FINDSTR: Letar efter strängar i filer.


... Exemplen för kommandot "FINDSTR"
... "FINDSTR" Utdrag från Microsoft Windows Hjälp
... Viktig information, tips för kommandot "FINDSTR"

Kommandot: "FINDSTR" är på Windows 11, 10, .. tillgänglig

Exemplen för kommandot "FINDSTR"

De`FINDSTR`kommandot i Windows kommandotolk är ett kraftfullare alternativ till`FIND`. Den erbjuder avancerade funktioner och stöder reguljära uttryck. Här är några exempel: Exempel 1: Enkel textsökning:

FINDSTR "sökterm" fil.txt

Beskrivning: Söker efter texten "Sökterm" i filen "File.txt" och skriver ut alla rader som innehåller strängen. Exempel 2: Ignorera skiftlägeskänslighet:

FINDSTR /I "sökterm" fil.txt

Beskrivning: Ignorerar skiftlägeskänslighet när du söker efter "search_term" i filen "File.txt". Exempel 3: Använda reguljära uttryck:

FINDSTR /R "^början av raden" fil.txt

Beskrivning: Söker efter rader i "File.txt" som börjar med "radens början" med hjälp av reguljära uttryck (`/R`) användas. Exempel 4: Sök efter en sträng och dess omgivning:

FINDSTR /C:"sökterm" /C:"annan_sträng" /B /E fil.txt

Beskrivning: Söker efter strängarna "SearchKey" eller "OtherString" i början (/B) eller slutet (/E) av rader i "File.txt". Exempel 5: Sök efter flera strängar med reguljära uttryck:

FINDSTR /R "Mönster1.*Mönster2" fil.txt

Beskrivning: Söker efter rader i "File.txt" som innehåller både "Pattern1" och "Pattern2". Exempel 6: Sök efter en sträng i alla underkataloger:

FINDSTR /S "sökterm" C:\katalog\*

Beskrivning: Söker efter "sökord" i alla filer i den angivna katalogen och dess underkataloger. Exempel 7: Söka efter en sträng och visa radnumret:

FINDSTR /N "sökterm" fil.txt

Beskrivning: Söker efter "sökterm" i "File.txt" och visar radnumren för de hittade raderna. Exempel 8: Exkludera vissa teckensträngar:

FINDSTR /V "Excluded_string" fil.txt

Beskrivning: Visar endast raderna i File.txt som inte innehåller strängen ExcludedString. Exempel 9: Sök efter en sträng med en specifik teckenlängd:

FINDSTR /R "^.{5}$" fil.txt

Beskrivning: Söker efter rader i "File.txt" med exakt fem tecken. Exempel 10: Visar rader med matchningar och omgivningar:

FINDSTR /C:"sökterm" /B /E /A:3 fil.txt

Beskrivning: Söker efter strängen "Sökterm" i början (/B) eller slutet (/E) av rader i "File.txt" och visar dessutom tre rader med omgivningar (före och efter matchen). Det är viktigt att notera det`FINDSTR`erbjuder fler alternativ än`FIND`, särskilt användningen av reguljära uttryck. De exakta alternativen kan ses igenom`FINDSTR /?`anropas i kommandotolken.

"FINDSTR" Utdrag från Microsoft Windows Hjälp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Söker efter strängar i filer.

FINDSTR [/B] [/E] [/L] [/R] [/S] [/I] [/X] [/V] [/N] [/M] [/O] 
[/P] [/F:fil]
[/C:sträng] [/G:fil] [/D:kataloglista] [/A:färgattribut] 
[/OFF[LINE]]
[strängar] [[enhet:][sökväg]filnamn[ ...]]

/B Söker efter mönster i början av varje rad.
/E Söker efter mönster i slutet av varje rad.
/L Använder söksträngar för ordagrann sökning.
/R Använder söksträngar som reguljära uttryck.
/S Söker i aktuell katalog och dess
underkataloger.
/I Anger att sökningen INTE ska skilja på 
gemener/VERSALER.
/X Visar rader som matchar exakt.
/V Visar endast rader som inte matchar.
/N Visar radnummer före varje rad som matchar.
/M Visar endast filnamn för filer som matchar.
/O Visar teckenförskjutningen före varje matchande rad.
/P Hoppar över filer som innehåller icke-utskrivbara 
tecken.
/OFF[LINE] Hoppar inte över filer där attributet Offline = sant.
/A:attr Anger färgattribut som två hexadecimala tal. Se 
"color /?".
/F:fil Läser fillistan från den angivna filen (/ står för 
CON:).
/C:sträng Använder strängen för ordagrann sökning.
/G:fil Läser in strängen från den angivna filen (/ står för 
CON:).
/D:dir Söker igenom en lista av kataloger som är avgränsade 
med
semikolon.
strängar Text att söka efter.
[enhet:][sökväg]filnamn
Anger fil eller filer att söka i.

Använd blanksteg för att avgränsa flera söksträngar om inte 
argumentet
föregås av /C.

Exempel:
FINDSTR "hej hopp" X.yyy söker efter "hej" eller "hopp" i 
filen X.yyy.
FINDSTR /C:"hej hopp" X.yyy söker efter "hej hopp" i filen 
X.yyy.

Snabbguide till reguljära uttryck:
. Jokertecken: valfritt tecken
* Upprepa: noll eller fler förekomster av föregående 
tecken/klass
^ Radposition: början av raden
$ Radposition: slutet av raden
[klass] Teckenklass: något av de angivna tecknen
[^klass] Inverterad klass: något av de tecken som inte är 
angivna
[x-y] Intervall: valfritt tecken inom intervallet
\x Escape-tecken: metatecknet x används bokstavligt
\<xyz Ordposition: början av ett ord
xyz\> Ordposition: slutet av ett ord

Mer information om reguljära FINDSTR-utryck finns i 
onlinehjälpen.

Viktig information, tips för kommandot "FINDSTR"

När du använder`FINDSTR`kommandot i Windows kommandotolk finns det några viktiga punkter att notera: 1. Skiftlägeskänslig: Standard är att söka efter`FINDSTR`skiftlägeskänslig, vilket innebär att stora och små bokstäver tas med i beräkningen. Lägg till alternativet om du vill utföra en skiftlägeskänslig sökning`/I`Lagt till.

FINDSTR /I "sökterm" fil.txt

2. Reguljära uttryck: `FINDSTR`stöder användningen av reguljära uttryck (`/R`), som möjliggör utökade sökalternativ. Du kan använda reguljära uttryck för att skapa mer komplexa sökmönster.

FINDSTR /R "Mönster.*sökterm" fil.txt

3. Många alternativ: `FINDSTR`har många alternativ och omkopplare för att styra sökningen. Dessa inkluderar alternativ för att visa radnummer (`/N`), ignorerar skiftlägeskänslighet (`/I`), söker efter hela ord (`/W`), visar antalet hittade rader (`/C`), och många fler.

FINDSTR /N /I /W "sökterm" fil.txt

4. Filtyper och binärer: `FINDSTR`är avsedd för att söka efter textfiler som standard. Om du letar efter binära filer eller vill bläddra i specifika filtyper bör du använda alternativet`/P`använda sig av.

FINDSTR /P /I "sökterm" binär fil.bin

5. Miljövariabler: Du kan`FINDSTR`Använd i kombination med miljövariabler för att utföra dynamiska sökningar. Till exempel:

SET sökterm=Exempel
FINDSTR /I "%sökterm%" fil.txt

6. Flera sökningar: Du kan`FINDSTR`Använd för att söka efter flera strängar samtidigt genom att skriva flera`/C:"sökterm"`-Ange alternativ.

FINDSTR /C:"Uttryck1" /C:"Uttryck2" fil.txt

7. Omdirigera utdata: Samma som`FIND`kan du få utdata av`FINDSTR`omdirigera till en fil.

FINDSTR "sökterm" fil.txt > funna_rader.txt

8. Utgångskod: Liknar`FIND`ger`FINDSTR`returnerar en utgångskod. En utgångskod på 0 betyder att söktermen hittades, medan en utgångskod på 1 betyder att söktermen inte hittades.

FINDSTR "sökterm" fil.txt
IF ERRORLEVEL 1 (
    ECHO Söktermen hittades inte.
) ELSE (
    ECHO Söktermen hittades.
)

Det är viktigt att uppskatta de omfattande alternativen och funktionerna hos`FINDSTR`att överväga och se till att du använder lämpliga alternativ för dina specifika sökbehov. Du kan se hela listan med alternativ och hjälp genom att skriva`FINDSTR /?`komma i kommandotolken.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKommando FINDSTR - Letar efter strängar i filer.

HTTP: ... console/sv/031.htm
0.108
11211

Help I lost the Windows Performance Index Tool can i use it again W10?

Den Windows-8/8.1 Explorer auf klassisch umstellen, oder den Windows-XP Explorer.exe unter Win-8 verwenden?

Die Mausspur bei Windows 8.1 / 10 ist recht nervig, kann man diese abstellen?

Windows 8.1 und 10 cmd.exe / Eingabeaufforderung im administrativen Modus starten?

Was macht TripAdvisor an meinem Handy, ist es ein Virus?

Kann ich Thunderbird besser machen mit meiner Programmier Kenntnis?(0)