COPY: Eén of meer bestanden naar een andere locatie kopiëren.


... De voorbeelden voor het commando "COPY"
... "COPY" Fragment uit Microsoft Windows Help
... Belangrijke informatie, tips voor het "COPY" commando

Het commando: "COPY" staat aan Windows 11, 10, .. beschikbaar

De voorbeelden voor het commando "COPY"

De`COPY`opdracht in de Windows-opdrachtprompt wordt gebruikt om bestanden en mappen te kopiëren. Hier zijn enkele voorbeelden met commentaar: Voorbeeld 1: Kopieer een bestand:

COPY bestand.txt Doelmap\

Beschrijving: Deze opdracht kopieert het bestand "file.txt" naar de opgegeven doelmap. Voorbeeld 2: Kopieer alle TXT-bestanden naar een doelmap:

COPY *.txt Doelmap\

Beschrijving: Hier worden alle TXT-bestanden in de huidige map gekopieerd naar de opgegeven doelmap. Voorbeeld 3: Kopieer alle bestanden en submappen (recursief):

COPY Bronmap\* Doelmap\ /E

Beschrijving: Deze opdracht kopieert alle bestanden en submappen van de bronmap naar de doelmap. De optie`/E`staat voor "recursief" en zorgt ervoor dat submappen ook worden gekopieerd. Voorbeeld 4: Kopieer meerdere bestanden naar een doelmap:

COPY bestand1.txt bestand2.txt Doelmap\

Beschrijving: Hier worden de bestanden “File1.txt” en “File2.txt” gekopieerd naar de opgegeven doelmap. Voorbeeld 5: Kopieer alle bestanden van een specifieke extensie naar een doelmap:

COPY Bronmap\*.png Doelmap\

Beschrijving: Deze opdracht kopieert alle PNG-bestanden van de bronmap naar de doelmap. Voorbeeld 6: Bestanden overschrijven zonder te vragen:

COPY /Y bestand.txt Doelmap\

Omschrijving: Met`/Y`het bevestigingsverzoek bij het overschrijven van bestanden is gedeactiveerd. Voorbeeld 7: Directorystructuur behouden:

COPY Bronmap\*.* Doelmap\ /S

Beschrijving: Hier wordt de mapstructuur van de bronmap inclusief bestanden gekopieerd naar de doelmap.`/S`staat voor "inclusief submappen". Voorbeeld 8: Kopieer bestanden van een specifieke grootte:

COPY *.txt Doelmap\ /A-S-H /MIN:1024 /MAX:2048

Beschrijving: In dit voorbeeld worden alle TXT-bestanden met een grootte tussen 1 KB en 2 KB naar de doelmap gekopieerd.`/A-S-H`sluit systeembestanden en verborgen bestanden uit. Voorbeeld 9: Hulp tonen:

COPY /?

Beschrijving: Met deze opdracht wordt hulp en informatie weergegeven over de beschikbare opties voor de`COPY`-commando. Het is belangrijk om de syntaxis en opties van de`COPY`opdracht om bestanden en mappen correct te kopiëren. Merk ook op dat de`COPY`opdracht in de opdrachtprompt kan submappen niet recursief kopiëren. Voor recursieve kopieerbewerkingen is het gebruik van`XCOPY`of`ROBOCOPY`mogelijk nuttiger.

"COPY" Fragment uit Microsoft Windows Help

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Eén of meer bestanden kopiëren naar een andere locatie.

COPY [/D] [/V] [/N] [/Y | /-Y] [/Z] [/L] [/A | /B] bron [/A | /B]
[+ bron [/A | /B] [+ ...]] [doel [/A | /B]]

bron Geeft aan welke bestanden moeten worden gekopieerd.
/A Geeft aan dat het ASCII-tekstbestand betreft.
/B Geeft aan dat het een binair bestand betreft.
/D Geeft aan dat het doelbestand bij het maken wordt 
ontsleuteld
doel De map en/of de bestandsnamen voor de nieuwe bestanden.
/V Controleert of de nieuwe bestanden correct zijn 
gekopieerd.
/N Gebruikt korte bestandsnaam, indien beschikbaar,
wanneer een bestand wordt gekopieerd dat geen
8-punt-3-bestandsnaam heeft.
/Y Onderdrukt vragen om bevestiging bij negeren van 
bestaand
doelbestand.
/-Y Vraagt om bevestiging bij overschrijven van bestaand 
doelbestand.
/Z Kopieert bestanden van het netwerk in modus voor 
opnieuw starten.
/L Als de bron een symbolische koppeling is, wordt de 
koppeling naar
het doel gekopieerd in plaats van het eigenlijke 
bestand waarnaar
de bronkoppeling verwijst.

De schakeloptie /Y kan vooraf zijn ingesteld in de 
omgevingsvariabele
COPYCMD. Dit kan worden opgeheven met de schakeloptie /-Y.
Standaard wordt een waarschuwingsbericht weergegeven wanneer een 
bestand
wordt overschreven tenzij de opdracht COPY wordt uitgevoerd 
vanuit een
batchscript.

Geef om bestanden bijeen te voegen één bestand op als doel en 
meerdere
als bron (gebruik jokertekens of de notatie 
bestand1+bestand2+bestand3).

Belangrijke informatie, tips voor het "COPY" commando

Bij gebruik van de`COPY`opdracht in de Windows-opdrachtprompt, zijn er een paar belangrijke punten waar u rekening mee moet houden: 1. Syntaxis en parameters: Zorg ervoor dat u de juiste syntaxis en vereiste parameters voor de`COPY`commando te gebruiken. De algemene syntaxis is:`COPY bron Ziele`. 2. Padspecificaties: Gebruik de volledige padspecificaties voor de bron- en doelmappen om ervoor te zorgen dat de opdracht de juiste bestanden vindt en kopieert. 3. Spaties in bestandsnamen: Als bestandsnamen spaties bevatten, gebruik dan aanhalingstekens om ervoor te zorgen dat de invoer correct wordt geïnterpreteerd. Voorbeeld:`COPY "Bestand met spaties.txt" Doelmap\`. 4. Bestanden overschrijven: Houd er rekening mee dat de`COPY`-Command vraagt ​​standaard of er al een bestand bestaat in de doelmap. Dit kunt u doen met de optie`/Y`uitschakelen, maar wees voorzichtig om onbedoeld overschrijven te voorkomen.

COPY /Y Brondoel

5. Recursieve kopie: The`COPY`-Command zelf kan submappen niet recursief kopiëren. Als je een recursieve kopie nodig hebt, kun je tools gebruiken zoals`XCOPY`of`ROBOCOPY`overdenken. 6. Foutafhandeling: The`COPY`opdracht drukt meestal een bericht af wanneer er een fout optreedt. Controleer de berichten zorgvuldig om er zeker van te zijn dat alle bestanden met succes zijn gekopieerd. 7. Kenmerkfilter: U kunt kenmerken filteren om bepaalde typen bestanden uit te sluiten of op te nemen. Bijvoorbeeld`/A`voor alle bestanden,`/A-S`voor iedereen behalve systeembestanden en`/A-H`voor iedereen behalve verborgen bestanden. 8. Batchscripts: Als u`COPY`Houd er rekening mee dat u in een batchscript de`%ERRORLEVEL%`variabele kunt u de geretourneerde waarde controleren om te zien of de kopieerbewerking succesvol is geweest.

IF %ERRORLEVEL% EQU 0 (
    ECHO Kopieerproces succesvol.
) ELSE (
    ECHO Fout tijdens het kopiëren.
)

9. Bestandsgrootte en type: Als u specifieke bestanden wilt kopiëren op basis van hun grootte of type, kunt u dat doen`/MIN`- En`/MAX`-Gebruik opties.

COPY *.txt Doelmap\ /MIN:1024 /MAX:2048

10. Gegevensback-up: Het is altijd raadzaam een ​​back-up te maken van belangrijke gegevens voordat u kopieerbewerkingen uitvoert, vooral als overschrijvingen of grote bestandsmanipulaties gepland zijn. Houd deze punten in gedachten om...`COPY`-Gebruik de commando's effectief en veilig. Als je meer geavanceerde functies nodig hebt, kun je ook tools gebruiken zoals`XCOPY`of`ROBOCOPY`Overweeg degenen die uitgebreidere kopieer- en synchronisatiefuncties bieden.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDe opdracht COPY - Eén of meer bestanden naar een andere locatie kopiëren.

HTTP: ... console/nl/018.htm
0.093
16109

Formatting or Quick Formatting?

Kann ich es auch am Windows 11 Desktop schneien lassen und weiter verwenden?

How to use MultiClipBoardSlots for Windows, help?

The wrong program opens a file in Explorer View, why?

Dragging doesn"t work at all when dragging from a network (mapped) drive!

Use the virtual pointer on Windows 11 without any problems?(0)