rwinsta: Reset sessionen subsytem hårdvara och mjukvara till kända ursprungliga värden.


... Exemplen för kommandot "rwinsta"
... "rwinsta" Utdrag från Microsoft Windows Hjälp
... Viktig information, tips för kommandot "rwinsta"

Kommandot: "rwinsta" är på Windows 11, 10, .. tillgänglig

Exemplen för kommandot "rwinsta"

Kommandot`rwinsta`används i Windows Command Prompt för att avsluta en fjärrskrivbordssession. Här är några exempel på hur du använder`rwinsta`-Kommando: ### Visa pågående fjärrskrivbordssessioner: Exempel 1: Visa alla löppass:

qwinsta

Detta kommando visar alla aktuella fjärrskrivbordssessioner på systemet, inklusive sessions-ID och status. ### Avsluta fjärrskrivbordssessioner: Exempel 2: Avsluta en specifik session med ID:

rwinsta 2

Detta kommando avslutar fjärrskrivbordssessionen med ID 2. Ersätt "2" med det faktiska sessions-ID som du vill avsluta. Exempel 3: Avsluta alla sessioner för en specifik användare:

for /f "skip=1 tokens=2" %s in ('qwinsta ^| find /I "Användarnamn"') do rwinsta %s

Detta kommando använder`qwinsta`och`find`för att få alla sessions-ID för ett specifikt användarnamn och sedan`rwinsta`att använda för att avsluta var och en av dessa sessioner. Ersätt "användarnamn" med det faktiska användarnamnet. ### Tips: - Se till att du har tillräckliga behörigheter för att avsluta fjärrskrivbordssessioner, särskilt om du gör det på en fjärrdator. - När du styr en fjärrdator och avslutar sessioner kan du köra kommandot på måldatorn eller ansluta på distans med hjälp av verktyg som PowerShell Remoting. - Använda sig av`qwinsta`innan`rwinsta`för att kontrollera sessions-ID:n innan du avslutar sessioner. Dessa exempel bör ge dig en uppfattning om hur`rwinsta`-Kommando kan användas i olika scenarier. Beroende på dina specifika krav kan parametrarna variera. använda sig av`rwinsta /?`för en komplett lista över alternativ och parametrar.

"rwinsta" Utdrag från Microsoft Windows Hjälp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Återställ sessionen subsytem hårdvara och mjukvara till kända ursprungliga värden. 

RESET SESSION [/ server: servernamn] [/ V] 

   sessionname Identifierar session med namnet sessionname. 
   sessionid Identifierar session med ID sessionid. 
   / Server: servernamn Servern innehåller sessionen (standard är aktuella). 
   / V Display ytterligare information.

<s>rwinsta är inte ett internt kommando, externt kommando,
program eller kommandofil.</s>

Viktig information, tips för kommandot "rwinsta"

När du använder`rwinsta`kommando, det finns några viktiga punkter att notera: ### Nätverkssäkerhetsöverväganden: 1. Brandvägg: Kontrollera brandväggsinställningarna på måldatorn för att säkerställa att kommandot inte blockeras av en brandvägg. 2. Kryptering: När du avslutar fjärrskrivbordssessioner från en fjärrdator, använd säkra metoder som PowerShell Remoting över en krypterad anslutning. ### Anslutning till fjärrdator: 3. Lokal eller fjärrexekvering: Observera att du`rwinsta`Du kan köra både på den lokala datorn och på en fjärrdator genom att upprätta en fjärrsession eller använda verktyg som PowerShell Remoting. ### Sessionsidentifiering: 4. Rätt sessions-ID: Se till att ange rätt sessions-ID om du vill avsluta en specifik session. Använd helst`qwinsta`för att se de aktuella sessionerna och deras ID. 5. Avsluta dina egna sessioner: Var försiktig när du avslutar sessioner, särskilt när du avslutar andra användares fjärrskrivbordssessioner. Att avsluta din egen session kan dock vara användbart om du till exempel behöver fjärrlogga ut från din egen dator. ### Säkerhet och behörigheter: 6. Administratörsbehörigheter: Att avsluta fjärrskrivbordssessioner kräver administratörsbehörighet. Kör därför kommandot med förhöjd behörighet genom att öppna Kommandotolken som administratör. 7. Behörigheter på fjärrdatorer: När du avslutar sessioner på en fjärrdator, se till att du har rätt behörigheter på den datorn. ### Fel och loggning: 8. Loggning: Kontrollera loggdata på båda sidor (lokal och fjärrvärd) för att säkerställa att sessionen avslutades korrekt. Fel eller oväntat beteende kan uppstå i loggarna. ### Alternativa metoder: 9. Andra möjligheter: I vissa scenarier kan andra metoder som PowerShell-cmdlets (`Stop-RDSession`) bör övervägas för att avsluta fjärrskrivbordssessioner. Det är viktigt att`rwinsta`-Kommando bör användas med försiktighet, särskilt när du kör på ett produktionssystem, för att undvika oönskade effekter på löpsessioner.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKommando rwinsta - Reset sessionen subsytem hårdvara och mjukvara till kända ursprungliga värden.

HTTP: ... console/sv/145.htm
0.124
20132

Do I have Home or Pro version of Windows 11?

Vista Service Pack 2, wo finde ich den Windows Download!

System Daten löschen auf Windows 11, 10, 8.1, ...!

Use the old file explorer in Windows 11?

Meine externe USB Festplatte funktioniert am USB HUB nicht, warum?

How can i save and load the desktop icon's position from a file?(0)