ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>SCHTASKS /END /?

SCHTASKS /End [/S computer [/U gebruikersnaam [/P [wachtwoord]]]]
/TN taaknaam

Beschrijving:
Een geplande taak die wordt uitgevoerd stoppen.

Parameterlijst:
/S computer Het systeem waarmee verbinding wordt
gemaakt.

/U gebruikersnaam De gebruikerscontext waaronder
schtasks.exe
moet worden uitgevoerd.

/P [wachtwoord] Het wachtwoord voor de opgegeven
gebruikers-
context. Invoer wordt gevraagd
indien
overgeslagen.

/TN taaknaam De geplande taak die moet worden
beëindigd.

/? Dit helpbericht weergeven.

Voorbeelden:
SCHTASKS /End /?
SCHTASKS /End /TN "back-up starten"
SCHTASKS /End /S systeem /U gebruiker /P wachtwoord /TN
"Back-up en
terugzetten"C:\WINDOWS>SCHTASKS /CREATE /?

SCHTASKS /Create [/S computer [/U gebruikersnaam [/P
wachtwoord]]]
[/RU gebruikersnaam [/RP wachtwoord]] /SC schema [/MO
aanpassen] [/D dag]
[/M maanden] [/I niet actief] /TN taaknaam /TR taak [/ST
starttijd]
[/RI interval] [ {/ET eindtijd | /DU duur} [/K] [/XML xml-
bestand] [/V1]]
[/SD begindatum] [/ED einddatum] [/IT | /NP] [/Z] [/F]

Beschrijving:
Hiermee kan een beheerder taken plannen op een lokale of
externe computer.

Parameterlijst:
/S computer Het systeem waarmee verbinding wordt
gemaakt. Als dit
wordt overgeslagen, wordt de
systeemparameter op
het lokale systeem ingesteld.

/U gebruikersnaam De gebruikerscontext waaronder
schtasks.exe
moet worden uitgevoerd.

/P [wachtwoord] Het wachtwoord voor de opgegeven
gebruikerscontext.
Invoer wordt gevraagd indien
overgeslagen.

/RU gebruikersnaam De gebruikersaccount voor Uitvoeren als
(gebruikerscontext) waarmee de taak wordt
uitgevoerd.
Geldige waarden voor de systeemaccount
zijn "", "NT AUTHORITY\SYSTEM"of "SYSTEM".
Voor v2-taken zijn 'NT AUTHORITY\Lokale
service' en
'NT AUTHORITY\Netwerkservice' beschikbaar
naast
de bekende beveiligings-id's voor de drie
typen.

/RP [wachtwoord] Het wachtwoord voor de gebruiker voor
Uitvoeren als.
Als de waarde '*' is of als geen waarde is
opgegeven,
wordt er gevraagd om het wachtwoord. Dit
wachtwoord
wordt genegeerd voor de systeemaccount.
Het wachtwoord
moet in combinatie met /RU of /XML worden
gebruikt.

/SC schema De frequentie van het schema.
Geldige schematypen: MINUTE, HOURLY,
DAILY, WEEKLY,
MONTHLY, ONCE, ONSTART, ONLOGON, ONIDLE,
ONEVENT.

/MO aanpassen Hiermee wijzigt u het schematype, zodat u
het
terugkeerpatroon van het schema
nauwkeuriger kunt
bepalen. Geldige waarden vindt u in de
sectie
hieronder.

/D dagen De dag van de week waarop de taak wordt
uitgevoerd.
Geldige waarden: MON, TUE, WED, THU, FRI,
SAT, SUN en
voor het schematype MONTHLY 1 - 31 (dagen
van de maand).
Met het jokerteken '*' geeft u alle dagen
op.

/M maanden De maand(en) van het jaar. De
standaardwaarde is de
eerste dag van de maand. Geldige waarden:
JAN, FEB, MAR,
APR, MAY, JUN, JUL, AUG, SEP, OCT, NOV,
DEC. Met het
jokerteken '*' geeft u alle maanden op.

/I niet actief Hiermee geeft u op na welke periode van
inactiviteit
een geplande ONIDLE-taak moet worden
uitgevoerd.
Geldig bereik: 1 - 999 minuten.

/TN taaknaam Een naam die een unieke aanduiding van de
geplande taak vormt.

/TR taak Het pad en de bestandsnaam van het
programma dat op
de geplande tijd wordt uitgevoerd.
Voorbeeld: C:\windows\system32\calc.exe

/ST starttijd De starttijd voor het uitvoeren van de
taak. De
tijdnotatie is UU:mm (24-uursklok),
bijvoorbeeld
14:30 voor half drie 's middags. Als /ST
niet wordt
opgegeven, wordt de huidige tijd gebruikt.
Deze optie
is vereist als /SC ONCE wordt gebruikt.

/RI interval Het herhalingsinterval in minuten. Deze
optie is niet
geldig voor de schematypen MINUTE, HOURLY,
ONSTART, ONLOGON, ONIDLE, ONEVENT.
Geldig bereik: 1 - 599940 minuten.
Als /ET of /DU is opgegeven, wordt deze
optie
standaard ingesteld op 10 minuten.

/ET eindtijd De eindtijd voor het uitvoeren van de
taak. De
tijdnotatie is UU:mm (24-uursklok),
bijvoorbeeld
14:50 voor tien voor drie 's middags. Deze
optie is niet
geldig voor de schematypen ONSTART,
ONLOGON,
ONIDLE, ONEVENT.

/DU duur De duur van de uitvoering van de taak. De
tijdnotatie
is UU:mm. Deze optie is niet geldig met
/ET of
de schematypen ONSTART, ONLOGON, ONIDLE,
ONEVENT.
Als /RI wordt opgegeven voor /V1-taken,
wordt de duur
standaard ingesteld op 1 uur.

/K Beëindigt de taak op de eindtijd of na de
opgegeven
duur. Deze optie is niet geldig voor de
schematypen
ONSTART, ONLOGON, ONIDLE, ONEVENT. De
optie /ET of /DU
moet zijn opgegeven.

/SD startdatum De eerste dag waarop de taak moet worden
uitgevoerd.
De notatie is dd/mm/yyyy. De
standaardwaarde is de huidige datum.
Deze optie is niet geldig voor de
schematypen ONCE,
ONSTART, ONLOGON, ONIDLE, ONEVENT.

/ED einddatum De laatste dag waarop de taak moet worden
uitgevoerd.
De notatie is dd/mm/yyyy. Deze optie is
niet geldig voor de
schematypen ONCE, ONSTART, ONLOGON,
ONIDLE, ONEVENT.

/EC kanaalnaam Het gebeurteniskanaal voor OnEvent-
triggers.

/IT Hiermee kan de taak alleen interactief
worden
uitgevoerd als de /RU-gebruiker is
aangemeld
wanneer de opdracht wordt uitgevoerd. Deze
taak wordt
alleen uitgevoerd als de gebruiker is
aangemeld.

/NP Geen wachtwoord wordt opgeslagen. De taak
wordt niet-
interactief uitgevoerd
als de opgegeven gebruiker. Alleen lokale
bronnen zijn
beschikbaar.

/Z Hiermee wordt de taak gemarkeerd voor
verwijdering
na de laatste uitvoering.

/XML xml-bestand Hiermee wordt een taak gemaakt met de
taak-XML die in
een bestand is opgegeven. U kunt deze
optie gebruiken
met /RU en /RP, of alleen met /RP als de
principal al
in de taak-XML is opgegeven.

/V1 Hiermee maakt u een taak die zichtbaar is
op
oudere platforms dan Vista.
Niet compatibel met /XML.

/F Hiermee wordt de taak gemaakt en worden
waarschuwingen
onderdrukt als de opgegeven taak al
bestaat.

/RL niveau Het uitvoeringsniveau voor de opdracht.
Geldige waarden
zijn LIMITED en HIGHEST. De
standaardwaarde is LIMITED.

/DELAY vertraging De tijd waarmee de uitvoering van de taak
wordt
vertraagd nadat de trigger is geactiveerd.
De
tijdnotatie is uuuu:ss. Deze optie is
alleen geldig
voor de schematypen ONSTART, ONLOGON en
ONEVENT.

/? Dit helpbericht weergeven.

Geldige waarden voor de schakeloptie /MO per schematype:
MINUTE: 1 - 1439 minuten.
HOURLY: 1 - 23 uur.
DAILY: 1 - 365 dagen.
WEEKLY: week 1 - 52.
ONCE: geen schakelopties.
ONSTART: geen schakelopties.
ONLOGON: geen schakelopties.
ONIDLE: geen schakelopties.
MONTHLY: 1 - 12, of
FIRST, SECOND, THIRD, FOURTH, LAST, LASTDAY.

ONEVENT: Zoekopdrachttekenreeks voor XPath-gebeurtenis.
Voorbeelden:
==> Een geplande taak 'doc' maken op externe computer 'ABC'
die notepad.exe elk uur als gebruiker 'uitvoerenals'
uitvoert.

SCHTASKS /Create /S ABC /U gebruiker /P wachtwoord /RU
uitvoerenals
/RP wachtwoord /SC HOURLY /TN doc /TR notepad

==> Hiermee wordt een taak 'accountant' op de externe
computer
'ABC' gemaakt die calc.exe elke 5 minuten van de
opgegeven
starttijd tot de eindtijd tussen de start- en einddatum
uitvoert.

SCHTASKS /Create /S ABC /U domein\gebruiker /P wachtwoord
/SC MINUTE
/MO 5 /TN accountant /TR calc.exe /ST 12:00 /ET
14:00
/SD 06/06/2006 /ED 06/06/2006 /RU uitvoerenals
/RP wachtwrd

==> Een geplande taak 'gametime' maken om FreeCell uit te
voeren op de
eerste zondag van elke maand.

SCHTASKS /Create /SC MONTHLY /MO first /D SUN /TN
gametime
/TR c:\windows\system32\freecell

==> Een geplande taak 'report' op externe computer 'ABC'
maken
die notepad.exe elke week uitvoert.

SCHTASKS /Create /S ABC /U gebruiker /P wachtwoord /RU
uitvoerenals
/RP wachtwoord /SC WEEKLY /TN rapport /TR
notepad.exe

==> Hiermee wordt een taak 'logtracker' gemaakt op de externe
computer 'ABC'
die notepad.exe elke vijf minuten uitvoert vanaf de
opgegeven
starttijd zonder eindtijd. Er wordt naar het /RP-
wachtworod
gevraagd.

SCHTASKS /Create /S ABC /U domein\gebruiker /P wachtwoord
/SC MINUTE
/MO 5 /TN logtracker
/TR c:\windows\system32\notepad.exe /ST 18:30
/RU uitvoerenals /RP

==> Hiermee wordt een taak 'gaming' gemaakt die freecell.exe
start
om 12:00 uur en automatisch elke dag om 14:00 uur stopt.

SCHTASKS /Create /SC DAILY /TN gaming /TR c:\freecell /ST
12:00
/ET 14:00 /K
==> Een geplande taak 'EventLog' maken om wevtvwr.msc uit te
voeren als
gebeurtenis 101 in kanaal Systeem wordt gepubliceerd

SCHTASKS /Create /TN EventLog /TR wevtvwr.msc /SC ONEVENT
/EC System /MO *[System/EventID=101]C:\WINDOWS>SCHTASKS /DELETE /?

SCHTASKS /Delete [/S computer [/U gebruikersnaam [/P
[wachtwoord]]]
/TN taaknaam [/F]

Beschrijving:
Hiermee worden één of meer geplande taken verwijderd.

Parameterlijst:
/S computer Het systeem waarmee verbinding wordt
gemaakt

/U gebruiker De gebruikerscontext waarin
schtasks.exe moet worden uitgevoerd.

/P [wachtwoord] Het wachtwoord voor de opgegeven
context.
Invoer wordt gevraagd indien
overgeslagen.

/TN taaknaam De naam van de geplande taak die moet
worden
verwijderd. Het jokerteken * mag worden
gebruikt
voor het verwijderen van alle taken.

/F Taak wordt verwijderd en waarschuwingen
worden
onderdrukt als de opgegeven taak
momenteel wordt
uitgevoerd.

/? Dit helpbericht weergeven.

Voorbeelden:
SCHTASKS /Delete /TN * /F
SCHTASKS /Delete /TN "Back-up en terugzetten"
SCHTASKS /Delete /S computer /U gebruiker /P wachtwoord
/TN "Herstellen starten"
SCHTASKS /Delete /S computer /U gebruiker /P wachtwoord
/TN "Back-up starten" /F

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
De opdracht SCHTASKS /End /? - Stopt een draaiende geplande taak.

HTTP: ... console/nl/148.htm
0.155
13653

Update Windows 10/11 to Windows 10/11 as a repair option!

 /

Set Countdown Timer and use Stopwatches in Windows 10 / 11, can I?

 /

When print set smaller font, so more of the directory tree fits on the page?

 /

How can i change the Contact Info on FaceBook.com?

 /

Create Your Own Test Certificate (code signing certificate)?

 /

The network drive is not there when Windows is restarted (11, 10, 8.1, 7)?

 /

How to show Recycle Bin Icon on the Windows 7 Desktop?

 /

What is svchost.exe on Windows 11, 10, ... etc.?

 /

Screenshot function after the HD benchmark!

 /

Ein sehr komfortables Dateimanagement-Programm für Windows 11, 10, ...!

 /

Changeable font size and color in the each cmd.exe Tab!

 /

Tools - Tray Features - Screenshot Tool Info!

 /