Windows 2000/XP netsh p2p polecenie

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp. C:\Windows>netsh p2p ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: ? - Wyświetla listę poleceń. dump - Wyświetla skrypt konfiguracji. group - Zmiany w kontekście `netsh p2p group'. help - Wyświetla listę poleceń. idmgr - Zmiany w kontekście `netsh p2p idmgr'. pnrp - Zmiany w kontekście `netsh p2p pnrp'. Dostępne są następujące konteksty podrzędne: group idmgr pnrp Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie wpisz ?.

Wyświetla skrypt konfiguracji.

»netsh »p2p »dump


C:\Windows>netsh p2p dump ?

Sposób użycia: dump

Uwagi: 
  Tworzy skrypt zawierający konfigurację bieżącą. Po zapisaniu skryptu
  w pliku można użyć go do przywrócenia zmienionych ustawień konfiguracji.

Zmiany w kontekście `netsh p2p group'.

»netsh »p2p »group


C:\Windows>netsh p2p group ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
?       - Wyświetla listę poleceń.
db       - Zmiany w kontekście `netsh p2p group db'.
dump      - Wyświetla skrypt konfiguracji.
gping     - Sprawdza połączenie ze zdalnym portem grupy.
help      - Wyświetla listę poleceń.
resolve    - Rozpoznaje uczestnika grupy i wyświetla jego adres.
show      - Wyświetla informacje.

Dostępne są następujące konteksty podrzędne:
 db

Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie
 wpisz ?.

Zmiany w kontekście `netsh p2p group db'.

»netsh »p2p »group »db


C:\Windows>netsh p2p group db ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
?       - Wyświetla listę poleceń.
dump      - Wyświetla skrypt konfiguracji.
help      - Wyświetla listę poleceń.
show      - Wyświetla informacje.

Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie
 wpisz ?.

Wyświetla skrypt konfiguracji.

»netsh »p2p »group »db »dump


C:\Windows>netsh p2p group db dump ?

Sposób użycia: dump

Uwagi: 
  Tworzy skrypt zawierający konfigurację bieżącą. Po zapisaniu skryptu
  w pliku można użyć go do przywrócenia zmienionych ustawień konfiguracji.

Wyświetla listę poleceń.

»netsh »p2p »group »db »help


C:\Windows>netsh p2p group db help ?

Sposób użycia: help

Uwagi: 
    wyświetla listę poleceń.

Wyświetla informacje.

»netsh »p2p »group »db »show


C:\Windows>netsh p2p group db show ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
show stats   - Wyświetla statystykę bazy danych dla danych <P2PID tożsamości> <P2PID grupy>.

Wyświetla statystykę bazy danych dla danych .

»netsh »p2p »group »db »show »stats


C:\Windows>netsh p2p group db show stats ?

Sposób użycia: show stats <P2PID tożsamości> <P2PID grupy> 

Uwagi: wyświetla statystykę bazy danych dla danych <P2PID tożsamości> <P2PID grupy>.

Wyświetla skrypt konfiguracji.

»netsh »p2p »group »dump


C:\Windows>netsh p2p group dump ?

Sposób użycia: dump

Uwagi: 
  Tworzy skrypt zawierający konfigurację bieżącą. Po zapisaniu skryptu
  w pliku można użyć go do przywrócenia zmienionych ustawień konfiguracji.

Sprawdza połączenie ze zdalnym portem grupy.

»netsh »p2p »group »gping


C:\Windows>netsh p2p group gping ?

Sposób użycia: gping [ <adres IPv6> ] : Port 

Uwagi: sprawdza połączenie ze zdalnym portem grupy.

Wyświetla listę poleceń.

»netsh »p2p »group »help


C:\Windows>netsh p2p group help ?

Sposób użycia: help

Uwagi: 
    wyświetla listę poleceń.

Rozpoznaje uczestnika grupy i wyświetla jego adres.

»netsh »p2p »group »resolve


C:\Windows>netsh p2p group resolve ?

Sposób użycia: resolve { ANY | REMOTE } <P2PID grupy> [ <nazwa chmury> ]

Uwagi: rozpoznaje uczestnika grupy i wyświetla jego adres.

Wyświetla informacje.

»netsh »p2p »group »show


C:\Windows>netsh p2p group show ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
show acl    - Wyświetla informacje listy ACL.
show address  - Rozpoznaje uczestnika bieżącego węzła i wyświetla jego adres.

Wyświetla informacje listy ACL.

»netsh »p2p »group »show »acl


C:\Windows>netsh p2p group show acl ?

Sposób użycia: show acl { tożsamość <P2PID tożsamości> | db <P2PID tożsamości> <P2PID grupy> | <ścieżka pliku> }

Uwagi: wyświetla informacje listy ACL.

Rozpoznaje uczestnika bieżącego węzła i wyświetla jego adres.

»netsh »p2p »group »show »address


C:\Windows>netsh p2p group show address ?

Sposób użycia: show address <P2PID grupy> [ <nazwa chmury> ]

Uwagi: rozpoznaje uczestnika bieżącego węzła i wyświetla jego adres.

Wyświetla listę poleceń.

»netsh »p2p »help


C:\Windows>netsh p2p help ?

Sposób użycia: help

Uwagi: 
    wyświetla listę poleceń.

Zmiany w kontekście `netsh p2p idmgr'.

»netsh »p2p »idmgr


C:\Windows>netsh p2p idmgr ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
?       - Wyświetla listę poleceń.
delete     - Usuwa tożsamości i grupy.
dump      - Wyświetla skrypt konfiguracji.
help      - Wyświetla listę poleceń.
show      - Wyświetla informacje dotyczące tożsamości.

Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie
 wpisz ?.

Usuwa tożsamości i grupy.

»netsh »p2p »idmgr »delete


C:\Windows>netsh p2p idmgr delete ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
delete group  - Usuwa grupy z tożsamości.
delete identity - Usuwa tożsamości.

Usuwa grupy z tożsamości.

»netsh »p2p »idmgr »delete »group


C:\Windows>netsh p2p idmgr delete group ?

Sposób użycia: delete group <P2PID tożsamości> { <P2PID grupy> | ALL | EXPIRED }

Uwagi: usuwa grupy z tożsamości.

Usuwa tożsamości.

»netsh »p2p »idmgr »delete »identity


C:\Windows>netsh p2p idmgr delete identity ?

Sposób użycia: delete identity { <P2PID tożsamości> | ALL } [ QUIET ]

Uwagi: usuwa tożsamości.

Wyświetla skrypt konfiguracji.

»netsh »p2p »idmgr »dump


C:\Windows>netsh p2p idmgr dump ?

Sposób użycia: dump

Uwagi: 
  Tworzy skrypt zawierający konfigurację bieżącą. Po zapisaniu skryptu
  w pliku można użyć go do przywrócenia zmienionych ustawień konfiguracji.

Wyświetla listę poleceń.

»netsh »p2p »idmgr »help


C:\Windows>netsh p2p idmgr help ?

Sposób użycia: help

Uwagi: 
    wyświetla listę poleceń.

Wyświetla informacje dotyczące tożsamości.

»netsh »p2p »idmgr »show


C:\Windows>netsh p2p idmgr show ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
show groups  - Wyświetla listę tożsamości i grup.
show identities - Wyświetla listę tożsamości.
show stats   - Wyświetla statystykę tożsamości.

Wyświetla listę tożsamości i grup.

»netsh »p2p »idmgr »show »groups


C:\Windows>netsh p2p idmgr show groups ?

Sposób użycia: show groups { <P2PID tożsamości> | ALL } [ EXPIRED ]

Uwagi: wyświetla informacje tożsamości i grupy pokrewnej.

Wyświetla listę tożsamości.

»netsh »p2p »idmgr »show »identities


C:\Windows>netsh p2p idmgr show identities ?

Sposób użycia: show identities { ALL | <P2PID tożsamości> }

Uwagi: wyświetla informacje tożsamości.

Wyświetla statystykę tożsamości.

»netsh »p2p »idmgr »show »stats


C:\Windows>netsh p2p idmgr show stats ?

Sposób użycia: show stats 

Uwagi: wyświetla liczbę tożsamości i skojarzonych grup.

Zmiany w kontekście `netsh p2p pnrp'.

»netsh »p2p »pnrp


C:\Windows>netsh p2p pnrp ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
?       - Wyświetla listę poleceń.
cloud     - Zmiany w kontekście `netsh p2p pnrp cloud'.
diagnostics  - Zmiany w kontekście `netsh p2p pnrp diagnostics'.
dump      - Wyświetla skrypt konfiguracji.
help      - Wyświetla listę poleceń.
peer      - Zmiany w kontekście `netsh p2p pnrp peer'.

Dostępne są następujące konteksty podrzędne:
 cloud diagnostics peer

Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie
 wpisz ?.

Zmiany w kontekście `netsh p2p pnrp cloud'.

»netsh »p2p »pnrp »cloud


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
?       - Wyświetla listę poleceń.
dump      - Wyświetla skrypt konfiguracji.
flush     - Opróżnia wpisy pamięci podręcznej.
help      - Wyświetla listę poleceń.
repair     - Rozpoczyna wykrywanie podziału i naprawia.
set      - Ustawia parametry konfiguracji.
show      - Wyświetla informacje.
start     - Uruchamia chmurę.
synchronize  - Synchronizuje chmurę.

Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie
 wpisz ?.

Wyświetla skrypt konfiguracji.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »dump


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud dump ?

Sposób użycia: dump

Uwagi: 
  Tworzy skrypt zawierający konfigurację bieżącą. Po zapisaniu skryptu
  w pliku można użyć go do przywrócenia zmienionych ustawień konfiguracji.

Opróżnia wpisy pamięci podręcznej.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »flush


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud flush ?

Sposób użycia: flush [cloud=]<nazwa_chmury>

Parametry: 

	cloud     - chmura, której wpisy pamięci podręcznej mają zostać
            opróżnione.

Uwagi: opróżnia wszystkie wpisy pamięci podręcznej.

Przykłady:

	flush Global_

Wyświetla listę poleceń.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »help


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud help ?

Sposób użycia: help

Uwagi: 
    wyświetla listę poleceń.

Rozpoczyna wykrywanie podziału i naprawia.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »repair


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud repair ?

Sposób użycia: repair [cloud=]<nazwa chmury>

Parametry: 

	cloud     - chmura, która powinna rozpocząć wykrywanie podziału
	         i naprawę.

Uwagi: rozpoczyna wykrywanie podziału i wykonuje naprawę w razie potrzeby.

Przykłady:

	repair Global_

Ustawia parametry konfiguracji.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »set


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud set ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
set pnrpmode  - Modyfikuje parametr konfiguracji trybu PNRP.
set seed    - Modyfikuje parametr konfiguracji serwera referencyjnego PNRP.

Modyfikuje parametr konfiguracji trybu PNRP.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »set »pnrpmode


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud set pnrpmode ?

Sposób użycia: set pnrpmode [[mode=]{Auto|RO|default}] [cloud=]<nazwa chmury>

Parametry: 

	mode      - Tryb chmury.
	cloud     - Chmura, której tryb powinien zostać ustawiony.

Uwagi: Modyfikuje parametr konfiguracyjny trybu PNRP.
    Tryb może być jedną z następujących wartości: RO (Tylko rozpoznawanie),
    Auto, default.

Przykłady:

	set pnrpmode mode=default Global_
	set pnrpmode RO Global_

Modyfikuje parametr konfiguracji serwera referencyjnego PNRP.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »set »seed


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud set seed ?

Sposób użycia: set seed [seed=]{<nazwa_hosta>|<adres IP>|default}
        [cloud=]<nazwa chmury>

Parametry: 

	seed    - Wartość serwera referencyjnego do ustawienia w rejestrze.
	cloud    - Chmura, której serwer referencyjny powinien zostać
           ustawiony.

Uwagi: Modyfikuje parametry konfiguracyjne serwera referencyjnego PNRP.
    Wpis serwera referencyjnego może zawierać wiele wpisów oddzielonych
    średnikami (;).

Przykłady:

	set seed default Global_

Wyświetla informacje.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »show


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud show ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
show initialization - Wyświetla stan/konfigurację bootstrap chmury.
show list   - Wyświetla listę chmur.
show names   - Wyświetla nazwy zarejestrowane lokalnie.
show pnrpmode - Wyświetla parametr konfiguracji trybu protokołu PNRP.
show seed   - Wyświetla parametr konfiguracji serwera referencyjnego protokołu PNRP.
show statistics - Wyświetla statystykę chmury.

Wyświetla stan/konfigurację bootstrap chmury.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »show »initialization


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud show initialization ?

Sposób użycia: show initialization [[cloud=]{* | <nazwa chmury>}]

Parametry: 

	cloud     - chmura, której informacje o konfiguracji/bootstrap
	         powinny być wyświetlone. * dla wszystkich chmur
	         domyślną wartością jest Global_.

Uwagi: Wyświetla stan/konfigurację bootstrap chmury.

Przykłady:

	show initialization cloud=Global_
	show initialization *

Wyświetla listę chmur.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »show »list


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud show list ?

Sposób użycia: show list [[cloud=] <nazwa chmury>]

Parametry: 

	cloud     - chmury, które powinny być wyświetlone.
	         Domyślną wartością są wszystkie chmury.

Uwagi: Wyświetla listę chmur.

Przykłady:

	show list Global_
	show list 

Wyświetla nazwy zarejestrowane lokalnie.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »show »names


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud show names ?

Sposób użycia: show names [[cloud=]{* | <nazwa chmury>}]

Parametry: 

	cloud     - chmura, z której lista lokalnie zarejestrowanych nazw
	         powinna być wyświetlona. Domyślną wartością są
	         wszystkie chmury.

Uwagi: Wyświetla nazwy zarejestrowane lokalnie.

Przykłady:

	show names cloud=Global_
	show names 

Wyświetla parametr konfiguracji trybu protokołu PNRP.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »show »pnrpmode


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud show pnrpmode ?

Sposób użycia: show pnrpmode [[cloud=]<nazwa_chmury>]

Parametry: 
	cloud     - chmura, której tryb ma zostać wyświetlony.
	         Domyślną wartością są wszystkie chmury.

Uwagi: wyświetla parametr konfiguracji trybu PNRP.
     Tryb może być jedną z następujących wartości: RO (tylko
     rozpoznawanie), Auto.

Przykłady:

	show pnrpmode Global_

Wyświetla parametr konfiguracji serwera referencyjnego protokołu PNRP.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »show »seed


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud show seed ?

Sposób użycia: show seed [cloud=]<nazwa_chmury>

Parametry: 

	cloud     - chmura, której serwer referencyjny ma zostać
            wyświetlony.

Uwagi: wyświetla parametr konfiguracji serwera referencyjnego PNRP.

Przykłady:

	show seed Global_

Wyświetla statystykę chmury.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »show »statistics


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud show statistics ?

Sposób użycia: show statistics [[cloud=]{* | <nazwa chmury>}]

Parametry: 

	cloud     - chmura, której statystyka powinna być wyświetlona.
	         Domyślną wartością są wszystkie chmury.

Uwagi: Wyświetla statystykę chmury.

Przykłady:

	show statistics Global_

Uruchamia chmurę.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »start


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud start ?

Sposób użycia: start [cloud=]<nazwa chmury>

Parametry: 

	cloud     - chmura, która powinna być uruchomiona.

Uwagi: Uruchamia chmurę.

Przykłady:

	start Global_

Synchronizuje chmurę.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »synchronize


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud synchronize ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
synchronize host - Synchronizuje chmurę z określonym hostem.
synchronize seed - Synchronizuje chmurę z jej serwerem rozrzutu.

Synchronizuje chmurę z określonym hostem.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »synchronize »host


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud synchronize host ?

Sposób użycia: synchronize host [host=]<nazwa hosta> [cloud=]<nazwa chmury>

Parametry: 

	host      - host, z którym ma być przeprowadzona synchronizacja.
	cloud     - chmura, która powinna być zsynchronizowana.

Uwagi: Synchronizuje chmurę z określonym hostem.

Przykłady:

	synchronize host host1 Global_

Synchronizuje chmurę z jej serwerem rozrzutu.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »synchronize »seed


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud synchronize seed ?

Sposób użycia: synchronize seed [cloud=]<nazwa chmury>

Parametry: 

	cloud     - chmura, która powinna być zsynchronizowana.

Uwagi: Synchronizuje chmurę z jej serwerem rozrzutu.

Przykłady:
	synchronize seed Global_

Zmiany w kontekście `netsh p2p pnrp diagnostics'.

»netsh »p2p »pnrp »diagnostics


C:\Windows>netsh p2p pnrp diagnostics ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
?       - Wyświetla listę poleceń.
dump      - Wyświetla skrypt konfiguracji.
help      - Wyświetla listę poleceń.
ping      - Pinguje węzły PNRP.

Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie
 wpisz ?.

Wyświetla skrypt konfiguracji.

»netsh »p2p »pnrp »diagnostics »dump


C:\Windows>netsh p2p pnrp diagnostics dump ?

Sposób użycia: dump

Uwagi: 
  Tworzy skrypt zawierający konfigurację bieżącą. Po zapisaniu skryptu
  w pliku można użyć go do przywrócenia zmienionych ustawień konfiguracji.

Wyświetla listę poleceń.

»netsh »p2p »pnrp »diagnostics »help


C:\Windows>netsh p2p pnrp diagnostics help ?

Sposób użycia: help

Uwagi: 
    wyświetla listę poleceń.

Pinguje węzły PNRP.

»netsh »p2p »pnrp »diagnostics »ping


C:\Windows>netsh p2p pnrp diagnostics ping ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
ping host   - Pinguje węzeł, używając adresu.
ping seed   - Pinguje skonfigurowany serwer rozrzutu.

Pinguje węzeł, używając adresu.

»netsh »p2p »pnrp »diagnostics »ping »host


C:\Windows>netsh p2p pnrp diagnostics ping host ?

Sposób użycia: ping host [host=]{<adres IP> | <nazwa hosta>} [cloud=]<nazwa chmury>

Parametry: 

	cloud     - chmura dla pingowania hosta.

Uwagi: Testuje węzeł poleceniem ping przez określenie adresu lub nazwy hosta.

Przykłady:

	ping host mójhost Global_

Pinguje skonfigurowany serwer rozrzutu.

»netsh »p2p »pnrp »diagnostics »ping »seed


C:\Windows>netsh p2p pnrp diagnostics ping seed ?

Sposób użycia: ping seed [cloud=]<nazwa chmury>

Parametry: 

	cloud     - chmura dla pingowania serwera rozrzutu.

Uwagi: pinguje skonfigurowany serwer rozrzutu.

Przykłady:

	ping seed Global_

Wyświetla skrypt konfiguracji.

»netsh »p2p »pnrp »dump


C:\Windows>netsh p2p pnrp dump ?

Sposób użycia: dump

Uwagi: 
  Tworzy skrypt zawierający konfigurację bieżącą. Po zapisaniu skryptu
  w pliku można użyć go do przywrócenia zmienionych ustawień konfiguracji.

Wyświetla listę poleceń.

»netsh »p2p »pnrp »help


C:\Windows>netsh p2p pnrp help ?

Sposób użycia: help

Uwagi: 
    wyświetla listę poleceń.

Zmiany w kontekście `netsh p2p pnrp peer'.

»netsh »p2p »pnrp »peer


C:\Windows>netsh p2p pnrp peer ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
?       - Wyświetla listę poleceń.
add      - Dodaje wpisy.
delete     - Usuwa wpisy.
dump      - Wyświetla skrypt konfiguracji.
enumerate   - Wylicza nazwę elementu równorzędnego w określonej chmurze.
help      - Wyświetla listę poleceń.
resolve    - Rozpoznaje nazwę elementu równorzędnego.
show      - Wyświetla informacje.
traceroute   - Rozpoznaje nazwę elementu równorzędnego za pomocą ścieżki śledzenia.

Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie
 wpisz ?.

Dodaje wpisy.

»netsh »p2p »pnrp »peer »add


C:\Windows>netsh p2p pnrp peer add ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
add registration - Rejestruje nazwę elementu równorzędnego.

Rejestruje nazwę elementu równorzędnego.

»netsh »p2p »pnrp »peer »add »registration


C:\Windows>netsh p2p pnrp peer add registration ?

Sposób użycia: add registration [peername =]<nazwa elementu równorzędnego>
           [cloud=]<nazwa chmury> [[comment]=<komentarz>]

Parametry: 

	peername   - <kanoniczna nazwa pnrp>|<nazwa pnrp kodowana przy
	        użyciu DNS>
	cloud     - chmura, gdzie nazwa powinna być zarejestrowana.
	        Domyślną wartością są wszystkie chmury.
   	comment    - komentarz, który powinien być zarejestrowany dla nazwy.

Uwagi: Rejestruje nazwę elementu równorzędnego.

Przykłady:

	add registration peername=0.0
	add registration 0.0 Global_

Usuwa wpisy.

»netsh »p2p »pnrp »peer »delete


C:\Windows>netsh p2p pnrp peer delete ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
delete registration - Wyrejestrowywuje nazwy elementów równorzędnych.

Wyrejestrowywuje nazwy elementów równorzędnych.

»netsh »p2p »pnrp »peer »delete »registration


C:\Windows>netsh p2p pnrp peer delete registration ?

Sposób użycia: delete registration [peername =]{* | <nazwa elementu równorzędnego>}
           [cloud=]<nazwa chmury>

Parametry: 

	peername    - <kanoniczna nazwa pnrp>|<nazwa pnrp kodowana przy
	         użyciu DNS>
	cloud     - chmura, z której nazwa powinna być wyrejestrowana.
	         Domyślną wartością są wszystkie chmury.

Uwagi: Wyrejestrowywuje nazwy elementów równorzędnych.

Przykłady:

	delete registration *
	delete registration peername=0.0 cloud=Global_

Wyświetla skrypt konfiguracji.

»netsh »p2p »pnrp »peer »dump


C:\Windows>netsh p2p pnrp peer dump ?

Sposób użycia: dump

Uwagi: 
  Tworzy skrypt zawierający konfigurację bieżącą. Po zapisaniu skryptu
  w pliku można użyć go do przywrócenia zmienionych ustawień konfiguracji.

Wylicza nazwę elementu równorzędnego w określonej chmurze.

»netsh »p2p »pnrp »peer »enumerate


C:\Windows>netsh p2p pnrp peer enumerate ?

Sposób użycia: enumerate [peername=]<nazwa elementu równorzędnego>
        [cloud=]<nazwa chmury> [[maxresults=]<liczba>]

Parametry: 

	peername    - <nazwa kanoniczna PNRP>|<nazwa PNRP kodowana za pomocą
             nazwy DNS>
	maxresults   - Musi być liczbą pomiędzy 0 i 500. Domyślną wartością
             jest 50.
	cloud     - Chmura, w której ma nastąpić wyliczenie.

Uwagi: Wylicza nazwę elementu równorzędnego w określonej chmurze.
    Polecenie wyszukuje tyle wpisów, ile zostało określonych przez parametr
    maxresults (lub kończy, gdy rozpoznawanie jest ukończone).

Przykłady:

	enumerate 0.0 cloud=Global_ maxresults=2
	enumerate peername=0.0 cloud=Global_

Wyświetla listę poleceń.

»netsh »p2p »pnrp »peer »help


C:\Windows>netsh p2p pnrp peer help ?

Sposób użycia: help

Uwagi: 
    wyświetla listę poleceń.

Rozpoznaje nazwę elementu równorzędnego.

»netsh »p2p »pnrp »peer »resolve


C:\Windows>netsh p2p pnrp peer resolve ?

Sposób użycia: resolve [peername =]<nazwa elementu równorzędnego>
           [[cloud=]<nazwa chmury>]

Parametry: 

	peername   - <kanoniczna nazwa pnrp>|<nazwa pnrp kodowana przy
	        użyciu DNS>
	cloud     - chmura, gdzie powinno mieć miejsce rozpoznawanie nazwy.
	        Domyślną wartością są wszystkie chmury.

Uwagi: Rozpoznaje nazwę elementu równorzędnego.

Przykłady:

	resolve peername=0.0 cloud=Global_
	resolve 0.anyname

Wyświetla informacje.

»netsh »p2p »pnrp »peer »show


C:\Windows>netsh p2p pnrp peer show ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
show convertedname - Konwertuje nazwy elementów równorzędnych na nazwy DNS i odwrotnie.
show registration - Wyświetla zarejestrowane nazwy elementów równorzędnych.

Konwertuje nazwy elementów równorzędnych na nazwy DNS i odwrotnie.

»netsh »p2p »pnrp »peer »show »convertedname


C:\Windows>netsh p2p pnrp peer show convertedname ?

Sposób użycia: show convertedname [peername=]<nazwa elementu równorzędnego>

Parametry: 

	peername    - <nazwa kanoniczna PNRP>|<nazwa PNRP kodowana za pomocą 
            nazwy DNS>

Uwagi: Konwertuje nazwy elementów równorzędnych na nazwy DNS i odwrotnie.

Przykłady:

	show convertedname 0.anyname

Wyświetla zarejestrowane nazwy elementów równorzędnych.

»netsh »p2p »pnrp »peer »show »registration


C:\Windows>netsh p2p pnrp peer show registration ?

Sposób użycia: show registration [[cloud=]<nazwa chmury>]

Parametry: 

	cloud     - chmura, której zarejestrowane nazwy powinny być
	         wyświetlone. Domyślną wartością są wszystkie chmury.

Uwagi: wyświetla nazwy elementów równorzędnych zarejestrowane przez to
    wystąpienie netsh.

Przykłady:

	show registration cloud=Global_

Rozpoznaje nazwę elementu równorzędnego za pomocą ścieżki śledzenia.

»netsh »p2p »pnrp »peer »traceroute


C:\Windows>netsh p2p pnrp peer traceroute ?

Sposób użycia: traceroute [peername =]<nazwa elementu równorzędnego>
           [cloud=]<nazwa chmury>

Parametry: 

	peername   - <kanoniczna nazwa pnrp>|<nazwa pnrp kodowana przy
	        użyciu DNS>
	cloud     - chmura, gdzie powinno mieć miejsce rozpoznawanie nazwy.

Uwagi: Rozpoznaje nazwę elementu równorzędnego za pomocą ścieżki śledzenia.

Przykłady:

	traceroute peername=0.0 Global_
	traceroute 0.anyname Global_- br -/- cn -/- cz -/- de -/- dk -/- en -/- es -/- fr -/- gr -/- hu -/- it -/- jp -/- kr -/- no -/- pl -/- pt -/- ru -/- tr -/- tw -

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQHTTP: ... console/en/index.htm
0.156
8359

Assign Windows 10/11 and DVD drive letters!

How does automatic head cleaning work?

Turn off and modify APPs Windows 10 notifications!

Regedit.exe program commands or arguments on Windows 11, 10, ...?

Open file by simple left click or execute if don't wan a double-click!

Open quickly the microphone settings on all MS Windows OS!(0)