DEL: Sletter en eller flere filer.


... "DEL" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp
... Eksemplene for kommandoen "DEL"
... Viktig informasjon, tips for "DEL"-kommandoen

Kommandoen: "DEL" er på Windows 11, 10, .. tilgjengelig

"DEL" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Sletter en eller flere filer.

DEL [/P] [/F] [/S] [/Q] [/A[[:]attributter]] navn
ERASE [/P] [/F] [/S] [/Q] [/A[[:]attributter]] navn

navn Angir en liste over en eller flere filer eller 
mapper.
Jokertegn kan brukes til å slette flere filer. 
Hvis en
mappe angis, vil alle filene i mappen bli 
slettet.

/P Ber om bekreftelse før hver fil slettes.
/F Sletter skrivebeskyttede filer.
/S Sletter angitte filer i alle undermapper.
/Q Spør ikke om bekreftelse ved bruk av globale 
jokertegn.
/A Velger filer som skal slettes, basert på 
attributter.
attributter R Skrivebeskyttede filer S Systemfiler
H Skjulte filer A Filer som skal 
arkiveres
I ikke innholdsindekserte filer L 
Reanalyseringspunkter
- Prefiks som betyr ikke (NOT)

Hvis kommandoutvidelser er aktivert, vil DEL og ERASE få følgende 
endringer:

Resultatet av bryteren /s er byttet om slik at den bare viser 
filer som er
slettet, ikke de som ikke ble funnet.

Eksemplene for kommandoen "DEL"

De`DEL`kommandoen i Windows Ledetekst brukes til å slette filer. Her er noen eksempler med kommentarer: Eksempel 1: Slett en enkelt fil:

DEL fil.txt

Beskrivelse: Denne kommandoen sletter filen "file.txt". Eksempel 2: Slett flere filer:

DEL fil1.txt fil2.txt

Beskrivelse: Her slettes filene "File1.txt" og "File2.txt". Eksempel 3: Slett alle TXT-filer i gjeldende katalog:

DEL *.txt

Beskrivelse: Denne kommandoen sletter alle TXT-filer i gjeldende katalog. Eksempel 4: Slett alle filer og underkataloger (rekursive):

DEL /S /Q katalog\

Beskrivelse: Denne kommandoen sletter alle filer og underkataloger til den angitte katalogen.`/S`står for "rekursiv", og`/Q`deaktiverer bekreftelsesmeldingen. Eksempel 5: Slett alle filer som er eldre enn en bestemt dato:

DEL /Q /FOLDER:C:\sti\ /S /D:01-01-2022

Beskrivelse: Her slettes alle filer i "C:\Path\"-katalogen og i alle underkataloger eldre enn 1. januar 2022.`/Q`deaktiverer bekreftelsesmeldingen, og`/S`står for "rekursiv". Eksempel 6: Slett alle filer med en bestemt filtype:

DEL *.log

Beskrivelse: Denne kommandoen sletter alle LOG-filer i gjeldende katalog. Eksempel 7: Vis hjelp:

DEL /?

Beskrivelse: Denne kommandoen viser hjelp og informasjon om alternativene som er tilgjengelige for`DEL`-kommando. Det er viktig at`DEL`kommandoen bør brukes med forsiktighet da slettede filer vanligvis ikke kan gjenopprettes uten spesiell programvare. Pass på at du sletter de riktige filene og merk at visse alternativer (som`/S`og`/Q`) kan ha vidtrekkende effekter, spesielt når de brukes sammen.

Viktig informasjon, tips for "DEL"-kommandoen

Når du bruker`DEL`kommandoen i Windows-ledeteksten, er det noen viktige punkter å merke seg: 1. Ugjenkallelighet: Den`DEL`-Command sletter filer permanent. Det er vanligvis ingen innebygd måte å gjenopprette slettede filer fra papirkurven. Sørg for at du er sikker på hvilke filer du vil slette. 2. Tillatelser: Sørg for at du har de nødvendige tillatelsene til å slette de valgte filene. Noen systemfiler eller beskyttede filer krever administratorrettigheter. 3. Jokertegn: Når du bruker jokertegn (, ?) for å slette filer, vær ekstra forsiktig for å unngå utilsiktet sletting. For eksempel kunne`DEL *.`slette alle filene i gjeldende katalog. 4. Bekreftelser: The`DEL`-Command kan be om bekreftelse hvis du prøver å slette flere filer samtidig. Du kan bekrefte med alternativet`/Q`deaktivere.

DEL /Q fil.txt

5. Rekursive slettinger: Når du bruker kommandoen`/S`for rekursiv sletting kan dette slette alle filer i en katalog og dens underkataloger. Pass på at dette er med vilje for å unngå tap av data.

DEL /S /Q katalog\

6. Beskyttede systemfiler: Den`DEL`kommandoen kan ha problemer med å slette beskyttede systemfiler. I noen tilfeller kreves det ytterligere tillatelser eller å kjøre kommandoprompt som administrator. 7. Slett filer eldre enn en bestemt dato: Når du bruker alternativet`/D`i forbindelse med det`/S`-Parameter for å slette filer eldre enn en bestemt dato, sørg for at du spesifiserer datoformatet riktig.

DEL /S /D:01-01-2022

8. Batch Scripts: Hvis du`DEL`i et batch-skript, sjekk returverdien (`%ERRORLEVEL%`) for å finne ut om slettingen var vellykket.

IF %ERRORLEVEL% EQU 0 (
    ECHO Slett vellykket.
) ELSE (
    ECHO Slettingsfeil.
)

9. Vis hjelp: Du kan`DEL /?`Bruk for å få hjelp og informasjon om alternativene som er tilgjengelige for`DEL`kommando for å vise. Bruk det`DEL`kommandoen med forsiktighet og sørg for at du er klar over implikasjonene, spesielt når du arbeider med jokertegn, rekursiv sletting eller sletting av systemfiler.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDette kommandolinje DEL - Sletter en eller flere filer.

HTTP: ... console/no/020.htm
0.124
12219

How To terminate Programs in Windows 11,10, .. (Unresponsive, Hanged or Frozen)?

Is at the Standby and Shutdown blocking the resources consumption high?

How to connect a Bluetooth enabled device to Windows 10 computer?

Mouse Double-Click problem at Windows-10/11, how to resolve this?

Please think about the environment before printing this email, why?

Can I change PDF output page size?(0)