XCOPY: Kopioi tiedostoja ja kansiopuita.


 


... Esimerkit komennosta "XCOPY"
... "XCOPY" Ote Microsoft Windowsin ohjeesta
... Tärkeää tietoa, vinkkejä "XCOPY"-komennolle

Komento: "XCOPY" on päällä Windows 11, 10, .. , MS Server 2025, 2022, 2019, .. saatavilla

Esimerkit komennosta "XCOPY"

The`XCOPY`Windowsin komentokehotteen komentoa käytetään tiedostojen ja hakemistojen kopioimiseen lähdesijainnista kohdesijaintiin. Tässä on joitain esimerkkejä: Esimerkki 1: Yksinkertainen tiedoston kopiointi:

XCOPY C:\lähde\tiedosto.txt D:\Päämäärä\

Kuvaus: Tässä esimerkissä tiedosto "file.txt" kopioidaan lähdesijainnista`C:\lähde\`hakemistoon`D:\Päämäärä\`kopioitu. Esimerkki 2: Tiedostojen ja alihakemistojen kopioiminen rekursiivisen kopioinnin avulla:

XCOPY C:\lähde\*.* D:\Päämäärä\ /S /E

Kuvaus: Kaikki tiedostot ja alihakemistot`C:\lähde\`hakemistoon`D:\Päämäärä\`kopioitu. Vaihtoehdot`/S`ja`/E`Varmista, että myös alihakemistot ja tyhjät alihakemistot kopioidaan. Huomioitavaa: 1.`XCOPY`tarjoaa monia vaihtoehtoja ja kytkimiä erilaisiin kopiointitilanteisiin. Sinä pystyt`XCOPY /?`nähdäksesi luettelon käytettävissä olevista vaihtoehdoista. 2. Jos haluat kopioida hakemiston, voit tehdä sen`XCOPY`vaihtoehdon kanssa`/I`osoittamaan, että kohdesijainti on hakemisto.

XCOPY C:\lähde\ D:\Päämäärä\ /I

3.`XCOPY`tukee myös tiedostojen kopioimista tiettyjen kriteerien, kuten tiedoston päivämäärän tai koon, perusteella.

XCOPY C:\lähde\*.txt D:\Päämäärä\ /D:01-01-2023

Vain tekstitiedostot, jotka on muutettu 1.1.2023 jälkeen, kopioidaan tänne. Esimerkki 3: Käytä eräskriptissä:

@ECHO OFF
XCOPY C:\lähde\*.* D:\Päämäärä\ /S /E
REM Rest / Batch-käsikirjoituksia

Kuvaus: Tässä`XCOPY`käytetään eräkomentosarjassa tiedostojen ja hakemistojen kopioimiseen. Esimerkki 4: Interaktiivinen kopiointi ja vahvistukset:

XCOPY C:\lähde\*.* D:\Päämäärä\ /S /E /P

Kuvaus: Lisäämällä vaihtoehdon`/P`tulee`XCOPY`Pyydä käyttäjältä vahvistusta jokaiselle kopioitavalle kohteelle. On tärkeää huomata se`XCOPY`tarjoaa tehokkaan tavan kopioida tiedostoja ja hakemistoja, ja että sen tarkka käyttö riippuu kopiointitoiminnon erityistarpeista.

"XCOPY" Ote Microsoft Windowsin ohjeesta

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Kopioi tiedostot ja kansiopuut.

HUOMAUTUS: Xcopyn merkitys on vähentynyt. Käytä Robocopy-
komentoa.

XCOPY lähde [kohde] [/A | /M] [/D[:päivämäärä]] [/P] [/S [/E]] 
[/V] [/W]
[/C] [/I] [/Q] [/F] [/L] [/G] [/H] [/R] [/T] 
[/U]
[/K] [/N] [/O] [/X] [/Y] [/-Y] [/Z] [/B]

[/EXCLUDE:tiedosto1[+tiedosto2][+tiedosto3]...]

lähde Määrittää kopioitavat tiedostot.
kohde Määrittää uusien tiedostojen sijainnin ja/tai 
nimen.
/A Kopioi vain tiedostot, joiden arkistomäärite on 
asetettu.
Ei muuta määritettä.
/M Kopioi vain tiedostot, joiden arkistointimäärite 
on asetettu.
Poistaa käytöstä arkistomääritteen.
/D:k-p-v Kopioi määritettynä päivänä tai sen jälkeen 
muutetut tiedostot.
Jos päivämäärää ei anneta, kopioi vain tiedostot,
joiden aika on uudempi kuin kohteen aika.
/EXCLUDE:tiedosto1[+tiedosto2][+tiedosto3]...
Määrittää merkkijonoja sisältävien tiedostojen 
luettelon.
Jokaisen merkkijonon on oltava tiedostoissa 
erillisellä
rivillä. Jos jokin merkkijono vastaa jotain 
kopioitavan
tiedoston absoluuttisen polun osaa, kyseinen 
tiedosto jätetään
kopioimatta. Esimerkiksi merkkijono \obj\ tai .obj 
poistaa
kopioinnista kaikki tiedostot, jotka ovat kansion 
obj
alaisuudessa tai kaikki tiedostot, joilla on .obj-
tunniste.
/P Pyytää vahvistusta ennen kohdetiedoston luontia.
/S Kopioi kansiot ja alikansiot tyhjiä lukuun 
ottamatta.
/E Kopioi kansiot ja alikansiot tyhjä mukaan lukien.
Sama kuin /S /E. Ei voi käyttää /T:n 
muokkaamiseen.
/V Tarkistaa kunkin uuden tiedoston koon.
/W Pyytää painamaan jotain näppäintä ennen 
kopiointia.
/C Jatkaa kopioimista virheistä huolimatta.
/I Jos kohdetta ei ole ja kopioitavana on useampi 
kuin yksi
tiedosto, kohteen oletetaan olevan kansio.
/Q Ei näytä tiedostonimiä kopioinnin aikana.
/F Näyttää koko lähde- ja kohdetiedoston nimen 
kopioinnin aikana.
/L Näyttää kopioitavat tiedostot.
/G Sallii salattujen tiedostojen kopioinnin 
kohteeseen,
joka ei tue salausta.
/H Kopioi myös piilotetut ja järjestelmätiedostot.
/R Korvaa vain luku -tiedostot.
/T Luo kansiorakenteen mutta ei kopioi tiedostoja. Ei
sisällytä tyhjiä kansioita tai alikansioita. /T /E 
sisällyttää
tyhjät kansiot ja alikansiot.
/U Kopioi vain tiedostot, jotka ovat jo kohteessa.
/K Kopioi määritteet. Tavallinen Xcopy-komento 
palauttaa vain luku
-määritteet oletusarvoihinsa.
/N Tekee kopioinnin käyttämällä luotuja lyhyitä 
nimiä.
/O Kopioi tiedoston omistajuuden ja 
käyttöoikeusluettelon tiedot.
/X Kopioi tiedoston valvonta-asetukset (/O 
oletetaan).
/Y Estää olemassa olevan kohdetiedoston korvauksen
vahvistuspyynnön.
/-Y Näyttää olemassa olevan kohdetiedoston korvauksen
vahvistuspyynnön.
/Z Kopioi verkkotiedostot uudelleenkäynnistystilassa.
/B Kopioi symbolisen linkin suhteessa linkin 
kohteeseen

Valitsimen /Y voi asettaa valmiiksi COPYCMD-ympäristömuuttujaan.
Tämän voi korvata komentorivin valitsimella /-Y.

Tärkeää tietoa, vinkkejä "XCOPY"-komennolle

Kun käytät`XCOPY`-komento Windowsin komentokehotteessa, on muutamia tärkeitä huomioitavia seikkoja: 1. Vaihtoehdot ja kytkimet: `XCOPY`tarjoaa useita vaihtoehtoja ja kytkimiä, jotka tukevat erilaisia ​​kopiointiskenaarioita. Sinä pystyt`XCOPY /?`näyttääksesi ohjenäytön, jossa on käytettävissä olevat vaihtoehdot. 2. Polkutiedot: Lähde- ja kohdetiedot`XCOPY`pitäisi olla oikeat polut. Muista laittaa polut lainausmerkkeihin, varsinkin jos ne sisältävät välilyöntejä.

XCOPY "C:\lähde\*" "D:\Päämäärä\" /S /E

3. Rekursiivinen kopio: Jos haluat kopioida tiedostoja ja alihakemistoja, käytä vaihtoehtoja`/S`(Sisällytä alihakemistot) ja`/E`(sisältää tyhjät alihakemistot).

XCOPY C:\lähde\*.* D:\Päämäärä\ /S /E

4. Vahvistukset: Käytä vaihtoehtoa`/P`jos haluat saada vahvistuksen ennen jokaista kopiointiprosessia.

XCOPY C:\lähde\*.* D:\Päämäärä\ /P

5. Kopioi tiedostot kriteerien perusteella: `XCOPY`mahdollistaa tiedostojen kopioimisen tiettyjen kriteerien, kuten tiedoston päivämäärän tai koon, perusteella.

XCOPY C:\lähde\*.txt D:\Päämäärä\ /D:01-01-2023

Vain tekstitiedostot, jotka on muutettu 1.1.2023 jälkeen, kopioidaan tänne. 6. Käytä eräskripteissä: `XCOPY`käytetään usein eräskripteissä tiedostojen ja hakemistojen kopioimiseen. Varmista, että eräskripti on käynnissä oikeassa ympäristössä.

@ECHO OFF
XCOPY C:\lähde\*.* D:\Päämäärä\ /S /E
REM Rest / Batch-käsikirjoituksia

7. Käyttöoikeudet: Varmista, että käyttäjä, jolla on`XCOPY`komento suorittaa, sillä on tarvittavat oikeudet lähde- ja kohdehakemistoihin. 8. Tiedostoristiriidat: Jos kohdehakemistossa on jo samannimiä tiedostoja, saattaa`XCOPY`reagoida eri tavalla valitsemiesi vaihtoehtojen mukaan. Oletuksena sinulta kysytään, kun tiedostoristiriitoja ilmenee.

XCOPY C:\lähde\*.* D:\Päämäärä\ /S /E /Y

Tässä on vaihtoehto`/Y`käytetään tukahduttamaan kaikki tiedustelut. On tärkeää ymmärtää kopiointitoimintosi erityistarpeet ja`XCOPY`- Säädä vaihtoehtoja vastaavasti. Huomaa myös, että on olemassa vaihtoehtoisia tapoja kopioida tiedostoja Windows-ympäristössä, kuten`COPY`,`ROBOCOPY`ja`COPY-ITEM`PowerShellissä.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKomento XCOPY - Kopioi tiedostoja ja kansiopuita.

HTTP: ... console/fi/071.htm
0.093
11393
Commands to open Microsoft Management Consoles? How can i start with a favorite setting for explorer views from Desktop? TrueType fonts (TTF)? Die aktuellste Version von Windows 10 herunterladen, aber wo? How do I get directly and quickly to the Windows desktop? Find out the disk sector size in Windows? Various program / tool requests for Windows! Multiple themed slots to save your desktop clock settings! Random brightness option for dropping snow, leaves, flowers on desktop? How can i start with a favorite setting for explorer views from Desktop?(0)