MOVE: Siirtää tiedostoja kansiosta toiseen kansioon.


 


... Esimerkit komennosta "MOVE"
... "MOVE" Ote Microsoft Windowsin ohjeesta
... Tärkeää tietoa, vinkkejä "MOVE"-komennolle

Komento: "MOVE" on päällä Windows 11, 10, .. , MS Server 2025, 2022, 2019, .. saatavilla

Esimerkit komennosta "MOVE"

The`MOVE`Windowsin komentokehotteen komentoa käytetään tiedostojen tai hakemistojen siirtämiseen paikasta toiseen. Tässä on joitain esimerkkejä käytöstä`MOVE`-Komento: Esimerkki 1: Siirrä tiedosto toiseen hakemistoon:

MOVE tiedosto.txt Kohdehakemisto\

Kuvaus: Siirtää tiedoston "File.txt" määritettyyn kohdehakemistoon. Esimerkki 2: Nimeä tiedosto uudelleen:

MOVE vanha_tiedosto.txt Uusi tiedosto.txt

Kuvaus: Nimeää tiedoston "OldFile.txt" uudelleen muotoon "NewFile.txt". Esimerkki 3: Siirrä useita tiedostoja yhteen hakemistoon:

MOVE *.txt Kohdehakemisto\

Kuvaus: Siirtää kaikki tiedostot, joiden tunniste on ".txt", määritettyyn kohdehakemistoon. Esimerkki 4: Siirrä ja kysy, onko tiedosto jo olemassa:

MOVE /Y Lähdetiedosto.txt Kohdehakemisto\

Kuvaus: Siirtää lähdetiedoston kohdehakemistoon ja korvaa olemassa olevan tiedoston kysymättä. Esimerkki 5: Siirrä kohdenimeä muutettaessa:

MOVE Lähdetiedosto.txt Kohdehakemisto\Uusi nimi.txt

Kuvaus: Siirtää lähdetiedoston kohdehakemistoon ja nimeää sen uudelleen muotoon "UusiNimi.txt". Esimerkki 6: Siirrä hakemistoa:

MOVE hakemistosta1\ Kohdehakemisto\

Kuvaus: Siirtää hakemiston "Hakemisto1" kohdehakemistoon. Esimerkki 7: Nimeä hakemisto uudelleen:

MOVE Vanha nimi\ Uusi nimi\

Kuvaus: Nimeää "OldName"-hakemiston uudelleen nimellä "NewName". Esimerkki 8: Siirrä tiedostoja tietyllä tunnisteella:

MOVE *.log Lokitiedostot\

Kuvaus: Siirtää kaikki ".log"-tunnisteella varustetut tiedostot "Lokitiedostot"-hakemistoon. Esimerkki 9: Siirrä säilyttäen samalla hakemistorakenteen:

MOVE /Y /S Lähdehakemisto\*.* Kohdehakemisto\

Kuvaus: Siirtää kaikki tiedostot ja alihakemistot lähdehakemistosta kohdehakemistoon ilman kehotusta. Huomaa, että siirrettäessä tiedostoja ja hakemistoja kohde voi olla joko uusi polku tai uusi tiedostonimi riippuen siitä, siirrätkö tiedostoja vai hakemistoja. The`MOVE`-Command tarjoaa erilaisia ​​vaihtoehtoja, jotka sisältyvät ohjeeseen`MOVE /?`voidaan listata.

"MOVE" Ote Microsoft Windowsin ohjeesta

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Siirtää tiedostot ja nimeää tiedostot ja hakemistot uudelleen.

Tiedostojen siirtäminen:
MOVE [/Y | /-Y] [asema:][polku]tiedostonimi1[,...] kohde

Hakemiston nimeäminen uudelleen:
MOVE [/Y | /-Y] [asema:][polku]tiedostonimi1 tiedostonimi2

[asema:][polku]tiedostonimi1 Määrittää siirrettävien
tiedostojen nimet ja sijainnit.
kohde Määrittää tiedoston uuden sijainnin. 
Sijainti
voi sisältää aseman kirjaimen ja 
kaksoispisteen,
hakemiston nimen tai niiden 
yhdistelmän. Jos siirrät
vain yhden tiedoston, voit sisällyttää 
myös
tiedostonimen, jos haluat nimetä 
tiedoston uudelleen
sitä siirrettäessä.
[asema:][polku]haknimi1 Määrittää uudelleennimettävän 
hakemiston.
haknimi2 Määrittää hakemiston uuden nimen.

/Y Vahvistuskehotusta ei näytetä 
korvattaessa
aiempaa kohdetiedostoa.
/-Y Näytetään vahvistuskehote korvattaessa
aiempaa kohdetiedostoa.

/Y-valitsin on käytössä COPYCMD-ympäristömuuttujan kanssa.
Tämä voidaan korvata komentorivin /-Y-valitsimella. 
Vahvistuskehotukset
näytetään oletusarvoisesti korvauksien yhteydessä, ellei MOVE-
komentoa
suoriteta komentojonosarjasta.

Tärkeää tietoa, vinkkejä "MOVE"-komennolle

Kun käytät`MOVE`-komento Windowsin komentokehotteessa, on muutamia tärkeitä huomioitavia seikkoja: 1. Käyttöoikeudet: Tarvitset asianmukaiset käyttöoikeudet tiedostojen tai hakemistojen siirtämiseen. Varmista, että sinulla on tarvittavat oikeudet lähde- ja kohdesijainteihin. 2. Kohdepolku: Jos kohdepolku on jo olemassa oleva hakemisto, tiedostot tai hakemistot siirretään tähän hakemistoon. Jos kohdepolkua ei ole olemassa, sitä pidetään tiedoston tai hakemiston uutena nimenä. 3. Ohita: Oletuksena`MOVE`kysyä, pitäisikö tiedosto korvata, jos kohdehakemistossa on jo samanniminen tiedosto. Voit tehdä tämän vaihtoehdolla`/Y`deaktivoi pakottaaksesi päällekirjoituksen ilman kehotusta. 4. Hakemistojen siirtäminen: Kun siirrät hakemiston, oletusarvoisesti hakemiston sisältö siirretään. Jos haluat siirtää koko hakemiston, mukaan lukien sen rakenteen, lisää vaihtoehto`/S`lisätty. 5. Tiedostonimet, joissa on välilyöntejä: Jos tiedostonimi sisältää välilyöntejä, sinun on sisällytettävä tiedostonimi lainausmerkkeihin varmistaaksesi, että komento tulkitaan oikein.

MOVE "Tiedosto välilyönnillä.txt" Kohdehakemisto\

6. Hakemistot, joissa on välilyöntejä: Jos hakemiston nimi sisältää välilyöntejä, kirjoita hakemiston nimi lainausmerkkeihin, erityisesti käytettäessä polkuparametria.

MOVE "Hakemisto välilyönneillä" Kohdehakemisto\

7. Säilytä hakemistorakenne: Jos haluat säilyttää hakemistorakenteen siirtäessäsi tiedostoja ja alihakemistoja, lisää vaihtoehto`/S`lisätty. 8. Vaihtoehto`/Y`Käytä varoen: Jos sinulla on mahdollisuus`/Y`käytetty, tulee`MOVE`ylikirjoita kysymättä. Varmista, että aiot tehdä tämän välttääksesi tietojen katoamisen. 9. Olemassa olevat hakemistot: Jos yrität siirtää hakemistoa ja kohdehakemisto on jo olemassa, lähdehakemiston sisältö siirretään kohdehakemistoon. 10. Tiedostot avoimilla kahvoilla: `MOVE`voi aiheuttaa ongelmia avoimien tai muiden prosessien käytössä olevien tiedostojen siirtämisessä. Tällaisissa tapauksissa voi tulla virheilmoitus. 11. Suhteelliset polut: Voit käyttää suhteellisia polkuja tiedostojen tai hakemistojen siirtämiseen suhteessa nykyiseen työhakemistoon. On tärkeää ymmärtää sanan syntaksi`MOVE`komento oikein ja varmista, että sinulla on tarvittavat oikeudet kyseisiin tiedostoihin ja hakemistoihin. Jos olet epävarma, tarkista ohje`MOVE /?`Lisätietoja.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKomento MOVE - Siirtää tiedostoja kansiosta toiseen kansioon.

HTTP: ... console/fi/044.htm
0.202
14335
Windows 8 on screen keypad at startup, start page, log in excluding keyboard? The Stop Watch stops the countdown at mouse click! I'm having problems at installing of the CPU query Tool! Where is the Rating in Windows 8.1, 10 (Windows Experience Index)? Create a Windows 8 and 8.1 desktop shortcut for fast shutdown, log off, restart? Chrome-Lesezeichen exportieren und im Internet Explorer importieren, aber wie? Internet Explorer deinstallieren in Windows 8, 10 und 8.1? How can i customize the Contact Info on FaceBook.com? You courient security settings not allow you to download files from this location! Installations DVD aus der ISO-Datei erstellen für Windows 11, 10, oder 8.1!(0)