SCHTASKS /Create /?: Umozliwia administratorowi tworzenie zaplanowanych zadan na komputerze lokalnym lub zdalnym.


... Przykłady polecenia "SCHTASKS /Create /?"
... "SCHTASKS /Create /?" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows
... Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "SCHTASKS /Create /?"

Polecenie: "SCHTASKS /Create /?" jest włączone Windows 11, 10, .. dostępne

Przykłady polecenia "SCHTASKS /Create /?"

Oto przykłady użycia polecenia`SCHTASKS /Create`aby utworzyć zaplanowane zadanie: Przykład 1: Utwórz proste zaplanowane zadanie:

SCHTASKS /Create /SC DAILY /TN "Moje zadanie" /TR "C:\ścieżka\Dla\scenariusz.bat" /ST 12:00

To polecenie tworzy codzienne zaplanowane zadanie o nazwie „MojeZadanie”, które uruchamia skrypt wsadowy „C:\Path\To\Script.bat” codziennie o godzinie 12:00. Przykład 2: Utwórz zaplanowane zadanie z określonymi poświadczeniami:

SCHTASKS /Create /SC WEEKLY /D MON /TN "Raport tygodniowy" /TR "C:\ścieżka\Dla\raport.exe" /ST 08:00 /RU "Nazwa użytkownika" /RP "hasło"

Tutaj tworzone jest cotygodniowe zadanie o nazwie „Raport tygodniowy”, które uruchamia program „C:\Path\To\Report.exe” w każdy poniedziałek o godzinie 8:00. Poświadczenia (`Nazwa użytkownika`I`hasło`) są określone. Przykład 3: Utwórz zaplanowane zadanie na komputerze zdalnym:

SCHTASKS /Create /S "Komputer zdalny" /U "Użytkownik Admin" /P "hasło administratora" /SC MONTHLY /D 15 /TN "Miesięczny raport" /TR "C:\ścieżka\Dla\Miesięczny raport.exe" /ST 18:00

W tym miejscu na komputerze zdalnym RemoteComputer tworzone jest miesięczne zaplanowane zadanie o nazwie Raport miesięczny. Zadanie uruchamia program „C:\Path\To\MonthlyReport.exe” 15 dnia każdego miesiąca o godzinie 18:00. Określono poświadczenia do wykonania na komputerze zdalnym. Poradnik: - Parametry takie jak`/SC`(harmonogram),`/TN`(Nazwa zadania),`/TR`(przebieg zadania),`/ST`(czas rozpoczęcia),`/RU`(Uruchom jako użytkownik),`/RP`(Uruchom jako hasło) może się różnić w zależności od konkretnych wymagań. używać`SCHTASKS /?`aby uzyskać pełną listę opcji i parametrów. - Upewnij się, że masz wystarczające uprawnienia do tworzenia zaplanowanych zadań, zwłaszcza jeśli podasz poświadczenia. - Z danymi uwierzytelniającymi należy obchodzić się ostrożnie, aby zachować zgodność z wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa.

"SCHTASKS /Create /?" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>


SCHTASKS /Create [/S system [/U nazwa_uzytkownika [/P [haslo]]]]
[/RU nazwa_uzytkownika [/RP haslo]] /SC harmonogram [/MO 
modyfikator]
[/D dzien] [/I czas_bezczynnosci] /TN nazwa_zadania /TR 
program 
[/M miesiace] [/I czas_bezczynnosci] /TN nazwa_zadania /TR 
uruch_zadanie
[/ST czas_rozpoczecia]
[/RI interwal] [ {/ET czas_zakonczenia | /DU czas_trwania} 
[/K]
[/XML plik_xml] [/V1]]
[/SD data_rozpoczecia] [/ED data_zakonczenia] [/IT] [/NP] 
[/Z] [/F]

Opis:
Umozliwia administratorowi tworzenie zaplanowanych zadan w 
systemach
lokalnych lub zdalnych.

Lista parametrów:
/S system Okresla system zdalny do 
podlaczenia.
Jesli ominiete, parametrem 
system
jest domyslnie system lokalny.

/U nazwa_uzytkownika Okresla kontekst uzytkownika,
w którym program schtasks.exe 
powinien dzialac.

/P [haslo] Okresla haslo dla podanego 
kontekstu uzytkownika.

Monituje o dane wejsciowe, jezeli 
zostaly pominiete.

/RU nazwa_uzytkownika Okresla konto uzytkownika 
Uruchom jako
(kontekst uzytkownika), na 
którym dziala
zadanie. Dla konta systemowego 
prawidlowymi
wartosciami sa "", 
"ZARZADZANIE NT\SYSTEM"
lub "SYSTEM".
Dla zadan wersji 2, dostepne sa opcje 
"ZARZADZANIE 
NT\USLUGA LOKALNA" i "ZARZADZANIE 
NT\USLUGA 
SIECIOWA", a takze dobrze znane 
identyfikatory 
SID dla wszystkich trzech. 

/RP [haslo] Okresla haslo dla uzytkownika 
Uruchom jako.
Aby monitowac o haslo, 
wartoscia
musi byc "*" lub brak 
wartosci. Haslo
jest ignorowane dla konta 
systemowego. Musi
byc laczone z przelacznikiem 
/XML lub /RU.

/SC harmonogram Okresla czestotliwosc 
harmonogramu.
Prawidlowe typy harmonogramu: 
MINUTE,
HOURLY, DAILY, WEEKLY, 
MONTHLY, ONCE,
ONSTART, ONLOGON, ONIDLE, 
ONEVENT..

/MO modyfikator Ulepsza typ harmonogramu 
umozliwiajac lepsza 
kontrole nad powtórzeniami 
harmonogramu.
Prawidlowe wartosci sa 
wyswietlone 
w sekcji "Modyfikatory" 
ponizej.

/D dni Okresla dzien tygodnia do 
uruchomienia
zadania. Prawidlowe wartosci: 
MON, TUE,
WED, THU, FRI, SAT, SUN i dla 
harmonogramów
MONTHLY 1 - 31 (dni miesiaca).
Symbol wieloznaczny "*" 
okresla wszystkie dni.

/M miesiace Okresla miesiace roku.
Domyslnie do pierwszego dnia 
miesiaca.
Prawidlowe wartosci: JAN, FEB, 
MAR,
APR, MAY, JUN, JUL, AUG, SEP, 
OCT,
NOV, DEC. Symbol wieloznaczny 
"*"
okresla wszystkie miesiace.

/I czas_bezczynnosci Okresla czas bezczynnosci, po 
uplywie
którego zostanie uruchomione 
zaplanowane
zadanie ONIDLE.
Prawidlowy zakres: 1 - 999 
minut.

/TN nazwa_zadania Okresla nazwe, która 
jednoznacznie
identyfikuje to zaplanowane 
zadanie.

/TR program Okresla sciezke i nazwe pliku 
programu
do uruchomienia o zaplanowanym 
czasie.
Przyklad: 
C:\windows\system32\calc.exe

/ST czas_rozpoczecia Okresla czas rozpoczecia dzialania 
zadania.
Format czasu: GG:mm 
(czas 24-godzinny), np. 14:30 
dla 2:30 
po poludniu. Domyslnie ustawia 
biezacy czas,

jesli nie okreslono opcji /SC. 
Ta opcja jest
wymagana z opcja /SC ONCE.

/RI interwal Okresla interwal powtarzania w 
minutach.
Nie dotyczy typów 
harmonogramów:
MINUTE, HOURLY, ONSTART,
ONLOGON, ONIDLE, ONEVENT.

Prawidlowy zakres: 1 - 599940 
minut.
Jezeli okreslono opcje /ET lub 
/DU,
domyslna wartosc to 10 minut.

/ET czas_zakonczenia Okresla czas zakonczenia 
dzialania
zadania. Format czasu: GG:mm 
(czas 24-godzinny) np. 14:50
dla 2:50 po poludniu. Nie 
dotyczy
typów harmonogramu: ONSTART,

ONLOGON, ONIDLE, ONEVENT.

/DU czas_trwania Okresla czas trwania zadania.
Format czasu: GG:mm.
Nie mozna stosowac z opcja /ET 
oraz dla
typów harmonogramu: ONSTART, 
ONLOGON,
ONIDLE, ONEVENT. Dla zadan 
/V1, jezeli
okreslono opcje /RI, jej 
domyslna wartosc
czasu trwania to 1 godzina.

/K Konczy zadanie o czasie 
zakonczenia lub
po uplynieciu czasu trwania. 
Nie dotyczy
typów harmonogramu: ONSTART, 
ONLOGON,
ONIDLE, ONEVENT.
Opcja /ET lub /DU musi
zostac okreslona.

/SD data_rozpoczecia Okresla pierwsza date 
uruchomienia zadania.
Format to dd/mm/rrrr.
Wartoscia domyslna jest 
biezaca data. Nie
dotyczy typów harmonogramu: 
ONCE, 
ONSTART, ONLOGON, ONIDLE, 
ONEVENT.

/ED data_zakonczenia Okresla ostatnia date, gdy 
zadanie
powinno byc uruchomione. 
Format: dd/mm/rrrr.
Nie dotyczy typów 
harmonogramu: ONCE,
ONSTART, ONLOGON, ONIDLE, 
ONEVENT.

/EC Nazwa_kanalu Okresla kanal zdarzenia dla 
wyzwalaczy OnEvent.

/IT Umozliwia interakcyjne 
uruchamianie zadania,
tylko gdy uzytkownik /RU jest 
zalogowany
w chwili uruchamiania zadania.
To zadanie dziala, tylko gdy 
uzytkownik
jest zalogowany.

/NP Nie jest przechowywane haslo. Zadanie jest 
uruchamiane nieinterakcyjnie
jako podany uzytkownik. Dostepne sa tylko 
zasoby lokalne.

/Z Oznacza zadanie do usuniecia
po jego ostatnim uruchomieniu.

/XML plik_xml Tworzy zadanie na podstawie kodu XML 
zadania 
okreslonego w pliku.
Moze byc uzywane w polaczeniu z 
przelacznikami /RU 
i /RP lub tylko /RP, jesli kod XML 
zadania zawiera 
juz nazwe glówna.

/V1 Tworzy zadanie widoczne dla platform 
starszych niz 
Vista.
Nie jest zgodny z przelacznikiem /XML.

/F Wymusza utworzenie zadania 
oraz
pomija ostrzezenia, jezeli 
okreslone zadanie juz 
istnieje.

/RL poziom Ustawia poziom uruchamiania dla danego 
zadania. 
Prawidlowe wartosci: LIMITED i HIGHEST. 
Domyslna wartoscia jest LIMITED.

/DELAY czas_opóznienia Okresla czas oczekiwania na 
opóznione 
uruchomienie zadania po uruchomieniu 
wyzwalacza. 
Czas powinien byc podany w formacie 
mmmm:ss.
Ta opcja jest prawidlowa tylko w 
przypadku
harmonogramów typu ONSTART, ONLOGON i 
ONEVENT.

/? Wyswietla ten komunikat pomocy.

Modyfikatory: prawidlowe wartosci dla przelacznika /MO dla typu 
harmonogramu:
MINUTE: 1 - 1439 minut.
HOURLY: 1 - 23 godzin.
DAILY: 1 - 365 dni.
WEEKLY: 1 - 52 tygodni.
ONCE: brak modyfikatorów.
ONSTART: brak modyfikatorów.
ONLOGON: brak modyfikatorów.
ONIDLE: brak modyfikatorów.
MONTHLY: 1 - 12 lub 
FIRST, SECOND, THIRD, FOURTH, LAST, LASTDAY.

ONEVENT: Ciag kwerendy zdarzenia XPath.
Przyklady:
==> Tworzy zaplanowane zadanie "doc" na komputerze zdalnym 
"ABC", które
uruchamia co godzine program notepad.exe dla uzytkownika
"uruchom_jako_uzytkownik". 

SCHTASKS /Create /S ABC /U uzytkownik /P haslo /RU
uruchom_jako_uzytkownik /RP uruchom_jako_haslo
/SC HOURLY /TN doc /TR notepad 

==> Tworzy zaplanowane zadanie "rachunek" na komputerze 
zdalnym "ABC",
uruchamiajace program calc.exe co piec minut od 
okreslonego czasu
rozpoczecia do czasu zakonczenia miedzy data rozpoczecia 
a data
zakonczenia.

SCHTASKS /Create /S ABC /U domena\uzytkownik /P haslo /SC 
MINUTE
/MO 5 /TN rachunek /TR calc.exe /ST 12:00 /ET 
14:00
/SD 06/06/2006 /ED 06/06/2006 /RU 
uruchom_jako_uzytkownik /RP
haslo_uzytkownika

==> Tworzy zaplanowane zadanie "czas_gry", uruchamiajace 
program Freecell 
w pierwsza niedziele kazdego miesiaca.

SCHTASKS /Create /SC MONTHLY /MO first /D SUN /TN 
czas_gry 
/TR c:\windows\system32\freecell

==> Tworzy zaplanowane zadanie "raport" na komputerze zdalnym 
"ABC",
uruchamiajacy program notepad.exe co tydzien.

SCHTASKS /Create /S ABC /U uzytkownik /P haslo /RU
uruchom_jako_uzytkownik /RP uruchom_jako_haslo 
/SC WEEKLY
/TN raport /TR notepad.exe

==> Tworzy zaplanowane zadanie "sledzenie_dziennika" na 
komputerze zdalnym
"ABC", uruchamiajace program notepad.exe co piec minut, 
rozpoczynajac od
okreslonego czasu rozpoczecia, bez czasu zakonczenia. 
Pojawi sie monit
o haslo /RP.

SCHTASKS /Create /S ABC /U domena\uzytkownik /P haslo /SC 
MINUTE
/MO 5 /TN sledzenie_dziennika 
/TR c:\windows\system32\notepad.exe /ST 18:30
/RU uruchom_jako_uzytkownik /RP

==> Tworzy zaplanowane zadanie "gra", uruchamiajace program 
Freecell,
rozpoczynajac o godzinie 12:00 i automatycznie zamykajace 
o godzinie
14:00 kazdego dnia.

SCHTASKS /Create /SC DAILY /TN gra /TR
c:\freecell /ST 12:00 /ET 14:00 /K
==> Tworzy zaplanowane zadanie "DziennikZdarzen" 
uruchamiajace program
wevtvwr.msc, rozpoczynajac po opublikowaniu zdarzenia 101 
w kanale
System

SCHTASKS /Create /TN DziennikZdarzen /TR wevtvwr.msc /SC 
ONEVENT
/EC System /MO *[System/EventID=101] 

Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "SCHTASKS /Create /?"

Podczas korzystania z`SCHTASKS /Create`polecenia, należy zwrócić uwagę na kilka ważnych kwestii i punktów: ### Uprawnienia: 1. Rejestrowanie zadań: Sprawdź dzienniki zaplanowanych zadań, aby upewnić się, że działają prawidłowo. Może to być pomocne w identyfikowaniu problemów. 2. Kontrola okresowa: Regularnie sprawdzaj zaplanowane zadania, szczególnie po aktualizacjach lub zmianach systemu, aby upewnić się, że działają prawidłowo. 3. Format godziny: Upewnij się, że godziny i harmonogramy są poprawnie sformatowane. Nieprawidłowe specyfikacje czasu mogą prowadzić do nieoczekiwanego zachowania. 4. Kombinacje parametrów: Niektóre parametry są ze sobą powiązane. Upewnij się, że kombinacja parametrów ma sens i daje pożądane rezultaty. 5. Czas a odstęp czasu: Zwróć uwagę na różnicę pomiędzy określeniem konkretnego czasu (`/ST`) i odstęp czasu (`/ET`). Wyjaśnij, jaki typ harmonogramu jest odpowiedni dla planowanego zadania. 6. Uprawnienia do zaplanowanych zadań: Upewnij się, że użytkownik, który`SCHTASKS /Create`posiada niezbędne uprawnienia do zaplanowanego zadania. Zwłaszcza jeśli masz uprawnienia (`/RU`I`/RP`), ci użytkownicy muszą mieć niezbędne uprawnienia. 7. Zrozumienie parametrów: Poświęć trochę czasu na przeczytanie dokumentacji (`SCHTASKS /?`), aby zrozumieć różne parametry i ich skutki. 8. Uprawnienia administratora: Tworzenie zaplanowanych zadań wymaga uprawnień administratora. Upewnij się, że otworzyłeś Wiersz Poleceń jako administrator. 9. Zależności programów lub skryptów: Jeśli zaplanowane zadanie zależy od zewnętrznych programów lub skryptów, upewnij się, że zmienne środowiskowe, ścieżki i zależności są poprawnie skonfigurowane. 10. Kopia zapasowa zadań: W razie potrzeby utwórz kopie zapasowe konfiguracji zaplanowanych zadań, aby móc je szybko przywrócić w przypadku problemu. To jest ważne, by`SCHTASKS /Create`-Polecenie powinno być używane ostrożnie, zwłaszcza w systemach produkcyjnych. Niepożądane zmiany w zaplanowanych zadaniach mogą skutkować nieoczekiwanym zachowaniem.


Deutsch
English
Espańol
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hŕnyǔ)
Türkçe
Portuguęs
Portuguęs
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQPolecenia SCHTASKS /Create /? - Umozliwia administratorowi tworzenie zaplanowanych zadan na komputerze lokalnym lub zdalnym.

HTTP: ... console/pl/149.htm
0.093
23302

Tips for quickly changing texts in Quick-Text-Paste!

Leistungsindex Dateien Ordner und Neuberechnung starten!

Rule that prevents the computer goes into standby during a download?

Activate or Turn-Off folder printout from auto startup in Windows 11, 10, 8.1, ...!

Windows 11 prevents hibernation when closing the laptop!

Start under Windows 11 from the Start menu as Admin!(0)