ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP FOR
Kjører en angitt kommando på hver enkelt fil i en gruppe med
filer.

FOR %variabel IN (sett) DO kommando [kommandoparametere]

%variabel Angir en en-bokstavsparameter som kan erstattes.
(sett) Angir en gruppe med en eller flere filer.
Jokertegn er tillatt.
kommando Angir kommandoen som skal brukes for hver enkelt
fil.
kommandoparametere
Angir parameterne eller bryterne for angitt
kommando.

Hvis du vil bruke FOR-kommandoen i en satsvis fil, angir du
%%variabel
i stedet for %variabel. Variabelnavn skiller mellom store og små
bokstaver,
så %i er forskjellig fra %I

Hvis kommandoutvidelser er aktivert, vil følgende tilleggsformer
av FOR-kommandoen støttes:

FOR /D %variabel IN (sett) DO kommando [kommandoparametere]

Hvis settet inneholder jokertegn, vil det bli satt til å
gi treff på mappenavn i stedet for filnavn.

FOR /R [[stasjon:]bane] %variabel IN (sett) DO kommando
[kommandoparametere]

Går igjennom mappetreet med rot [stasjon:]bane, og utfører
FOR-setningen
i hver mappe i treet. Hvis ingen mappespesifikasjon er
angitt
etter /R, antas gjeldende mappe.
Hvis settet bare inneholder et punktum (.), vil det bare
telle opp
mappetreet.

FOR /L %variabel IN (start,steg,slutt) DO kommando
[kommandoparametere]

Settet er en sekvens av tall fra start til slutt, med angitt
steg.
For eksempel vil (1,1,5) generere sekvensen 1 2 3 4 5 og (5,-
1,1)
vil generere sekvensen (5 4 3 2 1).

FOR /F ["altern."] %variabel IN (filsett) DO kommando
[kommandoparametere]
FOR /F ["altern."] %variabel IN ("streng") DO kommando
[kommandoparametere]
FOR /F ["altern."] %variabel IN ('kommando') DO kommando
[kommandoparametere]

eller hvis alternativet usebackq finnes:

FOR /F ["altern."] %variabel IN (filsett) DO kommando
[kommandoparametere]
FOR /F ["altern."] %variabel IN ('streng') DO kommando
[kommandoparametere]
FOR /F ["altern."] %variabel IN (`kommando`) DO kommando
[kommandoparametere]

Filsett er ett eller flere filnavn. Hver fil åpnes, leses og
behandles
før neste fil i filsettet påbegynnes. Behandlingen omfatter
lesing av
filen, oppdeling i separate tekstlinjer, og deretter
nedbryting av hver
enkelt linje til null eller flere tokener. Innholdet i FOR-
løkken kalles
deretter med variabelverdiene satt til tokenstrengene som ble
funnet.
Som standard sender /F det første tokenet atskilt med
mellomrom fra hver
linje i hver fil. Tomme linjer ignoreres. Du kan overstyre
standard-
analyseringsmåten ved å angi den valgfrie parameteren
"altern.". Dette er
en streng mellom anførselstegn, som inneholder en eller flere
nøkkelord
for å angi forskjellige analyseringsparametere. Nøkkelordene
er:

eol=c - Angir et kommentartegn for linjeslutt
(bare ett)
skip=n - Angir antall linjer som skal hoppes
over i
begynnelsen av filen.
delims=xxx - Angir et avgrensningssett. Dette
erstatter standard
avgrensningssett som er mellomrom og
tabulator.
tokens=x,y,m-n - Angir hvilke tokener fra hver linje som
skal sendes
til FOR-innholdet for hver gjentakelse.
Dette
medfører at flere variabelnavn blir
tildelt.
M-n angir et intervall fra token nr. m
til og med n.
Hvis det siste tegnet i "tokens="-
strengen er en
stjerne (*), tildeles en ekstra
variabel som mottar
resten av teksten på linjen etter det
sist analy-
serte tokenet.
usebackq - Angir at ny semantikk gjelder, hvor en
steng som er
omsluttet av grave aksenter (`), kjøres
som en kom-
mando, og strenger omsluttet av enkle
anførselstegn,
er en litteralstrengkommando, og
tillater bruk av
doble anførselstegn for filnavn i
filnavnsett.

Noen eksempler som kan hjelpe:

FOR /F "eol=; tokens=2,3* delims=, " %i in (myfile.txt) do @echo
%i %j %k

Dette analyserer hver linje i Myfile.txt, ignorerer linjer
som begynner
med et semikolon, sender 2. og 3. token fra hver linje til
FOR-innholdet,
med tokenene atskilt med komma og/eller mellomrom. Legg merke
til FOR-
innholdets referanse %i for å hente 2. token, %j for å hente
3. token,
og %k for å hente alle resterende tokener etter den 3.
Filnavn som inne-
holder mellomrom må omsluttes med doble anførselstegn (").
For å kunne
bruke doble anførselstegn på denne måten, må du også bruke
alternativet
usebackq, ellers vil de doble anførselstegnene tolkes som en
definisjon
av en litteralstreng som skal analyseres.

%i deklareres eksplisitt i FOR-setningen, og %j og %k
klareres
implisitt gjennom alternativet "tokens=". Du kan angi opptil
26 tokener
ved hjelp av "tokens="-linjen, forutsatt at det ikke prøver å
deklarere
en variabel som er høyere enn bokstaven "z" eller "Z". Husk
at FOR-
variabelnavn har én bokstav, skiller mellom store og små
bokstaver, er
globale, og at du ikke kan ha mer en 52 av dem aktive
samtidig.

Du kan også bruke analyselogikken FOR /F på en umiddelbar
streng, ved å
omslutte filnavnsettet mellom parentesene med enkle
anførselstegn. Den
vil bli behandlet som en enkelt inndatalinje fra en fil, og
analysert.

Du kan bruke FOR /F-kommandoen til å analysere utdata fra en
kommando.
Dette gjøres ved å omslutte filnavnsettet mellom parentesene
med gravis-
aksenter (`). Den vil bli behandlet som en kommandolinje, som
deretter
sendes til en underordnet Cmd.exe, og utdata lagres i minnet
og analyseres
som om det var en fil. Eksempel:

FOR /F "usebackq delims==" %i IN (`set`) DO @echo %i

Dette vil liste opp miljøvariabelnavnene i gjeldende miljø.

Erstatting av FOR-variabelreferanser er også forbedret. Du kan nå
bruke
følgende valgfrie syntaks:

%~I - Utvider %I, og fjerner omsluttende
anførselstegn (").
%~fI - Utvider %I til et fullstendig banenavn.
%~dI - Utvider %I til bare en stasjonsbokstav.
%~pI - Utvider %I bare til en bane.
%~nI - Utvider %I bare til et filnavn.
%~xI - Utvider %I bare til en filtype.
%~sI - Utvidet bane inneholder bare korte navn.
%~aI - Utvider %I til filens filattributter.
%~tI - Utvider %I til filens dato/klokkeslett.
%~zI - Utvider %I til filens størrelse.
%~$PATH:I - Søker gjennom mappene som er listet opp i
miljø-
variabelen PATH, og utvider %I til det
fullstendige
navnet på den første filen som blir funnet.
Hvis
miljøvariabelen ikke er definert, eller hvis
filen
ikke finnes, utvider denne modifikatoren til
den
tomme strengen.

Modifikatorene kan kombineres for å få sammensatte resultater:

%~dpI - Utvider %I bare til en stasjonsbokstav og bane.
%~nxI - Utvider %I bare til filnavn og -etternavn.
%~fsI - Utvider %I til et fullt banenavn bare med korte
navn.
%~dp$PATH:I - Søker gjennom mappene som er listet opp i
miljø-
variabelen PATH etter %I, og utvider til
stasjons-
bokstaven og banen til den første filen som
blir
funnet.
%~ftzaI - Utvider %I til en DIR-lignende utdatalinje

I eksemplene ovenfor kan %I og PATH erstattes av andre gyldige
verdier.
Syntaksen %~ termineres med et gyldig FOR-variabelnavn. Hvis du
bruker
variabelnavn med store bokstaver som %I, blir det mer lesbart, og
du
unngår forvekslinger med modifikatorene, som ikke skiller mellom
store
og små bokstaver.C:\WINDOWS>HELP FORMAT
Formaterer en disk for bruk med Windows.

FORMAT volum [/FS:filsystem] [/V:navn] [/Q] [/A:størrelse] [/C]
[/X]
[/P:gjennomganger]
FORMAT volum [/V:navn] [/Q] [/F:størrelse] [/P:gjennomganger]
FORMAT volum [/V:navn] [/Q] [/T:spor /N:sektorer]
[/P:gjennomganger]
FORMAT volum [/V:navn] [/Q] [/P:gjennomganger]
FORMAT volum [/Q]

volum Angir stasjonsbokstaven (etterfulgt av et
kolon),
monteringspunktet eller volumnavnet.
/FS:filsystem Angir filsystemtype (FAT, FAT32, NTFS, eller
UDF).
/V:navn Angir volumnavnet.
/Q Utfører en hurtigformatering. Dette overstyrer
/P.
/C Bare NTFS: Filer som opprettes på det nye
volumet vil som
standard bli komprimert.
/X Tvinger volumet til å demontere først, hvis
nødvendig. Alle
åpne referanser til volumet vil bli ugyldige.
/R:revision Bare UDF: Tvinger formatet til en bestemt UDF-
versjon
(1.02, 1.50, 2.00, 2.01, 2.50).
Standardrevisjonen
er 2.01.
/D Bare UDF 2.50: Metadata vil bli duplisert.
/A:størrelse Overstyrer standardstørrelse på
tildelingsenhetene. Standard
størrelse anbefales sterkt for generell bruk.
NTFS støtter 512, 1 024, 2 048, 4 096, 8 192,
16k, 32k, 64k.
FAT støtter 512, 1 024, 2 048, 4 096, 8 192,
16k, 32k, 64k,
(128k, 256k for sektorstørrelser over 512
byte).
FAT32 støtter 512, 1 024, 2 048, 4 096, 8 192,
16k, 32k, 64k,
(128k, 256k for sektorstørrelser over 512
byte).
exFAT støtter 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16k,
32k, 64k,
128k, 256k, 512k, 1M, 2M, 4M, 8M, 16M, 32M.

Merk at filsystemene FAT og FAT32 medfører
følgende
begrensninger for antall klynger på et volum:

FAT: Antall klynger <= 65 526
FAT32: 65 526 < antall klynger < 4 177 918

Formateringsprogrammet vil umiddelbart stoppe
hvis det opp-
dager at kravene ovenfor ikke kan innfris med
den angitte
klyngestørrelsen.

NTFS-komprimering støttes ikke for
tildelingsenheter
større enn 4 096.

UDF støtter bare en størrelse på
tildelingsenhet på 2048.

/F:størrelse Angir størrelsen på disketten som skal
formateres (1.44)
/T:spor Angir antall spor per side.
/N:sektorer Angir antall sektorer per spor.
/P:gjennomganger Nullstill hver sektor på volumet med
antall
gjennomganger. Denne bryteren er ugyldig
sammen med /QC:\WINDOWS>HELP FTYPE
Viser eller endrer filtyper brukt i filtilknytninger.

FTYPE [filtype[=[åpningsKommandoStr]]]

filtype Angir filtypen som skal undersøkes eller
endres
åpningsKommandoStr Angir hvilken åpningskommando som skal
brukes ved
kjøring av denne filtypen.

Skriv FTYPE uten parametere for å vise hvilke filtyper som har
definerte
åpningskommandostrenger. FTYPE startes med en filtype, og viser
gjeldende åpningskommandostreng for denne filtypen.
Om du bare angir filtype uten noen åpningskommandostreng, vil
FTYPE-
kommandoen slette åpningskommandostrengen for denne filtypen.
Inne i en åpen kommandostreng blir %0 eller %1 erstattet med
filnavnet
som kjøres gjennom tilknytningen. %* gir alle parametere, %2
gir første parameter, %3 den andre parameteren, osv. %~n gir
alle
gjenværende parametere fra og med parameter n, hvor n kan være et
tall
i intervallet fra 2 til 9. Eksempel:

ASSOC .pl=PerlScript
FTYPE PerlScript=perl.exe %1 %*

lar deg starte et Perl-skript på følgende måte:

skript.pl 1 2 3

Du kan eliminere nødvendigheten av å skrive inn utvidelsene med
følgende kommando:

set PATHEXT=.pl;%PATHEXT%

Skriptet vil da startes på følgende måte:

skript 1 2 3
GOTO : HELP GOTO

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Dette kommandolinje FOR - Kjører en bestemt kommando for hver fil i et sett av filer.

HTTP: ... console/no/032.htm
0.14
17976

Wozu der alternative Windows 11, 10, ... Explorer, es gibt doch den MS Explorer!

 /

Save electricity, save hardware, save money, save nature on all Windows!

 /

The digital Windows 11, 10, ... desktop clock without lock screen!

 /

Check RAM size, type and speed in Windows 11!

 /

Does Windows 10 / 11 get Windows updates if it's not activated?

 /

What is a binary number?

 /

So don't be afraid of AI, they grope in the dark and speak of AI!

 /

Improved mouse wheel and little load on the CPU or resources!

 /

Setup the Auto Startup Manager on Android mobile smart phone without additional software?

 /

Need program for secure erase of memory cards for Windows 11, 10, ...!

 /

Nur die Uhrzeit bei der Datei-Zeit setzen, ändern?

 /

Applications start automatically under Windows 11, why?

 /