ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>UNLODCTR /?


UNLODCTR
Itemnamen en verklarende tekst verwijderen voor het opgegeven
item.

Syntaxis:

UNLODCTR <stuurprogramma>
stuurprogramma is de naam van het stuurprogramma waarvan
de itemnaam-
definities en verklarende tekst moeten worden verwijderd
uit het register van het systeem.

UNLODCTR /m:<manifest>
manifest is de naam van het manifestbestand dat
prestatiemeteritem-
definities bevat. Deze items worden van het lokale
systeem verwijderd.

UNLODCTR /g:{ProviderGuid}
ProviderGuid is het prestatiemeteritem dat wordt
verwijderd.

UNLODCTR /p:<Providernaam>
Providernaam is provider van prestatiemeteritems die
wordt verwijderd.

Let op: argumenten met spaties in de naam moeten tussen dubbele
aanhalingstekens staan.C:\WINDOWS>VSSADMIN /?
vssadmin 1.1 - Opdrachtregelbeheerprogramma voor Volume Shadow
Copy-service
(C) Copyright 2001-2005 Microsoft Corp.

---- Ondersteunde opdrachten ----

List Providers - geregistreerde providers van
volumeschaduwkopieën weergeven
List Shadows - Geeft bestaande schaduwkopieën weer
List ShadowStorage - de opslagkoppelingen voor
volumeschaduwkopieën weergeven
List Volumes - alle volumes weergeven die voor
schaduwkopieën in aanmerking komen
List Writers - ingeschreven schrijvers van
volumeschaduwkopieën weergeven
Resize ShadowStorage - het formaat van een opslagkoppeling voor
volumeschaduwkopieën wijzigenC:\WINDOWS>W32TM /?
w32tm [/? | /register | /unregister ]
? - dit hulpscherm.
register - als uit te voeren service registreren en
standaardconfiguratie
aan het register toevoegen.
unregister - serviceregistratie ongedaan maken en alle
configuratie-
gegevens uit register verwijderen.

w32tm /monitor [/domain:<domeinnaam>]
[/computers:<naam>[,<naam>[,<naam>...]]]
[/threads:<num>] [/ipprotocol:<4|6>] [/nowarn]
domain - bepaalt het te controleren domein. Als er geen
domeinnaam wordt
opgegeven, of de opties domain en computers zijn niet
opgegeven,
wordt het standaarddomein gebruikt. Deze schakeloptie
kan meer
dan eens worden gebruikt.
computers - controleert de gegeven lijst met computers.
Computernamen
worden gescheiden door komma's, niet door spaties. Als een
naam
wordt voorafgegaan door een '*', wordt deze als PDC
behandeld.
Deze schakeloptie kan meer dan eens worden gebruikt.
threads - het aantal computers dat tegelijk wordt geanalyseerd.
De
standaardwaarde is 3. Het toegestane bereik is 1-50.
ipprotocol - IP-protocol dat moet worden gebruikt. Standaard
wordt
wat beschikbaar is gebruikt.
nowarn - waarschuwing overslaan.

w32tm /ntte <NT-tijdsepoche>
Een NT-systeemtijd in intervallen van (10^-7) vanaf 0 uur op 1
januari 1601
in een leesbare indeling omzetten.

w32tm /ntpte <NTP-tijdsepoche>
Een NTp-systeemtijd in intervallen van (2^-32) vanaf 0 uur op 1
januari 1900
in een leesbare indeling omzetten.

w32tm /resync [/computer:<computer>] [/nowait] [/rediscover]
[/soft]
Bepaalt dat de opgegeven computer zijn systeemtijd zo spoedig
mogelijk moet
synchroniseren en alle verzamelde foutstatistieken moet
verwerpen.
computer:<computer> de te synchroniseren computer. Als er geen
computer
wordt opgegeven, synchroniseert de lokale computer.
nowait - niet op de hersynchronisatie wachten maar onmiddellijk
terugkeren.
Zonder deze optie wordt de hersynchronisatie eerst afgemaakt.
rediscover - de netwerkconfiguratie opnieuw detecteren en
netwerkbronnen
opnieuw vinden voordat opnieuw wordt gesynchroniseerd.
soft - opnieuw synchroniseren met behulp van foutstatistieken.
Deze methode
wordt alleen om compatibiliteitsredenen ondersteund en wordt
niet
aanbevolen.

w32tm /stripchart /computer:<doel> [/period:<vernieuwing>]
[/dataonly]
[/samples:<aantal>]
Een strepengrafiek van het verschil tussen deze computer en de
andere
computer.
computer:<doel> - de computer om het verschil mee vast te
stellen.
period:<vernieuwing> - de tijd tussen samples, in seconden. De
standaardwaarde is 2 seconden.
dataonly - alleen de gegevens weergeven, zonder een grafiek.
samples:<aantal> - verzamelt het opgegeven aantal samples. Als
er geen
aantal wordt opgegeven, gaat het verzamelen door totdat Ctrl-C
wordt
ingedrukt.

w32tm /config [/computer:<doel>] [/update]
[/manualpeerlist:<peers>] [/syncfromflags:<bron>]
[/LocalClockDispersion:<seconden>]
[/reliable:(YES|NO)]
[/largephaseoffset:<milliseconden>]
computer:<doel> - de configuratie van het <doel> aanpassen. Als
er
geen doel wordt opgegeven, wordt de lokale computer genomen.
update - meldt de tijdservice dat de configuratie is
gewijzigd,
waardoor de wijzigingen van kracht worden.
manualpeerlist:<peers> - stelt de handmatige-peerlijst in op
<peers>.
Dit is een door spaties gescheiden lijst met DNS- en/of IP-
adressen. Als er meerdere peers worden opgegeven, dient deze
schakeloptie in dubbele aanhalingstekens te worden opgegeven.
syncfromflags:<bron> - bepaalt de bronnen waarmee de NTP-client
moet synchroniseren. <bron> dient een door spaties
gescheiden lijst met de volgende sleutelwoorden te zijn.
Deze zijn niet hoofdlettergevoellig:
MANUAL - inclusief peers van de handmatige-peerlijst
DOMHIER - synchroniseren vanuit een AD-domeincontroller in de
domeinhiërarchie.
LocalClockDispersion:<seconden> - configureert de accuratesse
van de
interne klok die w32time als bron neemt wanneer de tijd niet
bij
de geconfigureerde bronnen kan ophalen.
reliable:(YES|NO) - bepaalt of deze computer een betrouwbare
tijdsbron is.
Deze instelling is slechts van belang op domeincontrollers.
YES - deze computer is een betrouwbare tijdsbron
NO - deze computer is geen betrouwbare tijdsbron
largephaseoffset:<milliseconden> - stelt het tijdsverschil
tussen
de lokale computer en het netwerk in, die w32time als
referentie neemt.

w32tm /tz
De huidige tijdzone-instellingen weergeven.

w32tm /dumpreg [/subkey:<sleutel>] [/computer:<doel>]
De waarden weergeven die bij een bepaalde registersleutel
horen.
De standaardsleutel is
HKLM\System\CurrentControlSet\Services\W32Time
(de hoofdsleutel voor de tijdservice).
subkey:<sleutel> - de waarden weergeven die bij de subsleutel
<sleutel> van
de standaardsleutel horen.
computer:<doel> - vraagt de registerinstellingen voor de
computer <doel> op

w32tm /query [/computer:<doel>]
{/source | /configuration | /peers | /status}
[/verbose]
De informatie over de Windows Time-service van de computer
weergeven.
computer:<doel> - de informatie van <doel> opvragen. Als dit
niet wordt
opgegeven, is de lokale computer de
standaardinstelling.
source: de bron van de tijd weergeven.
configuration: de configuratie van runtime en waar de
instellingen
vandaan komen weergeven. In uitgebreide modus
worden de
onbepaalde of ongebruikte instellingen ook
weergegeven.
peers: een lijst met gelijken en hun status weergeven.
status: de status van de Windows Time-service weergeven.
verbose: de uitgebreide modus instellen om meer informatie weer
te geven.

w32tm /debug {/disable | {/enable /file:<naam> /size:<waarde>
/entries:<waarde> [/truncate]}}
Het persoonlijke logboek van de Windows Time-service van de
computer
in- of uitschakelen.
disable: het persoonlijke logboek uitschakelen.
enable: het persoonlijke logboek inschakelen.
file:<name> - de absolute bestandsnaam opgeven.
size:<bytes> - de maximum grootte voor logboekregistratie.
entries: <waarde> - bevat een lijst met vlaggen, met cijfers
opgegeven
en gescheiden door komma's, die de typen gegevens opgeven
die moeten
worden geregistreerd. Geldige cijfers zijn 0 tot 300. Een
bereik van
nummers is geldig,samen met enkele nummers zoals 0-
100,103,106.
Waarde 0-300 is voor het registreren van alle gegevens.
truncate: het bestand afbreken als het bestaat.
GOTO : HELP ASSOC

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
De opdracht unlodctr - Verwijdert counter namen tekst en uitleg voor de opgegeven extensible teller.

HTTP: ... console/nl/171.htm
0.218
19872

Find Character Map for Windows 10/11? (start, run, download)

 /

Windows NET Framework Download 2.0, 3.5, 4.0!

 /

Do I have Windows 10 Redstone 4 or 5 or Windows 11?

 /

Detail untersuchen wie die Struktur des Dateisystems ist!

 /

What are energy options?

 /

Download Free alternative command prompt for Windows 11, 10, ...!

 /

What are number formats?

 /

Es gibt mehrere Onlinelösungen für Präsentationen!

 /

How do I get rid of Don't Sleep (Windows, 11, 10, 8.1, ...)?

 /

Unterschied Zwischen Laser- und Tinten- Drucker?

 /

Font View and Compare-Tool on Windows 11!

 /

The category desktop decoration and fun on Software OK!

 /