ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP FIND
Etsii merkkijonoa tiedostosta tai tiedostoista.

FIND [/V] [/C] [/N] [/I] [/OFF[LINE]] "merkkijono"
[[asema:][polku]tiedostonimi[ ...]]

/V Näyttää rivit, joissa EI ole määritettyä
merkkijonoa.
/C Näyttää merkkijonon sisältävien rivien määrän.
/N Näyttää rivit numeroituna.
/I Jättää etsittävän merkkijonon kirjainkoon
huomioimatta.
/OFF[LINE] Ei ohita tiedostoja, joilla on offline-määrite.
"merkkijono" Määrittää etsittävän merkkijonon.
[asema:][polku]tiedostonimi
Määrittää tiedoston tai tiedostot, joista
etsitään.

Jos polkua ei anneta, FIND etsii tekstiä kehotteesta tai toisen
komennon käyttämästä putkesta.C:\WINDOWS>HELP FINDSTR
Etsii merkkijonoja tiedostoista.

FINDSTR [/B] [/E] [/L] [/R] [/S] [/I] [/X] [/V] [/N] [/M]
[/O] [/P] [/F:tiedosto] [/C:merkkijono] [/G:tiedosto]
[/D:kansioluettelo] [/A:värimääritteet] [/OFF[LINE]]
merkkijonot [[asema:][polku]tiedosto[ ...]]

/B Vastaa mallia, jos on rivin alussa.
/E Vastaa mallia, jos on rivin lopussa.
/L Käyttää etsintämerkkijonoja täsmällisesti.
/R Käyttää etsintämerkkijonoja tavallisina lauseina.
/S Etsii vastaavat tiedostot nykyisestä kansiosta ja
kaikista
alikansioista.
/I Määrittää, että kirjainkoko ei ole merkitsevä.
/X Tulostaa rivit, jotka täysin vastaavat etsittyä
merkkijonoa.
/V Tulostaa vain rivit, jotka eivät vastaa etsittyä
merkkijonoa.
/N Tulostaa rivinumeron ennen jokaista vastaavaa riviä.
/M Tulostaa vain tiedostonimen, jos tiedosto sisältää
vastaavuuden.
/O Tulostaa merkkien osoitteen ennen jokaista vastaavaa
riviä.
/P Ohittaa tiedostot, joissa on ei-tulostettavia
merkkejä
/OFF[LINE] Älä ohita tiedostoja, joissa on offline-määritteitä.
/A:määr Määrittää värimääritteen kahtena
heksadesimaalilukuna.
Saat lisätietoja kohdasta color /?
/F:tied Lukee määritetyn tiedoston (/ on konsoli)
tiedostoluettelon.
/C:mjono Käyttää määritettyä merkkijonoa täsmällisenä
etsintämerkkijonona.
/G:tied Hakee määritetyn tiedoston (/ on konsoli)
etsintämerkkijonot.
/D:kan Etsii kaksoispistein erotettua kansioiden luetteloa
mjonot Etsittävä teksti.
[asema:][polku]tiedostonimi
Määrittää etsittävät tiedostot.

Käytä välejä erottamaan useita etsintämerkkijonoja, ellei
argumenttien
edellä ole /C-valitsinta. Esimerkki: FINDSTR "mitä kuuluu" x.y
etsii
merkkijonoja "mitä" tai "kuuluu" tiedostosta x.y.
FINDSTR /C:"mitä kuuluu" x.y etsii merkkijonoa "mitä kuuluu"
tiedostosta x.y.

Tavallisten lauseiden pikaopas:
. Yleismerkki: mikä tahansa merkki
* Toisto: ei yhtään tai monta aiempien merkkien tai
luokkien
esiintymää
^ Rivin paikka: rivin alku
$ Sijainti rivillä: rivin loppu
[luokka] Merkkiluokka: mikä tahansa joukon merkeistä
[^luokka] Käänteinen luokka: mikä tahansa merkki, joka ei ole
joukossa
[x-y] Alue: mikä tahansa määritetyn alueen merkeistä
\x Esc: metamerkin x täsmällinen käyttö
\<xyz Sijainti sanassa: sanan alku
xyz\> Sanan paikka: sanan loppu

FINDSTR:n tavallisten lauseiden täydelliset tiedot löytyvät
online-komento-oppaasta.C:\WINDOWS>HELP FOR
Suorittaa määritetyn komennon kullekin tiedostosarjan
tiedostolle.

FOR %muuttuja IN (sarja) DO komento [komennon parametrit]

%muuttuja Määrittää korvattavan parametrin (yksi merkki).
(sarja) Yksi tai useampia tiedostoja, yleismerkkejä
voidaan käyttää.
komento Määrittää kullekin tiedostolle suoritettavan
komennon.
komennon parametrit
Määrittää parametrit tai valitsimet
suoritettavalle komennolle.

Jos haluat käyttää FOR-komentoa komentojono-ohjelmassa, määritä
%%muuttuja
%muuttujan sijaan. Muuttujien nimet vaativat saman merkkikoon,
joten %i on
eri muuttuja kuin %I.

Jos komentolaajennukset ovat käytössä, seuraavia FOR-komennon
lisäominaisuuksia tuetaan:

FOR /D %muuttuja IN (joukko) DO komento [komentoparametrit]

Jos joukko sisältää yleismerkkejä, ne vastaavat kansionimiä
tiedostonimien asemesta.

FOR /R [[asema:]polku] %muuttuja IN (joukko)
DO komento [komentoparametrit]

Käy läpi kansiopuuta [asema:]polku suorittaen
FOR-käskyä jokaisessa puun kansiossa. Jos kansiota
ei ole määritetty /R-valitsimen jälkeen, oletusarvona
on nykyinen kansio. Jos joukko on vain piste (.), luetellaan
kansiopuu.

FOR /L %muuttuja IN (alku, askel, loppu)
DO komento [komentoparametrit]

Joukko on numeroiden jakso alusta loppuun askellettuna.
(1,1,5) luo jakson 1 2 3 4 5 ja (5,-1,1) luo jakson (5 4 3 2
1)

FOR /F ["asetukset"] %muuttuja IN (tiedostonimijoukko)
DO komento [komentoparametrit]
FOR /F ["asetukset"] %muuttuja IN ("merkkijono")
DO komento [komentoparametrit]
FOR /F ["asetukset"] %muuttuja IN ('komento')
DO komento [komentoparametrit]

tai, jos usebackq-asetus on käytössä:

FOR /F ["asetukset"] %muuttuja IN (tiedostonimijoukko)
DO komento [komentoparametrit]
FOR /F ["asetukset"] %muuttuja IN ('merkkijono')
DO komento [komentoparametrit]
FOR /F ["asetukset"] %muuttuja IN (`komento`)
DO komento [komentoparametrit]

Tiedostonimijoukko tarkoittaa vähintään yhtä tiedostonimeä.
Jokainen
tiedosto avataan, luetaan ja käsitellään, ennen kuin
siirrytään
seuraavaan tiedostonimijoukkoon. Käsittely sisältää tiedoston
lukemisen, jakamisen yksittäisiksi tekstiriveiksi ja
jäsentämisen
määrityksiksi. Tämän jälkeen silmukan perusosaa kutsutaan
muuttujan
arvoilla, jotka on määritetty löydettyjen
määritysmerkkijonojen mukaan.
Valitsin /F välittää oletusarvoisesti jokaisen tiedoston
rivin
ensimmäisen tyhjän määrityksen. Tyhjät rivit ohitetaan. Voit
korvata
oletusjäsennystoiminnon määrittämällä valinnaisen
"asetukset"-parametrin.
Tämä on lainausmerkein erotettu merkkijono, joka sisältää
vähintään
yhden jäsennysasetuksen määrittävän avainsanan.
Avainsanoja ovat seuraavat:

eol=c - Määrittää rivin lopun kommenttimerkin
(vain kerran).
skip=n - Määrittää tiedoston alussa ohitettavien
rivien määrän.
delims=xxx - Määrittää erotinjoukon. Tämä korvaa
oletuserotinjoukon (väli ja sarkain).
tokens=x,y,m-n - Määrittää ne rivien vuoromerkit, jotka
välitetään jokaisen iteraation
perusosaan.
Tämä aiheuttaa lisämuuttujanimien
varaamisen.
m-n-muoto on alue, joka määrittää
vuoromerkkien m
ja n väliset vuoromerkit. Jos tokens=-
merkkijonon
viimeinen merkki on tähtimerkki,
komento varaa
lisämuuttujan. Lisämuuttuja
vastaanottaa tekstin,
joka riville jää viimeisen jäsennetyn
vuoromerkin
jälkeen.
usebackq - Määrittää uuden semantiikan, missä
kokolainausmerkkien sisällä oleva
merkkijono
toteutetaan komentona, ja
puolilainausmerkkien
sisällä oleva merkkijono on täsmällinen
merkkijonokomento, jossa tiedostonimet
voidaan
kirjoittaa kokolainausmerkkien sisään
tiedostonimijoukossa.

Esimerkkejä:

FOR /F "eol=; tokens=2,3* delims=, " %i in (oma.txt) do @echo %i
%j %k

Jäsentää jokaisen Oma.txt-tiedoston rivin ohittaen rivit,
jotka
alkavat puolipisteellä sekä välittää jokaisen rivin toisen ja
kolmannen merkinnän perusosaan siten, että merkinnät on
erotettu
toisistaan pilkuilla tai väleillä. Huomaa perusosan
käskyviittaus
%i toisen merkinnän hakemiseksi, %j kolmannen merkinnän
hakemiseksi
ja %k kolmannen merkinnän jälkeisten merkintöjen hakemiseksi.
Välejä
sisältävissä tiedostonimissä, sinun on sijoitettava
tiedostonimet
kokolainausmerkkien sisään. Jotta lainausmerkkejä voitaisiin
käyttää
tällä tavalla, myös usebackq-vaihtoehtoa on käytettävä.
Muuten
kokolainausmerkkien välissä oleva teksti tulkitaan
täsmälliseksi
merkkijonoksi.

%i on määritetty eksplisiittisesti FOR-komennossa, %j ja %k
on
epäsuorasti määritetty tokens=-vaihtoehdon avulla. Voit
määrittää
jopa 26 merkintää tokens=-rivillä. Muuttujaa, joka on
suurempi
kuin kirjain z tai Z, ei kuitenkaan voi määrittää. Ota
huomioon,
että FOR-muuttujat koostuvat yhdestä kirjaimesta, kirjainkoko
on
merkitsevä, muuttujat ovat yleisiä eikä niitä voi olla
samanaikaisesti
aktiivisena enempää kuin 52.

Voit käyttää FOR /F -komentoa myös peräkkäisten merkkijonojen
jäsentämiseen muodostamalla tiedostonimijoukkoja sulkeiden
sisään käyttämällä kokolainausmerkkejä. Niitä käsitellään
yksittäisinä jäsennettyinä tiedoston syöteriveinä.

Voit käyttää FOR /F -komentoa myös tulostekomennon
jäsentämisessä
muodostamalla tiedostonimijoukon sulkeiden sisään käyttämällä
kokolainausmerkkejä. Merkkijonoa käsitellään komentorivinä,
joka
välitetään Cmd.exe-alitiedostolle. Tulostus siepataan ja
jäsennetään tiedostona. Seuraava esimerkki:

FOR /F "usebackq delims==" %i IN (`joukko`) DO @echo %i

luettelee nykyisen ympäristön ympäristömuuttujanimet.

FOR-muuttujaviittauksien korvauksia on parannettu.
Voit käyttää nyt seuraavia valinnaisia syntakseja:

%~I - Laajentaa %I-merkinnän poistamalla kaikki
ympäröivät lainausmerkit (").
%~fI - Laajentaa %I-merkinnän FQN-polkunimen.
%~dI - Laajentaa vain %I-merkinnän aseman kirjaimen.
%~pI - Laajentaa vain %I-merkinnän polun.
%~nI - Laajentaa vain %I-merkinnän tiedostonimen.
%~xI - Laajentaa vain %I-merkinnän tiedostotunnisteen.
%~sI - Laajennettu polku sisältää vain lyhyitä nimiä.
%~aI - Laajentaa %I-merkinnän tiedostomääritteet.
%~tI - Laajentaa %I-merkinnän tiedoston päivämäärän ja
ajan.
%~zI - Laajentaa %I-merkinnän tiedostokoon.
%~$PATH:I - Etsii PATH-ympäristömuuttujassa luetellut
hakemistot
ja laajentaa %I-merkinnän ensimmäisen löydetyn
FQN-nimen. Jos ympäristömuuttujaa ei ole
määritetty
tai etsintä ei löydä tiedostoa, tämä muuttuja
laajennetaan tyhjäksi merkkijonoksi.

Määritteet voidaan yhdistää, jotta saadaan yhdistelmätulokset:

%~dpI - Laajentaa vain %I-määritteen aseman kirjaimen
ja polun.
%~nxI - Laajentaa vain %I-määritteen tiedostonimen ja
laajennuksen.
%~fsI - Laajentaa vain %I-määritteen lyhyet nimet ja
täydelliset
polkunimet.
%~dp$PATH:I - Etsii %I-määritteen PATH-ympäristömuuttujassa
luetellut hakemistot ja laajentaa ensimmäisen
löydetyn
aseman kirjaimen ja polun.
%~ftzaI - Laajentaa %I-määritteen hakemistoluettelon
tulostusrivin
muodossa.

Yllä olevissa esimerkeissä %I ja PATH voidaan korvata millä
tahansa
kelvollisella arvolla. Kelvollinen FOR-muuttujanimi keskeyttää
%~-syntaksin. Isojen kirjaimien käyttäminen muuttujanimissä
(esimerkiksi %I) tekee niistä luettavampia ja estää niiden
sekoittamisen määritteisiin, joissa kirjainkoko ei ole
merkitsevä.

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Komento FIND - Etsii merkkijonoa tiedostosta tai tiedostoista.

HTTP: ... console/fi/030.htm
0.202
14010

Can I turn off Auto Startup Programs in Windows 7?

 /

Wie kann ich bei Windows-7 Laufwerkbuchstaben und -pfade bei DVD-ROM/CD-ROM Laufwerken ändern?

 /

What's the best way to secure my computer?

 /

Can I delete files excluding the Recycle Bin in Windows 7, 8.1, 10?

 /

Won´t do password protected FTP in Explorer Views Addressbar!

 /

Hoher Akkuverbrauch ab Windows 10, Akku Laufzeit verbessern!

 /

Windows 8.1 oder 8 Enterprise Direkt Downloaden und 90 Tage kostenlos testen!

 /

Small Icons Size in Taskbar of Windows 10!

 /

Set password protection to prevent readjustment on public PCs!

 /

Windows 11/10 cannot right-click on the desktop!

 /

Enable and disable drive compression on Windows 10/11!

 /

WIA, or TWAIN scanner interface support on Windows!

 /