ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP FOR
Een opgegeven opdracht uitvoeren voor elk bestand in een set
bestanden.

FOR %variable IN (set) DO opdracht [opdrachtparameters]

%variable Bepaalt een vervangbare parameter van één letter.
(set) Bepaalt een set van één of meer bestanden.
Jokertekens kunnen
worden gebruikt.
opdracht Bepaalt de opdracht die moet worden uitgevoerd voor
elk bestand.
opdrachtparameters
Bepaalt de opties of parameters voor de opgegeven
opdracht.

Als u de opdracht FOR in een batchprogramma wilt gebruiken, moet
u
%%variable opgeven in plaats van %variable. Variabele-namen maken
onderscheid tussen hoofd- en kleine letters, dus %i is iets
anders dan %I.

Als opdrachtextensies zijn ingeschakeld, worden de volgende extra
opties van de opdracht FOR ondersteund:

FOR /D %variable IN (set) DO opdracht [opdrachtparameters]

Als de set jokertekens bevat, moeten overeenkomsten worden
gezocht
in mapnamen in plaats van bestandsnamen.

FOR /R [[station:]pad] %variable IN (set) DO opdracht
[opdrachtparameters]

Loopt door de mapstructuur, beginnend bij [station:]pad,
waarbij de
opdracht FOR wordt uitgevoerd in elke map van de structuur.
Als geen
mapspecificatie is opgegeven na /R wordt aangenomen dat het
om de
actieve map gaat. Als alleen een punt (.) is ingesteld, wordt
alleen
de mapstructuur weergegeven.

FOR /L %variable IN (start,step,end) DO opdracht
[opdrachtparameters]

De set is een volgorde van nummers van begin tot einde, in
stapgrootte.
Dus (1,1,5) genereert de volgorde 1 2 3 4 5 en (5,-1,1)
genereert
de volgorde 5 4 3 2 1.

FOR /F ["opties"] %variable IN (bestandsset) DO opdracht
[opdrachtparameters]
FOR /F ["opties"] %variable IN ("tekenreeks") DO opdracht
[opdrachtparam.]
FOR /F ["opties"] %variable IN ("opdracht") DO opdracht
[opdrachtparameters]

of, als optie usebackq aanwezig is:

FOR /F ["opties"] %variable IN (bestandsset) DO opdracht
[opdrachtparameters]
FOR /F ["opties"] %variable IN ('tekenreeks') DO opdracht
[opdrachtparam.]
FOR /F ["opties"] %variable IN (`opdracht`) DO opdracht
[opdrachtparameters]

bestandsnaamset zijn één of meer bestandsnamen. Elk bestand
wordt
geopend, gelezen en verwerkt voordat het volgende bestand in
de
bestandsnaamset wordt geopend. Verwerking houdt in het lezen
in het
bestand, het indelen in afzonderlijke tekstregels en daarna
het parseren
van elke regel in nul of meer onderdelen. De tekst van de
FOR-lus wordt
vervolgens aangeroepen met de variabele-waarde(n) die zijn
ingesteld op
de gevonden token-tekenreeks(en). Standaard zal met /F de
eerste token
worden overgeslagen, die wordt gescheiden door een spatie.
Lege regels
worden overgeslagen. U kunt het standaard-parseergedrag
onderdrukken door
de optionele parameter 'opties' op te geven. Dit is een
tekenreeks tussen
aanhalingstekens die één of meer trefwoorden bevat om
verschillende
parseeropties te bepalen. De trefwoorden zijn:

eol=c - bepaalt een einde-regelopmerkingteken
(slechts één)
skip=n - bepaalt het aantal regels dat wordt
overgeslagen
aan het begin van het bestand.
delims=xxx - bepaalt een set scheidingstekens. Dit
vervangt de
standaardset scheidingstekens van
spatie en tab.
tokens=x,y,m-n - bepaalt welke tokens van elke regel
worden
doorgegeven aan de FOR-tekst voor elke
iteratie.
Hierdoor worden extra variabele-namen
toegewezen.
De vorm m-n is een bereik, waarmee de
m-de t/m
de n-de tokens worden bepaald. Als het
laatste
teken in de tekenreeks tokens= een
sterretje is,
wordt een extra variabele toegewezen en
wordt de
resterende tekst ontvangen op de regel
na de
laatste geparseerde token.
usebackq - bepaalt of de nieuwe semantiek wordt
gebruikt,
waarbij teken (`) wordt uitgevoerd als
een
opdracht en teken (') een letterlijke
tekenreeksopdracht is.
Het gebruik van dubbele
aanhalingstekens wordt
toegestaan om bestandsnamen in de
bestandsnaamset
op te geven.

Enkele voorbeelden:

FOR /F "eol=; tokens=2,3* delims=, " %i in (bestand.txt) do
@echo %i %j %k

verwerkt elke regel in bestand.txt, waarbij regels worden
genegeerd
die beginnen met een puntkomma. Vervolgens worden het tweede
en derde
token van elke regel doorgegeven aan de FOR-tekst, waarbij de
tokens
worden gescheiden door komma's en/of spaties. Opmerking: de
FOR-tekst-
instructies verwijzen naar %i om het tweede token te
verkrijgen, %j
om het derde token te verkrijgen en %k om alle resterende
tokens
na het derde token te verkrijgen. Voor bestandsnamen die
spaties
bevatten, moet u dubbele aanhalingstekens gebruiken. Als u
dubbele
aanhalingstekens op deze manier wilt gebruiken, moet u de
optie
usebackq gebruiken omdat anders de dubbele aanhalingstekens
worden
geïnterpreteerd als een letterlijke tekenreeks om te
verwerken.

%i wordt uitdrukkelijk opgegeven in de FOR-instructie en %j
en %k
worden uitdrukkelijk opgegeven via de optie tokens=. U kunt
maximaal
26 tokens opgeven via de regel tokens=, zolang hierdoor niet
wordt
geprobeerd om een variabele op te geven die hoger is dan de
letter
z of Z. Denk eraan dat FOR-variabele-namen onderscheid maken
tussen
hoofd- en kleine letters, globaal zijn en maar maximaal 52
tegelijk
actief kunnen zijn.

U kunt ook de FOR /F-parseerlogica toepassen op een nabije
teken-
reeks, door van de bestandsnaamset tussen haakjes een
tekenreeks
tussen enkele aanhalingstekens te maken. Deze wordt dan
behandeld als
een enkele invoerregel van een bestand en geparseerd.

Als laatste kunt u de opdracht FOR /F gebruiken om de uitvoer
van een
opdracht te parseren. U kunt dit doen door van de
bestandsnaamset tussen
haakjes een tekenreeks te maken tussen `-aanhalingstekens.
Deze wordt
dan behandeld als een opdrachtregel, die wordt doorgegeven
aan een
child-CMD.EXE en waarvan de uitvoer wordt opgevangen in het
geheugen
en geparseerd alsof het een bestand is. Dus het volgende
voorbeeld:

FOR /F "usebackq delims==" %i IN (`set`) DO @echo %i

geeft een inventarisatie van de namen van omgevingsvariabelen
in de
actieve omgeving.

Verder is de vervanging van verwijzingen naar FOR-variabelen
verbeterd.
U kunt de volgende extra syntaxis gebruiken:

%~I - breidt %I uit waarbij aanhalingstekens (")
worden
verwijderd
%~fI - breidt %I uit naar een fully-qualified-padnaam
%~dI - breidt %I alleen uit naar een stationsletter
%~pI - breidt %I alleen uit naar een pad
%~nI - breidt %I alleen uit naar een bestandsnaam
%~xI - breidt %I alleen uit naar een bestandsextensie
%~sI - uitgebreid pad bevat alleen korte namen
%~aI - breidt %I uit naar bestandskenmerken van
bestand
%~tI - breidt %I uit naar datum/tijd van bestand
%~zI - breidt %I uit naar grootte van bestand
%~$PATH:I - doorzoekt de mappen in omgevingsvariabele PATH
en breidt
%I uit naar de fully-qualified-naam van het
eerste
gevonden bestand. Als de naam van de
omgevingsvariabele
niet is opgegeven of als het bestand niet
wordt gevonden,
wordt deze wijzigingstoets uitgebreid naar de
lege
tekenreeks.

De wijzigingstoetsen kunnen worden gecombineerd om samengestelde
resultaten
te verkrijgen:

%~dpI - breidt %I alleen uit naar een stationsletter en
pad
%~nxI - breidt %I alleen uit naar een bestandsnaam en
extensie
%~fsI - breidt %I alleen uit naar een volledige padnaam
met
korte namen
%~dp$PATH:i - doorzoekt de mappen in omgevingsvariabele PATH
naar %I
en breidt uit naar de stationsletter en het
pad van het
eerste gevonden bestand
%~ftzaI - breidt %I uit naar een op DIR lijkende
uitvoerregel

In bovenstaande voorbeelden kunnen %I en PATH worden vervangen
door andere
geldige waarden. De syntaxis %~ wordt afgesloten door een geldige
FOR-variabele-naam. Als u ervoor kiest om hoofdletters te
gebruiken voor
variabele-namen, zoals %I, wordt het beter leesbaar en minder
verwarrend
als deze worden gebruikt met de wijzigingstoetsen, waarvoor geen
onderscheid
wordt gemaakt tussen hoofd- en kleine letters.C:\WINDOWS>HELP FORMAT
Een schijf voor gebruik met Windows formatteren.

FORMAT volume: [/FS:bestandssysteem] [/V:naam] [/Q] [/A:grootte]
[/C] [/X] [/P:gangen]
FORMAT volume: [/V:naam] [/Q] [/F:capaciteit] [/P:gangen]
FORMAT volume: [/V:naam] [/Q] [/T:sporen /N:sectoren] [/P:gangen]
FORMAT volume: [/V:naam] [/Q] [/P:gangen]
FORMAT volume [/Q]

volume Het koppelpunt, de volumenaam of
stationsletter
(gevolgd door een dubbele punt).
/FS:bestandssysteem Het type bestandssysteem (FAT, FAT32, NTFS
of UDF)
/V:volumenaam De volumenaam.
/Q Voert een snelformattering uit. Opmerking:
deze optie
heft /P op.
/C Alleen NTFS: bestanden die gemaakt worden
op het
nieuwe volume worden standaard
gecomprimeerd.
/X Forceert dat het volume eerst wordt
ontkoppeld, indien
nodig. Alle geopende ingangen naar het
volume zijn dan
niet meer geldig.
/R:revisie Alleen UDF: dwingt formatteren in een
specifieke
UDF-versie af (1.02, 1.50, 2.00, 2.01,
2.50).
De standaardrevisie is 2.01.
/D Alleen UDF 2.50: metagegevens worden
gedupliceerd.
/A:grootte Heft de standaardgrootte van de clusters
op.
Standaardinstellingen zijn zeer aan te
bevelen voor
algemeen gebruik.
NTFS ondersteunt 512, 1024, 2048, 4096,
8192, 16 kB,
32 kB en 64 kB.
FAT ondersteunt 512, 1024, 2048, 4096,
8192, 16 kB,
32 kB en 64 kB (128 kB of 256 kB als de
sectorgrootte
groter is dan 512 bytes).
FAT32 ondersteunt 512, 1024, 2048, 4096,
8192, 16 kB,
32 kB en 64 kB (128k of 256k als de
sectorgrootte
groter is dan 512 bytes).

Opmerking: de bestandssystemen FAT en
FAT32 hebben de
volgende beperkingen voor het aantal
clusters op een
volume:

FAT: Aantal clusters <= 65526
FAT32: 65526 < Aantal clusters < 268435446

Het formatteren wordt onmiddellijk gestopt
als Format
vaststelt dat niet aan bovenstaande
vereisten wordt
voldaan bij gebruik van de opgegeven
clustergrootte.

NTFS-compressie wordt niet ondersteund als
de clusters
groter zijn dan 4096.

/F:grootte Bepaalt de grootte van de te formatteren
diskette
(1,44 MB)
/T:sporen Het aantal sporen per schijfkant.
/N:sectoren Het aantal sectoren per spoor.
/P:gangen Nul voor elke sector op het volume kost
tijd.
Deze optie is niet geldig met /QC:\WINDOWS>HELP FTYPE
Gebruikte bestandstypen in bestandsextensiekoppelingen weergeven
of
wijzigen

FTYPE [bestandstype[=[openCommandString]]]

bestandstype Bepaalt het bestandstype om te controleren of
te wijzigen
openCommandString Bepaalt de open-opdracht die gebruikt moet
worden tijdens
het starten van dit type bestanden.

Typ FTYPE zonder parameters om de actieve bestandstypen weer te
geven
waaraan open-opdrachttekenreeksen zijn gekoppeld. Als FTYPE wordt
aangeroepen
met alleen een bestandstype wordt de actieve open-
opdrachttekenreeks voor
dat bestandstype weergegeven. Als u niets opgeeft voor de open-
opdracht-
tekenreeks zal de FTYPE-opdracht de open-opdrachttekenreeks voor
het
bestandstype verwijderen. Binnen een open-opdrachttekenreeks
worden %0
of %1 vervangen door de bestandsnaam die wordt gestart door de
koppeling.
%* verkrijgt alle parameters, %2 verkrijgt de eerste parameter,
%3
de tweede enzovoorts. %~n verkrijgt alle resterende parameters,
beginnend
bij de x-de parameter, waarbij x de waarde 2 t/m 9 kan hebben.
Bijvoorbeeld:

ASSOC .pl=PerlScript
FTYPE PerlScript=perl.exe %1 %*

geeft u de mogelijkheid om een Perl-script als volgt aan te
roepen:

script.pl 1 2 3

Als u geen extensies wilt typen, moet u het volgende opgeven:

set PATHEXT=.pl;%PATHEXT%

waardoor het script als volgt kan worden aangeroepen:

script 1 2 3
GOTO : HELP GOTO

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
De opdracht FOR - Een opgegeven opdracht uitvoeren voor elk bestand in een verzameling bestanden.

HTTP: ... console/nl/032.htm
0.14
18863

What if the Window-7 or Windows-8 activation period has expired?

 /

Disable the lock screen in Windows 10 / 11 , how to?

 /

Sei mein Sponsor auf SoftwareOK!

 /

Shut down the Windows PC after deleting the data!

 /

Virtual on screen keyboard on Windows 10 / 11 Desktop shortcut, can I?

 /

Start Microsoft Store in Windows 11?

 /

Should I turn off the power saving mode OR windows, or TURN on?

 /

Desktop-Kalender so einstellen, das er automatisch immer minimiert startet bei Windows?

 /

Free up memory usage in Windows 10/11 and space!

 /

Kann ich Windows in eine andere Sprache konvertieren?

 /

Wie beende ich die Desktop Uhr, (Aero Clock)?

 /

Show My Computer or This PC as an icon?

 /