convlog: "convlog" inte som en intern eller extern kommando, fungerande program eller batch-fil.


... Exemplen för kommandot "convlog"
... "convlog" Utdrag från Microsoft Windows Hjälp
... Viktig information, tips för kommandot "convlog"

Kommandot: "convlog" är på Windows 11, 10, .. inte tillgängligt

Exemplen för kommandot "convlog"

Kommandot`CONVLOG`nås vanligtvis inte direkt från kommandotolken. Istället är det ett verktyg associerat med Microsoft Internet Information Services (IIS) som används för att konvertera IIS-loggfiler (loggfiler) till NCSA Common Log File Format. Konvertering av loggfiler kan användas för att göra dem mer tillgängliga för andra analyser eller verktyg. Här är några teoretiska exempel på hur`CONVLOG`kan användas: Exempel 1: Konvertera IIS-loggfiler:

CONVLOG -r -s:C:\Inetpub\Loggar -d:C:\ConvertedLogs

Detta kommando kan hypotetiskt användas för att logga filer i katalogen`C:\Inetpub\Loggar`för att konvertera och de konverterade filerna i katalogen`C:\ConvertedLogs`spara. Exempel 2: Konvertera med specifik datumintervallfiltrering:

CONVLOG -r -s:C:\Inetpub\Loggar -d:C:\ConvertedLogs -e:2023-01-01,2023-12-31

I det här exemplet`CONVLOG`kommando som används för att endast konvertera loggdata från 2023. Exempel 3: Visa hjälp och alternativ:

CONVLOG -h

Detta kommando visar möjliga alternativ och parametrar som kan användas med`CONVLOG`kan användas, samt en beskrivning av deras funktioner. Observera att exemplen ovan är rent hypotetiska och kanske inte är direkt tillämpliga på verkliga system. De specifika parametrarna och alternativen kan variera beroende på versionen av`CONVLOG`och IIS-konfigurationen varierar. För mer detaljerad information och applikationsexempel rekommenderar jag att du läser den officiella Microsoft-dokumentationen`CONVLOG`för att konsultera eller använda hjälpalternativet (`-h`) som visas i det tredje exemplet.

"convlog" Utdrag från Microsoft Windows Hjälp

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(c) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\\Windows>


Microsoft Internet Log Converter
Converts Microsoft Internet Information Services log files
to the NCSA Common LogFile format
Copyright (C) 1997-1999 Microsoft Corporation

Usage: convlog [options] LogFile
Options:
-i<i|n|e> = input logfile type
  i - MS Internet Standard Log File Format
  n - NCSA Common Log File format
  e - W3C Extended Log File Format
-t <ncsa[:GMTOffset] | none> default is ncsa
-o <output directory> default = current directory
-x save non-www entries to a .dmp logfile
-d = convert IP addresses to DNS
-l<0|1|2> = Date locale format for MS Internet Standard
  0 - MM/DD/YY (default e.g. US)
  1 - YY/MM/DD (e.g. Japan)
  2 - DD.MM.YY (e.g. Germany)
-c = continue even if incorrectly formatted line found

Examples:
convlog -ii in*.log -d -t ncsa:+0800
convlog -in ncsa*.log -d
convlog -ii jra*.log -t none<s>convlog är inte ett internt kommando, externt kommando,
program eller kommandofil.</s>

Viktig information, tips för kommandot "convlog"

När man sysslar med det`CONVLOG`verktyg, det finns några viktiga punkter att notera: 1. Tillgänglighet av verktyg: Se till`CONVLOG`installerat och tillgängligt på ditt system. Verktyget är vanligtvis ett av IIS-verktygen och kan installeras på systemet. 2. Behörigheter: Se till att du har nödvändiga behörigheter för att komma åt IIS-loggfilerna och utföra konverteringar. Utförandet av`CONVLOG`kräver vanligtvis administrativa eller IIS-behörigheter. 3. Säkerhetskopiering av loggfiler: Innan du utför några konverteringar, skapa säkerhetskopior av dina IIS-loggfiler. Detta gör att du kan återgå till originalfilerna vid problem. 4. Tänk på datasäkerhet och integritet: Se till att när du använder`CONVLOG`Följ dataskyddsbestämmelser och säkerhetsriktlinjer. Loggfiler kan innehålla konfidentiell information och bör hanteras därefter. 5. Kontrollera konfigurationsfiler: Kontrollera om alla nödvändiga konfigurationsfiler och inställningar för`CONVLOG`är korrekt. Detta kan säkerställa att verktyget fungerar korrekt och utför de önskade konverteringarna. 6. Förstå alternativ och parametrar: Se till att du förstår de tillgängliga alternativen och parametrarna`CONVLOG`förstå. Detta inkluderar parametrarna för käll- och målkataloger, datumfilter och andra konfigurationsalternativ. 7. Loggformat: `CONVLOG`specialiserar sig på att konvertera IIS-loggfiler till NCSA Common Log File Format. Se till att detta format är lämpligt för dina analys- eller rapporteringsbehov. 8. Versionsspecifika skillnader: Observera att det kan finnas versionsspecifika skillnader`CONVLOG`kan ge. Se dokumentationen för din specifika version av IIS och`CONVLOG`för exakta instruktioner. 9. Loggning under konvertering: Kontrollera om`CONVLOG`information loggas under konverteringsprocessen. Detta kan vara till hjälp för att identifiera potentiella problem. 10. Underhåll och uppdateringar: Behåll din IIS-installation och`CONVLOG`uppdaterad för att dra nytta av möjliga förbättringar, buggfixar och nya funktioner. Det är tillrådligt att konsultera den officiella Microsoft-dokumentationen och hjälpfunktionerna`CONVLOG`för detaljerad information och instruktioner.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKommando convlog - "convlog" inte som en intern eller extern kommando, fungerande program eller batch-fil.

HTTP: ... console/sv/074.htm
0.077
20712

Hide programs in Windows 10!?

Locate Direct X in Windows 10!

Download kostenloses Windows Terminal!

Question! Windows 10 test page print, but how to?

Multitouch tester for Windows 10 / 11!

Download Microsoft Works für Windows!(0)