END - OF - STANDARD - COMANDS: END - OF - STANDARD - COMANDS


... De voorbeelden voor het commando "END - OF - STANDARD - COMANDS"
... "END - OF - STANDARD - COMANDS" Fragment uit Microsoft Windows Help
... Belangrijke informatie, tips voor het "END - OF - STANDARD - COMANDS" commando

Het commando: "END - OF - STANDARD - COMANDS" staat aan Windows 11, 10, .. niet beschikbaar

De voorbeelden voor het commando "END - OF - STANDARD - COMANDS"

De Windows Command Line (CMD) biedt veel ingebouwde opdrachten die als standaardopdrachten kunnen worden beschouwd. Hier zijn enkele veelgebruikte CMD-opdrachten: 1. CD (map wijzigen): Wijzigt de huidige werkmap.

CD pad\voor de\map

2. DIR (directorylijst): Toont een lijst met bestanden en submappen in de huidige map.

DIR

3. KOPIËREN (bestanden kopiëren): Kopieert een of meer bestanden van een bron naar een bestemming.

COPY Bestemmingsmap van het bronbestand

4. DEL (bestanden verwijderen): Verwijdert een of meer bestanden.

DEL bestand

5. REN (hernoemen): Hernoemt een bestand of map.

REN Oud_Bestand Nieuw_Bestand

6. MD (Maak directory): Creëert een nieuwe map.

MD nieuwe_map

7. RD (map verwijderen): Verwijdert een lege map.

RD Directory_to_remove

8. TYPE (inhoud weergeven): Toont de inhoud van een tekstbestand.

TYPE bestandsnaam.txt

9. EXIT (opdrachtprompt afsluiten): Sluit de opdrachtprompt af.

EXIT

10. CLS (helder scherm): Wist de scherminhoud.

CLS

11. VERPLAATSEN (Bestanden verplaatsen): Verplaatst bestanden en mappen van een bron naar een bestemming.

MOVE Bestemmingsmap van het bronbestand

12. XCOPY (uitgebreide kopie): Kopieert bestanden en mappen met geavanceerde opties.

XCOPY Brondoel /Opties

13. ATTRIB (bestandskenmerken): Toont of wijzigt de kenmerken van bestanden of mappen.

ATTRIB +R bestand.txt

14. PING (netwerkping): Verzendt netwerkverzoeken naar een IP-adres of host en meet de responstijd.

PING www.example.com

15. IPCONFIG (IP-configuratie): Toont de IP-configuratie voor alle netwerkadapters op de computer.

IPCONFIG

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van standaard CMD-opdrachten. Er zijn nog veel meer opdrachten met verschillende functies en opties. U kunt de Help-functie gebruiken voor meer informatie over elke opdracht door de opdracht met de schakelaar te selecteren`/?`uitvoeren, bijv`DIR /?`of`COPY /?`.

"END - OF - STANDARD - COMANDS" Fragment uit Microsoft Windows Help

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(c) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

STANDARD_END wordt niet herkend als een interne
of externe opdracht, programma of batchbestand.

Belangrijke informatie, tips voor het "END - OF - STANDARD - COMANDS" commando

Er zijn een paar belangrijke punten waarmee u rekening moet houden bij het gebruik van de standaard CMD-opdrachten in Windows: 1. Paddetails en spaties: - Zorg ervoor dat paden tussen aanhalingstekens staan ​​als ze spaties bevatten. - Voorbeeld:`CD "C:\Program Files"` 2. Bestandsconflicten: - Voor opdrachten zoals`COPY`,`MOVE`of`DEL`er kunnen bestandsconflicten optreden. Merk op hoe de opdracht met bestaande bestanden omgaat. - Gebruik`COPY /Y`of`DEL /F`vragen te onderdrukken. 3. Rechten: - Zorg ervoor dat de gebruiker die de opdrachten uitvoert, over de benodigde machtigingen beschikt voor de bewerkingen. Voor het verwijderen van bestanden zijn bijvoorbeeld schrijfrechten vereist. 4. Relatieve en absolute paden: - Begrijp het verschil tussen relatieve en absolute paden. Een relatief pad is gebaseerd op de huidige werkmap, terwijl een absoluut pad het volledige pad vanaf de hoofdmap specificeert. 5. Wildcards (*, ?): - Wildcards zoals`*`(voor nul of meer tekens) en`?`(voor een enkel teken) kan worden gebruikt in opdrachten zoals`DIR`,`COPY`En`DEL`kan worden gebruikt om bestanden te selecteren. 6. Bestandstypen en attributen: - Sommige opdrachten maken het werken met bestandstypen en attributen mogelijk. Kan bijvoorbeeld`ATTRIB`En`XCOPY`kan worden gebruikt om bestandskenmerken te wijzigen of te kopiëren. 7. Syntaxis van opdrachten: - Zorg ervoor dat u de juiste syntaxis voor de opdrachten gebruikt. Jij kan`commando /?`om Help te bekijken en de beschikbare opties te bekijken. - Voorbeeld:`COPY /?`toont de hulp voor de`COPY`-commando. 8. Netwerkopdrachten: - Voor opdrachten zoals`PING`En`IPCONFIG`Het is belangrijk om te begrijpen hoe ze toegang krijgen tot netwerken.`PING`kan worden gebruikt om de bereikbaarheid van een host te controleren`IPCONFIG`Geeft netwerkinformatie weer. 9. Batchscripts: - Als u meerdere opdrachten achter elkaar wilt uitvoeren, kunt u een batchscript maken. Zorg ervoor dat u de opdrachten in het batchbestand in de juiste volgorde en syntaxis plaatst. 10. Beveiliging: - Wees voorzichtig bij het gebruik van opdrachten waarmee bestanden kunnen worden verwijderd of systeemwijzigingen kunnen worden aangebracht. Controleer dit altijd zorgvuldig voordat u dergelijke opdrachten uitvoert. 11. Updates en versieverschillen: - Houd er rekening mee dat er verschillen kunnen zijn in de beschikbare opdrachten en hun opties tussen verschillende versies van Windows. Update uw besturingssysteem regelmatig om ervoor te zorgen dat u over de nieuwste functies en beveiligingsverbeteringen beschikt.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDe opdracht END - OF - STANDARD - COMANDS - END - OF - STANDARD - COMANDS

HTTP: ... console/nl/072.htm
0.093
14153

WordPad doesn't display letters when typing, why?

How can I export the Explorer file list for Excel (XLS, CSV, HTML)?

Only show the directory of a file in a column, but how to?

Probleme bei der automatischen Aktualisierung auf Windows 11, 10?

Close correctly, the command prompt e.g. cmd.exe!

Fast start for cmd.exe (Windows Console)?(0)