskrivelse: Viser hjelpeinnholdet til`HELP`kommando side for side. Eksempel 6: Vise innholdet i flere filer:

MORE fil1.txt fil2.txt

Beskrivelse: Viser innholdet i flere tekstfiler side for side, slik at du kan bla gjennom sidene. Eksempel 7: Vise innholdet i en tekstfil og sette på pause etter hvert skjermbilde:

MORE /P filnavn.txt

Beskrivelse: Viser innholdet i tekstfilen "Filnavn.txt" og pauser etter hver skjermside. Du kan fortsette å rulle med mellomromstasten eller avslutte med "Q". Disse eksemplene viser forskjellige brukstilfeller for`MORE`kommandoen i Windows-ledeteksten. Du kan gjøre det`MORE`-Kombiner alternativer for å skreddersy kommandoen til dine spesifikke behov. Merk at noen funksjoner kan variere avhengig av versjonen av Windows. Du kan få hjelp av`MORE`-kommando med`MORE /?`for å se flere alternativer.

"MORE" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Viser utdata en skjerm om gangen.

MORE [/E [/C] [/P] [/S] [/Tn] [+n]] < [stasjon:][bane]filnavn
kommandonavn | MORE [/E [/C] [/P] [/S] [/Tn] [+n]]
MORE /E [/C] [/P] [/S] [/Tn] [+n] [filer]

[stasjon:][bane]filnavn Angir hvilken fil som skal vises
en skjerm om gangen.

kommandonavn Angir en kommando som det vil bli 
vist
utdata fra.

/E Muliggjør utvidede funksjoner
/C Tømmer skjermen før siden vises
/P Utvid FormFeed-tegn
/S Trykk flere tomme linjer sammen til en enkelt linje
/Tn Utvider tabulatorer til n mellomrom (8 er standard)

Du kan ha brytere i miljøvariabelen MORE.


+n Vis den første filen fra linje n

filer Fillisten som skal vises. Filene i listen
er skilt med mellomrom eller tabulatorer.

Hvis utvidede funksjoner er tilgjengelige, godtas disse 
kommandoene
etter More-ledeteksten:

P n Vis neste n linje(r)
S n Hopp over neste n linje(r)
F Vis neste fil
Q Avslutt
= Vis linjenummer
? Vis hjelpelinje
<mellomrom> Vis neste side
<enter> Vis neste linje

Viktig informasjon, tips for "MORE"-kommandoen

Når du bruker`MORE`kommandoen i Windows-ledeteksten, er det noen punkter å merke seg: 1. Tastatursnarveier: The`MORE`-Command støtter ulike hurtigtaster for å navigere gjennom den viste teksten. Vanligvis brukes piltastene til å rulle og mellomromstasten brukes til å flytte mellom sider. Ved å trykke "Q" avsluttes visningen. 2. Rør med andre kommandoer: `MORE`kan brukes sammen med andre kommandoer ved å bruke utdataoperatoren (`|`) blir brukt. For eksempel`DIR /B | MORE`viser innholdet i gjeldende katalog side for side. 3. Antall sider per skjerm: I noen versjoner av`MORE`kan angi antall linjer per skjermside ved hjelp av miljøvariabelen`ROWS`justeres. For eksempel:`SET ROWS=40`setter antall linjer til 40. 4. Alternativ`/P`: Hvis du`/P`-Bruk bryter (`MORE /P`), satt på pause`MORE`etter hver skjermside og venter på at brukeren trykker på en tast for å fortsette. Dette kan være nyttig for å se på teksten trinn for trinn. 5. Ulike versjoner: Funksjonaliteten til`MORE`kan variere avhengig av hvilken versjon av Windows du bruker. Spesielt i eldre versjoner av Windows kan støtten være mer begrenset enn i nyere versjoner. 6. Flere filer: `MORE`kan også vise flere filer samtidig hvis du oppgir flere filnavn som argumenter. Du kan bytte mellom filer med "N" (neste fil) og "P" (forrige fil). 7. Tegnsett: `MORE`viser teksten basert på konsollens gjeldende tegnsett. Hvis teksten ikke vises riktig, kan det skyldes et upassende tegnsett. 8. Alternative kommandoer: I moderne versjoner av Windows er`less`kommando som brukes til å vise tekst side for side ettersom den gir flere funksjoner. De`less`Kommando er imidlertid ikke tilgjengelig i ledetekst som standard. 9. Vis hjelp: For å se en liste over tilgjengelige alternativer og hurtigtaster for`MORE`du kan bruke kommandoen`MORE /?`bruk. Vurder disse punktene når du`MORE`i Windows-ledeteksten for å sikre at du kan bruke funksjonene effektivt. Vær også oppmerksom på at det finnes alternative verktøy som kan gi avanserte tekstfilvisningsmuligheter.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDette kommandolinje MORE - Viser utdataene en skjerm om gangen.

HTTP: ... console/no/043.htm
0.203
13830

Can I customize default printer settings for Windows 11 / 10 Home and Pro?

Where can I see the percentage of the operating system's market share, for example for the new Windows 10?

Portabler Einsatz von Don't Sleep unter Windows 10/11 und geschützte Ordner Problem!

What are EPUB files?

Can I create a biometric passport photo myself?

Remove a update from Windows 10, can I?(0)