CD: Viser navnet på eller endrer gjeldende mappe.


 


... Eksemplene for kommandoen "CD"
... "CD" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp
... Viktig informasjon, tips for "CD"-kommandoen

Kommandoen: "CD" er på Windows 11, 10, .. , MS Server 2025, 2022, 2019, .. tilgjengelig

Eksemplene for kommandoen "CD"

De`CD`kommandoen i Windows Ledetekst brukes til å endre gjeldende arbeidskatalog. Her er noen eksempler med kommentarer: Eksempel 1: Gå til en bestemt katalog:

CD C:\Eksempel\katalog

Beskrivelse: Denne kommandoen endrer gjeldende arbeidskatalog til "C:\Example\Directory". Eksempel 2: Gå til overordnet katalog:

CD ..

Beskrivelse: Denne kommandoen endrer gjeldende arbeidskatalog til overordnet katalog. Eksempel 3: Bytt tilbake til brukerkatalogen:

CD %HOMEPATH%

Beskrivelse: Dette tilbakestiller gjeldende arbeidskatalog til brukerkatalogen, uavhengig av hvilken stasjon brukerkatalogen er plassert på. Eksempel 4: Lagre gjeldende arbeidskatalog i en variabel:

SET gammel_katalog=%CD%

Beskrivelse: Denne kommandoen lagrer gjeldende arbeidskatalog i miljøvariabelen`%gammel_katalog%`. Eksempel 5: Gå til forrige arbeidskatalog:

CD /D %gammel_katalog%

Beskrivelse: Tidligere lagrede filer lagres her`%gammel_katalog%`brukes til å gå tilbake til forrige arbeidskatalog. Parameteren`/D`lar deg også endre stasjonen. Eksempel 6: Endre arbeidskatalog og koble fra eksisterende stasjonstilkoblinger:

CD /D C:\Ny\katalog

Beskrivelse: Med`/D`stasjonen kan endres. Her endres gjeldende arbeidskatalog til "C:\New\Directory" og eksisterende nettverksstasjonstilkoblinger kobles fra. De`CD`kommandoer er spesielt nyttige når du navigerer i kataloger på kommandolinjen eller når du endrer arbeidskatalogen i batch-skript. Noter det`CD`Ingen stasjonsbokstaver nødvendig hvis du er på samme stasjon der du vil endre arbeidskatalogen.

"CD" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Viser navnet på, eller endrer gjeldende mappe.

CHDIR [/D] [stasjon:][bane]
CHDIR [..]
CD [/D] [stasjon:][bane]
CD [..]

.. Angir at du vil gå til overordnet mappe.

Skriv CD stasjon: for å vise gjeldende mappe på angitt stasjon.
Skriv CD uten parametere for å vise gjeldende stasjon og mappe.

Bruk bryteren /D til å endre gjeldende stasjon i tillegg til 
gjeldende
mappe for en stasjon.

Hvis kommandoutvidelser er aktivert, vil CHDIR få følgende 
endringer:

Gjeldende mappestreng er konvertert til å bruke samme forhold 
mellom
små og store bokstaver som på disken. Derfor vil C:\Temp sette 
gjeldende
mappe til C:\Temp hvis dette er slik det ser ut på disken.

CHDIR-kommandoen behandler ikke mellomrom som skilletegn, så det 
er
mulig å bruke CD til en undermappe som inneholder mellomrom uten 
å
omslutte mappenavnet med anførselstegn. Eksempel:

cd \dokumenter og innstillinger\administrator\mine dokumenter

er det samme som:

cd "dokumenter og innstillinger\administrator\mine 
dokumenter"

som tilsvarer hva du måtte ha skrevet hvis utvidelser var 
deaktivert.

Viktig informasjon, tips for "CD"-kommandoen

Når du bruker`CD`kommando i Windows-ledeteksten, er det noen viktige punkter du bør huske på: 1. Spesifiser banen riktig: Pass på at du spesifiserer den fullstendige eller relative banen til målkatalogen riktig. Feil i banespesifikasjonen kan føre til uventet oppførsel.

CD C:\Eksempel\katalog

2. Oppmerksomhet på mellomrom: Hvis banen inneholder mellomrom, bør den settes i anførselstegn for å sikre at den tolkes riktig.

CD "C:\Katalog med mellomrom"

3. Overordnet katalog: Banen "`..`" representerer den overordnede katalogen. Du kan bruke den til å flytte opp en katalog.

CD ..

4. Spesielle kataloger: Det er spesielle kataloger som`%HOMEPATH%`for brukerkatalogen. Du kan bruke den til å endre katalogen uten å spesifisere banen eksplisitt.

CD %HOMEPATH%

5. Endre stasjon: Hvis du vil endre stasjonen, legg til eller bruk stasjonsbokstaven med banen`/D`-Bytte om.

CD /D E:\EN\Annen\katalog

6. Bruk variabel: Du kan bruke en variabel til å lagre gjeldende arbeidskatalog og få tilgang til den senere.

SET gammel_katalog=%CD%
CD C:\Ny\katalog
REM ... gjøre noe i den nye katalogen
CD /D %gammel_katalog%

7. UNC-baner og nettverksstasjoner: The`CD`kommandoen kan også brukes med Universal Naming Convention (UNC)-baner for nettverksressurser.

CD \\Server\Utgivelse

8. Feilhåndtering: Sjekk returoppførselen til`CD`kommando, spesielt hvis du bruker den i et skript. En mislykket endring av katalog kan resultere i uventet oppførsel.

CD ukjent_katalog
IF ERRORLEVEL 1 (
    ECHO Feil ved endring av katalog.
)

Pass på at du vurderer punktene ovenfor for å oppnå ønsket oppførsel når du bruker`CD`kommandoen i Windows-ledeteksten.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDette kommandolinje CD - Viser navnet på eller endrer gjeldende mappe.

HTTP: ... console/no/007.htm
0.109
15350
Can I have the 3D desktop clock start automatically on all Microsoft's Windows OS! Was ist Windows Hello? Problems opening docx documents with old MS Office Word! Bei Time-out zwischen Ruhezustand und Standby auswählen fürs Windows OS! Windows 10 Home local users and groups are missing, why this? What is a deletion confirmation? Windows 10 Update and Folder Protection turn off and on, how to? Can I delete Duplicate of the images ergo Pictures, (rename, select) ? Can I edit and configure the Windows XP file Boot.ini myself? Turn off and enable SmartScreen via CMD BATCH command?(0)