SCHTASKS /Create /?: Aktiverer en administrator for at skabe planlagte opgaver på en lokal eller fjerntliggende systemer.


... Eksempler på kommandoen "SCHTASKS /Create /?"
... "SCHTASKS /Create /?" Uddrag fra Microsoft Windows Hjælp
... Vigtig information, tip til kommandoen "SCHTASKS /Create /?"

Kommandoen: "SCHTASKS /Create /?" er tændt Windows 11, 10, .. tilgængelig

Eksempler på kommandoen "SCHTASKS /Create /?"

Her er eksempler på brug af kommandoen`SCHTASKS /Create`for at oprette en planlagt opgave: Eksempel 1: Opret en simpel planlagt opgave:

SCHTASKS /Create /SC DAILY /TN "Min opgave" /TR "C:\sti\For\manuskript.bat" /ST 12:00

Denne kommando opretter en daglig planlagt opgave med navnet "MyTask", der kører batchscriptet "C:\Path\To\Script.bat" hver dag kl. 12:00. Eksempel 2: Opret en planlagt opgave med specifikke legitimationsoplysninger:

SCHTASKS /Create /SC WEEKLY /D MON /TN "Ugentlig raport" /TR "C:\sti\For\rapport.exe" /ST 08:00 /RU "Brugernavn" /RP "adgangskode"

Her oprettes en ugentlig planlagt opgave kaldet "Ugerapport", der kører programmet "C:\Path\To\Report.exe" hver mandag kl. 8.00. legitimationsoplysningerne (`Brugernavn`og`adgangskode`) er specificeret. Eksempel 3: Opret en planlagt opgave på en fjerncomputer:

SCHTASKS /Create /S "Remote_Computer" /U "Admin_Bruger" /P "Admin_Password" /SC MONTHLY /D 15 /TN "Månedlig rapport" /TR "C:\sti\For\Månedlig rapport.exe" /ST 18:00

Her oprettes en månedlig planlagt opgave ved navn Monthly Report på fjerncomputeren RemoteComputer. Opgaven kører programmet "C:\Path\To\MonthlyReport.exe" den 15. i hver måned kl. 18.00. Legitimationsoplysningerne til udførelse på fjerncomputeren er angivet. Tips: - Parametrene som`/SC`(tidsplan),`/TN`(opgavenavn),`/TR`(opgavekørsel),`/ST`(starttidspunkt),`/RU`(Kør som bruger),`/RP`(Kør som adgangskode) kan variere afhængigt af specifikke krav. brug`SCHTASKS /?`for en komplet liste over muligheder og parametre. - Sørg for, at du har tilstrækkelige tilladelser til at oprette planlagte opgaver, især hvis du angiver legitimationsoplysninger. - Legitimationsoplysninger skal håndteres omhyggeligt for at overholde sikkerhedsretningslinjerne.

"SCHTASKS /Create /?" Uddrag fra Microsoft Windows Hjælp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>


SCHTASKS /Create [/S system [/U brugernavn [/P [adgangskode]]]]
[/RU brugernavn [/RP adgangskode]] /SC tidsplan [/MO 
modificering] [/D dag]
[/M måneder] [/I inaktivitet] /TN opgavenavn /TR opgavekørsel
[/RI interval] [ {/ET sluttidspunkt | /DU varighed} [/K] 
[/XML xml-fil] [/V1]]
[/SD startdato] [/ED slutdato] [/IT | /NP] [/Z] [/F]

Beskrivelse:
Gør det muligt for en administrator at oprette planlagte 
opgaver
på et lokal- eller fjernsystem.

Parameterliste:
/S system Angiver det fjernsystem, der skal
angives systemparameteren som standard til 
det lokale system.

/U brugernavn Angiver den brugerkontekst, som 
schtasks.exe 
skal udføres under.

/P [adgangskode] Angiver adgangskoden for den angivne 
brugerkontekst.
Hvis intet angives, spørges brugeren.

/RU brugernavn Angiver den "kør som"-brugerkonto 
(brugerkontekst),
som opgaven kører under. Hvad angår 
systemkonto, så er
gyldige værdier "" "NT AUTHORITY\SYSTEM"
eller "SYSTEM".
I forbindelse med v2-opgaver er "NT 
AUTHORITY\LOCALSERVICE" og 
"NT AUTHORITY\NETWORKSERVICE" tilgængelige 
såvel 
som de kendte SID'er for alle tre. 

/RP [adgangskode] Angiver adgangskoden til "kør som"-
bruger. 
Hvis der skal spørges om adgangskoden, 
skal værdien være enten
"*" eller ingen. Denne adgangskode 
ignoreres for 
systemkonto. Skal kombineres med enten /RU 
eller
/XML-parameter.

/SC tidsplan Angiver tidsplanhyppigheden.
Gyldige tidsplantyper: MINUTE, HOURLY, 
DAILY, WEEKLY, 
MONTHLY, ONCE, ONSTART, ONLOGON, ONIDLE, 
ONEVENT.

/MO modificering Begrænser tidsplantypen, så der opnås 
bedre kontrol med tilbagevendende
tidsplan. Gyldige værdier findes på en 
liste i 
afsnittet "Modificeringer" nedenfor.

/D dage Angiver den ugedag, hvor opgaven skal 
køres. Gyldige 
værdier: MON, TUE, WED, THU, FRI, SAT, SUN 
og for
MONTHLY (månedlige) tidsplaner 1 - 31 
(dage i måneden). 
Jokertegn "*" angiver alle dage.

/M måneder Angiver årets måneder. Standard er den 
første 
dag i måneden. Gyldige værdier: JAN, FEB, 
MAR, APR, 
MAY, JUN, JUL, AUG, SEP, OCT, NOV, DEC. 
Jokertegn "*" 
angiver alle måneder.

/I inaktivitet Angiver inaktivitetstiden inden 
en planlagt ONIDLE-opgave køres.
Gyldigt område: 1 - 999 minutter.

/TN opgavenavn Angiver det navn, der entydigt
identificerer denne planlagte opgave.

/TR opgavekørsel Angiver stien og filnavnet på det 
program, der skal 
køres på det planlagte tidspunkt,
f.eks.: C:\windows\system32\calc.exe

/ST starttidspunkt Angiver det starttidspunkt, hvor 
opgaven skal køres. Klokkeslætsformatet 
er TT:mm (24-timers format), f.eks.14:30 i 
stedet for 
2:30 PM. Standard for det aktuelle 
klokkeslæt, hvis /ST ikke er 
angivet. Denne indstilling er påkrævet 
med/SC ONCE.

/RI interval Angiver gentagelsesfrekvensen i minutter. 
Dette er 
ikke tilgængeligt for tidsplantyperne: 
MINUTE, HOURLY,
ONSTART, ONLOGON, ONIDLE, ONEVENT.
Gyldigt område: 1 - 599940 minutter.
Hvis enten /ET eller /DU er angivet, er 
standard 
10 minutter.

/ET sluttidspunkt Angiver sluttidspunktet for kørsel af 
opgaven. Klokkeslætsformatet
er TT:mm (24-timers format), f.eks.14:50 
i stedet for 2:50 PM.
Dette er ikke tilgængeligt med 
tidsplantyperne: ONSTART, 
ONLOGON, ONIDLE, ONEVENT.

/DU varighed Angiver varigheden af opgavekørslen. 
Klokkeslætsformatet 
er TT:mm. Det er ikke tilgængeligt med /ET 
og
i forbindelse med tidsplantyper : ONSTART, 
ONLOGON, ONIDLE, ONEVENT.
I /V-opgaver, hvis /RI er angivet, er 
standardvarigheden 
1 time.

/K Afbryder opgaven på sluttidspunktet, eller 
når varigheden er udløbet. 
Dette er ikke tilgængeligt med 
tidsplantyperne: ONSTART, 
ONLOGON, ONIDLE, ONEVENT. /ET eller /DU 
skal være
angivet.

/SD startdato Angiver den første dato, hvor opgaven 
kører. Formatet 
er dd-mm-yyyy. Standard er den aktuelle 
dato. Dette er ikke tilgængeligt for 
tidsplantyperne: ONCE, 
ONSTART, ONLOGON, ONIDLE, ONEVENT.

/ED slutdato Angiver den sidste dato, hvor opgaven 
kører. Formatet 
er dd-mm-yyyy. Dette er ikke tilgængeligt 
med 
tidsplantyperne: ONCE, ONSTART, ONLOGON, 
ONIDLE, ONEVENT.

/EC Kanalnavn Angiver hændelseslogkanalen for OnEvent-
udløsere.

/IT Aktiverer opgaven til at køre inaktivt, 
hvis /RU-brugeren 
er logget på, mens jobbet køres.
Denne opgave kører kun, hvis brugeren er 
logget på.

/NP Der er ikke gemt en adgangskode. Opgaven 
kører ikke interaktivt
som den angivne bruger. Kun lokale 
ressourcer er tilgængelige.

/Z Markerer opgaven til sletning efter den 
sidste kørsel.

/XML xmlfil Opretter en opgave fra den opgave-XML, der 
er angivet i en fil.
Kan kombineres med /RU- og /RP-parametre, 
eller kun med /RP, 
hvis opgave-XML allerede indeholder den 
vigtigste.

/V1 Opretter en opgave, der er synlige for 
platforme tidligere end Vista.
Ikke kompatible med /XML.

/F Opretter opgaven og undertrykker 
advarsler, 
hvis den angivne opgave allerede kører.

/RL niveau Angiver jobbets kørselsniveau. Gyldige 
værdier er 
LIMITED og HIGHEST. Standardindstillingen 
er LIMITED.

/DELAY tidsforsinkelse Angiver ventetiden inden kørslen af 
opgaven, efter at udløseren er aktiveret. 
Klokkeslætformatet er
mmmm:ss. Denne indstilling er kun gyldig 
for tidsplantyperne
ONSTART, ONLOGON, ONEVENT.

/? Viser denne Hjælp-meddelelse.

Modificeringer: Gyldige værdier for /MO-parameteren pr. 
tidsplantype:
MINUTE: 1 -1439 minutter.
HOURLY: 1 - 23 timer.
DAILY: 1 - 365 dage.
WEEKLY: ugenummer 1 - 52.
ONCE: Ingen modificering.
ONSTART: Ingen modificering.
ONLOGON: Ingen modificering.
ONIDLE: Ingen modificering.
MONTHLY: 1 - 12, eller 
FØRSTE, ANDEN, TREDJE, FJERDE, SIDSTE, SIDSTEDAG.

ONEVENT: Søgestreng for hændelsen XPath.
Eksempler:
==> Opretter den planlagte opgave "doc" på fjerncomputeren 
"ABC",
, der kører notepad.exe hver time under brugeren 
"kørsombruger". 

SCHTASKS /Create /S ABC /U bruger /P adgangskode /RU 
kør_som_bruger
/RP kør_som_adgangskode /SC HOURLY /TN doc /TR 
notepad 

==> Opretter en planlagt "opgaveindehaver" på fjerncomputeren 
"ABC", så calc.exe kan køres hvert femte minut fra det 
angivne
starttidspunkt til sluttidspunktet mellem startdatoen og 
slutdatoen.

SCHTASKS /Create /S ABC /U domæne\bruger /P adgangskode 
/SC MINUTE
/MO 5 /TN indehaver /TR calc.exe /ST 12:00 /ET 
14:00
/SD 06/06/2006 /ED 06/06/2006 /RU runasuser /RP 
userpassword

==> Opretter den planlagte opgave "spiltid" til kørsel af 
Napoleon den 
første søndag i hver måned.

SCHTASKS /Create /SC MONTHLY /MO først /D SUN /TN spiltid 
/TR c:\windows\system32\freecell

==> Opretter den planlagte opgave "rapport" på 
fjerncomputeren "ABC"
til kørsel af notepad.exe hver uge.

SCHTASKS /Create /S ABC /U bruger /P adgangskode /RU 
kør_som_bruger
/RP kør_som_adgangskode /SC WEEKLY /TN rapport 
/TR notepad.exe

==> Opretter den planlagte opgave "logsporing" på 
fjerncomputeren "ABC"
til kørsel af notepad.exe hvert femte minut med start fra
angivne starttidspunkt og uden sluttidspunkt. Du vil 
blive bedt om /RP-
adgangskoden.

SCHTASKS /Create /S ABC /U domæne\bruger /P adgangskode 
/SC MINUTE
/MO 5 /TN logsporing 
/TR c:\windows\system32\notepad.exe /ST 18:30
/RU kør_som_bruger /RP

==> Opretter den planlagte opgave "spil" for at køre 
freecell.exe med start
kl. 12:00 og automatisk afslutning kl. 14:00 hver dag

SCHTASKS /Create /SC DAILY /TN gaming /TR c:\freecell /ST 
12:00
/ET 14:00 /K
==> Opretter den planlagte opgave "hændelseslog" til kørsel 
af wevtvwr.msc med start
hver gang hændelse 101 udgives i systemkanalen

SCHTASKS /Create /TN Hændelseslogfil /TR wevtvwr.msc /SC 
ONEVENT
/EC System /MO *[System/EventID=101] 

Vigtig information, tip til kommandoen "SCHTASKS /Create /?"

Ved brug af`SCHTASKS /Create`kommando, er der nogle vigtige overvejelser og punkter at bemærke: ### Tilladelser: 1. Opgavelogning: Tjek logfilerne for dine planlagte opgaver for at sikre, at de kører korrekt. Dette kan være nyttigt til at identificere problemer. 2. Periodisk kontrol: Tjek regelmæssigt dine planlagte opgaver, især efter systemopdateringer eller ændringer, for at sikre, at de fungerer korrekt. 3. Tidsformat: Sørg for, at tiderne og tidsplanerne er formateret korrekt. Forkerte tidsspecifikationer kan føre til uventet adfærd. 4. Parameterkombinationer: Nogle parametre er relateret til hinanden. Sørg for, at kombinationen af ​​parametre giver mening og giver de ønskede resultater. 5. Tid vs. tidsinterval: Bemærk forskellen mellem at angive et bestemt tidspunkt (`/ST`) og et tidsinterval (`/ET`). Afklar, hvilken type tidsplan der passer til din planlagte opgave. 6. Planlagte opgavetilladelser: Sørg for, at den bruger, der`SCHTASKS /Create`har de nødvendige tilladelser til den planlagte opgave. Især hvis du har legitimationsoplysninger (`/RU`og`/RP`), skal disse brugere have de nødvendige tilladelser. 7. Forstå parametrene: Tag dig tid til at læse dokumentationen (`SCHTASKS /?`) for at forstå de forskellige parametre og deres virkninger. 8. Administratorrettigheder: Oprettelse af planlagte opgaver kræver administratorrettigheder. Sørg for at åbne kommandoprompt som administrator. 9. Program- eller scriptafhængigheder: Hvis din planlagte opgave afhænger af eksterne programmer eller scripts, skal du sikre dig, at miljøvariablerne, stierne og afhængighederne er konfigureret korrekt. 10. Sikkerhedskopiering af opgaver: Opret om nødvendigt sikkerhedskopier af din planlagte opgavekonfiguration for hurtig gendannelse i tilfælde af et problem. Det er vigtigt at`SCHTASKS /Create`-Kommando skal bruges omhyggeligt, især når det bruges på produktionssystemer. Uønskede ændringer af planlagte opgaver kan resultere i uventet adfærd.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKommando-linje SCHTASKS /Create /? - Aktiverer en administrator for at skabe planlagte opgaver på en lokal eller fjerntliggende systemer.

HTTP: ... console/da/149.htm
0.092
24500
Show full directory path in Title Bar of Quad-Explorer for Windows! Delete non-erasable files if restarts the MS Windows 11, 10, ... PC and Server!  Huge Desktop Pointer Stick in USA design! Number of objects, directory size, size information and file in the status bar! Haupt-Lautstärkeregelung über Mausrad in der Taskleiste Windows 11, 10, 8.1, ...! Schnelles Einfügen von oft benötigten Texten unter MS Windows per Copy Paste! Registerkarten für die cmd.exe und powershell.exe! Berühren Sie ihren Touchscreen mit einem oder mehreren Fingern Add spell checker more languages ??in Edge? The Quad Explorer on Windows 10/11 as a portable app in the Startup directory!(0)