ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP FINDSTR
Søker etter strenger i filene.

FINDSTR [/B] [/E] [/L] [/R] [/S] [/I] [/X] [/V] [/N] [/M] [/O]
[/P] [/F:fil]
[/C:streng] [/G:fil] [/D:mappeliste]
[/A:fargeattributter][/OFF[LINE]]
strenger [[stasjon:][bane]filnavn[ ...]]

/B Finner like mønstre i begynnelsen av en linje.
/E Finner like mønstre i slutten av en linje.
/L Bruker søkestrengene ordrett.
/R Bruker søkestrengene som vanlige uttrykk.
/S Søker etter like filer i gjeldende mappe og alle
undermapper.
/I Det skal ikke skilles mellom store og små bokstaver
under søking.
/X Skriver ut linjer som er helt like.
/V Skriver bare ut linjer som ikke er like.
/N Skriver linjenummer foran hver linje som inneholder
søketeksten.
/M Skriver bare filnavnet dersom filen inneholder
søketeksten.
/O Skriver tegnforskyvning før hver like linje.
/P Hopper over filer som inneholder ikke-utskrivbare
tegn.
/OFF[LINE] Hopp ikke over filer med angitt "frakoblet"-
attributt.
/A:attr Angir fargeattributt med to heksadesimale sifre. Se
"color /?"
/F:fil Leser fillisten i angitt fil (/ betyr konsoll).
/C:streng Bruker angitt søkestreng som ordrett søkestreng.
/G:fil Henter søkestrenger i angitt fil (/ betyr konsoll).
/D:mappe Søker i en semikolonseparert liste over mapper
strenger Søketekst.
[stasjon:][bane]filnavn
Angir filen eller filene som du vil søke i.

Bruker mellomrom til å skille mellom flere søkestrenger med
mindre argumentet
inneholder en forstavelse med /C. 'FINDSTR "hei du" x.y' søker
etter
"hei" eller "du" i filen x.y. 'FINDSTR /C:"hei du" x.y' søker
etter
"hei du" i filen x.y.

Hurtigreferanse for regulære uttrykk:
. Jokertegn: et hvilket som helst tegn
* Gjenta: ingen eller flere tilfeller av forrige tegn
eller klasse
^ Linjeplassering: begynnelsen av linjen
$ Linjeplassering: slutten av linjen
[klasse] Tegnklasse: et hvilket som helst tegn i settet
[^klasse] Invers klasse: et hvilket som helst tegn ikke i
settet
[x-y] Intervall: et hvilket som helst tegn innen angitt
intervall
\x Escape: litteralbruk av metategnet x
\<xyz Ordplassering: begynnelsen av ordet
xyz\> Ordplassering: slutten av ordet

Se den elektroniske kommandoreferansen for fullstendig
informasjon om
regulære FINDSTR-uttrykk.
EXAMPLE

findstr beispiel


findstr "windows" wini.ini

tree | findstr win
C:\WINDOWS>HELP FOR
Kjører en angitt kommando på hver enkelt fil i en gruppe med
filer.

FOR %variabel IN (sett) DO kommando [kommandoparametere]

%variabel Angir en en-bokstavsparameter som kan erstattes.
(sett) Angir en gruppe med en eller flere filer.
Jokertegn er tillatt.
kommando Angir kommandoen som skal brukes for hver enkelt
fil.
kommandoparametere
Angir parameterne eller bryterne for angitt
kommando.

Hvis du vil bruke FOR-kommandoen i en satsvis fil, angir du
%%variabel
i stedet for %variabel. Variabelnavn skiller mellom store og små
bokstaver,
så %i er forskjellig fra %I

Hvis kommandoutvidelser er aktivert, vil følgende tilleggsformer
av FOR-kommandoen støttes:

FOR /D %variabel IN (sett) DO kommando [kommandoparametere]

Hvis settet inneholder jokertegn, vil det bli satt til å
gi treff på mappenavn i stedet for filnavn.

FOR /R [[stasjon:]bane] %variabel IN (sett) DO kommando
[kommandoparametere]

Går igjennom mappetreet med rot [stasjon:]bane, og utfører
FOR-setningen
i hver mappe i treet. Hvis ingen mappespesifikasjon er
angitt
etter /R, antas gjeldende mappe.
Hvis settet bare inneholder et punktum (.), vil det bare
telle opp
mappetreet.

FOR /L %variabel IN (start,steg,slutt) DO kommando
[kommandoparametere]

Settet er en sekvens av tall fra start til slutt, med angitt
steg.
For eksempel vil (1,1,5) generere sekvensen 1 2 3 4 5 og (5,-
1,1)
vil generere sekvensen (5 4 3 2 1).

FOR /F ["altern."] %variabel IN (filsett) DO kommando
[kommandoparametere]
FOR /F ["altern."] %variabel IN ("streng") DO kommando
[kommandoparametere]
FOR /F ["altern."] %variabel IN ('kommando') DO kommando
[kommandoparametere]

eller hvis alternativet usebackq finnes:

FOR /F ["altern."] %variabel IN (filsett) DO kommando
[kommandoparametere]
FOR /F ["altern."] %variabel IN ('streng') DO kommando
[kommandoparametere]
FOR /F ["altern."] %variabel IN (`kommando`) DO kommando
[kommandoparametere]

Filsett er ett eller flere filnavn. Hver fil åpnes, leses og
behandles
før neste fil i filsettet påbegynnes. Behandlingen omfatter
lesing av
filen, oppdeling i separate tekstlinjer, og deretter
nedbryting av hver
enkelt linje til null eller flere tokener. Innholdet i FOR-
løkken kalles
deretter med variabelverdiene satt til tokenstrengene som ble
funnet.
Som standard sender /F det første tokenet atskilt med
mellomrom fra hver
linje i hver fil. Tomme linjer ignoreres. Du kan overstyre
standard-
analyseringsmåten ved å angi den valgfrie parameteren
"altern.". Dette er
en streng mellom anførselstegn, som inneholder en eller flere
nøkkelord
for å angi forskjellige analyseringsparametere. Nøkkelordene
er:

eol=c - Angir et kommentartegn for linjeslutt
(bare ett)
skip=n - Angir antall linjer som skal hoppes
over i
begynnelsen av filen.
delims=xxx - Angir et avgrensningssett. Dette
erstatter standard
avgrensningssett som er mellomrom og
tabulator.
tokens=x,y,m-n - Angir hvilke tokener fra hver linje som
skal sendes
til FOR-innholdet for hver gjentakelse.
Dette
medfører at flere variabelnavn blir
tildelt.
M-n angir et intervall fra token nr. m
til og med n.
Hvis det siste tegnet i "tokens="-
strengen er en
stjerne (*), tildeles en ekstra
variabel som mottar
resten av teksten på linjen etter det
sist analy-
serte tokenet.
usebackq - Angir at ny semantikk gjelder, hvor en
steng som er
omsluttet av grave aksenter (`), kjøres
som en kom-
mando, og strenger omsluttet av enkle
anførselstegn,
er en litteralstrengkommando, og
tillater bruk av
doble anførselstegn for filnavn i
filnavnsett.

Noen eksempler som kan hjelpe:

FOR /F "eol=; tokens=2,3* delims=, " %i in (myfile.txt) do @echo
%i %j %k

Dette analyserer hver linje i Myfile.txt, ignorerer linjer
som begynner
med et semikolon, sender 2. og 3. token fra hver linje til
FOR-innholdet,
med tokenene atskilt med komma og/eller mellomrom. Legg merke
til FOR-
innholdets referanse %i for å hente 2. token, %j for å hente
3. token,
og %k for å hente alle resterende tokener etter den 3.
Filnavn som inne-
holder mellomrom må omsluttes med doble anførselstegn (").
For å kunne
bruke doble anførselstegn på denne måten, må du også bruke
alternativet
usebackq, ellers vil de doble anførselstegnene tolkes som en
definisjon
av en litteralstreng som skal analyseres.

%i deklareres eksplisitt i FOR-setningen, og %j og %k
klareres
implisitt gjennom alternativet "tokens=". Du kan angi opptil
26 tokener
ved hjelp av "tokens="-linjen, forutsatt at det ikke prøver å
deklarere
en variabel som er høyere enn bokstaven "z" eller "Z". Husk
at FOR-
variabelnavn har én bokstav, skiller mellom store og små
bokstaver, er
globale, og at du ikke kan ha mer en 52 av dem aktive
samtidig.

Du kan også bruke analyselogikken FOR /F på en umiddelbar
streng, ved å
omslutte filnavnsettet mellom parentesene med enkle
anførselstegn. Den
vil bli behandlet som en enkelt inndatalinje fra en fil, og
analysert.

Du kan bruke FOR /F-kommandoen til å analysere utdata fra en
kommando.
Dette gjøres ved å omslutte filnavnsettet mellom parentesene
med gravis-
aksenter (`). Den vil bli behandlet som en kommandolinje, som
deretter
sendes til en underordnet Cmd.exe, og utdata lagres i minnet
og analyseres
som om det var en fil. Eksempel:

FOR /F "usebackq delims==" %i IN (`set`) DO @echo %i

Dette vil liste opp miljøvariabelnavnene i gjeldende miljø.

Erstatting av FOR-variabelreferanser er også forbedret. Du kan nå
bruke
følgende valgfrie syntaks:

%~I - Utvider %I, og fjerner omsluttende
anførselstegn (").
%~fI - Utvider %I til et fullstendig banenavn.
%~dI - Utvider %I til bare en stasjonsbokstav.
%~pI - Utvider %I bare til en bane.
%~nI - Utvider %I bare til et filnavn.
%~xI - Utvider %I bare til en filtype.
%~sI - Utvidet bane inneholder bare korte navn.
%~aI - Utvider %I til filens filattributter.
%~tI - Utvider %I til filens dato/klokkeslett.
%~zI - Utvider %I til filens størrelse.
%~$PATH:I - Søker gjennom mappene som er listet opp i
miljø-
variabelen PATH, og utvider %I til det
fullstendige
navnet på den første filen som blir funnet.
Hvis
miljøvariabelen ikke er definert, eller hvis
filen
ikke finnes, utvider denne modifikatoren til
den
tomme strengen.

Modifikatorene kan kombineres for å få sammensatte resultater:

%~dpI - Utvider %I bare til en stasjonsbokstav og bane.
%~nxI - Utvider %I bare til filnavn og -etternavn.
%~fsI - Utvider %I til et fullt banenavn bare med korte
navn.
%~dp$PATH:I - Søker gjennom mappene som er listet opp i
miljø-
variabelen PATH etter %I, og utvider til
stasjons-
bokstaven og banen til den første filen som
blir
funnet.
%~ftzaI - Utvider %I til en DIR-lignende utdatalinje

I eksemplene ovenfor kan %I og PATH erstattes av andre gyldige
verdier.
Syntaksen %~ termineres med et gyldig FOR-variabelnavn. Hvis du
bruker
variabelnavn med store bokstaver som %I, blir det mer lesbart, og
du
unngår forvekslinger med modifikatorene, som ikke skiller mellom
store
og små bokstaver.C:\WINDOWS>HELP FORMAT
Formaterer en disk for bruk med Windows.

FORMAT volum [/FS:filsystem] [/V:navn] [/Q] [/A:størrelse] [/C]
[/X]
[/P:gjennomganger]
FORMAT volum [/V:navn] [/Q] [/F:størrelse] [/P:gjennomganger]
FORMAT volum [/V:navn] [/Q] [/T:spor /N:sektorer]
[/P:gjennomganger]
FORMAT volum [/V:navn] [/Q] [/P:gjennomganger]
FORMAT volum [/Q]

volum Angir stasjonsbokstaven (etterfulgt av et
kolon),
monteringspunktet eller volumnavnet.
/FS:filsystem Angir filsystemtype (FAT, FAT32, NTFS, eller
UDF).
/V:navn Angir volumnavnet.
/Q Utfører en hurtigformatering. Dette overstyrer
/P.
/C Bare NTFS: Filer som opprettes på det nye
volumet vil som
standard bli komprimert.
/X Tvinger volumet til å demontere først, hvis
nødvendig. Alle
åpne referanser til volumet vil bli ugyldige.
/R:revision Bare UDF: Tvinger formatet til en bestemt UDF-
versjon
(1.02, 1.50, 2.00, 2.01, 2.50).
Standardrevisjonen
er 2.01.
/D Bare UDF 2.50: Metadata vil bli duplisert.
/A:størrelse Overstyrer standardstørrelse på
tildelingsenhetene. Standard
størrelse anbefales sterkt for generell bruk.
NTFS støtter 512, 1 024, 2 048, 4 096, 8 192,
16k, 32k, 64k.
FAT støtter 512, 1 024, 2 048, 4 096, 8 192,
16k, 32k, 64k,
(128k, 256k for sektorstørrelser over 512
byte).
FAT32 støtter 512, 1 024, 2 048, 4 096, 8 192,
16k, 32k, 64k,
(128k, 256k for sektorstørrelser over 512
byte).
exFAT støtter 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16k,
32k, 64k,
128k, 256k, 512k, 1M, 2M, 4M, 8M, 16M, 32M.

Merk at filsystemene FAT og FAT32 medfører
følgende
begrensninger for antall klynger på et volum:

FAT: Antall klynger <= 65 526
FAT32: 65 526 < antall klynger < 4 177 918

Formateringsprogrammet vil umiddelbart stoppe
hvis det opp-
dager at kravene ovenfor ikke kan innfris med
den angitte
klyngestørrelsen.

NTFS-komprimering støttes ikke for
tildelingsenheter
større enn 4 096.

UDF støtter bare en størrelse på
tildelingsenhet på 2048.

/F:størrelse Angir størrelsen på disketten som skal
formateres (1.44)
/T:spor Angir antall spor per side.
/N:sektorer Angir antall sektorer per spor.
/P:gjennomganger Nullstill hver sektor på volumet med
antall
gjennomganger. Denne bryteren er ugyldig
sammen med /Q
GOTO : HELP FTYPE

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Dette kommandolinje FINDSTR - Søker etter strenger i filer.

HTTP: ... console/no/031.htm
0.186
13471

Was ist ein Timer?

 /

Is restart good for Android mobile smartphones?

 /

Log off with the keyboard shortcut Ctrl + Alt + Delete on Windows 11, ...!

 /

Create Desktop shortcut to run Windows-8.1 WordPad or pin on start!

 /

Bypass the trash (recycle bin) when deleting under Windows 10/11!

 /

Was ist eine Dateiendung, Dateierweiterung?

 /

There are several instances with different directories possible!

 /

High battery consumption from Windows 10, improve battery life!

 /

Run in windows 8.1 / 10 (find, dialog, box, start, open)?

 /

Nutzungsbedingungen facebook.de kann ich nicht finden, gibt es sowas wie facebok.de AGB'S?

 /

Hotkey zum Wechseln zwischen virtuellen Desktops in Windows 10/11!

 /

Wie ändert man den Administrator in Windows 11, 10, ...?

 /