Windows 2000/XP netsh diag polecenie

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp. C:\Windows>netsh diag ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: ? - Wyświetla listę poleceń. connect - Łączy z serwerami grup dyskusyjnych i poczty oraz serwerami proxy. dump - Wyświetla skrypt konfiguracji. gui - Wyświetla interfejs użytkownika strony sieci web. help - Wyświetla listę poleceń. ping - Testuje poleceniem ping usługę WINS, protokól IP, grupy dyskusyjne, pocztę, serwer proxy DNS i karty. show - Wyświetla informacje o poczcie, grupach dyskusyjnych, serwerach proxy, komputerze, systemie operacyjnym, karcie sieciowej, modemie i kliencie sieci. Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie wpisz ?.

Łączy z serwerami grup dyskusyjnych i poczty oraz serwerami proxy.

»netsh »diag »connect


C:\Windows>netsh diag connect ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
connect ieproxy -   Połącz się z serwerem proxy programu Internet Explorer.  
connect iphost -   Połącz się z hostem o adresie IP określonym przez użytkownika.  
connect mail  -   Połącz z serwerem poczty.  
connect news  -   Połącz z serwerem grup dyskusyjnych.  

Połącz się z serwerem proxy programu Internet Explorer.

»netsh »diag »connect »ieproxy


C:\Windows>netsh diag connect ieproxy ?
  
Sposób użycia: connect ieproxy  
  
Parametry: 
    Brak.  
  
Przykłady:  
    connect ieproxy  

Połącz się z hostem o adresie IP określonym przez użytkownika.

»netsh »diag »connect »iphost


C:\Windows>netsh diag connect iphost ?
  
Sposób użycia: connect iphost  
  
Parametry: 
    Adres IP lub nazwa hosta.  
    Numer portu.  
  
Przykłady:  
    connect iphost microsoft.com 28  

Połącz z serwerem poczty.

»netsh »diag »connect »mail


C:\Windows>netsh diag connect mail ?
  
Sposób użycia: connect mail  
  
Parametry: 
    Brak.  
  
Przykłady:  
    connect mail  

Połącz z serwerem grup dyskusyjnych.

»netsh »diag »connect »news


C:\Windows>netsh diag connect news ?
  
Sposób użycia: connect news  
  
Parametry: 
    Brak.  
  
Przykłady:  
    connect news  

Wyświetla skrypt konfiguracji.

»netsh »diag »dump


C:\Windows>netsh diag dump ?

Sposób użycia: dump

Uwagi: 
  Tworzy skrypt zawierający konfigurację bieżącą. Po zapisaniu skryptu
  w pliku można użyć go do przywrócenia zmienionych ustawień konfiguracji.

Wyświetla interfejs użytkownika strony sieci web.

»netsh »diag »gui


C:\Windows>netsh diag gui ?
  
Sposób użycia: gui  
  
Parametry: 
    brak  
  

Wyświetla listę poleceń.

»netsh »diag »help


C:\Windows>netsh diag help ?

Sposób użycia: help

Uwagi: 
    wyświetla listę poleceń.

Testuje poleceniem ping usługę WINS, protokól IP, grupy dyskusyjne, pocztę, serwer proxy DNS i karty.

»netsh »diag »ping


C:\Windows>netsh diag ping ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
ping adapter  -   Bada usługą ping wszystkie karty.  
ping dhcp   -   Bada usługą ping serwery DHCP dla każdej z kart.  
ping dns    -   Bada usługą ping serwery DNS dla każdej z kart.  
ping gateway  -   Bada usługą ping domyślne serwery bram dla każdej z kart.  
ping ieproxy  -   Bada usługą ping serwer proxy programu Internet Explorer.  
ping ip    -   Bada usługą ping adresy IP dla każdej z kart.  
ping iphost  -   Testuj adres IP lub nazwę hosta poleceniem ping.
ping loopback -   Sprzężenie zwrotne usługi ping (127.0.0.1).  
ping mail   -   Bada usługą ping serwer poczty programu Outlook Express.  
ping news   -   Bada usługą ping serwer grup dyskusyjnych.  
ping wins   -   Bada usługą ping podstawowe i pomocnicze serwery WINS dla każdej z kart.  

Bada usługą ping wszystkie karty.

»netsh »diag »ping »adapter


C:\Windows>netsh diag ping adapter ?
  
Sposób użycia: ping adapter  
  
Parametry: 
    Numer indeksu karty   
    Nazwa karty   
    Fragment nazwy karty   
  
Przykłady:  
    ping adapter  
    ping adapter 2  
    ping adapter net*  

Bada usługą ping serwery DHCP dla każdej z kart.

»netsh »diag »ping »dhcp


C:\Windows>netsh diag ping dhcp ?
  
Sposób użycia: ping dhcp  
  
Parametry: 
    Numer indeksu karty   
    Nazwa karty   
    Fragment nazwy karty   
  
Przykłady:  
    ping dhcp  
    ping dhcp 2  
    ping dhcp net*  

Bada usługą ping serwery DNS dla każdej z kart.

»netsh »diag »ping »dns


C:\Windows>netsh diag ping dns ?
  
Sposób użycia: ping dns  
  
Parametry: 
    Numer indeksu karty   
    Nazwa karty   
    Fragment nazwy karty   
  
Przykłady:  
    ping dns  
    ping dns 2  
    ping dns net*  

Bada usługą ping domyślne serwery bram dla każdej z kart.

»netsh »diag »ping »gateway


C:\Windows>netsh diag ping gateway ?
  
Sposób użycia: ping gateway  
  
Parametry: 
    Numer indeksu karty   
    Nazwa karty   
    Fragment nazwy karty   
  
Przykłady:  
    ping gateway  
    ping gateway 2  
    ping gateway net*  

Bada usługą ping serwer proxy programu Internet Explorer.

»netsh »diag »ping »ieproxy


C:\Windows>netsh diag ping ieproxy ?
  
Sposób użycia: ping ieproxy  
  
Parametry: 
    Brak.  
  
Przykłady:  
    ping ieproxy  

Bada usługą ping adresy IP dla każdej z kart.

»netsh »diag »ping »ip


C:\Windows>netsh diag ping ip ?
  
Sposób użycia: ping ip  
  
Parametry: 
    Numer indeksu karty   
    Nazwa karty   
    Fragment nazwy karty   
  
Przykłady:  
    ping ip  
    ping ip 2  
    ping ip net*  

Testuj adres IP lub nazwę hosta poleceniem ping.

»netsh »diag »ping »iphost


C:\Windows>netsh diag ping iphost ?
  
Sposób użycia: ping iphost  
  
Parametry: 
    Adres IP lub nazwa hosta.  
  
Przykłady:  
    ping iphost 127.0.0.1  
    ping iphost microsoft.com  

Sprzężenie zwrotne usługi ping (127.0.0.1).

»netsh »diag »ping »loopback


C:\Windows>netsh diag ping loopback ?
  
Sposób użycia: ping loopback  
  
Parametry: 
    Brak.  
  
Przykłady:  
    ping loopback  

Bada usługą ping serwer poczty programu Outlook Express.

»netsh »diag »ping »mail


C:\Windows>netsh diag ping mail ?
  
Sposób użycia: ping mail  
  
Parametry: 
    Brak.  
  
Przykłady:  
    ping mail  

Bada usługą ping serwer grup dyskusyjnych.

»netsh »diag »ping »news


C:\Windows>netsh diag ping news ?
  
Sposób użycia: ping news  
  
Parametry: 
    Brak.  
  
Przykłady:  
    ping news  

Bada usługą ping podstawowe i pomocnicze serwery WINS dla każdej z kart.

»netsh »diag »ping »wins


C:\Windows>netsh diag ping wins ?
  
Sposób użycia: ping wins  
  
Parametry: 
    Numer indeksu karty   
    Nazwa karty   
    Fragment nazwy karty   
  
Przykłady:  
    ping wins  
    ping wins 2  
    ping wins net*  

Wyświetla informacje o poczcie, grupach dyskusyjnych, serwerach proxy, komputerze, systemie operacyjnym, karcie sieciowej, modemie i kliencie sieci.

»netsh »diag »show


C:\Windows>netsh diag show ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
show adapter  -   Wyświetla wszystkie karty.  
show all    -   Wyświetla wszystkie kategorie.  
show client  -   Wyświetla wszystkich klientów sieciowych.  
show computer -   Wyświetla informacje o komputerze.  
show dhcp   -   Wyświetla serwery DHCP dla każdej z kart.  
show dns    -   Wyświetla adres serwery DNS dla każdej z kart.  
show gateway  -   Wyświetla domyślne serwery bram dla każdej z kart.  
show ieproxy  -   Wyświetla nazwę i numer portu serwera programu Internet Explorer.  
show ip    -   Wyświetla adres IP dla każdej z kart.  
show mail   -   Wyświetla nazwę i numer portu serwera poczty.  
show modem   -   Wyświetla wszystkie modemy.  
show news   -   Wyświetla nazwę i numer portu serwera grup dyskusyjnych.  
show os    -   Wyświetla informacje o systemie operacyjnym.  
show test   -   Wyświetla wszystkie kategorie i przeprowadza wszystkie testy  
show version  -   Wyświetla wersję systemu Windows i WMI.  
show wins   -   Wyświetla podstawowe i pomocnicze serwery WINS dla każdej z kart.  

Wyświetla wszystkie karty.

»netsh »diag »show »adapter


C:\Windows>netsh diag show adapter ?
  
Sposób użycia: show adapter  
  
Parametry: 
    /v - tryb pełny, wyświetla wszystkie pola.  
    /p - tryb właściwości, wyświetla tylko pola zawierające wartości.
    Numer indeksu karty.  
    Nazwa karty.  
    Część nazwy karty.  
  
Przykłady:  
    show adapter  
    show adapter 2  
    show adapter siec*  
    show adapter /v  
    show adapter 2 /p  
    show adapter siec* /p  

Wyświetla wszystkie kategorie.

»netsh »diag »show »all


C:\Windows>netsh diag show all ?

Sposób użycia: show all  
  
Parametry: 
    /v - tryb pełny, wyświetlanie wszystkich pól  
    /p - tryb właściwości, wyświetlanie tylko pól z wartościami  
  
Przykłady:  
    show all  
    show all /p  
    show all /v  

Wyświetla wszystkich klientów sieciowych.

»netsh »diag »show »client


C:\Windows>netsh diag show client ?
  
Sposób użycia: show client  
  
Parametry: 
    /v - tryb pełny, wyświetla wszystkie pola.  
    /p - tryb właściwości, wyświetla tylko pola zawierające wartości.
    Numer indeksu klienta.  
    Nazwa klienta.  
    Część nazwy klienta.  
  
Przykłady:  
    show client  
    show client 2  
    show client microsoft*  
    show client /v  
    show client 2 /p  
    show client microsoft* /p  

Wyświetla informacje o komputerze.

»netsh »diag »show »computer


C:\Windows>netsh diag show computer ?

Sposób użycia: show computer  
  
Parametry: 
    /v - tryb pełny, wyświetlanie wszystkich pól  
    /p - tryb właściwości, wyświetlanie tylko pól z wartościami  
  
Przykłady:  
    show computer  
    show computer /p  
    show computer /v  

Wyświetla serwery DHCP dla każdej z kart.

»netsh »diag »show »dhcp


C:\Windows>netsh diag show dhcp ?
  
Sposób użycia: show dhcp  
  
Parametry: 
    Numer indeksu karty   
    Nazwa karty   
    Fragment nazwy karty   
  
Przykłady:  
    show dhcp  
    show dhcp 2  
    show dhcp net*  

Wyświetla adres serwery DNS dla każdej z kart.

»netsh »diag »show »dns


C:\Windows>netsh diag show dns ?
  
Sposób użycia: show dns  
  
Parametry: 
    Numer indeksu karty   
    Nazwa karty   
    Fragment nazwy karty   
  
Przykłady:  
    show dns  
    show dns 2  
    show dns net*  

Wyświetla domyślne serwery bram dla każdej z kart.

»netsh »diag »show »gateway


C:\Windows>netsh diag show gateway ?
  
Sposób użycia: show gateway  
  
Parametry: 
    Numer indeksu karty   
    Nazwa karty   
    Fragment nazwy karty   
  
Przykłady:  
    show gateway  
    show gateway 2  
    show gateway net*  

Wyświetla nazwę i numer portu serwera programu Internet Explorer.

»netsh »diag »show »ieproxy


C:\Windows>netsh diag show ieproxy ?

Sposób użycia: show ieproxy  
  
Parametry: 
    /v - tryb pełny, wyświetlanie wszystkich pól  
    /p - tryb właściwości, wyświetlanie tylko pól z wartościami  
  
Przykłady:  
    show ieproxy  
    show ieproxy /p  
    show ieproxy /v  

Wyświetla adres IP dla każdej z kart.

»netsh »diag »show »ip


C:\Windows>netsh diag show ip ?
  
Sposób użycia: show ip  
  
Parametry: 
    Numer indeksu karty   
    Nazwa karty   
    Fragment nazwy karty   
  
Przykłady:  
    show ip  
    show ip 2  
    show ip net*  

Wyświetla nazwę i numer portu serwera poczty.

»netsh »diag »show »mail


C:\Windows>netsh diag show mail ?

Sposób użycia: show mail  
  
Parametry: 
    /v - tryb pełny, wyświetlanie wszystkich pól  
    /p - tryb właściwości, wyświetlanie tylko pól z wartościami  
  
Przykłady:  
    show mail  
    show mail /p  
    show mail /v  

Wyświetla wszystkie modemy.

»netsh »diag »show »modem


C:\Windows>netsh diag show modem ?
  
Sposób użycia: show modem  
  
Parametry: 
    /v - tryb pełny, wyświetla wszystkie pola.  
    /p - tryb właściwości, wyświetla tylko pola zawierające wartości.
    Numer indeksu modemu.  
    Nazwa modemu.  
    Część nazwy modemu.  
  
Przykłady:  
    show modem  
    show modem 2  
    show modem modem*  
    show modem /v  
    show modem 2 /p  
    show modem modem* /p  

Wyświetla nazwę i numer portu serwera grup dyskusyjnych.

»netsh »diag »show »news


C:\Windows>netsh diag show news ?

Sposób użycia: show news  
  
Parametry: 
    /v - tryb pełny, wyświetlanie wszystkich pól  
    /p - tryb właściwości, wyświetlanie tylko pól z wartościami  
  
Przykłady:  
    show news  
    show news /p  
    show news /v  

Wyświetla informacje o systemie operacyjnym.

»netsh »diag »show »os


C:\Windows>netsh diag show os ?

Sposób użycia: show os  
  
Parametry: 
    /v - tryb pełny, wyświetlanie wszystkich pól  
    /p - tryb właściwości, wyświetlanie tylko pól z wartościami  
  
Przykłady:  
    show os  
    show os /p  
    show os /v  

Wyświetla wszystkie kategorie i przeprowadza wszystkie testy

»netsh »diag »show »test


C:\Windows>netsh diag show test ?

Sposób użycia: show test  
  
Parametry: 
    /v - tryb pełny, wyświetlanie wszystkich pól  
    /p - tryb właściwości, wyświetlanie tylko pól z wartościami  
  
Przykłady:  
    show test  
    show test /p  
    show test /v  

Wyświetla wersję systemu Windows i WMI.

»netsh »diag »show »version


C:\Windows>netsh diag show version ?

Sposób użycia: show version  
  
Parametry: 
    /v - tryb pełny, wyświetlanie wszystkich pól  
    /p - tryb właściwości, wyświetlanie tylko pól z wartościami  
  
Przykłady:  
    show version  
    show version /p  
    show version /v  

Wyświetla podstawowe i pomocnicze serwery WINS dla każdej z kart.

»netsh »diag »show »wins


C:\Windows>netsh diag show wins ?
  
Sposób użycia: show wins  
  
Parametry: 
    Numer indeksu karty   
    Nazwa karty   
    Fragment nazwy karty   
  
Przykłady:  
    show wins  
    show wins 2  
    show wins net*  - br -/- cn -/- cz -/- de -/- dk -/- en -/- es -/- fr -/- gr -/- hu -/- it -/- jp -/- kr -/- no -/- pl -/- pt -/- ru -/- tr -/- tw -

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQHTTP: ... console/en/index.htm
0.14
8621

How can I exclude directorys from the disk space analysis?

Does Windows 10 Version 2004 require a new installation?

Fixed time for shutdown or don't sleep timer when the program starts!

Exit and Standby / Hibernation option on Windows 10 Seven and higher?

Make Windows-10 Standard User to Guest-Account, can I customize rights?

TikTok Videos sieht niemand, Video momentan nicht verfügbar?(0)