Windows 2000/XP netsh interface polecenie

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp. C:\Windows>netsh interface ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: ? - Wyświetla listę poleceń. add - Dodaje do tabeli wpis konfiguracji. delete - Usuwa wpis konfiguracji z tabeli. dump - Wyświetla skrypt konfiguracji. help - Wyświetla listę poleceń. ip - Zmiany w kontekście `netsh interface ip'. ipv6 - Zmiany w kontekście `netsh interface ipv6'. portproxy - Zmiany w kontekście `netsh interface portproxy'. reset - Resetuje informacje. set - Ustawia informacje o konfiguracji. show - Wyświetla informacje. Dostępne są następujące konteksty podrzędne: ip ipv6 portproxy Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie wpisz ?.

Dodaje do tabeli wpis konfiguracji.

»netsh »interface »add


C:\Windows>netsh interface add ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
add interface - Dodaje interfejs do routera.

Dodaje interfejs do routera.

»netsh »interface »add »interface


C:\Windows>netsh interface add interface ?

Sposób użycia: add interface [name=]<ciąg> [[type=]full]

                              
Parametry: 
                              
    Etykieta    Wartość               
    name     - Nazwa interfejsu przeznaczonego do dodania. 
    type     - Jedna z następujących wartości:    
           full: tworzy interfejs wybierania numeru na żądanie.
                              
Uwagi: Dodaje interfejs do routera. W przypadku interfejsów pełnych,
    w systemie musi już istnieć wpis książki telefonicznej 
    o tej samej nazwie.
                              
Przykłady:                         
                              
    add interface name="Interfejs wybierania numeru na żądanie" type=full
                              
    Polecenie dodaje do routera interfejs wybierania numeru na
    żądanie.
    

Usuwa wpis konfiguracji z tabeli.

»netsh »interface »delete


C:\Windows>netsh interface delete ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
delete interface - Usuwa interfejs z routera.

Usuwa interfejs z routera.

»netsh »interface »delete »interface


C:\Windows>netsh interface delete interface ?

Sposób użycia: delete interface [name=]<ciąg>                
                              
Parametry: 
                              
    Etykieta     Wartość               
    name      - Nazwa interfejsu przeznaczonego do usunięcia. 
                              
Uwagi: usuwa interfejs z routera.       
                              
Przykłady:                         
                              
    delete interface name="Interfejs wybierania numeru na żądanie"  
                              
    Polecenie usuwa z routera interfejs wybierania numeru 
    na żądanie.
    

Wyświetla skrypt konfiguracji.

»netsh »interface »dump


C:\Windows>netsh interface dump ?

Sposób użycia: dump

Uwagi: 
  Tworzy skrypt zawierający konfigurację bieżącą. Po zapisaniu skryptu
  w pliku można użyć go do przywrócenia zmienionych ustawień konfiguracji.

Wyświetla listę poleceń.

»netsh »interface »help


C:\Windows>netsh interface help ?

Sposób użycia: help

Uwagi: 
    wyświetla listę poleceń.

Zmiany w kontekście `netsh interface ip'.

»netsh »interface »ip


C:\Windows>netsh interface ip ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
?       - Wyświetla listę poleceń.
add      - Dodaje do tabeli wpis konfiguracji.
delete     - Usuwa wpis konfiguracji z tabeli.
dump      - Wyświetla skrypt konfiguracji.
help      - Wyświetla listę poleceń.
reset     - Resetuje protokół TCP/IP i składniki pokrewne do stanu czystego.
set      - Ustawia informacje o konfiguracji.
show      - Wyświetla informacje.

Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie
 wpisz ?.

Dodaje do tabeli wpis konfiguracji.

»netsh »interface »ip »add


C:\Windows>netsh interface ip add ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
add address  - Dodaje adres IP do określonego interfejsu.
add dns    - Dodaje statyczny adres serwera DNS.
add wins    - Dodaje statyczny adres serwera WINS.

Dodaje adres IP do określonego interfejsu.

»netsh »interface »ip »add »address


C:\Windows>netsh interface ip add address ?

Sposób użycia: add address [name=]<ciąg> [[addr=]adres IP [mask=]maska podsieci IP]
    [[gateway=]adres IP [gwmetric=]liczba całkowita]
 
Parametry: 
 
   name     - Nazwa interfejsu IP. 
   addr     - Adres IP, który ma być dodany do interfejsu. 
   mask     - Maska podsieci IP dla podanego adresu IP. 
   gateway   - Brama domyślna dla podanego adresu IP.
   gwmetric   - Odległość w metryce do bramy domyślnej.
 
Uwagi: Dodaje adresy IP i bramy domyślne do interfejsu. Jeśli w interfejsie
    jest włączony protokół DHCP, zostanie on wyłączony.
 
Przykłady:

    add address "Połączenie lokalne" 10.0.0.2 255.0.0.0
    add address "Połączenie lokalne" gateway=10.0.0.3 gwmetric=2
 
    Pierwsze polecenie dodaje statyczny adres IP 10.0.0.2 z maską podsieci
    255.0.0.0 do interfejsu Połączenie lokalne. Drugie polecenie dodaje
    adres IP 10.0.0.3 jako drugą bramę domyślną dla tego interfejsu
    z metryką bramy 2.

Dodaje statyczny adres serwera DNS.

»netsh »interface »ip »add »dns


C:\Windows>netsh interface ip add dns ?

Sposób użycia: add dns [name=]<ciąg> [addr=]<adres IP> [[index=]liczba całkowita]
 
Parametry: 
 
   Etykieta    Wartość
   name     - Nazwa interfejsu, w którym są dodawane serwery DNS.
   addr     - Adres IP dodawanego serwera DNS.
   index    - Określa indeks (preferencję) dla podanego adresu
           serwera DNS.
 
Uwagi: Dodaje nowy adres IP serwera WINS do listy konfigurowanej 
    statycznie. Domyślnie serwer WINS jest dodawany na końcu listy.
    Jeśli zostanie określony jakiś indeks, serwer WINS zostanie 
    umieszczony na tej właśnie pozycji na liście, a w celu zwolnienia
    miejsca inne serwery ulegną przeniesieniu niżej. Jeśli serwery
    WINS poprzednio uzyskiwano poprzez DHCP, nowy adres zastąpi
    starą listę.
 
Przykłady:
 
    add dns "Połączenie lokalne" 10.0.0.1
    add dns "Połączenie lokalne" 10.0.0.3 index=2

Dodaje statyczny adres serwera WINS.

»netsh »interface »ip »add »wins


C:\Windows>netsh interface ip add wins ?

Sposób użycia: add wins [name=]<ciąg> [addr=]<adres IP> [[index=]liczba całkowita]
 
Parametry: 
 
   Etykieta    Wartość
   name     - Nazwa interfejsu, w którym są dodawane serwery WINS.
   addr     - Adres IP dla dodawanego serwera WINS.
   index    - Określa indeks (preferencję) dla określonego adresu 
           serwera WINS.
 
Uwagi: Dodaje nowy adres IP serwera WINS do listy konfigurowanej 
    statycznie. Domyślnie serwer WINS jest dodawany na końcu listy.
    Jeśli zostanie określony jakiś indeks, serwer WINS zostanie 
    umieszczony na tej właśnie pozycji na liście, a w celu zwolnienia
    miejsca inne serwery ulegną przeniesieniu niżej. Jeśli serwery
    WINS poprzednio uzyskiwano poprzez DHCP, nowy adres zastąpi
    starą listę.
 
Przykłady:
 
    add wins "Połączenie lokalne" 10.0.0.1
    add wins "Połączenie lokalne" 10.0.0.3 index=2

Usuwa wpis konfiguracji z tabeli.

»netsh »interface »ip »delete


C:\Windows>netsh interface ip delete ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
delete address - Usuwa adres IP lub bramę domyślną z podanego interfejsu.
delete arpcache - Opróżnia bufor ARP dla jednego lub wszystkich interfejsów.
delete dns   - Usuwa serwer DNS z podanego interfejsu.
delete wins  - Usuwa serwer WINS z podanego interfejsu.

Usuwa adres IP lub bramę domyślną z podanego interfejsu.

»netsh »interface »ip »delete »address


C:\Windows>netsh interface ip delete address ?

Sposób użycia: delete address [name=]<ciąg> [[addr=]adres IP] [[gateway=]adres IP|ALL]
 
Parametry: 
 
   Etykieta    Wartość
   name     - Nazwa interfejsu.
   addr     - Statyczny adres IP dla interfejsu o podanej nazwie.
   gateway   - Jedna z następujących wartości:
           <adres IP>: określony adres IP brama domyślnej dla
                 usuwanego statycznego adresu IP.
           ALL: usuwa wszystkie adresy IP dla usuwanego 
             statycznego adresu IP.
 
Uwagi: usuwa adres IP z interfejsu o wielu statycznych adresach IP
    lub usuwa bramę domyślną z określonego interfejsu.
 
Przykłady:
 
    delete address "Połączenie lokalne" addr=10.0.0.1 gateway=all

Opróżnia bufor ARP dla jednego lub wszystkich interfejsów.

»netsh »interface »ip »delete »arpcache


C:\Windows>netsh interface ip delete arpcache ?

Sposób użycia: delete arpcache [name=]<ciąg>
 
Parametry: 
 
   Etykieta    Wartość
   name     - Przyjazna nazwa określonego interfejsu. Jeśli nazwa
           nie zostanie określona, bufory ARP dla wszystkich 
           interfejsów zostaną opróżnione.
 
Uwagi: opróżnia bufor protokołu rozpoznawania adresów (ARP) w podanym 
    interfejsie lub we wszystkich interfejsach.
 
Przykłady:
 
    delete arpcache
    delete arpcache name="Połączenie lokalne"

Usuwa serwer DNS z podanego interfejsu.

»netsh »interface »ip »delete »dns


C:\Windows>netsh interface ip delete dns ?

Sposób użycia: delete dns [name=]<ciąg> [[addr=]<adres IP>|ALL ]
 
Parametry: 
 
   Etykieta    Wartość
   name     - Nazwa interfejsu, w którym serwery DNS zostaną usunięte.
   addr     - Jedna z następujących wartości:
           <adres IP>: Określony adres IP serwera DNS, który jest
					  usuwany.
           ALL: Usuwa wszystkie adresy IP skonfigurowane dla
				 serwerów DNS.
 
Uwagi: usuwa skonfigurowane statycznie adresy IP serwerów DNS dla podanego interfejsu.
 
Przykłady:
 
    delete dns "Połączenie lokalne" 10.0.0.1
    delete dns "Połączenie lokalne" all

Usuwa serwer WINS z podanego interfejsu.

»netsh »interface »ip »delete »wins


C:\Windows>netsh interface ip delete wins ?

Sposób użycia: delete wins [name=]<ciąg> [[addr=]<adres IP>|ALL ]
 
Parametry: 
 
   Etykieta    Wartość
   name     - Nazwa interfejsu, w którym są usuwane serwery WINS.
   addr     - Jedna z następujących wartości:
           <adres IP>: określony adres IP usuwanego serwera WINS.
           ALL: usuwa wszystkie adresy IP skonfigurowane dla
				 serwerów WINS.
 
Uwagi: usuwa statycznie skonfigurowane adresy IP serwerów WINS dla podanego
    interfejsu.
 
Przykłady:
 
    delete wins "Połączenie lokalne" 10.0.0.1
    delete wins "Połączenie lokalne" all

Wyświetla skrypt konfiguracji.

»netsh »interface »ip »dump


C:\Windows>netsh interface ip dump ?

Sposób użycia: dump

Uwagi: 
  Tworzy skrypt zawierający konfigurację bieżącą. Po zapisaniu skryptu
  w pliku można użyć go do przywrócenia zmienionych ustawień konfiguracji.

Wyświetla listę poleceń.

»netsh »interface »ip »help


C:\Windows>netsh interface ip help ?

Sposób użycia: help

Uwagi: 
    wyświetla listę poleceń.

Resetuje protokół TCP/IP i składniki pokrewne do stanu czystego.

»netsh »interface »ip »reset


C:\Windows>netsh interface ip reset ?

Sposób użycia: reset [name=]<ciąg>
 
Parametry: 
 
   Etykieta    Wartość
   name     - Nazwa pliku, do którego mają być dołączone
           informacje o tym, które ustawienia zresetowano.
 
Uwagi: resetuje protokół TCP/IP i składniki pokrewne do stanu czystego. 
 
Przykłady:
 
    reset resetlog.txt

Ustawia informacje o konfiguracji.

»netsh »interface »ip »set


C:\Windows>netsh interface ip set ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
set address  - Ustawia adres IP lub bramę domyślną dla określonego interfejsu.
set dns    - Ustawia tryb i adresy serwera DNS.
set wins    - Ustawia tryb i adresy serwera WINS.

Ustawia adres IP lub bramę domyślną dla określonego interfejsu.

»netsh »interface »ip »set »address


C:\Windows>netsh interface ip set address ?

Sposób użycia: set address [name=]<ciąg> 
    [[source=]dhcp | 
    [source=] static [addr=]adres IP [mask=]maska podsieci IP]
    [[gateway=]<adres IP>|none [gwmetric=]liczba całkowita]
 
Parametry: 
 
   Etykieta    Wartość
   name     - Nazwa interfejsu.
   source    - Jedna z następujących wartości:
           dhcp: ustawia protokół DHCP jako źródło konfigurowania
              adresów IP dla określonego interfejsu.
           static: ustawia źródło dla konfigurowania adresów IP
               na lokalną konfigurację statyczną.

   gateway   - Jedna z następujących wartości:
           <adres IP>: określona brama domyślna dla ustawianego
                 statycznego adresu IP.
           none: nie są ustawione żadne bramy domyślne.
   gwmetric   - Metryka dla bramy domyślnej. To pole nie powinno być
           ustawiane, gdy parametr gateway ma wartość "none".
   Następujące opcje są używane tylko wówczas, gdy parametr source 
   ma wartość "static":

   addr     - Adres IP dla podanego interfejsu.
   mask     - Maska podsieci dla podanego adresu IP.
 
Uwagi: Służy do zmiany trybu konfiguracji adresu IP albo z DHCP na tryb
    statyczny, albo z trybu statycznego na DHCP. Dodaje adresy IP w 
    interfejsie ze statycznym adresem IP lub dodaje bramy domyślne.
 
Przykłady:
 
    set address name="Połączenie lokalne" source=dhcp
    set address local static 10.0.0.9 255.0.0.0 10.0.0.1 1

Ustawia tryb i adresy serwera DNS.

»netsh »interface »ip »set »dns


C:\Windows>netsh interface ip set dns ?

Sposób użycia: set dns [name=]<ciąg> [source=]dhcp|static [addr=]<adres IP>|none
       [[register=]none|primary|both]
 

Parametry: 
 
   Etykieta    Wartość
   name     - Nazwa interfejsu.
   source    - Jedna z następujących wartości:
           dhcp: Ustawia DHCP jako źródło dla konfigurowania 
              serwerów DNS dla podanego interfejsu.
           static: Ustawia źródło dla konfigurowania serwerów DNS
               na lokalną konfigurację statyczną.
   addr     - Jedna z następujących wartości:
           <adres IP>: Adres IP serwera DNS.
           none: Oczyszcza listę serwerów DNS.
   register   - Jedna z następujących wartości:
           none: Wyłącza rejestrację dynamicznego DNS.
           primary: Rejestruje tylko pod podstawowym sufiksem DNS.
           both: Rejestruje zarówno pod podstawowym sufiksem DNS, 
              jak i pod sufiksem specyficznym dla połączenia.
 
Uwagi: Ustawia konfigurację serwerów na tryb DHCP lub tryb statyczny. Tylko
    wtedy, gdy parametr "source" przyjmuje wartość "static", również opcja
    "addr" staje się dostępna dla konfigurowania listy statycznej 
    adresów IP serwerów DNS dla podanego interfejsu.
 
Przykłady:
 
    set dns name="Połączenie lokalne" source=dhcp
    set dns "Połączenie lokalne" static 10.0.0.1 primary

Ustawia tryb i adresy serwera WINS.

»netsh »interface »ip »set »wins


C:\Windows>netsh interface ip set wins ?

Sposób użycia: set wins [name=]<ciąg> [source=]dhcp|static [addr=]<adres IP>|none
 
Parametry: 
 
   Etykieta    Wartość
   name     - Nazwa interfejsu.
   source    - Jedna z następujących wartości:
           dhcp: Ustawia DHCP jako źródło dla konfigurowania 
              serwerów WINS dla podanego interfejsu.
           static: Ustawia źródło dla konfigurowania serwerów WINS
               na lokalną konfigurację statyczną.
   addr     - Jedna z następujących wartości:
           <adres IP>: Adres IP serwera WINS.
           none: Oczyszcza listę serwerów WINS.
 
Uwagi: Ustawia konfigurację serwerów na tryb DHCP lub tryb statyczny. Tylko
    wtedy, gdy parametr "source" przyjmuje wartość "static", również opcja
    "addr" staje się dostępna dla konfigurowania listy statycznej 
    adresów IP serwerów WINS dla podanego interfejsu.
 
Przykłady:
 
    set wins name="Połączenie lokalne" source=dhcp
    set wins "Połączenie lokalne" static 10.0.0.1

Wyświetla informacje.

»netsh »interface »ip »show


C:\Windows>netsh interface ip show ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
show address  - Wyświetla konfigurację adresu IP.
show config  - Wyświetla adres IP i dodatkowe informacje.
show dns    - Wyświetla adresy serwera DNS.
show icmp   - Wyświetla statystykę ICMP.
show interface - Wyświetla statystykę interfejsu IP.
show ipaddress - Wyświetla bieżące adresy IP.
show ipnet   - Wyświetla mapowania protokołu IP typu sieć do nośnika.
show ipstats  - Wyświetla statystykę protokołu IP.
show joins   - Wyświetla łącznie grupy multiemisji.
show offload  - Wyświetla informacje o odciążaniu.
show tcpconn  - Wyświetla połączenia protokołu TCP.
show tcpstats - Wyświetla statystykę protokołu TCP.
show udpconn  - Wyświetla połączenia protokołu UDP.
show udpstats - Wyświetla statystykę protokołu UDP.
show wins   - Wyświetla adresy serwera WINS.

Wyświetla konfigurację adresu IP.

»netsh »interface »ip »show »address


C:\Windows>netsh interface ip show address ?

Sposób użycia: show address [[name=]ciąg]
 
Parametry: 
 
   Etykieta   Wartość
   name    - Nazwa określonego interfejsu.
 
Uwagi: wyświetla konfigurację adresu IP podanego interfejsu lub interfejsów.

Informacje wyświetlane dla tego polecenia składają się z:

Pole        Opis
----        ----
DHCP enabled    Pokazuje, czy adres pochodzi z konfiguracji statycznej czy
			 z konfiguracji DHCP.
IP Address     Wyświetla adres IP skonfigurowany dla danego interfejsu.
Subnet Mask    Wyświetla maskę podsieci skojarzoną z adresem IP.
Default Gateway  Wyświetla adres IP bramy domyślnej interfejsu.
Gateway Metric   Wyświetla metrykę dla bramy domyślnej wyświetlonej powyżej.
          Znajduje zastosowanie tylko w przypadku skonfigurowania 
          wielu bram domyślnych.
Interface Metric  Wyświetla metrykę interfejsu.
          Znajduje zastosowanie tylko w przypadku skonfigurowania 
          wielu interfejsów.

Przykłady:

   show address "Połączenie lokalne"

Wyświetla adres IP i dodatkowe informacje.

»netsh »interface »ip »show »config


C:\Windows>netsh interface ip show config ?

Sposób użycia: show config [[name=]ciąg]
 
Parametry: 
 
   Etykieta    Wartość
   name     - Nazwa określonego interfejsu.
 
Uwagi: wyświetla konfigurację adresu IP podanego interfejsu lub interfejsów,
	 a także inne informacje o konfiguracji protokołu TCP/IP, takie jak
	 skonfigurowane serwery DNS i WINS.


Przykłady:

   show config "Połączenie lokalne"

Wyświetla adresy serwera DNS.

»netsh »interface »ip »show »dns


C:\Windows>netsh interface ip show dns ?

Sposób użycia: show dns [[name=]ciąg]
 
Parametry: 
 
   Etykieta    Wartość
   name     - Nazwa określonego interfejsu.
 
Uwagi: wyświetla konfigurację serwera DNS dla podanego interfejsu lub
    interfejsów.


Przykłady:

   show dns "Połączenie lokalne"

Wyświetla statystykę ICMP.

»netsh »interface »ip »show »icmp


C:\Windows>netsh interface ip show icmp ?

Sposób użycia: show icmp [[rr=]liczba_całkowita]
 
Parametry: 
 
   Etykieta   Wartość
   rr     - Wyrażona w sekundach częstotliwość odświeżania statystyki
			 interfejsu ICMP.
 
Uwagi: wyświetla informacje o statystyce ICMP.
 
Przykłady:
 
   show icmp 
   show icmp rr=5

Wyświetla statystykę interfejsu IP.

»netsh »interface »ip »show »interface


C:\Windows>netsh interface ip show interface ?

Sposób użycia: show interface [[index=]liczba całkowita] [[rr=]liczba całkowita]
 
Parametry: 
 
   Etykieta   Wartość
   index    - Wartość indeksu dla określonego interfejsu. Aby poznać
          tę wartość dla wszystkich interfejsów, możesz uruchomić to
          polecenie bez parametru index i przejrzeć dane wyjściowe.
   rr     - Wyrażony w sekundach współczynnik odświeżania
          statystyki IP interfejsu.
 
Uwagi: wyświetla informacje o statystyce IP albo dla określonego interfejsu, 
    albo dla wszystkich interfejsów, jeśli nie zostaną podane parametry. 

Przykłady:

   show interface 
   show interface index=1 rr=5

Wyświetla bieżące adresy IP.

»netsh »interface »ip »show »ipaddress


C:\Windows>netsh interface ip show ipaddress ?

Sposób użycia: show ipaddress [[index=]adres IP] [[rr=]liczba całkowita]
 
Parametry: 
 
   Etykieta  Wartość
   index   - Wartości adresów IP dla określonych interfejsów. Aby 
         poznać wartości adresów dla określonego interfejsu,
         uruchom polecenie bez tego parametru i przejrzyj wyniki.
   rr    - Wyrażona w sekundach częstotliwość odświeżania informacji
         o adresie IP interfejsu.
 
Uwagi: wyświetla informacje o aktualnym adresie IP albo dla określonego
    interfejsu, albo dla wszystkich interfejsów, jeśli nie zostaną
    użyte żadne parametry. 

Przykłady:

   show ipaddress 
   show ipaddress index=10.0.0.1 rr=5

Wyświetla mapowania protokołu IP typu sieć do nośnika.

»netsh »interface »ip »show »ipnet


C:\Windows>netsh interface ip show ipnet ?

Sposób użycia: show ipnet [[rr=]liczba_całkowita]
 
Parametry: 
 
   Etykieta   Wartość
   rr     - Wyrażona w sekundach częstotliwość odświeżania mapowań
			 interfejsu typu sieć IP-nośnik.
 
Uwagi: wyświetla informacje o mapowaniach sieci IP do nośnika fizycznego.
 
Przykłady:
 
   show ipnet 
   show ipnet rr=5

Wyświetla statystykę protokołu IP.

»netsh »interface »ip »show »ipstats


C:\Windows>netsh interface ip show ipstats ?

Sposób użycia: show ipstats [[rr=]liczba całkowita]
 
Parametry: 
 
   Etykieta    Wartość
   rr      - Wyrażona w sekundach częstotliwość odświeżania 
           statystyki protokołu IP.
 
Uwagi: wyświetla informacje o statystyce protokołu IP.

Przykłady:

   show ipstats 
   show ipstats rr=5

Wyświetla łącznie grupy multiemisji.

»netsh »interface »ip »show »joins


C:\Windows>netsh interface ip show joins ?

Sposób użycia: show joins [[addr=]adres IP]

 
Parametry: 
 
   Etykieta   Wartość
   addr    - Adres IP określonego interfejsu, dla którego chcesz
          wyświetlić dołączone grupy multiemisji.
 
Uwagi: Wyświetla grupy multiemisji protokołu IP, do których dołączyły 
    adresy IP skonfigurowane dla jednego lub więcej interfejsów. Jeśli
    adres IP nie jest określony, wyświetlane są grupy multiemisji dla
    wszystkich adresów IP.
 
Przykłady:
 
   show joins 
   show joins addr=10.0.0.1

Wyświetla informacje o odciążaniu.

»netsh »interface »ip »show »offload


C:\Windows>netsh interface ip show offload ?

Sposób użycia: show offload [[name=]ciąg]
 
Parametry: 
 
   Etykieta    Wartość
   name     - Nazwa określonego interfejsu.
 
Uwagi: wyświetla informacje o odciążaniu dla podanego interfejsu lub
    interfejsów.


Przykłady:

   show offload "Połączenie lokalne"

Wyświetla połączenia protokołu TCP.

»netsh »interface »ip »show »tcpconn


C:\Windows>netsh interface ip show tcpconn ?

Sposób użycia: show tcpconn 
    [[index=] lokalny_adres_IP port_lokalny zdalny_adres_IP port_zdalny ]
    [[rr=] częstotliwość odświeżania ]

 
Parametry: 

   Etykieta   Wartość
   index    - musi zawierać adresy IP i numery portów zarówno dla
          lokalnych, jak i zdalnych punktów końcowych
          połączenia TCP.
   rr     - Wyrażona w sekundach częstotliwość odświeżania informacji
          o połączeniu TCP.
 
Uwagi: wyświetla informacje o stanie połączenia TCP.
 
Przykłady:

   show tcpconn
   show tcpconn index=10.0.0.1 389 10.0.0.1 1931

Wyświetla statystykę protokołu TCP.

»netsh »interface »ip »show »tcpstats


C:\Windows>netsh interface ip show tcpstats ?

Sposób użycia: show tcpstats [[rr=]liczba całkowita]

Parametry: 

   Etykieta   Wartość
   rr     - Wyrażona w sekundach częstotliwość odświeżania 
          informacji statystycznych dla TCP.

Uwagi: wyświetla statystykę połączenia TCP.

Przykłady:

   show tcpstats
   show tcpstats rr=5

Wyświetla połączenia protokołu UDP.

»netsh »interface »ip »show »udpconn


C:\Windows>netsh interface ip show udpconn ?

Sposób użycia: show udpconn [[index=] Lokalny_adres_IP lokalny_port ]
    [[rr=] częstotliwość_odświeżania ]

 
Parametry: 

   Etykieta   Wartość
   index    - Musi zawierać lokalny adres IP i numer portu dla
          połączenia UDP.
   rr     - Wyrażona w sekundach częstotliwość odświeżania 
          informacji o połączeniu UDP.
 
Uwagi: wyświetla informacje o stanie połączenia UDP.
 
Przykłady:

   show udpconn
   show udpconn index=10.0.0.1 1102

Wyświetla statystykę protokołu UDP.

»netsh »interface »ip »show »udpstats


C:\Windows>netsh interface ip show udpstats ?

Sposób użycia: show udpstats [[rr=]liczba całkowita]

Parametry: 

   Etykieta   Wartość
   rr     - Wyrażona w sekundach częstotliwość odświeżania informacji
          statystycznych o UDP.

Uwagi: wyświetla statystykę połączenia UDP.

Przykłady:

   show udpstats
   show udpstats rr=5

Wyświetla adresy serwera WINS.

»netsh »interface »ip »show »wins


C:\Windows>netsh interface ip show wins ?

Sposób użycia: show wins [[name=]ciąg]
 
Parametry: 
 
   Etykieta    Wartość
   name     - Nazwa określonego interfejsu.
 
Uwagi: wyświetla konfigurację serwera WINS dla podanego interfejsu lub
    interfejsów.


Przykłady:

   show wins "Połączenie lokalne"

Zmiany w kontekście `netsh interface ipv6'.

»netsh »interface »ipv6


C:\Windows>netsh interface ipv6 ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
6to4      - Zmiany w kontekście `netsh interface ipv6 6to4'.
?       - Wyświetla listę poleceń.
add      - Dodaje do tabeli wpis konfiguracji.
delete     - Usuwa wpis konfiguracji z tabeli.
dump      - Wyświetla skrypt konfiguracji.
help      - Wyświetla listę poleceń.
install    - Instaluje IPv6.
isatap     - Zmiany w kontekście `netsh interface ipv6 isatap'.
renew     - Ponownie uruchamia interfejsy IPv6.
reset     - Resetuje stan konfiguracji IPv6.
set      - Ustawia informacje o konfiguracji.
show      - Wyświetla informacje.
uninstall   - Odinstalowuje IPv6.

Dostępne są następujące konteksty podrzędne:
 6to4 isatap

Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie
 wpisz ?.

Zmiany w kontekście `netsh interface ipv6 6to4'.

»netsh »interface »ipv6 »6to4


C:\Windows>netsh interface ipv6 6to4 ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
?       - Wyświetla listę poleceń.
dump      - Wyświetla skrypt konfiguracji.
help      - Wyświetla listę poleceń.
reset     - Resetuje stan całej konfiguracji 6to4.
set      - Ustawia informacje o konfiguracji.
show      - Wyświetla informacje.

Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie
 wpisz ?.

Wyświetla skrypt konfiguracji.

»netsh »interface »ipv6 »6to4 »dump


C:\Windows>netsh interface ipv6 6to4 dump ?

Sposób użycia: dump

Uwagi: 
  Tworzy skrypt zawierający konfigurację bieżącą. Po zapisaniu skryptu
  w pliku można użyć go do przywrócenia zmienionych ustawień konfiguracji.

Wyświetla listę poleceń.

»netsh »interface »ipv6 »6to4 »help


C:\Windows>netsh interface ipv6 6to4 help ?

Sposób użycia: help

Uwagi: 
    wyświetla listę poleceń.

Resetuje stan całej konfiguracji 6to4.

»netsh »interface »ipv6 »6to4 »reset


C:\Windows>netsh interface ipv6 6to4 reset ?

Sposób użycia: reset

Uwagi: Resetuje stan całej konfiguracji 6to4.

Ustawia informacje o konfiguracji.

»netsh »interface »ipv6 »6to4 »set


C:\Windows>netsh interface ipv6 6to4 set ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
set interface - Ustawia informacje o konfiguracji interfejsu 6to4.
set relay   - Ustawia informacje o przekazywaniu 6to4.
set routing  - Ustawia informacje o routingu 6to4.
set state   - Ustawia stan 6to4.

Ustawia informacje o konfiguracji interfejsu 6to4.

»netsh »interface »ipv6 »6to4 »set »interface


C:\Windows>netsh interface ipv6 6to4 set interface ?

Sposób użycia: set interface [[name=]<ciąg>]
          [[routing=](enabled|disabled|default)]

Parametry: 

    Etykieta     Wartość                 
    name      - Nazwa interfejsu.            
    routing    - Określa, czy działanie ma być działaniem routera.

Uwagi: Ustawia informacje o konfiguracji interfejsu 6to4.

Przykłady:

    set interface "Prywatny" enabled

Ustawia informacje o przekazywaniu 6to4.

»netsh »interface »ipv6 »6to4 »set »relay


C:\Windows>netsh interface ipv6 6to4 set relay ?

Sposób użycia: set relay [[name=](<ciąg>|default)]
           [[state=](enabled|disabled|automatic|default)]
           [[interval=]<liczba całkowita>]

Parametry: 

    Etykieta     Wartość
    name      - Nazwa przekazywania interfejsu 6to4.        
    state     - Stan rozpoznawania nazw przekazywania.    
    interval    - Interwał rozpoznawania (w minutach).

Uwagi: Ustawia informacje o przekazywaniu interfejsu 6to4.

Przykłady:

    set relay 6to4.ipv6.org. enabled 1440

Ustawia informacje o routingu 6to4.

»netsh »interface »ipv6 »6to4 »set »routing


C:\Windows>netsh interface ipv6 6to4 set routing ?

Sposób użycia: set routing [[routing=](enabled|disabled|automatic|default)]
           [[sitelocals=](enabled|disabled|default)]

Parametry: 

    Etykieta     Wartość              
    routing    - Stan routingu interfejsu 6to4.        
    sitelocals   - Określa, czy mają zostać użyte adresy lokalne lokacji.

Uwagi: Ustawia informacje o routingu interfejsu 6to4.

Przykłady:

    set routing default default               
    set routing routing=enabled sitelocals=enabled

Ustawia stan 6to4.

»netsh »interface »ipv6 »6to4 »set »state


C:\Windows>netsh interface ipv6 6to4 set state ?

Sposób użycia: set state [[state=](enabled|disabled|automatic|default)]
           [[undoonstop=](enabled|disabled|default)]

Parametry: 

    Etykieta     Wartość
    state     - Określa, czy interfejs 6to4 jest włączony.
    undoonstop   - Określa, czy interfejs 6to4 jest wyłączany
            przy zatrzymywaniu usługi.

Uwagi: Ustawia stan konfiguracji interfejsu 6to4.

Przykłady:

    set state default default
    set state state=enabled undoonstop=disabled

Wyświetla informacje.

»netsh »interface »ipv6 »6to4 »show


C:\Windows>netsh interface ipv6 6to4 show ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
show interface - Wyświetla informacje o konfiguracji interfejsu 6to4.
show relay   - Wyświetla informacje o przekazywaniu 6to4.
show routing  - Wyświetla stan routingu 6to4.
show state   - Wyświetla stan 6to4.

Wyświetla informacje o konfiguracji interfejsu 6to4.

»netsh »interface »ipv6 »6to4 »show »interface


C:\Windows>netsh interface ipv6 6to4 show interface ?

Sposób nasycenia show interface

   Wyświetla informacje o konfiguracji interfejsu 6to4.

Wyświetla informacje o przekazywaniu 6to4.

»netsh »interface »ipv6 »6to4 »show »relay


C:\Windows>netsh interface ipv6 6to4 show relay ?

Sposób użycia: show relay

   Wyświetla informacje o przekazywaniu 6to4.

Wyświetla stan routingu 6to4.

»netsh »interface »ipv6 »6to4 »show »routing


C:\Windows>netsh interface ipv6 6to4 show routing ?

Sposób użycia: show routing

   Wyświetla stan routingu 6to4.

Wyświetla stan 6to4.

»netsh »interface »ipv6 »6to4 »show »state


C:\Windows>netsh interface ipv6 6to4 show state ?

Sposób użycia: show state

   Wyświetla stan 6to4.

Dodaje do tabeli wpis konfiguracji.

»netsh »interface »ipv6 »add


C:\Windows>netsh interface ipv6 add ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
add 6over4tunnel - Tworzy interfejs 6over4.
add address  - Dodaje adres IPv6 do interfejsu.
add dns    - Dodaje statyczny adres serwera DNS.
add prefixpolicy - Dodaje wpis zasad prefiksu.
add route   - Dodaje trasę IPv6 w danym interfejsie.
add v6v4tunnel - Tworzy tunel point-to-point typu IPv6-in-IPv4.

Tworzy interfejs 6over4.

»netsh »interface »ipv6 »add »6over4tunnel


C:\Windows>netsh interface ipv6 add 6over4tunnel ?

Sposób użycia: add 6over4tunnel [interface=]<ciąg> [localaddress=]<adres IPv4>
           [[store=]active|persistent]
Parametry: 

    Etykieta     Wartość
    interface   - Przyjazna nazwa dla interfejsu.
    localaddress  - Adres IPv4 dla hermetyzacji.
    store     - Jedna z następujących wartości:
            active: zmiana jest obecna tylko do następnego
            rozruchu.
            persistent: zmiana jest trwała (domyślnie).

Uwagi: Tworzy interfejs 6over4, używając określonego adresu IPv4.

Przykład:

    add 6over4tunnel "Prywatny" 10.1.1.1

Dodaje adres IPv6 do interfejsu.

»netsh »interface »ipv6 »add »address


C:\Windows>netsh interface ipv6 add address ?

Sposób użycia: add address [interface=]<ciąg> [address=]<adres IPv6>
           [[type=]unicast|anycast]
           [[validlifetime=]<liczba całkowita>|infinite]
           [[preferredlifetime=]<liczba całkowita>|infinite]
           [[store=]active|persistent]

Parametry: 

    Etykieta     Wartość
    interface     - Nazwa interfejsu lub indeks.
    address      - Adres IPv6 do dodania.
    type       - Jedna z następujących wartości:
              unicast: Dodaje adres emisji pojedynczej.
              Jest to ustawienie domyślne.
              anycast: Dodaje adres emisji dowolnej.
    validlifetime   - Okres istnienia, przez który adres jest ważny.
              Wartość domyślna to "infinite" (nieskończoność).
    preferredlifetime - Okres istnienia, przez który adres jest
              preferowany. Wartość domyślna to "infinite"
              (nieskończoność).
    store       - Jedna z następujących wartości:
              active: zmiana jest obecna tylko do następnego
              rozruchu.
              persistent: zmiana jest trwała (domyślnie).

Uwagi: Dodaje adres IPv6 w danym interfejsie. Wartości czasu mogą
    być wyrażone w dniach, godzinach, minutach i sekundach; np. 1d2h3m4s.

Przykład:

    add address "Prywatny" fe80::2

Dodaje statyczny adres serwera DNS.

»netsh »interface »ipv6 »add »dns


C:\Windows>netsh interface ipv6 add dns ?

Sposób użycia: add dns [interface=]<ciąg> [adres=]<adres IPv6 > [[index=]<liczba_całkowita>]
 
Parametry: 
 
   Tag      Wartość
   interface  - Nazwa interfejsu, do którego dodano serwery DNS.
   address   - Adres IPv6 dla dodawanego serwera DNS.
   index    - Określa indeks (preferencja) dla określonego 
           adresu serwera DNS.
 
Spostrzeżenia: Dodaje nowy adres IPv6 serwera DNS do statycznie konfigurowanej listy.
     Domyślnie serwer DNS jest dodawany na koniec listy. Jeżeli
     określono indeks, serwer DNS zostanie umieszczony na tej pozycji
     na liście, a inne serwery zostaną przesunięte niżej, aby udostępnić miejsce. 
 
Przykłady:
 
    add dns "Połączenie lokalne" fec0:0:0:ffff::1
    add dns "Połączenie lokalne" fec0:0:0:ffff::2 index=2

Dodaje wpis zasad prefiksu.

»netsh »interface »ipv6 »add »prefixpolicy


C:\Windows>netsh interface ipv6 add prefixpolicy ?

Sposób użycia: add prefixpolicy [prefix=]<adres IPv6>/<liczba całkowita>
           [precedence=]<liczba całkowita> [label=]<liczba całkowita>
           [[store=]active|persistent]
Parametry: 

    Etykieta     Wartość
    prefix     - Prefiks, dla którego ma być dodana zasada.
    precedence   - Wartość pierwszeństwa w tabeli zasad używana dla
            sortowania adresów docelowych.
    label     - Wartość etykiety umożliwiająca używanie zasad
            preferujących dany prefiks adresów źródłowych
            z prefiksem adresów docelowych.
    store     - Jedna z następujących wartości:
            active: zmiana jest obecna tylko do następnego
            rozruchu.
            persistent: zmiana jest trwała (domyślnie).

Uwagi: Dodaje zasadę wyboru adresów źródłowego i docelowego dla danego
    prefiksu.

Przykład:

    add prefixpolicy ::/96 3 4

Dodaje trasę IPv6 w danym interfejsie.

»netsh »interface »ipv6 »add »route


C:\Windows>netsh interface ipv6 add route ?

Sposób użycia: add route [prefix=]<adres_IPv6>/<liczba_całkowita>
           [interface=]<ciąg> [[nexthop=]<adres_IPv6>]
           [[siteprefixlength=]<liczba_całkowita>]
           [[metric=]<liczba_całkowita>] [[publish=]no|age|yes]
           [[validlifetime=]<liczba_całkowita>|infinite]
           [[preferredlifetime=]<liczba_całkowita>|infinite]
           [[store=]active|persistent]

Parametry: 

    Etykieta      Wartość
    prefix      - Prefiks, dla którego ma być dodana trasa.
    interface     - Nazwa interfejsu lub indeks.
    nexthop      - Adres bramy, jeśli prefiks nie jest częścią łącza.
    siteprefixlength - Długość prefiksu dla całej lokacji, jeśli jest
              częścią łącza.
    metric      - Metryka trasy.
    publish      - Jedna z następujących wartości:
              no: Bez anonsowania w anonsach tras.
                To jest ustawienie domyślne.
              age: Z anonsowaniem w anonsach tras ze skracanym
                okresem istnienia.
              yes: Z anonsowaniem w anonsach tras
                przy niezmienionym okresie istnienia.
    validlifetime   - Okres istnienia, przez który trasa jest ważna.
              Wartość domyślna to "infinite" (nieskończoność).
    preferredlifetime - Okres istnienia, przez który trasa jest
              preferowana. Wartość domyślna to "infinite"
              (nieskończoność).
    store       - Jedna z następujących wartości:
              active: zmiana jest obecna tylko do następnego
              rozruchu.
              persistent: zmiana jest trwała (domyślnie).

Uwagi: Dodaje trasę dla danego prefiksu. Wartości czasu mogą być wyrażone
    w dniach, godzinach, minutach i sekundach; np. 1d2h3m4s.

    Kiedy parametr publish jest ustawiony na wartość no lub age, trasa
    zostanie usunięta po upływie ważnego okresu istnienia. Kiedy
    parametr publish jest ustawiony na wartość age, anons trasy będzie
    zawierał ważny okres istnienia pozostały do usunięcia.

    Kiedy parametr publish jest ustawiony na wartość yes, trasa nigdy
    nie zostanie usunięta niezależnie od wartości parametru
    validlifetime, a każdy anons trasy będzie zawierał (ten sam)
    określony ważny okres istnienia.

Przykład:

    add route 3ffe::/16 "Internet" fe80::1

Tworzy tunel point-to-point typu IPv6-in-IPv4.

»netsh »interface »ipv6 »add »v6v4tunnel


C:\Windows>netsh interface ipv6 add v6v4tunnel ?

Sposób użycia: add v6v4tunnel [interface=]<ciąg> [localaddress=]<adres IPv4>
           [remoteaddress=]<adres IPv4>
           [[neighbordiscovery=]enabled|disabled]
           [[store=]active|persistent]

Parametry: 

    Etykieta      Wartość
    interface     - Przyjazna nazwa dla interfejsu.
    localaddress   - Adres IPv4 punktu końcowego tunelu lokalnego.
    remoteaddress   - Adres IPv4 punktu końcowego tunelu zdalnego.
    neighbordiscovery - Jedna z następujących wartości:
              enabled: usługa ND jest włączona w interfejsie.
              disabled: usługa ND jest wyłączona w interfejsie.
                   To jest ustawienie domyślne.
    store       - Jedna z następujących wartości:
              active: zmiana jest obecna tylko do następnego
              rozruchu.
              persistent: zmiana jest trwała (domyślnie).

Uwagi: Tworzy tunel typu IPv6-w-IPv4.

Przykład:

    add v6v4tunnel "Prywatny" 10.0.0.1 192.168.1.1

Usuwa wpis konfiguracji z tabeli.

»netsh »interface »ipv6 »delete


C:\Windows>netsh interface ipv6 delete ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
delete address - Usuwa adres IPv6 z interfejsu.
delete destinationcache - Usuwa bufor docelowy IPv6.
delete dns   - Usuwa serwer DNS z podanego interfejsu.
delete interface - Usuwa interfejs ze sterty IPv6.
delete neighbors - Usuwa bufor sąsiada IPv6.
delete prefixpolicy - Usuwa wpis zasad prefiksu.
delete route  - Usuwa trasę IPv6.

Usuwa adres IPv6 z interfejsu.

»netsh »interface »ipv6 »delete »address


C:\Windows>netsh interface ipv6 delete address ?

Sposób użycia: delete address [interface=]<ciąg> [address=]<adres IPv6>
           [[store=]active|persistent]

Parametry: 

    Etykieta     Wartość
    interface   - Nazwa interfejsu lub indeks.
    address    - Adres IPv6 do usunięcia.
    store     - Jedna z następujących wartości:
            active: usunięcie jest obecne tylko do następnego
            rozruchu.
            persistent: usunięcie jest trwałe (domyślnie).

Uwagi: Modyfikuje adres IPv6 w danym interfejsie.

Przykład:

    delete address "Prywatny" fe80::2

Usuwa bufor docelowy IPv6.

»netsh »interface »ipv6 »delete »destinationcache


C:\Windows>netsh interface ipv6 delete destinationcache ?

Sposób użycia: delete destinationcache [[interface=]<ciąg> [[address=]<adres IPv6>]]

Parametry: 

    Etykieta  Wartość
    interface - Nazwa interfejsu lub indeks.
    address  - Adres docelowy.

Uwagi: Opróżnia bufor docelowy. Jeśli zostanie określony interfejs,
    opróżnia bufor tylko tego interfejsu. Jeśli dodatkowo zostanie
    określony adres, usuwa tylko ten wpis buforu docelowego.

Przykład:

    delete destinationcache "Prywatny"

Usuwa serwer DNS z podanego interfejsu.

»netsh »interface »ipv6 »delete »dns


C:\Windows>netsh interface ipv6 delete dns ?

Sposób użycia: delete dns [interface=]<ciąg> [[address=]<adres IPv6 >|all]

Parametry: 
 
   Tag      Wartość
   interface  - Nazwa interfejsu, z którego usunięto serwery DNS.
   address   - Jedna z następujących wartości:
           <adres IPv6>: Określony adres IPv6 serwera DNS
                  do usunięcia.
           all: Usuwa wszystkie skonfigurowane adresy IPv6 dla
                  serwerów DNS.
 
Spostrzeżenia: Usuwa statycznie skonfigurowane adresy IPv6 serwera DNS dla
     określonego interfejsu.

Przykłady:

    delete dns "Połączenie lokalne" fec0:0:0:ffff::1
    delete dns "Połączenie lokalne" all

Usuwa interfejs ze sterty IPv6.

»netsh »interface »ipv6 »delete »interface


C:\Windows>netsh interface ipv6 delete interface ?

Sposób użycia: delete interface [interface=]<ciąg>
           [[store=]active|persistent]

Parametry: 

    Etykieta     Wartość
    interface   - Nazwa interfejsu lub indeks.
    store     - Jedna z następujących wartości:
            active: usunięcie jest obecne tylko do następnego
            rozruchu.
            persistent: usunięcie jest trwałe (domyślnie).

Uwagi: Usuwa dany interfejs ze stosu IPv6.

Przykład:

    delete interface "Prywatny"

Usuwa bufor sąsiada IPv6.

»netsh »interface »ipv6 »delete »neighbors


C:\Windows>netsh interface ipv6 delete neighbors ?

Sposób użycia: delete neighbors [[interface=]<ciąg> [[address=]<adres IPv6>]]

Parametry: 

    Etykieta     Wartość
    interface   - Nazwa interfejsu lub indeks.
    address    - Adres sąsiada.

Uwagi: Opróżnia bufor sąsiada. W przypadku określenia interfejsu
    opróżnia bufor tylko w tym interfejsie. Jeśli jest też
    określony adres, usuwa tylko ten wpis buforu sąsiada.

Przykład:

    delete neighbors "Prywatny"

Usuwa wpis zasad prefiksu.

»netsh »interface »ipv6 »delete »prefixpolicy


C:\Windows>netsh interface ipv6 delete prefixpolicy ?

Sposób użycia: delete prefixpolicy [prefix=]<adres IPv6>/<liczba całkowita>
           [[store=]active|persistent]

Parametry: 

    Etykieta     Wartość
    prefix     - Prefiks, dla którego ma być dodana zasada.
    store     - Jedna z następujących wartości:
            active: usunięcie jest obecne tylko do następnego
            rozruchu.
            persistent: usunięcie jest trwałe (domyślnie).

Uwagi: Usuwa zasadę wyboru adresów źródłowego i docelowego dla danego
    prefiksu.

Przykład:

    delete prefixpolicy ::/96

Usuwa trasę IPv6.

»netsh »interface »ipv6 »delete »route


C:\Windows>netsh interface ipv6 delete route ?

Sposób użycia: delete route [prefix=]<adres_IPv6>/<liczba_całkowita>
           [interface=]<ciąg> [[nexthop=]<adres_IPv6>]
           [[store=]active|persistent]

Parametry: 

    Etykieta      Wartość
    prefix      - Prefiks, którego trasa ma zostać usunięta.
    interface    - Nazwa interfejsu lub indeks.
    nexthop     - Adres bramy, jeśli prefiks nie jest częścią łącza.
    store      - Jedna z następujących wartości:
             active: usunięcie jest obecne tylko do następnego
             rozruchu.
             persistent: usunięcie jest trwałe (domyślnie).

Uwagi: Usuwa trasę IPv6.

Przykład:

    delete route 3ffe::/16 "Internet" fe80::1

Wyświetla skrypt konfiguracji.

»netsh »interface »ipv6 »dump


C:\Windows>netsh interface ipv6 dump ?

Sposób użycia: dump

Uwagi: 
  Tworzy skrypt zawierający konfigurację bieżącą. Po zapisaniu skryptu
  w pliku można użyć go do przywrócenia zmienionych ustawień konfiguracji.

Wyświetla listę poleceń.

»netsh »interface »ipv6 »help


C:\Windows>netsh interface ipv6 help ?

Sposób użycia: help

Uwagi: 
    wyświetla listę poleceń.

Instaluje IPv6.

»netsh »interface »ipv6 »install


C:\Windows>netsh interface ipv6 install ?

Sposób użycia: install

Uwagi: Instaluje IPv6.

Zmiany w kontekście `netsh interface ipv6 isatap'.

»netsh »interface »ipv6 »isatap


C:\Windows>netsh interface ipv6 isatap ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
?       - Wyświetla listę poleceń.
dump      - Wyświetla skrypt konfiguracji.
help      - Wyświetla listę poleceń.
set      - Ustawia informacje o konfiguracji.
show      - Wyświetla informacje.

Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie
 wpisz ?.

Wyświetla skrypt konfiguracji.

»netsh »interface »ipv6 »isatap »dump


C:\Windows>netsh interface ipv6 isatap dump ?

Sposób użycia: dump

Uwagi: 
  Tworzy skrypt zawierający konfigurację bieżącą. Po zapisaniu skryptu
  w pliku można użyć go do przywrócenia zmienionych ustawień konfiguracji.

Wyświetla listę poleceń.

»netsh »interface »ipv6 »isatap »help


C:\Windows>netsh interface ipv6 isatap help ?

Sposób użycia: help

Uwagi: 
    wyświetla listę poleceń.

Ustawia informacje o konfiguracji.

»netsh »interface »ipv6 »isatap »set


C:\Windows>netsh interface ipv6 isatap set ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
set router   - Ustawia informacje o routerze ISATAP.
set state   - Ustawia stan usługi ISATAP.

Ustawia informacje o routerze ISATAP.

»netsh »interface »ipv6 »isatap »set »router


C:\Windows>netsh interface ipv6 isatap set router ?

Sposób użycia: set router [[name=](<ciąg>|default)]
       [[state=](enabled|disabled|default)]
       [[interval=]<liczba_całkowita>]

Parametry: 

    Tag       Wartość
    name      - Nazwa routera ISATAP.
    state     - Stan rozpoznawania nazw przez router.
    interval    - Interwał rozpoznawania (w minutach).

Spostrzeżenia: Ustawia informacje o routerze ISATAP.

Przykłady:

    set router isatap enabled 1440

Ustawia stan usługi ISATAP.

»netsh »interface »ipv6 »isatap »set »state


C:\Windows>netsh interface ipv6 isatap set state ?

Sposób użycia: set state [state=](enabled|disabled|default)

Parametry: 

    Tag       Wartość
    state     - Czy włączono usługę ISATAP.

Spostrzeżenia: Ustawia stan usługi ISATAP.

Przykłady:

    set state enabled

Wyświetla informacje.

»netsh »interface »ipv6 »isatap »show


C:\Windows>netsh interface ipv6 isatap show ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
show router  - Pokazuje informacje o routerze ISATAP.
show state   - Wyświetla stan usługi ISATAP.

Pokazuje informacje o routerze ISATAP.

»netsh »interface »ipv6 »isatap »show »router


C:\Windows>netsh interface ipv6 isatap show router ?

Sposób użycia: show router

   Pokazuje informacje o routerze ISATAP.

Wyświetla stan usługi ISATAP.

»netsh »interface »ipv6 »isatap »show »state


C:\Windows>netsh interface ipv6 isatap show state ?

Sposób użycia: show state

   Wyświetla stan usługi ISATAP.

Ponownie uruchamia interfejsy IPv6.

»netsh »interface »ipv6 »renew


C:\Windows>netsh interface ipv6 renew ?

Sposób użycia: renew [[interface=]<ciąg>]

Parametry: 

    Etykieta     Wartość          
    interface   - Nazwa interfejsu lub indeks.

Uwagi: Ponownie uruchamia interfejsy IPv6.       

Przykład:

    renew "Prywatny"

Resetuje stan konfiguracji IPv6.

»netsh »interface »ipv6 »reset


C:\Windows>netsh interface ipv6 reset ?

Sposób użycia: reset

Uwagi: Resetuje stan konfiguracji IPv6.

Ustawia informacje o konfiguracji.

»netsh »interface »ipv6 »set


C:\Windows>netsh interface ipv6 set ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
set address  - Modyfikuje informacje o adresie IPv6.
set global   - Modyfikuje ogólne parametry konfiguracji globalnej.
set interface - Modyfikuje parametry konfiguracji interfejsu.
set mobility  - Modyfikuje parametry konfiguracji mobilności.
set prefixpolicy - Modyfikuje informacje o zasadach prefiksu.
set privacy  - Modyfikuje parametry konfiguracji prywatności.
set route   - Modyfikuje parametry trasy.
set state   - Ustawia stan zdeprecjonowanej funkcji.
set teredo   - Ustawia stan Teredo.

Modyfikuje informacje o adresie IPv6.

»netsh »interface »ipv6 »set »address


C:\Windows>netsh interface ipv6 set address ?

Sposób użycia: set address [interface=]<ciąg> [address=]<adres IPv6>
           [[type=]unicast|anycast]
           [[validlifetime=]<liczba całkowita>|infinite]
           [[preferredlifetime=]<liczba całkowita>|infinite]
           [[store=]active|persistent]

Parametry: 

    Etykieta     Wartość
    interface     - Nazwa interfejsu lub indeks.
    address      - Adres IPv6 do zmodyfikowania.
    type       - Jedna z następujących wartości:
              unicast: Oznacza adres jako adres emisji
                  pojedynczej. Jest to ustawienie domyślne.
              anycast: Oznacza adres jako adres emisji dowolnej.
    validlifetime   - Okres istnienia, przez który adres jest ważny.
              Wartość domyślna to "infinite" (nieskończoność).
    preferredlifetime - Okres istnienia, przez który adres jest
              preferowany. Wartość domyślna to "infinite"
              (nieskończoność).
    store       - Jedna z następujących wartości:
              active: zmiana jest obecna tylko do następnego
              rozruchu.
              persistent: zmiana jest trwała (domyślnie).

Uwagi: Modyfikuje adres IPv6 w danym interfejsie. Wartości czasu mogą
    być wyrażone w dniach, godzinach, minutach i sekundach; np. 1d2h3m4s.

Przykład:

    set address "Prywatny" fe80::2 anycast

Modyfikuje ogólne parametry konfiguracji globalnej.

»netsh »interface »ipv6 »set »global


C:\Windows>netsh interface ipv6 set global ?

Sposób użycia: set global [[defaultcurhoplimit=]<liczba całkowita>]
           [neighborcachelimit=]<liczba całkowita>
           [[routecachelimit=]<liczba całkowita>]
           [[reassemblylimit=]<liczba całkowita>]
           [[store=]active|persistent]

Parametry: 

Etykieta       Wartość
    defaultcurhoplimit - Domyślny limit przeskoków wysłanych pakietów.
    neighborcachelimit - Maksymalna liczba wpisów buforu sąsiada.
    routecachelimit  - Maksymalna liczba wpisów buforu trasy.
    reassemblylimit  - Maksymalny rozmiar buforu ponownego
              asemblowania.
    store       - Jedna z następujących wartości:
              active: zmiana jest obecna tylko do następnego
              rozruchu.
              persistent: zmiana jest trwała (domyślnie).

Uwagi: Modyfikuje ogólne parametry konfiguracji globalnej.

Przykład:

    set global 32 100 100000

Modyfikuje parametry konfiguracji interfejsu.

»netsh »interface »ipv6 »set »interface


C:\Windows>netsh interface ipv6 set interface ?

Sposób użycia: set interface [interface=]<ciąg> [[forwarding=]enabled|disabled]
           [[advertise=]enabled|disabled] [[mtu=]<liczba całkowita>]
           [[siteid=]<liczba całkowita>] [[metric=]<liczba całkowita>]
           [[firewall=](enabled|disabled)]
           [[siteprefixlength=]<liczba całkowita>]
           [[store=]active|persistent]

Parametry: 

    Etykieta      Wartość
    interface    - Nazwa interfejsu lub indeks.
    forwarding    - Określa, czy pakiety przychodzące do tego interfejsu
             mogą być przekazywane do innych interfejsów.
             Ustawienie domyślne to "disabled" (wyłączone).
    advertise    - Określa, czy anonsy routera mają być wysyłane w tym
             interfejsie. Ustawienie domyślne to "disabled".
    mtu       - MTU tego interfejsu. Domyślnie jest to naturalne MTU
             łącza.
    siteid      - Identyfikator strefy zakresu lokacji.
    metric      - Metryka interfejsu, dodana do metryk trasy dla całej
             trasy w interfejsie.
    firewall     - Określa działanie w trybie zapory.
    siteprefixlength - Domyślna długość globalnego prefiksu dla całej
             lokacji.
    store      - Jedna z następujących wartości:
             active: zmiana jest obecna tylko do następnego
             rozruchu.
             persistent: zmiana jest trwała (domyślnie).

Uwagi: Modyfikuje parametry konfiguracji interfejsu.

Przykład:

    set interface "Prywatny" siteid=2 metric=2

Modyfikuje parametry konfiguracji mobilności.

»netsh »interface »ipv6 »set »mobility


C:\Windows>netsh interface ipv6 set mobility ?

Sposób użycia: set mobility [[security=]enabled|disabled]
           [[bindingcachelimit=]<liczba całkowita>]
           [[correspondentnode=]enabled|disabled]
           [[store=]active|persistent]

Parametry: 

    Etykieta      Wartość
    security     - Określa, czy zabezpieczać aktualizacje powiązań.
    bindingcachelimit - Maksymalna liczba wpisów buforu powiązań.
    correspondentnode - Określa, czy funkcje węzła korespondującego
              są włączone lub wyłączone (domyślnie).
    store       - Jedna z następujących wartości:
              active: zmiana jest obecna tylko do następnego
              rozruchu.
              persistent: zmiana jest trwała (domyślnie).

Uwagi: Modyfikuje parametry konfiguracji mobilności.

Przykład:

    set mobility security=disabled bindingcachelimit=1000 corr=enabled

Modyfikuje informacje o zasadach prefiksu.

»netsh »interface »ipv6 »set »prefixpolicy


C:\Windows>netsh interface ipv6 set prefixpolicy ?

Sposób użycia: set prefixpolicy [prefix=]<adres IPv6>/<liczba całkowita>
           [precedence=]<liczba całkowita> [label=]<liczba całkowita>
           [[store=]active|persistent]

Parametry: 

    Etykieta     Wartość
    prefix     - Prefiks, dla którego ma być dodana zasada.
    precedence   - Wartość pierwszeństwa dla porządkowania.
    label     - Wartość etykiety do dopasowania.
    store     - Jedna z następujących wartości:
            active: zmiana jest obecna tylko do następnego
            rozruchu.
            persistent: zmiana jest trwała (domyślnie).

Uwagi: Modyfikuje zasadę wyboru adresów źródłowego i docelowego dla danego
    prefiksu.

Przykład:

    set prefixpolicy ::/96 3 4

Modyfikuje parametry konfiguracji prywatności.

»netsh »interface »ipv6 »set »privacy


C:\Windows>netsh interface ipv6 set privacy ?

Sposób użycia: set privacy [[state=]enabled|disabled]
           [[maxdadattempts=]<liczba całkowita>]
           [[maxvalidlifetime=]<liczba całkowita>]
           [[maxpreferredlifetime=]<liczba całkowita>]
           [[regeneratetime=]<liczba całkowita>]
           [[maxrandomtime=]<liczba całkowita>]
           [[randomtime=]<integer>]
           [[store=]active|persistent]

Parametry: 

    Etykieta        Wartość
    state        - Określa, czy adresy tymczasowe są włączone.
    maxdadattempts    - Próby wykrywania adresów zduplikowanych.
               Wartość domyślna to 5.
    maxvalidlifetime   - Maksymalny okres trwania (w sekundach), przez
               który adres tymczasowy jest ważny. Wartość
               domyślna to 7d (siedem dni).
    maxpreferredlifetime - Maksymalny okres trwania (w sekundach), przez
               który adres tymczasowy jest preferowany. Wartość
               domyślna to 1d (jeden dzień).
    regeneratetime    - Czas, w sekundach poprzedzających zaniechanie
               adresu tymczasowego, w którym jest generowany
               nowy adres. Wartość domyślna to 5s (pięć sekund).
    maxrandomtime    - Górna granica zakresu (w sekundach) do użycia
               podczas obliczania czasu losowego opóźnienia
               przy uruchamianiu. Wartość domyślna to 10m
               (dziesięć minut).
    randomtime      - Konkretna wartość do użycia zamiast
               wartości losowej generowanej przy rozruchu.
    store        - Jedna z następujących wartości:
               active: zmiana jest obecna tylko do następnego
               rozruchu.
               persistent: zmiana jest trwała (domyślnie).

Uwagi: Modyfikuje parametry związane z generowaniem adresów tymczasowych.
    Jeśli jest określony parametr randomtime, wartość maxrandomtime
    nie jest używana. Wartości czasu mogą być wyrażone w dniach,
    godzinach, minutach i sekundach; np. 1d2h3m4s.

Modyfikuje parametry trasy.

»netsh »interface »ipv6 »set »route


C:\Windows>netsh interface ipv6 set route ?

Sposób użycia: set route [prefix=]<adres_IPv6>/<liczba_całkowita>
           [interface=]<ciąg> [[nexthop=]<adres_IPv6>]
           [[siteprefixlength=]<liczba_całkowita>]
           [[metric=]<liczba_całkowita>] [[publish=]no|age|yes]
           [[validlifetime=]<liczba_całkowita>|infinite]
           [[preferredlifetime=]<liczba_całkowita>|infinite]
           [[store=]active|persistent]

Parametry: 

    Etykieta      Wartość
    prefix      - Prefiks trasy do zmodyfikowania.
    interface     - Nazwa interfejsu lub indeks.
    nexthop      - Adres bramy, jeśli prefiks nie jest częścią łącza.
    siteprefixlength - Długość prefiksu dla całej lokacji, jeśli jest
              częścią łącza.
    metric      - Metryka trasy.
    publish      - Jedna z następujących wartości:
              no: Bez anonsowania w anonsach tras.
                To jest ustawienie domyślne.
              age: Z anonsowaniem w anonsach tras ze skracanym
                okresem istnienia.
              yes: Z anonsowaniem w anonsach tras
                przy niezmienionym okresie istnienia.
    validlifetime   - Okres istnienia, przez który trasa jest ważna.
              Wartość domyślna to "infinite" (nieskończoność).
    preferredlifetime - Okres istnienia, przez który trasa jest
              preferowana. Wartość domyślna to "infinite"
              (nieskończoność).
    store       - Jedna z następujących wartości:
              active: zmiana jest obecna tylko do następnego
              rozruchu.
              persistent: zmiana jest trwała (domyślnie).

Uwagi: Modyfikuje parametry trasy. Wartości czasu mogą być wyrażone
    w dniach, godzinach, minutach i sekundach; np. 1d2h3m4s.

    Kiedy parametr publish jest ustawiony na wartość no lub age, trasa
    zostanie usunięta po upływie ważnego okresu istnienia. Kiedy
    parametr publish jest ustawiony na wartość age, anons trasy będzie
    zawierał ważny okres istnienia pozostały do usunięcia.

    Kiedy parametr publish jest ustawiony na wartość yes, trasa nigdy
    nie zostanie usunięta niezależnie od wartości parametru
    validlifetime, a każdy anons trasy będzie zawierał (ten sam)
    określony ważny okres istnienia.

Przykład:

    set route 3ffe::/16 "Internet" fe80::1

Ustawia stan zdeprecjonowanej funkcji.

»netsh »interface »ipv6 »set »state


C:\Windows>netsh interface ipv6 set state ?

Sposób użycia: set state [[6over4=](enabled|disabled|default)]
       [[v4compat=](enabled|disabled|default)]

Parametry: 

    Tag         Wartość
    6over4     - Czy utworzono interfejsy 6over4.
    v4compat    - Czy włączono adresy zgodne z V4.

Spostrzeżenia: Włącza lub wyłącza różne typy zdeprecjonowanej funkcji.
     Domyślna wartość wszystkich parametrów to disabled.

Przykłady:

    set state default default
    set state 6over4=disabled v4compat=enabled

Ustawia stan Teredo.

»netsh »interface »ipv6 »set »teredo


C:\Windows>netsh interface ipv6 set teredo ?

Sposób użycia: set teredo [[typ]=disabled|client|enterpriseclient|default]
           [[nazwa_serwera=]<nazwa_hosta>|<adres IPv4>|default]
           [[interwał_odśwież=]<liczba_całkowita>|default]
           [[port_klienta=]<liczba_całkowita>|default]

Parametry: 

    Etykieta      Wartość
    typ        - jedna z następujących wartości:
              disabled: wyłącza usługę Teredo.
              client: włącza klienta Teredo.
              enterpriseclient: pomija zarządzane wykrywanie
              sieci.
    nazwa_serwera   - nazwa lub adres IPv4 serwera Teredo.
    interwał_odśwież - interwał odświeżania klienta (w sekundach).
    port_klienta   - port UDP klienta (w przeciwnym razie wybrany przez
              system).

Uwagi: Ustawia parametry usługi Teredo. Argument 'default' dla każdego
     parametru ustawia jego wartość odpowiadającą konfiguracji domyślnej.

Przykład:

    set teredo disable
    set teredo client teredo.ipv6.microsoft.com. 60 34567

Wyświetla informacje.

»netsh »interface »ipv6 »show


C:\Windows>netsh interface ipv6 show ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
show address  - Wyświetla adresy IPv6.
show bindingcacheentries - Wyświetla wpisy powiązań buforu.
show destinationcache - Wyświetla wpisy buforu docelowego.
show dns    - Wyświetla adresy serwera DNS.
show global  - Wyświetla parametry konfiguracji globalnej.
show interface - Wyświetla parametry interfejsu.
show joins   - Wyświetla adresy multiemisji IPv6.
show mobility - Wyświetla parametry konfiguracji mobilności.
show neighbors - Wyświetla wpisy buforu sąsiada.
show prefixpolicy - Wyświetla wpisy zasad prefiksu.
show privacy  - Wyświetla parametry konfiguracji prywatności.
show routes  - Wyświetla wpisy tabeli trasy.
show siteprefixes - Wyświetla wpisy tabeli prefiksów lokacji.
show state   - Pokazuje stan zdeprecjonowanej funkcji.
show teredo  - Pokazuje stan usługi Teredo.

Wyświetla adresy IPv6.

»netsh »interface »ipv6 »show »address


C:\Windows>netsh interface ipv6 show address ?

Sposób użycia: show address [[interface=]<ciąg>] [[level=]normal|verbose]
           [[store=]active|persistent]

Parametry: 

    Etykieta  Wartość
    interface - Nazwa interfejsu lub indeks.
    level   - Jedna z następujących wartości:
          normal: Wyświetla jeden wiersz na interfejs. To jest
              wartość domyślna, gdy interfejs nie zostanie podany.
          verbose: Wyświetla informacje dodatkowe o każdym
              interfejsie. To jest wartość domyślna, gdy
              interfejs zostanie podany.
    store   - Jedna z następujących wartości:
          active: pokazuje adresy ze stosu (domyślnie).
          persistent: pokazuje adresy trwałe.

Uwagi: Wyświetla wszystkie adresy IPv6 lub wszystkie adresy
    w danym interfejsie, jeśli został on określony.

Wyświetla wpisy powiązań buforu.

»netsh »interface »ipv6 »show »bindingcacheentries


C:\Windows>netsh interface ipv6 show bindingcacheentries ?

Sposób użycia: show bindingcacheentries

Uwagi: Wyświetla wszystkie wiążące wpisy bufora.

Wyświetla wpisy buforu docelowego.

»netsh »interface »ipv6 »show »destinationcache


C:\Windows>netsh interface ipv6 show destinationcache ?

Sposób użycia: show destinationcache [interface=]<ciąg> [address=]<adres IPv6>

Parametry: 

    Etykieta     Wartość
    interface   - Nazwa interfejsu lub indeks.     
    address    - Adres miejsca docelowego.

Uwagi: Wyświetla wpisy buforu docelowego. Jeśli interfejs jest określony,
    wyświetla bufor tylko w tym interfejsie. Jeśli dodatkowo określony
    jest adres, wyświetla tylko ten wpis buforu docelowego.

Wyświetla adresy serwera DNS.

»netsh »interface »ipv6 »show »dns


C:\Windows>netsh interface ipv6 show dns ?

Sposób użycia: show dns [[interface=]ciąg]
 
Parametry: 
 
   Tag      Wartość
   interface  - Nazwa określonego interfejsu.
 
Spostrzeżenia: Wyświetla konfigurację serwera DNS dla określonego interfejsu lub 
     interfejsów.


Przykłady:

    show dns "Połączenie lokalne"

Wyświetla parametry konfiguracji globalnej.

»netsh »interface »ipv6 »show »global


C:\Windows>netsh interface ipv6 show global ?

Sposób użycia: show global [[store=]active|persistent]

Parametry: 

    Etykieta  Wartość
    store   - Jedna z następujących wartości:
          active: pokazuje informacje ze stosu (domyślnie).
          persistent: pokazuje informacje trwałe.

Uwagi: Wyświetla parametry konfiguracji globalnej.

Wyświetla parametry interfejsu.

»netsh »interface »ipv6 »show »interface


C:\Windows>netsh interface ipv6 show interface ?

Sposób użycia: show interface [[interface=]<ciąg>] [[level=]normal|verbose]
           [[store=]active|persistent]

Parametry: 

    Etykieta  Wartość
    interface - Nazwa interfejsu lub indeks.
    level   - Jedna z następujących wartości:
          normal: Wyświetla jeden wiersz na interfejs. To jest
              wartość domyślna, gdy interfejs nie zostanie podany.
          verbose: Wyświetla informacje dodatkowe o każdym
              interfejsie. To jest wartość domyślna, gdy
              interfejs zostanie podany.
    store   - Jedna z następujących wartości:
          active: pokazuje interfejsy ze stosu (domyślnie).
          persistent: pokazuje interfejsy trwałe.

Uwagi: Wyświetla informacje o wszystkich interfejsach lub o danym interfejsie,
    jeśli został on określony.

Wyświetla adresy multiemisji IPv6.

»netsh »interface »ipv6 »show »joins


C:\Windows>netsh interface ipv6 show joins ?

Sposób użycia: show joins [[interface=]<ciąg>] [[level=]normal|verbose] 

Parametry: 

    Etykieta  Wartość
    interface - Nazwa interfejsu lub indeks.
    level   - Jedna z następujących wartości:
          normal: Wyświetla jeden wiersz na interfejs. To jest
              wartość domyślna, gdy interfejs nie zostanie podany.
          verbose: Wyświetla informacje dodatkowe o każdym
              interfejsie. To jest wartość domyślna, gdy
              interfejs zostanie podany.

Uwagi: Wyświetla wszystkie adresy multiemisji IPv6 lub wszystkie adresy 
    multiemisji w danym interfejsie, jeśli został on określony.

Wyświetla parametry konfiguracji mobilności.

»netsh »interface »ipv6 »show »mobility


C:\Windows>netsh interface ipv6 show mobility ?

Sposób użycia: show mobility [[store=]active|persistent]

Parametry: 

    Etykieta  Wartość
    store   - Jedna z następujących wartości:
          active: pokazuje informacje ze stosu (domyślnie).
          persistent: pokazuje informacje trwałe.

Uwagi: Wyświetla parametry konfiguracji mobilności.

Wyświetla wpisy buforu sąsiada.

»netsh »interface »ipv6 »show »neighbors


C:\Windows>netsh interface ipv6 show neighbors ?

Sposób użycia: show neighbors [[interface=]<ciąg> [[address=]<adres IPv6>]]

Parametry: 

    Etykieta     Wartość                 
    interface   - Nazwa interfejsu lub indeks.
    address    - Adres sąsiada.

Uwagi: Wyświetla wpisy buforu sąsiada. W przypadku określenia interfejsu
    wyświetla bufor tylko w tym interfejsie. Jeśli jest też określony
    adres, wyświetla tylko ten wpis buforu sąsiada.

Wyświetla wpisy zasad prefiksu.

»netsh »interface »ipv6 »show »prefixpolicy


C:\Windows>netsh interface ipv6 show prefixpolicy ?

Sposób użycia: show prefixpolicy [[store=]active|persistent]

Parametry: 

    Etykieta  Wartość
    store   - Jedna z następujących wartości:
          active: pokazuje informacje ze stosu (domyślnie).
          persistent: pokazuje informacje trwałe.

Uwagi: Wyświetla wpisy zasad prefiksu używane do wyboru adresów
    źródłowego i docelowego.

Wyświetla parametry konfiguracji prywatności.

»netsh »interface »ipv6 »show »privacy


C:\Windows>netsh interface ipv6 show privacy ?

Sposób użycia: show privacy [[store=]active|persistent]

Parametry: 

    Etykieta  Wartość
    store   - Jedna z następujących wartości:
          active: pokazuje informacje ze stosu (domyślnie).
          persistent: pokazuje informacje trwałe.

Uwagi: Wyświetla parametry konfiguracji prywatności.

Wyświetla wpisy tabeli trasy.

»netsh »interface »ipv6 »show »routes


C:\Windows>netsh interface ipv6 show routes ?

Sposób użycia: show routes [[level=]normal|verbose]
           [[store=]active|persistent]

Parametry: 

    Etykieta Wartość
    level - Jedna z następujących wartości:
        normal: Wyświetla tylko normalne trasy (ustawienie domyślne).
        verbose: Wyświetlaj także trasy używane dla sprzężenia
             zwrotnego.
    store - Jedna z następujących wartości:
        active: pokazuje trasy ze stosu (domyślnie).
        persistent: pokazuje trasy trwałe.

Uwagi: Wyświetla wpisy tabeli tras.

Wyświetla wpisy tabeli prefiksów lokacji.

»netsh »interface »ipv6 »show »siteprefixes


C:\Windows>netsh interface ipv6 show siteprefixes ?

Sposób użycia: show siteprefixes

Uwagi: Wyświetla tabelę prefiksów lokacji.

Pokazuje stan zdeprecjonowanej funkcji.

»netsh »interface »ipv6 »show »state


C:\Windows>netsh interface ipv6 show state ?

Sposób użycia: show state

   Pokazuje, czy różne typy zdeprecjonowanej funkcji są
   włączone.

Pokazuje stan usługi Teredo.

»netsh »interface »ipv6 »show »teredo


C:\Windows>netsh interface ipv6 show teredo ?

Sposób użycia: show teredo

Spostrzeżenia: Wyłącza stan usługi Teredo (klienta lub serwera).

Odinstalowuje IPv6.

»netsh »interface »ipv6 »uninstall


C:\Windows>netsh interface ipv6 uninstall ?

Sposób użycia: uninstall

Uwagi: Odinstalowuje IPv6.

Zmiany w kontekście `netsh interface portproxy'.

»netsh »interface »portproxy


C:\Windows>netsh interface portproxy ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
?       - Wyświetla listę poleceń.
add      - Dodaje do tabeli wpis konfiguracji.
delete     - Usuwa wpis konfiguracji z tabeli.
dump      - Wyświetla skrypt konfiguracji.
help      - Wyświetla listę poleceń.
reset     - Resetuje stan konfiguracji IPv6.
set      - Ustawia informacje o konfiguracji.
show      - Wyświetla informacje.

Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie
 wpisz ?.

Dodaje do tabeli wpis konfiguracji.

»netsh »interface »portproxy »add


C:\Windows>netsh interface portproxy add ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
add v4tov4   - Dodaje wpis do nasłuchiwania protokołu IPv4 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv4.
add v4tov6   - Dodaje wpis do nasłuchiwania protokołu IPv4 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv6.
add v6tov4   - Dodaje wpis do nasłuchiwania protokołu IPv6 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv4.
add v6tov6   - Dodaje wpis do nasłuchiwania protokołu IPv6 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv6.

Dodaje wpis do nasłuchiwania protokołu IPv4 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv4.

»netsh »interface »portproxy »add »v4tov4


C:\Windows>netsh interface portproxy add v4tov4 ?

Sposób użycia: add v4tov4 [listenport=]<liczba_całkowita>|<nazwa_usługi>
       [connectaddress=]<adres IPv4>|<nazwa_hosta> 
      [[connectport=]<liczba_całkowita>|<nazwa_usługi>]
      [[listenaddress=]<adres IPv4>|<nazwa_hosta>
      [[protocol=]tcp]

Parametry: 

    Tag       Wartość
    listenport   - Nasłuchiwany port IPv4.
    connectaddress - Podłączany adres IPv4.
    connectport  - Podłączany port IPv4.
    listenaddress - Nasłuchiwany adres IPv4.
    protocol    - Używany protokół. Aktualnie obsługiwany jest tylko protokół TCP.

Spostrzeżenia: Dodaje wpis do nasłuchiwania protokołu IPv4 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv4.

Dodaje wpis do nasłuchiwania protokołu IPv4 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv6.

»netsh »interface »portproxy »add »v4tov6


C:\Windows>netsh interface portproxy add v4tov6 ?

Sposób użycia: add v4tov6 [listenport=]<liczba całkowita>|<nazwa_usługi>
      [[connectaddress=]<adres IPv6>|<nazwa_hosta>]
      [[connectport=]<liczba całkowita>|<nazwa_usługi>]
      [[listenaddress=]<adres IPv4>|<nazwa_hosta>]
      [[protocol=]tcp]

Parametry: 

    Etykieta     Wartość
    listenport   - Port IPv4 do nasłuchiwania.
    connectaddress - Adres IPv6 do połączenia.
    connectport  - Port IPv6 do połączenia.
    listenaddress - Adres IPv4 do nasłuchiwania.
    protocol    - Protokół do użycia. Obecnie obsługiwany jest tylko TCP.

Uwagi: dodaje wpis do nasłuchiwania dla IPv4 i do połączenia serwera proxy za pomocą IPv6.

Dodaje wpis do nasłuchiwania protokołu IPv6 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv4.

»netsh »interface »portproxy »add »v6tov4


C:\Windows>netsh interface portproxy add v6tov4 ?

Sposób użycia: add v6tov4 [listenport=]<liczba całkowita>|<nazwa_usługi>
      [[connectaddress=]<adres IPv4>|<nazwa_hosta>]
      [[connectport=]<liczba całkowita>|<nazwa_usługi>]
      [[listenaddress=]<adres IPv6>|<nazwa_hosta>]
      [[protocol=]tcp]

Parametry: 

    Etykieta     Wartość
    listenport   - Port IPv6 do nasłuchiwania.
    connectaddress - Adres IPv4 do połączenia.
    connectport  - Port IPv4 do połączenia.
    listenaddress - Adres IPv6 do nasłuchiwania.
    protocol    - Protokół do użycia. Obecnie obsługiwany jest tylko TCP.

Uwagi: dodaje wpis do nasłuchiwania dla IPv6 i do połączenia serwera proxy za pomocą IPv4.

Dodaje wpis do nasłuchiwania protokołu IPv6 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv6.

»netsh »interface »portproxy »add »v6tov6


C:\Windows>netsh interface portproxy add v6tov6 ?

Sposób użycia: add v6tov6 [listenport=]<liczba całkowita>|<nazwa_usługi>
       [connectaddress=]<adres IPv6>|<nazwa_hosta>
      [[connectport=]<liczba całkowita>|<nazwa_usługi>]
      [[listenaddress=]<adres IPv6>|<nazwa_hosta>]
      [[protocol=]tcp]

Parametry: 

    Etykieta     Wartość
    listenport   - Port IPv6 do nasłuchiwania.
    connectaddress - Adres IPv6 do połączenia.
    connectport  - Port IPv6 do połączenia.
    listenaddress - Adres IPv6 do nasłuchiwania.
    protocol    - Protokół do użycia. Obecnie obsługiwany jest tylko TCP.

Uwagi: dodaje wpis do nasłuchiwania dla IPv6 i do połączenia serwera proxy za pomocą IPv6.

Usuwa wpis konfiguracji z tabeli.

»netsh »interface »portproxy »delete


C:\Windows>netsh interface portproxy delete ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
delete v4tov4 - Usuwa wpis do nasłuchiwania protokołu IPv4 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv4.
delete v4tov6 - Usuwa wpis do nasłuchiwania protokołu IPv4 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv6.
delete v6tov4 - Usuwa wpis do nasłuchiwania protokołu IPv6 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv4.
delete v6tov6 - Usuwa wpis do nasłuchiwania protokołu IPv6 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv6.

Usuwa wpis do nasłuchiwania protokołu IPv4 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv4.

»netsh »interface »portproxy »delete »v4tov4


C:\Windows>netsh interface portproxy delete v4tov4 ?

Sposób użycia: delete v4tov4 [listenport=]<liczba całkowita>|<nazwa_usługi>
      [[listenaddress=]<adres IPv4>|<nazwa_hosta>]
      [[protocol=]tcp]

Parametry: 

    Etykieta     Wartość
    listenport   - Port IPv4 do nasłuchiwania.
    listenaddress - Adres IPv4 do nasłuchiwania.
    protocol    - Protokół do użycia. Obecnie obsługiwany jest tylko TCP.

Uwagi: usuwa wpis do nasłuchiwania dla IPv4 i do połączenia serwera proxy za pomocą IPv4.

Usuwa wpis do nasłuchiwania protokołu IPv4 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv6.

»netsh »interface »portproxy »delete »v4tov6


C:\Windows>netsh interface portproxy delete v4tov6 ?

Sposób użycia: delete v4tov6 [listenport=]<liczba całkowita>|<nazwa_usługi>
      [[listenaddress=]<adres IPv4>|<nazwa_hosta>]
      [[protocol=]tcp]

Parametry: 

    Etykieta     Wartość
    listenport   - Port IPv4 do nasłuchiwania.
    listenaddress - Adres IPv4 do nasłuchiwania.
    protocol    - Protokół do użycia. Obecnie obsługiwany jest tylko TCP.

Uwagi: usuwa wpis do nasłuchiwania dla IPv4 i do połączenia serwera proxy za pomocą IPv6.

Usuwa wpis do nasłuchiwania protokołu IPv6 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv4.

»netsh »interface »portproxy »delete »v6tov4


C:\Windows>netsh interface portproxy delete v6tov4 ?

Sposób użycia: delete v6tov4 [listenport=]<liczba całkowita>|<nazwa_usługi>
      [[listenaddress=]<adres IPv6>|<nazwa_hosta>]
      [[protocol=]tcp]

Parametry: 

    Etykieta     Wartość
    listenport   - Port IPv6 do nasłuchiwania.
    listenaddress - Adres IPv6 do nasłuchiwania.
    protocol    - Protokół do użycia. Obecnie obsługiwany jest tylko TCP.

Uwagi: usuwa wpis do nasłuchiwania dla IPv6 i do połączenia serwera proxy za pomocą IPv4.

Usuwa wpis do nasłuchiwania protokołu IPv6 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv6.

»netsh »interface »portproxy »delete »v6tov6


C:\Windows>netsh interface portproxy delete v6tov6 ?

Sposób użycia: delete v6tov6 [listenport=]<liczba całkowita>|<nazwa_usługi>
      [[listenaddress=]<adres IPv6>|<nazwa_hosta>]
      [[protocol=]tcp]

Parametry: 

    Etykieta     Wartość
    listenport   - Port IPv6 do nasłuchiwania.
    listenaddress - Adres IPv6 do nasłuchiwania.
    protocol    - Protokół do użycia. Obecnie obsługiwany jest tylko TCP.

Uwagi: usuwa wpis do nasłuchiwania dla IPv6 i do połączenia serwera proxy za pomocą IPv6.

Wyświetla skrypt konfiguracji.

»netsh »interface »portproxy »dump


C:\Windows>netsh interface portproxy dump ?

Sposób użycia: dump

Uwagi: 
  Tworzy skrypt zawierający konfigurację bieżącą. Po zapisaniu skryptu
  w pliku można użyć go do przywrócenia zmienionych ustawień konfiguracji.

Wyświetla listę poleceń.

»netsh »interface »portproxy »help


C:\Windows>netsh interface portproxy help ?

Sposób użycia: help

Uwagi: 
    wyświetla listę poleceń.

Resetuje stan konfiguracji IPv6.

»netsh »interface »portproxy »reset


C:\Windows>netsh interface portproxy reset ?

Sposób użycia: reset

Uwagi: Resetuje stan konfiguracji IPv6.

Ustawia informacje o konfiguracji.

»netsh »interface »portproxy »set


C:\Windows>netsh interface portproxy set ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
set v4tov4   - Aktualizuje wpis do nasłuchiwania protokołu IPv4 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv4.
set v4tov6   - Aktualizuje wpis do nasłuchiwania protokołu IPv4 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv6.
set v6tov4   - Aktualizuje wpis do nasłuchiwania protokołu IPv6 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv4.
set v6tov6   - Aktualizuje wpis do nasłuchiwania protokołu IPv6 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv6.

Aktualizuje wpis do nasłuchiwania protokołu IPv4 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv4.

»netsh »interface »portproxy »set »v4tov4


C:\Windows>netsh interface portproxy set v4tov4 ?

Sposób użycia: set v4tov4 [listenport=]<liczba_całkowita>|<nazwa_usługi>
       [connectaddress=]<adres IPv4>|<nazwa_hosta> 
      [[connectport=]<liczba_całkowita>|<nazwa_usługi>]
      [[listenaddress=]<adres IPv4>|<nazwa_hosta>
      [[protocol=]tcp]

Parametry: 

    Tag       Wartość
    listenport   - Nasłuchiwany port IPv4.
    connectaddress - Podłączany adres IPv4.
    connectport  - Podłączany port IPv4.
    listenaddress - Nasłuchiwany adres IPv4.
    protocol    - Używany protokół. Aktualnie obsługiwany jest tylko protokół TCP.

Spostrzeżenia: Aktualizuje wpis do nasłuchiwania protokołu IPv4 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv4.

Aktualizuje wpis do nasłuchiwania protokołu IPv4 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv6.

»netsh »interface »portproxy »set »v4tov6


C:\Windows>netsh interface portproxy set v4tov6 ?

Sposób użycia: set v4tov6 [listenport=]<liczba całkowita>|<nazwa_usługi>
      [[connectaddress=]<adres IPv6>|<nazwa_hosta>]
      [[connectport=]<liczba całkowita>|<nazwa_usługi>]
      [[listenaddress=]<adres IPv4>|<nazwa_hosta>]
      [[protocol=]tcp]

Parametry: 

    Etykieta     Wartość
    listenport   - Port IPv4 do nasłuchiwania.
    connectaddress - Adres IPv6 do połączenia.
    connectport  - Port IPv6 do połączenia.
    listenaddress - Adres IPv4 do nasłuchiwania
    protocol    - Protokół do użycia. Obecnie obsługiwany jest tylko TCP.

Uwagi: aktualizuje wpis do nasłuchiwania dla IPv4 i do połączenia serwera proxy za pomocą IPv6.

Aktualizuje wpis do nasłuchiwania protokołu IPv6 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv4.

»netsh »interface »portproxy »set »v6tov4


C:\Windows>netsh interface portproxy set v6tov4 ?

Sposób użycia: set v6tov4 [listenport=]<liczba całkowita>|<nazwa_usługi>
      [[connectaddress=]<adres IPv4>|<nazwa_hosta>]
      [[connectport=]<liczba całkowita>|<nazwa_usługi>]
      [[listenaddress=]<adres IPv6>|<nazwa_hosta>]
      [[protocol=]tcp]

Parametry: 

    Etykieta     Wartość
    listenport   - Port IPv6 do nasłuchiwania.
    connectaddress - Adres IPv4 do połączenia.
    connectport  - Port IPv4 do połączenia.
    listenaddress - Adres IPv6 do nasłuchiwania.
    protocol    - Protokół do użycia. Obecnie obsługiwany jest tylko TCP.

Uwagi: aktualizuje wpis do nasłuchiwania dla IPv6 i do połączenia serwera proxy za pomocą IPv4.

Aktualizuje wpis do nasłuchiwania protokołu IPv6 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv6.

»netsh »interface »portproxy »set »v6tov6


C:\Windows>netsh interface portproxy set v6tov6 ?

Sposób użycia: set v6tov6 [listenport=]<liczba całkowita>|<nazwa_usługi>
       [connectaddress=]<adres IPv6>|<nazwa_hosta>
      [[connectport=]<liczba całkowita>|<nazwa_usługi>]
      [[listenaddress=]<adres IPv6>|<nazwa_hosta>]
      [[protocol=]tcp]

Parametry: 

    Etykieta     Wartość
    listenport   - Port IPv6 do nasłuchiwania.
    connectaddress - Adres IPv6 do połączenia.
    connectport  - Port IPv6 do połączenia.
    listenaddress - Adres IPv6 do nasłuchiwania.
    protocol    - Protokół do użycia. Obecnie obsługiwany jest tylko TCP.

Uwagi: aktualizuje wpis do nasłuchiwania dla IPv6 i do połączenia serwera proxy za pomocą IPv6.

Wyświetla informacje.

»netsh »interface »portproxy »show


C:\Windows>netsh interface portproxy show ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
show all    - Pokazuje wszystkie parametry serwera proxy portu.
show v4tov4  - Pokazuje parametry buforowania połączeń IPv4 przez serwer proxy do innego portu IPv4.
show v4tov6  - Pokazuje parametry buforowania połączeń IPv4 przez serwer proxy do protokołu IPv6.
show v6tov4  - Pokazuje parametry buforowania połączeń IPv6 przez serwer proxy do protokołu IPv4.
show v6tov6  - Pokazuje parametry buforowania połączeń IPv6 przez serwer proxy do innego portu IPv6.

Pokazuje wszystkie parametry serwera proxy portu.

»netsh »interface »portproxy »show »all


C:\Windows>netsh interface portproxy show all ?

Sposób użycia: show all

Spostrzeżenia: Pokazuje wszystkie parametry serwera proxy portu.

Pokazuje parametry buforowania połączeń IPv4 przez serwer proxy do innego portu IPv4.

»netsh »interface »portproxy »show »v4tov4


C:\Windows>netsh interface portproxy show v4tov4 ?

Sposób użycia: show v4tov4

Spostrzeżenia: Pokazuje parametry buforowania połączeń IPv4 przez serwer proxy do innego portu IPv4.

Pokazuje parametry buforowania połączeń IPv4 przez serwer proxy do protokołu IPv6.

»netsh »interface »portproxy »show »v4tov6


C:\Windows>netsh interface portproxy show v4tov6 ?

Sposób użycia: show v4tov6

Spostrzeżenia: Pokazuje parametry buforowania połączeń IPv4 przez serwer proxy do protokołu IPv6.

Pokazuje parametry buforowania połączeń IPv6 przez serwer proxy do protokołu IPv4.

»netsh »interface »portproxy »show »v6tov4


C:\Windows>netsh interface portproxy show v6tov4 ?

Sposób użycia: show v6tov4

Spostrzeżenia: Pokazuje parametry buforowania połączeń IPv6 przez serwer proxy do protokołu IPv4.

Pokazuje parametry buforowania połączeń IPv6 przez serwer proxy do innego portu IPv6.

»netsh »interface »portproxy »show »v6tov6


C:\Windows>netsh interface portproxy show v6tov6 ?

Sposób użycia: show v6tov6

Spostrzeżenia: Pokazuje parametry buforowania połączeń IPv6 przez serwer proxy do innego portu IPv6.

Resetuje informacje.

»netsh »interface »reset


C:\Windows>netsh interface reset ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
reset all   - Resetuje konfigurację.

Resetuje konfigurację.

»netsh »interface »reset »all


C:\Windows>netsh interface reset all ?

Sposób użycia: reset all                            
                                 
   Resetuje konfigurację                    
                                 
   Wszystkie interfejsy, które można dodać za pomocą tego kontekstu
   zostaną usunięte.                         

Ustawia informacje o konfiguracji.

»netsh »interface »set


C:\Windows>netsh interface set ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
set credentials - Ustawia poświadczenia używane do łączenia się z interfejsem.
set interface - Ustawia parametry interfejsu.

Ustawia poświadczenia używane do łączenia się z interfejsem.

»netsh »interface »set »credentials


C:\Windows>netsh interface set credentials ?

Sposób użycia: set credentials [name=]<ciąg> [user=]<ciąg> [[domain=]ciąg 
        [password=]ciąg]                   
                               
Parametry: 
                               
    Etykieta     Wartość                 
    name      - Nazwa interfejsu do dodania.        
    user      - Nazwa konta użytkownika.       
    domain     - Domena konta użytkownika.      
    password    - Hasło konta użytkownika.     
                               
Uwagi: ustawia poświadczenia stosowane do połączenia z interfejsem.
                               
Przykłady:                           
                               
    set credentials name="Interfejs wybierania numeru na żądanie" user=guest   
    set credentials name="Interfejs wybierania numeru na żądanie" user=admin 
       domain=moja_domena password=moje_haslo
    

Ustawia parametry interfejsu.

»netsh »interface »set »interface


C:\Windows>netsh interface set interface ?

Sposób użycia set interface [name = ] NazwaIntf                   
      [ [admin = ] ENABLED|DISABLED             
       [connect = ] CONNECTED|DISCONNECTED         
       [newname = ] NowaNazwa ]               
                                 
   Ustawia parametry interfejsu.                 
                                 
   NazwaIntf - nazwa interfejsu             
   admin   - określa, czy interfejs ma być włączony (tylko sieć WAN).
   connect  - określa, czy łączyć z interfejsem (tylko sieć WAN).   
   newname  - nowa nazwa interfejsu (tylko sieć LAN).      
                                 
   Uwagi:                           
   - należy podać co najmniej jedną opcję inną niż nazwa.
   - Jeśli określono opcję connect = CONNECTED, interfejs
    jest automatycznie włączany, nawet jeśli określono
    opcję admin = DISABLED.                   

Wyświetla informacje.

»netsh »interface »show


C:\Windows>netsh interface show ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
show credentials - Pokazuje poświadczenia używane do łączenia się z tym interfejsem.
show interface - Wyświetla interfejsy.

Pokazuje poświadczenia używane do łączenia się z tym interfejsem.

»netsh »interface »show »credentials


C:\Windows>netsh interface show credentials ?

Sposób użycia show credentials [name = ] NazwaIntf                
                              
   Pokazuje poświadczenia używane do łączenia się z tym interfejsem. 
                              
   NazwaIntf - nazwa interfejsu          
                              

Wyświetla interfejsy.

»netsh »interface »show »interface


C:\Windows>netsh interface show interface ?

Sposób użycia: show interface [[name=]ciąg]                     
                                   
Parametry: 
                                   
   Etykieta     Wartość                     
   name      - Nazwa określonego interfejsu, dla którego mają być 
            wyświetlone bieżące ustawienia parametrów.         
                                   
Uwagi: wyświetla parametry interfejsu.                 
                                   
Przykłady:                              
                                   
    show interface name="Połączenie lokalne" 
  - br -/- cn -/- cz -/- de -/- dk -/- en -/- es -/- fr -/- gr -/- hu -/- it -/- jp -/- kr -/- no -/- pl -/- pt -/- ru -/- tr -/- tw -

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQHTTP: ... console/en/index.htm
0.187
9701

Can I Download the Windows-10 and Install it!

Printer connection and printing problems!

Wie finde ich meine Hardware und Computer Spezifikationen?

Your account is now infected! Modify the password this time!

Slow data transfer in the home network on a notebook, laptop or PC?

Schedule computer to shut down at a certain time at program startup!(0)