COPY: Kopierer en eller flere filer til en annen plassering.


... Eksemplene for kommandoen "COPY"
... "COPY" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp
... Viktig informasjon, tips for "COPY"-kommandoen

Kommandoen: "COPY" er på Windows 11, 10, .. tilgjengelig

Eksemplene for kommandoen "COPY"

De`COPY`kommandoen i Windows Ledetekst brukes til å kopiere filer og kataloger. Her er noen eksempler med kommentarer: Eksempel 1: Kopier en fil:

COPY fil.txt Målkatalog\

Beskrivelse: Denne kommandoen kopierer filen "file.txt" til den angitte målkatalogen. Eksempel 2: Kopier alle TXT-filer til en målkatalog:

COPY *.txt Målkatalog\

Beskrivelse: Her kopieres alle TXT-filer i gjeldende katalog til den angitte målkatalogen. Eksempel 3: Kopier alle filer og underkataloger (rekursivt):

COPY Kildekatalog\* Målkatalog\ /E

Beskrivelse: Denne kommandoen kopierer alle filer og underkataloger til kildekatalogen til målkatalogen. Valget`/E`står for "rekursiv" og sørger for at underkataloger også kopieres. Eksempel 4: Kopier flere filer til en målkatalog:

COPY fil1.txt fil2.txt Målkatalog\

Beskrivelse: Her kopieres filene "File1.txt" og "File2.txt" til den angitte målkatalogen. Eksempel 5: Kopier alle filer med en bestemt utvidelse til en målkatalog:

COPY Kildekatalog\*.png Målkatalog\

Beskrivelse: Denne kommandoen kopierer alle PNG-filer fra kildekatalogen til målkatalogen. Eksempel 6: Overskrive filer uten å spørre:

COPY /Y fil.txt Målkatalog\

Beskrivelse: Med`/Y`bekreftelsesforespørselen når overskriving av filer er deaktivert. Eksempel 7: Oppretthold katalogstruktur:

COPY Kildekatalog\*.* Målkatalog\ /S

Beskrivelse: Her blir katalogstrukturen til kildekatalogen inkludert filer kopiert til målkatalogen.`/S`står for "inkludert underkataloger". Eksempel 8: Kopier filer av spesifikk størrelse:

COPY *.txt Målkatalog\ /A-S-H /MIN:1024 /MAX:2048

Beskrivelse: I dette eksemplet blir alle TXT-filer mellom 1KB og 2KB i størrelse kopiert til målkatalogen.`/A-S-H`utelukker systemfiler og skjulte filer. Eksempel 9: Vis hjelp:

COPY /?

Beskrivelse: Denne kommandoen viser hjelp og informasjon om alternativene som er tilgjengelige for`COPY`-kommando. Det er viktig å forstå syntaksen og alternativene til`COPY`kommando for å kopiere filer og kataloger på riktig måte. Vær også oppmerksom på at`COPY`kommandoen i ledeteksten kan ikke kopiere underkataloger rekursivt. For rekursive kopieringsoperasjoner bruk av`XCOPY`eller`ROBOCOPY`muligens mer nyttig.

"COPY" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Kopierer en eller flere filer til et annet plassering.

COPY [/D] [/V] [/N] [/Y | /-Y] [/Z] [/L] [/A | /B] kilde [/A | 
/B]
[+ kilde [/A | /B] [+ ...]] mål [/A | /B]]

kilde Angir filen eller filene som skal kopieres.
/A Angir at det er en ASCII-tekstfil.
/B Angir at det er en binærfil.
/D Tillater målfilen å bli opprettet i dekryptert 
tilstand
mål Angir mappen og/eller navnet på de nye filene.
/V Bekrefter at nye filer blir lagret riktig.
/N Bruker om mulig kort filnavn ved kopiering av en 
fil som ikke
har et 8+3-filnavn.
/Y Deaktiverer melding om overskriving av en målfil
som finnes fra før.
/-Y Aktiverer melding om overskriving av en målfil
som finnes fra før.
/Z Kopierer nettverksfiler i omstartsmodus.
/L Hvis kilden er en symbolsk kobling, kopier 
koblingen til målet
i stedet for den faktiske filen koblingen 
refererer til.

Bryteren /Y kan være forhåndsinnstilt i miljøvariabelen COPYCMD.
Dette kan overstyres ved å skrive /-Y på kommandolinjen. Standard 
er å spørre
ved overskriving med mindre COPY-kommandoen kjøres fra et 
satsvist skript.

Hvis du vil føye til filer i en målfil, angir du en fil som mål, 
men flere
filer som kilde (bruk jokertegn eller formatet fil1 + fil2 + 
fil3).

Viktig informasjon, tips for "COPY"-kommandoen

Når du bruker`COPY`kommandoen i Windows-ledeteksten, er det noen viktige punkter å merke seg: 1. Syntaks og parametere: Sørg for å inkludere riktig syntaks og nødvendige parametere for`COPY`kommando å bruke. Den generelle syntaksen er:`COPY kilde Ziele`. 2. Banespesifikasjoner: Bruk fullstendige banespesifikasjoner for kilde- og målkatalogen for å sikre at kommandoen finner og kopierer de riktige filene. 3. Mellomrom i filnavn: Hvis filnavn inneholder mellomrom, bruk anførselstegn for å sikre at inndata tolkes riktig. Eksempel:`COPY "Fil med mellomrom.txt" Målkatalog\`. 4. Overskrive filer: Merk at`COPY`-Command spør som standard om en fil allerede finnes i målkatalogen. Du kan gjøre dette med alternativet`/Y`deaktiver, men vær forsiktig så du unngår utilsiktet overskriving.

COPY /Y Kildemål

5. Rekursiv kopi: The`COPY`-Kommando i seg selv kan ikke rekursivt kopiere underkataloger. Hvis du trenger en rekursiv kopi, kan du bruke verktøy som`XCOPY`eller`ROBOCOPY`betrakte. 6. Feilhåndtering: The`COPY`kommandoen skriver vanligvis ut en melding når det oppstår en feil. Sjekk meldingene nøye for å sikre at alle filene ble kopiert. 7. Attributtfilter: Du kan filtrere attributter for å ekskludere eller inkludere visse typer filer. For eksempel`/A`for alle filer,`/A-S`for alle unntatt systemfiler og`/A-H`for alle unntatt skjulte filer. 8. Batch Scripts: Hvis du`COPY`i et batch-skript, merk at du bruker`%ERRORLEVEL%`variabel kan du sjekke returverdien for å se om kopieringsoperasjonen var vellykket.

IF %ERRORLEVEL% EQU 0 (
    ECHO Kopieringsprosessen var vellykket.
) ELSE (
    ECHO Feil under kopieringsprosessen.
)

9. Filstørrelse og -type: Hvis du vil kopiere spesifikke filer basert på størrelse eller type, kan du`/MIN`- og`/MAX`-Bruk alternativer.

COPY *.txt Målkatalog\ /MIN:1024 /MAX:2048

10. Datasikkerhetskopiering: Det er alltid tilrådelig å sikkerhetskopiere viktige data før kopieringsoperasjoner, spesielt hvis overskrivinger eller større filmanipulasjoner er planlagt. Husk disse punktene for å...`COPY`-Bruk kommandoen effektivt og sikkert. Hvis du trenger mer avanserte funksjoner, kan du også bruke verktøy som`XCOPY`eller`ROBOCOPY`Vurder de som tilbyr mer omfattende kopierings- og synkroniseringsfunksjoner.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDette kommandolinje COPY - Kopierer en eller flere filer til en annen plassering.

HTTP: ... console/no/018.htm
0.093
17234

Why at Copy Paste actions show the selection menu on Windows?

Wann Unicode-Version und wann Ansi-Version?

Download Powershell 5 für Windows Server 2012 R2!

Download Visual Studio 2019 to create APPs!

Windows 11, 10, ... Prepare USB drive for Mac OS for data excustomize!

How can I in How-To!(0)