ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP CHKNTFS
Viser eller ændrer kontrollen af disken på starttidspunktet.

CHKNTFS enhed [...]
CHKNTFS /D
CHKNTFS /T[:tid]
CHKNTFS /X enhed [...]
CHKNTFS /C enhed [...]

diskenhed Angiver drevbogstavet (efterfulgt af kolon),
tilslutningspunktet eller diskenhedens navn.
/D Gendanner computerens standardfunktioner, alle
drev
kontrolleres på starttidspunktet, og chkdsk
køres på
beskadigede drev.
/T:tid Ændrer nedtællingstiden for start af AUTOCHK til
det angivne tidsrum i sekunder. Hvis tiden ikke
angives, vises den aktuelle indstilling.
/X Udelukker et drev fra standardkontrollen på
starttidspunktet.
Udelukkede drev akkumuleres ikke mellem
kommandoaktiveringer.
/C Planlægger, at et drev kontrolleres på
starttidspunktet, så
chkdsk køres, hvis drevet er beskadiget.

Hvis der ikke er angivet nogen parametre, viser CHKNTFS, om de
angivne drev er
beskadiget eller planlagt til at blive kontrolleret ved næste
genstart.C:\WINDOWS>HELP CLS
Rydder skærmen.

CLSC:\WINDOWS>HELP CMD
Starter en ny kopi af Windows-kommandofortolkeren

CMD [/A | /U] [/Q] [/D] [/E:ON | /E:OFF] [/F:ON | /F:OFF] [/V:ON
| /V:OFF]
[[/S] [/C | /K] streng]

/C Udfører den kommando, som angives af strengen, og
afsluttes herefter
/K Udfører kommandoen, som angives af strengen, og
fortsætter
/S Ændrer behandlingen af strengen efter /C eller /K (se
nedenfor)
/Q Deaktiverer ekko
/D Deaktiver kørsel af Autorun-kommandoerne fra
registreringsdatabasen
(se nedenfor)
/A Bevirker, at output fra interne kommandoer til pipe eller
fil bliver i ANSI
/U Bevirker, at output fra interne kommandoer til pipe eller
fil bliver i Unicode
/T:fg Indstiller for/baggrundsfarver (se COLOR /? for
yderligere oplysninger)
/E:ON Aktiver kommandoudvidelser (se nedenfor
/E:OFF Deaktiver kommandoudvidelser (se nedenfor)
/F:ON Aktiver tegn til fuldførelse af fil- og mappenavn (se
nedenfor)
/F:OFF Deaktiver tegn til færdiggørelse af fil- og mappenavn (se
nedenfor)
/V:ON Aktiver forsinket udvidelse af miljøvariabel vha. ! som
afgrænser. /V:ON ville f.eks. tillade !var! at udvide
variablen på kørselstidspunktet. var-syntaksen udvider
variabler
ved inputtidspunktet, hvilket er helt forskelligt fra,
hvis det foregår indeni en FOR-løkke.
/V:OFF Deaktiver forsinket miljøudvidelse.

Bemærk, at flere kommandoer, adskilt af kommandoseparatoren, '&&'
accepteres, hvis de omsluttes af anførselstegn. Desuden er /X,
af kompatibilitets
grunde, det samme som /E:ON, /Y er det samme som /E:OFF og /R er
det
samme som /C. Alle andre parametre ignoreres.

Hvis /C eller /K er angivet, så bliver resten af kommandolinjen
efter
parameteren behandlet som en kommandolinje, hvor den følgende
logik
anvendes til at behandle (") tegn:

1. Hvis alle de følgende betingelser er opfyldt, bevares
anførselstegn
på kommandolinjen:

- ingen /S parameter
- nøjagtig to anførselstegn
- ingen specialtegn mellem de to anførselstegn,
hvor specialtegn er et af følgende: &<>()@^|
- der er mere end et blanktegn mellem de
to anførselstegn
- strengen mellem de to anførselstegn er navnet
på en eksekverbar fil.

2. Ellers er den oprindelige måde at kontrollere, om det
første tegn er
et anførselstegn, og hvis dette er tilfældet, fjernes det
foranstillede tegn og det sidste anførselstegn på
kommandolinjen, mens
al tekst efter det sidste anførselstegn bevares.

Hvis /D IKKE angives på kommandolinjen, vil CMD.EXE, når der
startes,
søge efter følgende REG_SZ/REG_EXPAND_SZ-
registreringsdatabaseposter,
og hvis en af dem eller begge findes, udføres de først.

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command
Processor\AutoRun

og/eller

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command
Processor\AutoRun

Kommandoudvidelser er som standard aktiveret. Du kan desuden
deaktivere
udvidelserne i forbindelse med en bestemt start vha. parameteren
/E:OFF.
Du kan aktivere eller deaktivere udvidelser i forbindelse med
alle starter
af CMD.EXE på en computer og/eller i en brugerlogonsession ved at
indstille
en eller begge af følgende REG_DWORD-værdier i
registreringsdatabasen vha.
REGEDIT.EXE:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command
Processor\EnableExtensions

og/eller

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command
Processor\EnableExtensions

til enten 0x1 eller 0x0. Brugerspecifikke indstillinger går forud
for
computerens indstillinger. Kommandolinjeparametrene går forud for
indstillingerne i registreringsdatabasen.

Kommandoudvidelserne involverer ændringer af og/eller tilføjelser
til følgende
kommandoer:

DEL eller ERASE
COLOR
CD eller CHDIR
MD eller MKDIR
PROMPT
PUSHD
POPD
SET
SETLOCAL
ENDLOCAL
IF
FOR
CALL
SHIFT
GOTO
START (omfatter også ændringer af start af eksterne
kommandoer)
ASSOC
FTYPE

Skriv kommandonavnet efterfulgt af /? for at få vist specifikke
oplysninger.

Forsinket udvidelse af miljøvariabler er som standard IKKE
aktiveret. Du
kan aktivere eller deaktivere forsinket udvidelse af
miljøvariabler for en bestemt
start af CMD.EXE med parameteren /V:ON eller /V:OFF. Du kan
aktivere eller
deaktivere den forsinkede udvidelse i forbindelse med alle
starter af CMD.EXE på en
computer og/eller en brugerlogonsession ved at indstille en eller
begge af
følgende REG_DWORD-værdier i registreringsdatabasen vha.
REGEDIT.EXE:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command
Processor\DelayedExpansion

og/eller

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command
Processor\DelayedExpansion

til enten 0x1 eller 0x0. Brugerspecifikke indstillinger går forud
for
computerens indstillinger. Kommandolinjeparametrene går forud for
indstillingerne i registreringsdatabasen.

Hvis forsinket udvidelse af miljøvariabler er aktiveret, kan et
udråbstegn erstatte værdien af en miljøvariabel på
udførelsestidspunktet.

Du kan aktivere eller deaktivere fuldførelse af filnavn i
forbindelse med en bestemt
start af CMD.EXE med parameteren /F:ON eller /F:OFF. Du kan
aktivere
eller deaktivere fuldførelse af alle starter af CMD.EXE på en
computer og/eller
brugerlogonsession ved at indstille den ene af eller begge
følgende REG_DWORD
-værdier i registreringsdatabasen vha. REGEDIT.EXE:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command
Processor\CompletionChar
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command
Processor\PathCompletionChar

og/eller

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command
Processor\CompletionChar
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command
Processor\PathCompletionChar

med hex-værdien af et kontroltegn til brug for en bestemt
funktion, 0x4 er
f.eks. Ctrl-D, og 0x6 er Ctrl-F. De brugerspecifikke
indstillinger går forud
for computerens indstillinger. Parametre på kommandolinjen går
forud for
indstillingerne i registreringsdatabasen.

Hvis fuldførelsen aktiveres med parameteren /F:ON, bruges de to
kontroltegn
Ctrl-D til fuldførelse af mappenavn og Ctrl-F til fuldførelse af
filnavn.
Brug værdien for mellemrum (0x20) til at deaktivere et bestemt
fuldførelsestegn i registreringsdatabasen, da den ikke er et
gyldigt kontroltegn.

Fuldførelsen startes, når du skriver et af de to styretegn.
Fuldførelsesfunktionen tager stistrengen til venstre for
markøren, tilføjer
et jokertegn, hvis det ikke allerede findes, og opbygger en liste
over
fundne stier. Derefter vises den sti, der først findes. Hvis der
ingen
stier findes, høres et bip, og der vises intet. Hvis der derefter
trykkes
på samme styretegn, bladres der gennem listen af fundne stier.
Med et tryk
på skiftetasten og styretegnet samtidigt blades der baglæns
gennem listen.
Hvis du på redigerer linjen og trykker på styretegnet igen,
slettes den
gemte liste med fundne stier, hvorefter der oprettes en ny. Det
samme sker,
hvis du skifter mellem fuldførelse af fil- og mappenavn. Den
eneste forskel
mellem de to styretegn er, at filfuldførelsestegnet sammenligner
både fil-
og mappenavne, mens mappefuldførelsestegnet kun sammenligner
mappenavne.
Hvis filfuldførelsen bruges på en af de indbyggede
mappekommandoer
(CD, MD eller RD), tages der udgangspunkt i en mappefuldførelse.

Fuldførelseskoden behandler filnavne, der indeholder mellemrum
eller andre
specialtegn, korrekt ved at anbringe anførselstegn omkring den
fundne sti.
Ved sikkerhedskopiering skal du desuden starte fuldførelsen fra
en linje,
da teksten til højre for markøren på det tidspunkt, hvor
fuldførelsen blev
startet, slettes.

Følgende tegn kræver citationstegn:
<mellemrum>
&()[]{}^=;!'+,`~
GOTO : HELP COLOR

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Kommando-linje CHKNTFS - Viser eller ændrer kontrollen af disken på starttidspunktet.

HTTP: ... console/da/011.htm
0.249
18895

Directly to the Windows 11 WiFi settings as a shortcut!

 /

I wonder about the function of 'Text to time tester'!

 /

Sicherheit auf einen Blick ab 2021 in Windows 10 und 11  Benutzerschutz und Privatsphäre!

 /

Hilfe mein Internet Explorer ist auf einmal weg auf Windows 10!

 /

Improve typing and prevent pain, which keyboard?

 /

Hide system mouse pointer on MS Desktop and Server!

 /

Who needs the alternative cmd.exe and why?

 /

The mouse wheel settings Windows 11, 10, ... etc!

 /

Datei vergleichen mit der Windows Eingabeaufforderung!

 /

Disable automatically adjusts the date and time in Windows 10/11!

 /

Search without subfolders in the File Explorer search Windows 10!

 /

For what stop sleep computer program?

 /